Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   18:45, 10:0, 11:40, 22:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:25
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   15:45, 10:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   15:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 21:15, 18:30, 13:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:0, 12:40, 13:30, 14:50, 15:40, 17:0, 17:50, 19:10, 20:0, 21:20, 22:10, 11:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   15:0, 11:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   16:45
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   13:10, 9:50, 19:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   13:40, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:20, 14:45
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:10, 18:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   19:20, 11:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   15:50, 20:15, 13:30, 21:15, 10:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:45, 12:0, 13:0, 14:15, 15:15, 16:30, 17:30, 19:45, 22:0, 21:0, 18:45
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   18:20, 14:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:40, 21:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:0, 17:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   12:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   20:50, 18:20, 10:0, 8:40, 11:10, 15:30, 18:0, 20:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:30, 10:40, 14:40, 16:50, 18:20, 19:0, 21:10, 20:30, 12:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   16:30, 8:10, 12:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   13:40, 16:20, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   16:15, 10:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:35
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   18:20, 21:45, 11:5, 15:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   22:10, 21:15, 20:5, 19:40, 19:5, 18:0, 17:5, 16:0, 15:0, 13:0, 10:55, 8:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:45, 14:30, 17:55
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:0, 14:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:10, 13:30