Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   13:40, 18:0
Wonder   xem phim Wonder   11:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:0, 16:15, 19:20, 10:25, 16:50
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   15:30, 19:0, 22:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   13:30, 15:45, 19:30, 21:40, 10:35, 20:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   20:15, 17:35, 16:5, 11:5
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   20:35, 14:0, 8:40, 10:45, 12:50, 14:55, 17:0, 19:5, 21:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:0, 21:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   17:20, 19:30, 21:45, 10:40
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   15:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:10, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 11:20, 13:30, 15:20, 16:15, 18:30, 19:45, 20:30, 21:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:55, 17:20