Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:50, 20:20
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   13:50, 17:50
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   13:30, 17:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 10:30, 15:20, 19:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:20, 20:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 11:10, 13:5, 14:40, 16:0, 17:20, 19:0, 21:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:0, 12:20, 15:0, 16:40, 18:0, 19:20
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:40, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:10, 13:40, 14:45, 19:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:50, 17:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:0, 13:0, 18:35, 21:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:45, 13:5, 14:55, 17:5, 19:25, 21:35
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   16:10, 8:50
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 11:15, 13:0, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 20:30, 22:0