Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   10:50, 14:40, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 11:0, 11:40, 14:0, 15:40, 16:20, 18:40, 20:20, 21:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   20:30, 18:15, 13:40, 11:25, 9:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 16:30, 12:40, 18:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   15:55, 13:20, 18:0, 8:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:50, 11:0, 13:40, 16:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:45, 10:25, 11:15, 12:40, 13:35, 15:0, 15:50, 17:20, 18:10, 19:40, 20:30, 21:10, 21:50, 19:0, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   16:45, 22:0, 12:0, 18:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   17:5, 12:5, 14:35, 19:25
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:0, 20:0, 14:0, 12:35, 16:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   15:10, 10:20, 16:10, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:10, 12:30, 13:20, 14:50, 15:45, 17:10, 18:10, 19:30, 21:50, 9:30, 11:50, 14:10, 18:50, 21:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   9:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:40
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:0, 17:50
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   19:50, 9:15, 13:40, 16:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   21:15, 11:20, 22:10, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   12:35, 17:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 10:40, 11:30, 14:35, 15:50, 16:50, 18:15, 19:5, 19:45, 20:30, 21:20, 22:0
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:0, 13:55
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:50, 15:5, 19:55
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:30, 12:0, 18:0, 22:5
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   16:0, 13:45, 10:20