Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:50
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   14:25
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   16:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 12:30, 14:50, 17:10, 18:15, 19:30, 21:50
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:35, 15:45, 18:30, 20:30, 21:15
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:50, 13:10
The Grinch   xem phim The Grinch   9:50, 12:0, 13:25, 15:20, 17:20, 18:0, 19:15, 21:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:10, 14:10, 16:40, 19:0, 21:25
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   10:20, 12:15, 14:0, 16:0, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   20:10, 10:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:50, 18:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   12:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 20:40, 21:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:30, 13:10, 16:20, 21:0
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   15:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:40, 13:30, 15:50, 17:45, 19:0
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   14:10, 18:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:20, 14:45, 17:20
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   12:55
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   8:30, 17:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:30, 10:45, 12:30, 15:5, 18:50, 19:45, 20:50, 22:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   8:25, 14:45
The Grinch   xem phim The Grinch   10:45, 13:0, 17:5, 19:0, 21:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:30, 10:40, 12:50, 14:50, 17:0, 19:10, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:45, 16:50
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   21:0, 12:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:0, 9:10, 8:40, 18:30, 13:20, 13:50, 15:40, 16:10, 18:0, 11:30, 20:20, 20:50
The Grinch   xem phim The Grinch   11:25, 13:20, 15:15, 17:10, 19:5, 21:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:30, 14:35, 18:45