Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   19:45, 10:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:45
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   13:0
Venom   xem phim Venom   12:25, 11:40, 9:50, 13:20, 14:0, 14:50, 15:40, 16:20, 17:10, 18:0, 18:40, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 11:0
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   14:40, 19:20, 17:20, 10:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   16:0, 22:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   15:0, 10:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:45, 14:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   15:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:40
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   17:20
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   16:40
Venom   xem phim Venom   9:50, 11:20, 12:20, 13:45, 14:40, 16:10, 17:0, 18:30, 19:30, 20:15, 21:0, 21:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:0, 15:40, 19:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:20, 14:0, 20:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   13:30, 18:50, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   13:40, 11:25, 10:40, 9:10, 8:30, 14:40, 15:55, 16:50, 18:10, 19:0, 20:25, 21:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:25, 17:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:50, 13:15, 15:50, 20:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:25, 12:50, 18:25
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   9:30, 13:10, 15:5, 18:45, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:40, 10:50, 13:0, 14:30, 15:10, 16:45, 17:20, 18:35, 19:10, 19:40, 20:10, 20:50, 21:35, 21:55, 22:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:15, 11:20, 16:50
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:30, 10:20, 13:10, 15:0, 16:30, 18:20
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:45, 12:40, 14:40