Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:30, 14:0, 16:30, 9:0, 13:20, 19:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   12:10, 14:35, 16:55, 19:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:50
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   11:0, 15:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:5, 13:30, 18:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:30, 11:0, 16:0, 19:20
Ma Quái   xem phim Ma Quái   20:0, 8:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   17:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   22:30, 21:50, 21:10, 20:20, 19:40, 19:0, 18:10, 17:30, 16:0, 15:20, 14:40, 13:10, 12:30, 11:30, 11:0, 9:10, 23:20, 10:10
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   13:50, 22:50, 9:50, 16:10
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   20:0, 11:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:45, 18:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:15, 16:50, 19:20, 21:30, 9:30, 12:0, 14:0, 15:45
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   13:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   13:30, 18:10, 20:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:20, 16:0, 18:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:20, 15:50, 21:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:0, 13:40, 18:20, 20:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   8:40, 13:40, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   12:0, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0, 19:0, 16:40
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   17:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:40, 18:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   19:30, 11:40, 13:50, 16:0, 21:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   20:30