Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   15:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:0, 18:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:50, 14:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   12:0, 22:40
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   16:50
Venom   xem phim Venom   13:0, 17:10, 19:0, 21:20, 9:30, 10:0, 10:40, 11:20, 12:0, 12:30, 13:40, 14:20, 14:50, 15:20, 16:0, 16:40, 17:40, 18:20, 19:30, 20:0, 20:40, 21:50, 22:20
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:20, 12:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   15:0, 9:10, 11:0, 21:40, 22:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   19:20, 8:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   13:0, 17:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:50, 17:30, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   16:10, 9:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:10, 16:30
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   10:30
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:40
Venom   xem phim Venom   21:50, 21:20, 20:40, 19:0, 17:10, 16:40, 16:0, 22:20, 20:0, 19:30, 18:20, 14:50, 14:20, 13:40, 13:0, 12:0, 11:20, 9:50, 9:0, 15:20, 12:30, 10:40, 17:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   19:20, 13:50, 8:50
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   18:40, 9:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   18:10, 12:40, 14:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:40, 15:40, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:20, 9:0, 10:30, 11:10, 12:50, 13:20, 13:50, 15:0, 15:30, 17:15, 17:40, 19:25, 20:30, 21:35
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:30, 16:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:50, 13:20, 15:55, 17:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:20, 19:50, 21:35
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:30, 12:0, 18:25, 20:15, 22:0