Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   22:0
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:10, 9:50, 19:40, 22:10, 16:50, 14:40, 21:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:30, 12:20, 10:0
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   14:10, 17:0, 21:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   20:0, 11:20, 15:30, 22:40, 9:15, 17:50, 12:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:30, 20:40
The Grinch   xem phim The Grinch   15:0, 19:0, 12:0, 14:0, 18:0, 9:20, 10:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   20:20, 9:30, 14:30, 17:20, 19:20
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   16:0, 13:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   16:45
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:30, 16:0, 20:30
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   13:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   18:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   12:0, 19:30, 21:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   14:50
The Grinch   xem phim The Grinch   10:50, 12:50, 14:0, 17:30, 19:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   20:0, 15:40, 11:0
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   8:50, 11:30
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:45, 13:55, 18:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   14:20, 19:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 18:0, 19:0
The Grinch   xem phim The Grinch   11:15, 15:25, 17:30, 19:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 16:5, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   14:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:20, 16:30, 17:50, 19:0, 20:20, 21:30
The Grinch   xem phim The Grinch   18:50, 17:20, 15:10, 13:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 16:20, 21:10