Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   15:45, 13:10, 17:15, 9:50, 22:10
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:5, 11:10, 15:10, 16:30, 18:35
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:10, 13:50, 19:20, 20:40
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   13:20, 14:20, 12:40, 12:0, 11:0, 10:20, 9:40, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:20, 22:0, 22:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   22:20, 13:15, 17:45, 20:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   18:50, 16:50, 14:50, 12:50, 11:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   13:15, 15:15, 17:20, 18:30, 21:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   15:30, 20:30, 19:10, 16:50, 10:20, 12:25, 14:30
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   21:15, 11:10, 13:50, 16:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 10:0, 10:40, 11:20, 12:20, 13:0, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 17:40, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40, 22:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:50, 16:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:0, 22:35
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:0, 19:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:50, 12:50, 14:50, 19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   14:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   10:50, 12:35, 14:50, 18:40, 20:25, 22:5
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   20:50, 16:25, 10:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   15:10, 13:0, 10:25, 12:35, 16:30, 8:50, 17:20, 19:30, 20:35, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:40, 11:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:25, 12:50, 19:5
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:15, 14:15, 16:20, 18:30