Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   12:50
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   21:50, 16:0, 20:50, 11:20
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   22:20
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   22:15
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   17:50, 13:50
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   19:50, 15:10, 10:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   18:30, 9:50, 14:30, 19:20, 21:0, 13:20
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   8:40, 17:10, 15:50
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 11:40, 13:0, 13:40, 15:0, 15:40, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:30, 10:40, 12:10, 13:10, 15:30, 16:50, 20:0, 21:40
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   8:50, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:0, 20:50, 17:30, 12:40
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   17:40
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   22:0, 18:40, 13:50, 9:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   22:30, 15:40, 11:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   15:10, 9:50, 12:10, 16:50, 19:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:15, 16:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:5, 10:20, 11:0, 12:20, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 16:20, 17:0, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:50, 13:10, 14:30, 15:30, 17:50, 20:10, 21:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:0, 11:50, 20:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:20, 11:30, 12:50, 14:0, 15:20, 16:30, 17:50, 19:0, 20:20, 21:30
The Grinch   xem phim The Grinch   13:0, 15:10, 16:0, 17:20, 18:10, 19:30, 21:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:50, 13:30, 20:30