Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:20, 14:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   16:15, 9:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   16:35
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   21:30, 20:30, 12:10, 14:40, 17:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   12:50, 13:40, 14:20, 15:0, 15:50, 17:10, 18:0, 19:20, 20:10, 21:30, 10:40, 11:30, 10:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   14:30, 10:30, 19:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   20:50
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   19:0, 12:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   18:40, 12:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:50, 14:50, 17:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:55, 13:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   19:45, 11:10, 8:50, 15:25
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   20:45, 22:10, 21:40, 21:10, 9:0, 11:0, 13:5, 14:5, 15:10, 16:10, 17:0, 18:15, 19:0, 19:35, 20:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   19:0, 11:20, 13:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   17:35, 10:30, 13:15
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   17:15, 12:25, 15:15