Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:20, 11:20, 13:0, 14:10, 15:20, 17:30, 18:30, 20:0, 21:50, 16:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 13:30, 15:10, 19:0, 22:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   13:40, 9:40
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:20, 22:20, 19:50, 14:20, 12:30, 16:10, 18:20, 11:30, 10:40
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   17:0, 9:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:50, 18:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:40, 22:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   21:10, 14:10, 9:50, 13:20, 11:10, 12:0, 16:40, 15:30, 18:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   18:40, 21:30, 10:50, 13:50, 16:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:45, 22:15
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:20, 10:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   18:20, 14:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:10, 14:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:20, 17:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:30, 15:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:30, 21:0, 21:35, 19:50, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   17:10, 12:30, 14:30, 10:35, 8:40, 21:10, 19:5
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:20, 16:30, 10:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:30, 11:45, 13:25, 15:10, 16:55, 18:40
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:10, 10:15, 15:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   18:15, 16:20, 12:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:10, 8:20, 14:40, 20:35
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:20, 21:35, 20:10