Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   13:35, 17:35
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   10:0, 14:40
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   17:25
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:30
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   17:0
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   15:20
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:15, 11:15, 13:30, 14:30, 16:45, 17:45, 19:15, 20:0, 21:0
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   10:40, 15:10, 22:10
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:0, 19:45, 21:40
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:30, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:0, 14:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:10, 16:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 11:0, 12:20, 13:20, 14:10, 15:30, 16:30, 17:20, 18:20, 19:0, 19:45, 20:30, 21:30, 22:50
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   11:40
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   10:0, 13:10, 17:10
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:20, 22:10
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   17:30
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   9:20
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   12:20, 14:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 9:50, 11:15, 12:30, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:10, 15:30
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:40, 21:20
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:30, 13:15, 20:0
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:45, 17:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 10:0, 11:45, 12:30, 13:15, 15:0, 15:45, 16:30, 18:15, 19:0, 19:45
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   15:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   11:0