Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:50, 12:50, 14:50, 18:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:10, 14:0, 18:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 10:40, 11:40, 13:0, 15:20, 16:30, 17:40, 20:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   20:10, 17:50, 15:30, 13:10, 8:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:0, 16:50, 20:40
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:15
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   20:40, 16:50, 14:10, 11:30, 9:40
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   20:20, 19:40, 19:0, 18:0, 17:20, 16:40, 15:40, 15:0, 14:20, 13:20, 12:40, 12:0, 10:20, 9:40, 21:20, 22:0, 22:40, 23:20
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   16:45, 9:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:20, 18:40
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   23:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   18:15, 13:50, 22:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   20:30, 9:30, 14:45, 19:30, 21:30, 23:30, 11:50, 16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:50, 13:40, 21:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:40, 15:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   19:30, 9:10, 11:20, 13:30, 14:10, 15:40, 17:50, 20:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:20, 11:30, 13:40, 18:20, 20:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:40, 15:30, 17:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:30, 16:20, 18:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:10, 12:30, 13:30, 14:50, 15:50, 17:10, 18:10, 19:30, 20:30, 21:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   16:30, 19:0, 13:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   17:50, 15:40, 11:0, 20:0