Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   13:0, 22:5
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   13:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 19:40, 21:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:30, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:0, 17:10, 17:40, 18:10, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30, 19:50, 22:0, 11:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   22:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   15:40, 13:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   17:50, 9:40
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   15:0, 12:50, 17:5
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   17:10, 8:55
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   11:20, 14:30, 18:30, 19:15, 21:5
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   21:5, 8:50, 11:0, 13:10, 14:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50, 16:20, 12:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:30, 19:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   21:50, 10:25