Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   18:0, 14:0
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:20, 16:0, 19:0
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:10, 10:40, 11:10, 11:50, 12:30, 13:30, 14:10, 14:50, 15:50, 16:30, 17:10, 18:10, 18:50, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 21:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:40, 15:0, 20:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:20, 18:30, 21:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   11:45, 16:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:50, 14:30, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   8:45
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   18:10
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:20
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:50, 10:40, 11:20, 12:10, 13:0, 13:40, 14:30, 15:20, 16:0, 16:50, 17:40, 18:20, 19:10, 20:0, 20:40, 21:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   12:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   11:0, 17:50
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   17:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   15:50, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:15, 10:0, 10:30, 12:15, 12:45, 14:30, 15:0, 17:15, 18:30, 19:0, 19:30, 20:45, 21:15, 21:45
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:15, 16:45
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:40, 11:15, 13:50, 16:25, 19:0, 21:35
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:25, 13:15, 15:5
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:35, 10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 17:0, 18:10, 20:5, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:30, 9:0, 10:45, 11:15, 13:0, 13:30, 15:15, 15:45, 17:30, 18:0, 19:45, 20:15, 22:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   12:30, 16:15, 18:5
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:20, 12:45, 19:0, 21:35
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:55, 15:20, 17:10
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:40, 10:35, 14:20, 19:55, 21:50