Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   16:50
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:10
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:15, 11:40, 13:0, 14:20, 15:40, 17:0, 18:20, 19:40, 21:0, 22:10
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:0, 13:30, 15:40, 20:0, 22:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:10, 18:40
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:10, 10:20, 11:15, 12:30, 13:20, 14:15, 14:40, 15:30, 16:30, 17:40, 19:20, 19:45, 20:40, 21:30, 22:0, 22:45
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:15, 11:30, 12:0, 17:0, 19:15, 19:45
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:45, 12:15, 14:0, 15:0, 16:30, 17:0, 17:30, 19:0, 20:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:15, 14:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   12:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:40, 14:15, 17:0, 21:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:20, 13:30, 14:30, 15:45, 16:40, 18:0, 19:0, 20:10, 21:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   11:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   10:50, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 11:45, 14:30, 16:15, 17:15, 18:0, 20:0, 20:45
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   16:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 9:30, 11:15, 13:30, 14:0, 15:45, 18:30, 19:0, 20:45, 21:15
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:45