Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   17:10, 9:50, 12:0, 14:50, 20:50, 8:50, 10:50, 13:20, 15:50, 18:20
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   14:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   15:10, 10:50, 17:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   12:30, 13:40, 22:0, 9:40, 16:0, 18:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:20, 19:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:30, 11:20, 13:10, 16:50
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   8:40, 22:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   19:20, 20:15, 21:0, 21:50
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   19:30, 20:30
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   19:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   17:30, 12:40, 10:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   13:50, 18:40, 9:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   22:10, 20:10, 17:35, 13:40, 15:40, 11:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:50, 16:50, 15:10, 12:10, 14:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   16:0, 9:10
The Grinch   xem phim The Grinch   19:0, 18:20, 17:0, 16:20, 15:0, 14:20, 13:0, 12:20, 11:0, 10:20, 9:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   21:30, 17:50, 15:30, 13:10, 10:50
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   22:20, 21:0, 11:50, 8:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   19:10, 20:50, 21:50
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   19:30, 20:20
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   18:0, 15:20
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:20, 11:30, 12:50, 14:0, 16:30, 18:0, 20:30, 21:30
The Grinch   xem phim The Grinch   8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 21:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:20, 13:0, 15:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   19:10
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   19:30
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   20:40