Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   13:40, 18:20, 10:20, 11:55, 16:15, 21:25
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 13:0, 14:0, 16:0, 17:0, 18:35
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:45, 15:45
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   14:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   16:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:50, 19:15
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:50
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   15:55, 11:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:10, 13:15, 16:15, 19:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   12:10, 9:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   16:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   19:0, 13:50, 10:0, 18:0, 21:15
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   17:45
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   15:30, 11:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:20, 20:10, 20:50, 21:45, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:10, 16:10, 18:5
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   14:20, 9:15
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:30, 14:5
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:25
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 15:5, 17:45
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:0, 13:0, 15:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:45, 10:30, 12:15, 14:0, 17:0, 19:5, 21:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:35, 17:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 21:20, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   20:20, 17:30, 14:40, 11:50, 9:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:20, 14:50, 13:0, 11:10, 16:40, 18:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:40, 20:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:50, 16:50
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:40, 20:20