Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   16:30, 9:45
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   22:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   17:15, 12:15
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   23:10
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   20:0, 15:0, 9:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   13:50, 22:40, 16:20, 9:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:40, 10:20, 11:0, 11:50, 12:30, 13:10, 14:0, 14:40, 16:10, 16:50, 17:30, 18:15, 19:0, 19:40, 20:20, 21:10, 21:50, 22:30, 23:20, 9:0, 15:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:0, 21:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   17:15, 15:10, 20:40, 13:0, 23:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:10, 18:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:10, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   13:30
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   16:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   15:45, 20:30
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   21:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   11:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   16:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   13:0, 14:20, 15:10, 17:20, 19:0, 20:0, 21:10, 21:40, 19:30, 11:20, 12:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   18:10, 11:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   14:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   20:30, 18:30, 16:30, 8:30, 10:30, 14:30, 12:30, 15:50, 16:0, 14:0, 10:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:10, 13:10, 15:40, 18:10, 20:20, 20:0
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   13:40, 8:10, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:20, 18:40
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:10, 11:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   18:10, 10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   13:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   20:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   18:20, 15:50, 11:10, 14:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   19:40, 17:30, 11:0, 9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20, 13:10, 12:40, 21:0, 15:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   17:20, 10:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:0, 19:10