Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hot boy nổi loạn  (xem trailer) xem phim Hot boy nổi loạn  (xem trailer) 8:45, 11:25, 17:10 Tâm lý
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:15, 13:20
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   13:0, 14:45
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   15:45, 22:25
Spark: Thiên Du Ký   xem phim Spark: Thiên Du Ký   9:20, 14:15
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   8:50, 15:25, 19:5
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   10:45, 12:45, 18:0
Tiến lên, Jets   xem phim Tiến lên, Jets   17:25
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 9:35, 10:15, 11:45, 12:30, 13:10, 14:35, 15:20, 16:0, 17:30, 18:20, 19:0, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 20:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   xem phim Nhóc Trùm   10:40
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   9:10, 12:0, 16:50, 17:55, 21:40, 22:35
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   8:25, 8:50, 14:50, 19:25, 23:40
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   12:40
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   8:40, 14:45, 16:35
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   17:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:30, 9:0, 9:20, 10:30, 11:5, 11:20, 11:50, 12:10, 13:20, 13:55, 14:10, 14:40, 15:0, 16:10, 17:0, 17:30, 18:30, 19:0, 19:40, 19:55, 20:25, 20:45, 21:30, 21:55, 22:50, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   12:15, 18:20
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0
Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   xem phim Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký   10:40, 15:50, 19:20
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   xem phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   xem phim Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   10:0, 14:15, 16:25, 20:40, 22:50
Đội Cứu Hộ Bãi Biển   xem phim Đội Cứu Hộ Bãi Biển   12:10, 18:35
Anh Em Siêu Quậy   xem phim Anh Em Siêu Quậy   14:10, 20:50
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   9:50, 12:15, 14:40, 17:5, 19:30, 21:55, 22:40
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   9:15, 9:45, 10:40, 11:40, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30, 16:25, 17:25, 18:20, 19:20, 20:40, 21:15, 22:30, 23:5
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   14:35, 19:40
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   9:45, 13:0, 18:5, 23:10
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   12:10, 17:20
Dạ Tiệc Máu   xem phim Dạ Tiệc Máu   11:20, 16:30, 21:35
Tiến lên, Jets   xem phim Tiến lên, Jets   14:0, 20:5
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 9:30, 10:0, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:30, 17:5, 17:30, 18:0, 19:10, 19:45, 20:10, 20:15, 21:50, 22:25, 22:30, 22:50
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   10:5, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   xem phim Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá   11:45
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   xem phim Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   8:50, 11:35, 14:20, 17:5, 19:50, 22:35
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   10:25, 15:20, 20:45
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   8:5, 10:20, 11:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 23:10, 23:45
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   8:0, 13:20, 16:35, 18:20, 21:10, 23:40
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   8:15, 10:0, 18:30
Dạ Tiệc Máu   xem phim Dạ Tiệc Máu   8:0, 23:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 8:40, 9:10, 10:5, 10:30, 11:0, 11:40, 12:10, 12:20, 13:0, 13:25, 13:35, 14:0, 14:40, 15:10, 15:20, 15:55, 16:25, 17:0, 17:40, 18:10, 18:50, 19:20, 20:0, 20:15, 20:35, 20:50, 21:45, 22:0, 22:20, 23:0
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   8:0, 18:15, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   xem phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   9:10, 12:45, 16:20, 19:45
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   12:35, 20:50
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   9:0, 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Đảo Của Dân Ngụ Cư   xem phim Đảo Của Dân Ngụ Cư   18:5
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   10:55, 14:30, 21:30
Dạ Tiệc Máu   xem phim Dạ Tiệc Máu   8:50, 17:5
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:40, 11:0, 12:20, 13:40, 15:0, 16:20, 17:40, 19:20, 20:20
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   10:30, 15:0, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   xem phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi   9:20, 15:40, 19:10
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   11:25, 21:0
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Spark: Thiên Du Ký   xem phim Spark: Thiên Du Ký   10:15, 13:40, 18:55
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   9:45, 14:0, 17:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:20, 9:50, 10:30, 11:15, 12:0, 12:30, 13:10, 14:0, 14:40, 15:10, 15:50, 16:45, 17:20, 17:50, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   xem phim Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù   11:35, 16:45
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   14:0, 19:10, 21:50
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   xem phim Vùng Đất Quỹ Dữ: Vendetta   13:0
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   11:10, 17:25
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:20, 10:0, 10:50, 11:35, 12:15, 12:55, 13:45, 14:30, 15:10, 15:50, 16:40, 17:25, 18:5, 18:45, 19:50, 20:20, 21:0, 21:25, 21:40
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   15:15, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Em Siêu Quậy   xem phim Anh Em Siêu Quậy   9:30, 14:0, 19:50
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   10:0, 17:0, 21:30
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   9:45, 11:45, 13:0, 15:0, 16:40, 20:0, 22:15
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   10:40, 12:30, 18:0
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   14:15, 18:20
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   15:45
Dạ Tiệc Máu   xem phim Dạ Tiệc Máu   10:30
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:20, 10:15, 11:10, 12:0, 12:45, 13:45, 14:45, 15:20, 16:20, 17:20, 18:0, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:15, 21:50
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   12:15, 14:30, 16:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   13:30, 19:55, 22:30
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   8:10, 15:25, 16:5, 19:20, 21:40, 23:50
Đảo Của Dân Ngụ Cư   xem phim Đảo Của Dân Ngụ Cư   8:5
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   18:20
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   10:30, 20:30, 23:55
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   17:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 8:35, 8:50, 10:5, 10:35, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:30, 13:5, 13:55, 14:20, 14:50, 16:25, 16:55, 17:20, 17:50, 19:25, 20:5, 20:20, 20:50, 22:25, 22:50, 23:5, 23:20
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   8:15, 14:35, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   9:0, 14:5
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   10:35, 11:50, 17:0, 21:0, 23:15
Spark: Thiên Du Ký   xem phim Spark: Thiên Du Ký   10:40, 16:45
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   13:20
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   8:5, 12:50, 17:10, 19:5
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   8:20, 14:50
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:10, 10:0, 10:25, 11:5, 11:30, 13:0, 14:0, 14:30, 15:30, 15:55, 16:55, 17:25, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:45, 22:20, 22:45, 23:15
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   8:0, 18:25, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   10:25, 12:30, 18:35, 23:0
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40, 23:40
Spark: Thiên Du Ký   xem phim Spark: Thiên Du Ký   8:35
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   8:20
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   8:0, 12:20, 16:40, 21:10, 23:55
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   10:5, 14:20, 18:25
Dạ Tiệc Máu   xem phim Dạ Tiệc Máu   8:0
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 9:0, 9:25, 10:0, 10:30, 11:0, 11:20, 11:30, 12:0, 13:0, 13:15, 13:30, 14:0, 14:20, 14:30, 15:0, 15:25, 16:0, 16:30, 17:0, 17:20, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:20, 20:30, 20:45, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:10, 23:20, 23:30
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   8:0, 16:10, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   9:55, 17:5, 20:35, 23:15
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   8:0, 10:10, 14:30, 16:40, 21:5
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   15:10
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   8:5, 15:0, 19:10
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   16:50, 18:20
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:15, 8:50, 9:0, 9:15, 10:25, 10:55, 11:10, 11:30, 11:40, 12:10, 12:20, 12:40, 13:20, 13:55, 14:5, 14:15, 14:25, 15:30, 16:10, 16:55, 17:0, 17:20, 18:50, 19:5, 19:35, 19:50, 20:0, 20:15, 21:45, 22:0, 22:15, 22:30, 22:45, 22:55, 23:10, 23:25
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   8:10, 11:55, 17:15, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   8:5, 14:0, 20:20
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   8:0, 10:20, 12:40, 16:55, 20:0, 22:45, 23:35
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   7:50
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   8:25, 18:0, 21:35
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   10:30, 15:30, 19:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   7:50, 8:20, 10:0, 10:25, 10:45, 11:0, 11:20, 12:50, 13:25, 13:45, 14:20, 15:0, 15:50, 16:25, 16:45, 17:20, 18:50, 19:25, 19:45, 21:50, 22:15, 22:30, 22:50, 23:15
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   8:0, 13:0, 17:50, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   8:55, 14:5
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   8:45, 11:10, 16:55, 19:10, 23:40
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   10:20
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   12:25
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   11:45
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 11:0, 11:55, 13:20, 13:55, 14:20, 14:50, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 19:0, 19:45, 20:45, 21:20, 21:55, 22:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   10:30, 17:20
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   8:10, 14:15, 15:5, 18:25, 23:55
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   8:0
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   8:15, 10:10, 12:20, 16:25, 20:10, 23:30
Giải Mã Giấc Mơ   xem phim Giải Mã Giấc Mơ   10:5, 13:15
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   8:0, 8:20, 10:55, 11:25, 12:10, 13:50, 14:20, 15:30, 16:45, 17:20, 18:15, 19:40, 20:15, 20:40, 21:5, 22:0, 22:35, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   11:30, 15:50, 21:50
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   9:10, 11:35, 13:55, 16:0
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   14:10, 18:30, 20:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   11:15, 11:20, 13:40, 14:0, 16:20, 16:40, 18:5, 19:0, 19:20, 20:45, 21:40, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Thần Chiến Binh   xem phim Nữ Thần Chiến Binh   11:55, 13:5
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   9:55, 20:55
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   9:50, 11:25, 18:20
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:45, 12:25, 14:35, 15:5, 15:45, 17:45, 18:15, 20:0, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   13:30, 17:50
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   22:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:30, 10:0, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40
Cuộc Chiến Ngầm   xem phim Cuộc Chiến Ngầm   11:15, 15:35, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xác Ướp   xem phim Xác Ướp   12:0, 16:0, 18:10
[S.O.S] Sói Trắng   xem phim [S.O.S] Sói Trắng   8:0, 21:40
Hung Thần Đại Dương   xem phim Hung Thần Đại Dương   8:30, 10:10, 11:40, 14:0, 16:0, 18:20, 20:10
Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   xem phim Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng   9:0, 10:0, 12:40, 13:20, 15:30, 18:0, 20:0, 20:40


 • Thoi su 24h Nu sinh bi danh hoi dong den ngat xiu
  Thời sự 24h: Nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu

  Buộc chụp ảnh khi đăng ký thuê bao di động là trái luật; Cục thuế Hà Nội bắt đầu “đòi” thuế người bán hàng trên facebook; Bún mắng cháo chửi Hà Nội: Chửi vẫn chửi, ăn vẫn ăn; Tại sao CA, thuế vụ, thanh tra... ít bị hành hung trong khi bác sĩ luôn phải "sống trong sợ hãi"?; Trong mưa lụt, tài xế ô tô phóng xe vô ý thức cuốn trôi bà lão bán hàng nước khiến nh

 • Thoi su 24h Tham an dau long do mat kiem soat
  Thời sự 24h: Thảm án đau lòng do mất kiểm soát

  Thuê bao di động sẽ bị khóa mạng nếu không bổ sung ảnh chụp chân dung; Hà Nội: Bác sĩ bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi; Nhà báo bị hành hung khi tác nghiệp: Mồ hôi và ngòi bút; Tàu vỏ thép đóng hỏng: Mua đi bán lại 4 đời chủ; Giật mình dịch vụ "sản xuất" giấy ra viện cấp tốc từ…"bệnh viện ma"

 • Thoi su 24h Giang ho truy sat kinh hoang o Nam Dinh
  Thời sự 24h: Giang hồ truy sát kinh hoàng ở Nam Định

  Giết con 35 ngày tuổi vì trầm cảm: Gia đình đã tha thứ, xã hội cần bao dung, phần còn lại là của pháp luật; Hải Dương: Xôn xao clip cán bộ phường cầm gậy bắt chó nhà dân; Nữ công nhân môi trường bị hành hung bất tỉnh: “Họ gọi tôi là… con rác rưởi”; Nhà thấp hơn đường: Làm ngược thế giới, dân gánh khổ; Sửng sốt một người mẹ bỏ lại 2 con nhỏ trên vỉa hè đường

 • Thoi su 24h146 Cha vo giet con re lanh 30 thang tu
  Thời sự 24h(14/6): Cha vợ giết con rể lãnh 30 tháng tù

  Chênh giá vật tư, hóa chất 7 lần: Lý giải của Bộ trưởng Y tế; Đi chơi sợ bố mẹ mắng, ba trẻ em bịa chuyện bị bắt cóc; Đưa tiền hối lộ không được, nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm tấn công CSGT; Người dân bắt 1 phụ nữ vì nghi bắt cóc trẻ em; Khi người giúp việc bị lòng tham che mờ nhân cách;

 • Thoi su 24h136 Tim tung tich tu thi co hinh xam Doi bot H
  Thời sự 24h(13/6): Tìm tung tích tử thi có hình xăm "Đời bớt H"

  Bộ Văn hóa liệt kê hàng loạt thói xấu của nhiều người Việt Nam; Gần nhà cháu bé 35 ngày tuổi chết trong chậu nước, một bé trai 9 tuổi suýt bị bắt cóc; PGĐ bệnh viện quan hệ với điều dưỡng: Đề nghị cảnh cáo?; Tường đổ sập do mưa lớn làm cháu tử vong, cậu bị thương nặng; Cấp phép Quốc ca: Bộ trưởng khẳng định "sai nghiệp vụ sơ đẳng"

 • Sinh vien My vua duoc Trieu Tien tra tu do da qua doi
  Sinh viên Mỹ vừa được Triều Tiên trả tự do đã qua đời

  Sinh viên Mỹ được Triều Tiên trả tự do đã qua đời; IS cho nổ tung nơi khai sinh ra chính mình ở Thành cổ Mosul; Arap Saudi có tân hoàng thái tử; Cảnh sát thành phố London thông tin nguyên nhân vụ cháy tòa tháp; Trở ngại mới trong quan hệ Mỹ - Cuba; Lở đất ở TQ, hàng trăm người mất tích; 300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines; Lính Canad

 • Dai gia Viet rai tien tu khinh khi cau de truyen cam hung
  Đại gia Việt rải tiền từ khinh khí cầu để "truyền cảm hứng"

  Tăng lương cơ sở lo giá cả tăng theo, tư nhân hóa toàn phần Tràng Tiền Plaza, EVN bị nhắc nhở về 9,7 tỷ USD vốn vay đang được bảo lãnh, tỷ giá trung tâm có tuần đầy biến động, giá xăng điều chỉnh giảm...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Truong Ho Phuong Nga Cai gia cua 4 chu chan dai dai gia
  Trương Hồ Phương Nga: Cái giá của 4 chữ "chân dài - đại gia"

  Hợp đồng tình ái của hoa hậu Phương Nga và đại gia; Giết bảo vệ trường vì có quan hệ với mẹ mình; Đòn tra tấn, hạ nhục vợ của những gã chồng máu lạnh; Bùa ngải online: Đừng "tiền mất tật mang" vì... cuồng tín ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Tung 8000 ve tau gia 10000 dong Lo bich lua khach hang
  Tung 8.000 vé tàu giá 10.000 đồng:Lố bịch, lừa khách hàng

  Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh, bức xúc vì khó mua vé tàu 10.000 đồng, muốn bán đứt Tràng Tiền Plaza cho tư nhân, Fed tiếp tục nâng lãi suất, ông Trịnh Văn Quyết mất ngôi giàu nhất thị trường chứng khoán,...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần

 • Hoa hoan kinh hoang giua thu do London Anh
  Hỏa hoạn kinh hoàng giữa thủ đô London, Anh

  Cháy chung cư 27 tầng khiến nhiều người thiệt mạng tại London; Lãnh đạo phe Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ bị bắn trọng thương; EU sẵn sàng đón Anh quay trở lại; Thủ lĩnh IS có thể đã bị Nga tiêu diệt; Putin tiết lộ về con cháu; Lộ diện người vừa là bạn ông Trump vừa thân Kim Jong Un; Nổ khí ga kinh hoàng gần nhà trẻ tại Trung Quốc... là những tin quốc tế nổi bật