Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:0, 12:50, 14:20, 15:30, 16:40, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15, 10:35
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   10:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   22:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   17:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   13:30, 15:10, 19:30, 11:30, 21:30