Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:10, 10:35, 18:55, 11:30, 13:50, 18:30, 16:10, 14:45
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   20:5, 10:45, 15:25
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:30, 13:10, 17:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:40, 12:50, 17:0, 21:10, 18:5
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:50, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   17:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:45
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   21:15, 20:15, 19:35, 17:50, 17:10, 16:30, 15:30, 14:40, 14:0, 13:10, 12:15, 11:35, 10:45, 9:50, 22:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:30, 12:35, 13:40, 19:45, 16:50, 15:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:45, 11:45, 12:50, 14:50, 16:0, 18:0, 19:15, 22:15
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 20:0, 21:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:30, 16:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   13:10
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   22:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 10:50, 11:50, 12:35, 13:20, 14:20, 15:50, 16:45, 18:15, 19:15, 19:50, 20:40, 21:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:10, 13:45, 17:30, 21:0, 15:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:40, 11:40, 15:30, 17:20, 19:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:30, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:30, 11:30, 12:45, 14:0, 15:5, 16:15, 17:20, 18:30, 19:35, 20:45, 21:35
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:30, 10:40, 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 22:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:30, 10:45, 13:5, 15:0, 17:0, 19:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:25, 21:0