Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   12:30, 16:10, 20:25
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:10, 18:5
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 13:30, 17:15, 21:0, 22:20
The Grinch   xem phim The Grinch   9:50, 11:25, 13:0, 14:35, 16:10, 17:45, 19:20, 20:55, 22:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45, 23:5
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:0, 10:10, 11:15, 12:30, 13:30, 14:50, 15:50, 17:10, 18:10, 19:30, 20:30, 21:45, 22:10, 22:45
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:15, 11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0, 19:45, 21:30, 23:15
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:15, 12:0, 13:45, 14:25, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   15:0, 18:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:30, 19:0, 21:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:40, 19:10
The Grinch   xem phim The Grinch   10:10, 11:55, 13:40, 17:15, 20:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:15, 10:45, 12:45, 13:15, 15:20, 15:50, 18:25, 20:25, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   16:25
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   18:10, 23:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   22:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:35, 11:35, 13:35, 15:35, 19:35, 20:25
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   22:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:20, 9:55, 11:10, 12:0, 12:40, 13:55, 14:40, 15:25, 16:40, 17:20, 19:25, 20:0, 20:30, 21:35, 22:10, 22:40
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:10, 10:30, 12:30, 14:30, 17:35, 19:0, 20:55
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   14:15, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:5, 16:55
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   14:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:10, 11:55, 13:40
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   8:55
The Grinch   xem phim The Grinch   8:40, 16:20, 17:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 18:25
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:35, 9:30, 10:5, 10:40, 11:20, 11:45, 12:15, 12:55, 13:25, 14:5, 14:30, 15:0, 15:40, 16:50, 17:15, 17:45, 18:25, 19:35, 20:0, 20:30, 21:10, 22:20, 22:45, 23:20
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:45, 11:0, 11:40, 13:5, 14:0, 16:0, 20:20
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   8:55, 11:50, 15:10, 17:5, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   16:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   12:25, 16:25
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   20:50
The Grinch   xem phim The Grinch   9:15, 15:30, 18:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:15, 16:50, 23:5
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:0, 9:50, 10:30, 11:45, 12:40, 13:20, 14:30, 16:10, 17:15, 17:35, 19:0, 20:0, 20:25, 21:30, 21:50, 22:45
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:40, 11:45, 14:50, 21:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:10, 19:20, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:40, 14:50
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:55
The Grinch   xem phim The Grinch   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 16:35, 17:15, 22:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:25, 15:35
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:10, 10:5, 11:55, 14:40, 17:25, 18:0, 19:15, 20:10, 20:45, 21:30, 22:0, 22:55
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   14:35, 20:50
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   19:25, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   13:15
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:0, 17:10, 20:45, 22:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   14:15
The Grinch   xem phim The Grinch   9:45, 13:30, 15:15, 18:30, 20:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:15, 11:30, 14:0, 16:0, 18:30, 21:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:45
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:15, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 16:15, 17:0, 18:0, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:15, 12:15, 14:45, 16:45, 18:15, 20:0, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   13:5
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:20, 17:50
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:35
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   15:30
The Grinch   xem phim The Grinch   8:50, 11:30, 17:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 13:15, 17:35
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:0, 9:30, 10:0, 10:35, 12:0, 12:30, 13:30, 14:30, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:0, 22:0, 22:20, 22:40, 23:30
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:10, 11:40, 12:45, 14:35, 16:0, 16:20, 18:10, 19:0, 20:0, 21:50
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   9:20, 15:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   8:45
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 16:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:20, 13:55
The Grinch   xem phim The Grinch   8:30, 11:10, 13:5, 16:55, 19:0, 20:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:25, 10:40, 13:40, 17:55, 22:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:40, 9:20, 10:25, 10:55, 11:20, 12:0, 13:5, 14:0, 14:40, 15:10, 15:45, 16:0, 16:40, 17:20, 18:45, 19:20, 20:0, 20:35, 21:25, 22:0, 22:15, 22:40, 23:15
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   11:45, 18:0, 18:50, 20:15
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   8:55, 20:5, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 13:55, 19:0, 21:40
The Grinch   xem phim The Grinch   11:15, 15:20, 19:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   13:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:30, 11:20, 13:0, 14:10, 17:0, 18:0, 19:50
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:20, 13:20, 17:30
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   8:50, 10:55, 15:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:50, 23:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   23:10
The Grinch   xem phim The Grinch   10:0, 12:30, 13:55, 21:25
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:35, 22:45
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:50, 11:5, 12:0, 12:35, 13:55, 14:20, 14:55, 15:30, 16:45, 17:5, 17:40, 18:25, 19:35, 20:0, 20:25, 21:10, 22:5
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:30, 12:5, 14:5, 16:5, 18:5, 20:5, 22:20
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:20, 16:55, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:10, 14:10, 16:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:45, 13:30, 15:15, 22:10
The Grinch   xem phim The Grinch   9:50, 12:0, 14:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:30, 12:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:45, 9:15, 10:0, 10:20, 10:50, 11:35, 12:10, 13:0, 13:40, 14:25, 15:0, 15:50, 21:30
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   8:40, 11:55, 14:0, 20:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   13:10, 15:25, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   14:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:25, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 19:45, 22:50, 22:55
The Grinch   xem phim The Grinch   11:20, 13:10, 17:10, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:35, 18:0, 19:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:10, 10:25, 11:55, 12:20, 12:45, 14:30, 14:50, 15:20, 17:5, 17:25, 17:55, 20:0, 20:15, 20:30, 22:15, 22:35, 23:5
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:30, 17:25, 21:40, 23:30
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:20, 12:50, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:30, 17:0, 19:30
The Grinch   xem phim The Grinch   8:30, 15:0
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:10, 11:0, 14:0, 16:0, 19:0, 21:5
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:20, 13:35, 18:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   12:0, 16:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:20
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:15, 15:0, 16:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:30, 10:25, 11:35, 13:5, 14:20, 15:50, 17:15, 19:0, 20:0, 20:45, 21:45, 22:45
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:45, 14:25, 18:40, 21:20
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:20, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 15:20, 18:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:0, 9:50, 10:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:30, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   10:50, 12:20, 13:40, 15:50, 17:10, 18:0, 19:40, 21:20
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   9:10, 17:40


 • Nong trong tuan Nguyen thu truong Le Bach Hong bi bat
  Nóng trong tuần: Nguyên thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt

  Khởi tố nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng; Hà Nội chính thức quyết định đăng cai giải đua xe F1… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.