Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   18:40, 13:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   15:30, 14:40, 21:40, 20:10, 19:20, 17:50, 17:0, 16:20, 14:0, 13:10, 12:20, 10:50, 10:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   16:35, 9:10, 20:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:50, 10:30, 12:30, 14:30, 15:40, 17:40, 19:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:40, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   15:5
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   11:15
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   13:0, 17:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:50, 10:30, 11:30, 13:0, 13:45, 15:0, 16:0, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:20, 22:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:0, 10:45, 12:45, 14:45, 17:0, 19:40, 21:45
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 11:0, 13:5, 15:20, 17:30, 19:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 21:15