Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:0, 17:10, 19:30
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:50
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:40, 12:10, 13:30, 14:15, 15:0, 16:20, 17:45, 19:10, 20:30, 21:50
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   16:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:40, 11:50, 14:30, 19:50, 22:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:20, 22:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:50, 12:30, 17:20, 19:0, 21:10
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:50, 12:35, 14:30, 16:45, 18:25
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 12:40, 14:20, 15:20, 17:10, 20:40
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   12:10, 16:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:30, 12:0, 14:50, 17:0, 19:0, 19:50, 21:20, 22:0
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   10:0, 12:20, 14:10, 17:25, 19:10, 21:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:15, 13:0, 18:15, 20:20, 21:45
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:50, 15:10, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   10:55, 15:35
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 11:40, 13:5, 15:40, 18:40, 20:0, 21:20, 22:40
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:0, 13:35, 18:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:30, 11:0, 13:5, 14:15, 15:10, 17:15, 18:15, 19:25, 20:20, 21:35, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:35, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:30, 9:30, 11:15, 12:15, 14:0, 15:0, 16:45, 17:45, 19:30, 20:0, 20:30
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   12:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   14:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:15
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   17:45
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   16:30