Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   21:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   16:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   11:40, 13:50, 19:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:20, 16:5, 20:40, 12:0, 19:10, 13:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:20, 11:20, 12:30, 13:30, 14:0, 14:40, 15:40, 16:50, 19:0, 20:0, 20:30, 10:50, 11:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 9:35, 16:10, 17:50, 18:20, 21:10, 21:40, 22:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   14:30, 21:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:30, 11:30, 18:40
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:0, 18:0, 16:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:40, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   15:45, 9:40, 18:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   20:50, 13:35
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:20, 20:20, 18:10, 15:35, 13:45, 10:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   19:0, 9:10, 21:10, 21:45, 9:50, 10:20, 11:20, 12:0, 12:30, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:30, 18:0, 18:30, 19:40, 20:10, 20:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:55, 11:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:0, 11:35, 21:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   17:40, 19:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:0, 16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   8:40, 14:0, 18:40
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   16:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   21:5, 18:40, 17:25, 16:5, 13:40, 11:15, 8:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   14:45, 21:25, 20:40, 19:50, 19:10, 16:55, 13:40, 12:40, 11:35, 10:35, 8:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:15, 15:45
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   21:55, 9:50