Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:0
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:40
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   16:10
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:20, 11:0, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 20:40, 21:20, 22:0, 22:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:10, 11:50, 14:50, 21:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:40, 18:10
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:30, 21:50
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   16:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 13:0, 19:20, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:50
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:30
Venom   xem phim Venom   13:0, 15:20, 16:40, 17:40, 19:0, 20:0, 12:0, 14:20, 20:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   14:50, 19:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:15
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:45, 18:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   17:30, 12:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   16:20, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:10, 8:35, 10:5, 10:50, 12:0, 13:5, 14:10, 15:20, 15:55, 16:20, 17:35, 18:5, 19:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   18:30, 20:15
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   11:30, 11:20, 8:40, 14:0, 16:40, 19:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:20
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:10, 9:50, 20:15
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:10, 12:15, 14:0, 14:10, 16:5, 18:0, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   9:10, 11:20, 12:0, 13:30, 14:10, 15:40, 16:20, 17:50, 18:30, 20:0, 20:40
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:50, 16:10
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:20, 13:40, 18:0, 20:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:50, 11:20, 17:0
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   9:30, 13:20, 15:10, 19:0, 20:50