Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   15:25, 18:25, 12:25
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:50, 11:0, 15:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:50, 11:0, 13:30, 14:5, 15:5, 16:15, 17:20, 18:25, 19:0, 19:40, 20:40, 21:15, 22:5
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   10:40
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:0, 13:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:5, 13:15, 15:25, 19:50, 22:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:20, 17:5, 20:10, 21:55
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:50, 13:10, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:20, 14:0, 16:40, 19:20, 22:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 10:30, 12:0, 12:50, 14:0, 14:20, 15:10, 16:40, 17:30, 18:40, 19:0, 19:50, 21:20, 22:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:40, 9:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   16:30, 11:50
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:20, 21:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   17:40, 11:40, 15:35, 19:40, 21:40, 9:40