Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0 Các loại khác
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   10:50, 16:10, 21:30
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   12:15, 16:30, 16:45
Nắng   xem phim Nắng   9:0, 9:30, 16:15, 16:30, 18:15, 21:35, 21:40
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:50, 10:45, 11:45, 12:35, 13:45, 14:25, 18:0, 19:50, 20:0
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   10:0, 12:0, 14:30, 15:40, 17:40, 21:20, 21:35
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:30, 11:50, 14:10, 18:40, 19:0, 21:0
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:10, 12:50, 14:30, 18:10, 19:50
I.T.   xem phim I.T.   10:15, 14:15, 16:0, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   9:40, 10:5, 11:35, 13:30, 13:50, 15:25, 17:20, 17:30, 19:0, 19:15, 21:10, 23:0 Các loại khác
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   12:10, 16:10, 18:10, 22:10
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:0, 9:20, 10:10, 11:0, 13:0, 13:10, 14:10, 15:0, 17:0, 19:0, 20:10, 21:0, 23:0
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:40, 11:25, 15:30, 17:15, 19:0, 22:35
Nắng   xem phim Nắng   9:20, 10:0, 10:45, 12:0, 12:30, 12:40, 13:35, 13:50, 14:15, 15:45, 16:0, 17:10, 17:45, 19:20, 19:25, 19:30, 20:50, 21:15
Bố Già Sát Thủ   xem phim Bố Già Sát Thủ   11:15, 14:30, 17:45, 21:0
Cơ Trưởng Sully   xem phim Cơ Trưởng Sully   10:55, 12:10, 14:25, 15:40, 17:20, 17:55, 20:50, 21:25
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:35, 10:0, 10:10, 11:20, 12:0, 12:15, 13:50, 14:10, 15:10, 15:40, 16:20, 17:30, 18:20, 19:0, 19:20, 20:25, 21:10, 22:30, 22:40, 23:0
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   9:15, 10:0, 11:40, 12:0, 13:40, 15:50, 16:10, 18:5, 20:20
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   9:30, 11:25, 11:45, 14:0, 15:50, 16:15, 17:50, 18:30, 20:5, 20:15, 20:45, 22:30
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:5, 9:10, 9:50, 12:10, 13:10, 14:30, 16:50, 19:15, 21:35, 22:25, 22:30
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   10:50, 17:30
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   10:0, 14:5, 18:10, 22:15
I.T.   xem phim I.T.   9:5, 11:45, 12:15, 12:35, 15:20, 16:5, 16:20, 19:0, 19:35, 20:25, 22:35, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   12:35, 16:50, 17:5, 21:5, 21:35 Các loại khác
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   10:15, 10:25, 14:15, 14:40, 18:15, 18:55, 20:25
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:25, 10:0, 10:45, 11:30, 12:5, 13:35, 14:10, 15:20, 15:40, 16:15, 17:45, 18:20, 18:45, 19:50, 20:25, 20:50, 21:55
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   10:5, 12:50, 17:25, 19:55
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   9:10, 11:40, 14:10, 16:15, 16:40, 17:25, 19:10, 21:40
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:40, 12:15, 14:50, 17:25, 19:55, 20:0
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:55, 11:50, 15:40, 19:30, 21:25
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:0, 11:25, 13:50, 14:40, 16:15, 18:40, 19:10, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40 Các loại khác
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:50, 12:0, 12:10, 14:20, 14:30, 16:50, 18:40, 19:10, 21:0, 21:30
Nắng   xem phim Nắng   9:40, 10:0, 11:40, 13:40, 14:20, 15:40, 16:40, 17:40, 19:40, 21:40, 21:45
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:45, 11:45, 13:0, 13:45, 15:10, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45, 21:50
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   9:20, 12:0
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   9:35, 15:40
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 20:0, 21:45
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:50, 11:45, 15:35, 17:30, 21:20
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:30, 10:30, 11:55, 14:20, 16:45, 17:20, 19:10, 19:50, 21:35
I.T.   xem phim I.T.   10:10, 16:15, 18:5, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50 Các loại khác
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   12:30, 16:45, 18:40
Nắng   xem phim Nắng   10:10, 12:0, 12:50, 13:50, 15:40, 16:30, 17:30, 19:20, 20:10, 21:10
Cơ Trưởng Sully   xem phim Cơ Trưởng Sully   11:0, 14:40, 18:20
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:50, 10:30, 11:10, 11:45, 12:30, 13:10, 13:40, 14:30, 15:10, 15:35, 16:30, 17:10, 17:30, 18:30, 19:10, 19:25, 20:30, 21:10, 21:20
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   10:10, 14:20, 14:25, 20:15, 20:35
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   10:40, 13:5, 15:30, 18:0, 20:30
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   10:30, 12:15, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 21:0
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:45, 12:5, 14:25, 16:45, 19:5, 21:25
I.T.   xem phim I.T.   10:20, 12:5, 13:50, 15:35, 17:20, 19:10, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50 Các loại khác
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   11:35, 15:35, 21:25
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   12:30, 16:45, 18:40
Nắng   xem phim Nắng   9:45, 12:50, 13:45, 16:30, 17:45, 19:35, 20:10
Cơ Trưởng Sully   xem phim Cơ Trưởng Sully   11:0, 14:40, 18:20
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:50, 10:30, 11:10, 11:45, 12:30, 13:10, 13:40, 14:30, 15:10, 15:35, 16:30, 17:10, 17:30, 18:30, 19:10, 19:25, 20:30, 21:10, 21:20
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   10:0, 10:20, 12:15, 14:20, 14:30, 16:45, 18:25, 19:0, 21:15
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   10:10, 14:10, 14:25, 20:0, 20:35
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   10:40, 13:5, 15:30, 18:0, 20:30
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   10:30, 12:15, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 21:0
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:45, 12:5, 14:25, 16:45, 19:5, 21:25
I.T.   xem phim I.T.   12:35, 16:35, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   12:20, 16:35, 18:30 Các loại khác
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   12:0, 16:0, 18:10
Nắng   xem phim Nắng   10:10, 12:30, 14:10, 19:0, 20:20
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:45, 9:50, 11:40, 11:45, 13:35, 13:40, 15:30, 15:35, 17:25, 17:30, 19:20, 19:25, 21:15, 21:20
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   10:15, 12:10, 14:25, 16:15, 20:30, 20:50
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   11:35, 15:5, 18:35
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   10:0, 14:15, 16:40, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:0, 13:5, 13:20, 15:15, 17:25, 19:30, 19:35, 21:40, 21:45, 23:20 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   10:25, 10:45, 15:25
Cơ Trưởng Sully   xem phim Cơ Trưởng Sully   12:0, 13:10, 17:10, 21:25
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:5, 8:10, 8:40, 8:45, 10:0, 10:5, 10:10, 10:35, 10:55, 11:0, 11:20, 11:25, 11:30, 12:15, 12:20, 12:30, 13:10, 13:20, 13:30, 13:35, 13:40, 14:25, 14:30, 14:45, 15:0, 15:40, 15:45, 16:10, 16:35, 16:50, 17:30, 17:50, 18:0, 18:5, 18:35, 18:40, 18:45, 19:15, 19:30, 20:45, 20:50, 20:55, 21:50, 23:0, 23:5, 23:10, 23:20, 23:50, 23:55
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:50, 10:45, 10:50, 12:55, 15:30, 16:0, 17:50, 20:45, 20:55, 22:40, 22:45, 22:50
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   8:0, 9:0, 9:50, 12:20, 12:25, 14:55, 15:30, 16:40, 17:50, 18:15, 18:20, 19:15, 20:0, 21:25, 23:15
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:40, 8:50, 15:20, 17:50, 20:0, 20:10, 22:30
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:5, 8:10, 8:15, 9:55, 10:0, 13:40, 14:10, 15:5, 16:15, 17:10, 18:45, 20:55, 21:5, 23:10, 23:15, 23:35
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:20, 8:25, 9:50, 18:15, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   10:20, 14:30, 18:40 Các loại khác
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   10:20, 14:20, 20:10
Nắng   xem phim Nắng   10:45, 12:40, 14:35, 16:30, 18:25, 20:20
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   10:30, 11:10, 12:5, 12:30, 13:10, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 18:30, 19:10, 20:30, 21:10, 21:25
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   11:0, 12:15, 13:25, 15:50, 16:25, 18:15, 20:40
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   12:15, 12:30, 16:20, 16:45, 20:30, 21:0
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   12:0, 17:15, 20:45
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
I.T.   xem phim I.T.   10:30, 14:35, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:0, 12:20, 14:25, 19:0, 21:10 Các loại khác
Bộ Tứ Lừa Đảo   xem phim Bộ Tứ Lừa Đảo   10:0, 16:30, 23:15
Nắng   xem phim Nắng   8:30, 12:55, 14:55, 19:15, 23:45
Cơ Trưởng Sully   xem phim Cơ Trưởng Sully   14:40
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:0, 8:10, 8:30, 8:45, 10:0, 10:55, 12:5, 12:35, 13:0, 13:20, 14:15, 15:5, 16:35, 16:40, 17:10, 17:25, 18:0, 18:40, 18:45, 20:10, 20:45, 20:50, 21:5, 21:15, 21:30, 21:40, 22:50, 22:55, 23:0, 23:20, 23:45
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:5, 10:10, 10:25, 12:50, 14:10, 15:10, 16:20, 18:40, 18:45, 20:5, 20:15, 22:55, 23:10
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   8:40, 10:50, 12:40, 13:15, 15:15, 17:35, 17:45, 22:15, 22:30, 22:40, 22:45
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   10:40, 13:15, 20:5, 20:45, 23:25
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   10:35, 11:50, 12:35, 15:5, 15:45, 19:15
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:25, 15:50, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:10, 10:15, 12:25, 14:40, 18:55, 20:0, 20:5, 23:15, 23:45, 23:50, 23:55 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   8:0, 9:55, 12:0, 16:30, 17:55
Cơ Trưởng Sully   xem phim Cơ Trưởng Sully   8:0, 8:30, 11:50, 12:30, 13:50, 14:30, 15:50, 16:30, 17:50, 18:30, 19:50, 21:45, 21:50, 23:25, 23:45, 23:50
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:0, 8:20, 8:30, 9:0, 10:0, 10:20, 10:30, 11:0, 11:5, 11:20, 11:30, 12:0, 12:10, 12:20, 12:30, 13:0, 13:10, 13:20, 13:30, 14:0, 14:20, 14:25, 14:30, 15:0, 15:15, 15:20, 15:30, 16:0, 16:25, 16:30, 16:50, 17:0, 17:20, 17:25, 17:30, 18:0, 18:25, 18:30, 18:40, 19:0, 19:30, 19:35, 19:55, 20:0, 20:30, 20:35, 20:40, 20:50, 21:0, 21:30, 21:35, 21:40, 21:55, 22:0, 22:35, 22:45, 22:50, 23:0, 23:5, 23:25, 23:30, 23:35, 23:45, 23:50, 23:55
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:15, 8:20, 8:45, 10:40, 10:45, 12:10, 12:45, 13:5, 13:10, 13:35, 14:0, 15:30, 15:35, 18:0, 18:15, 20:25, 22:50, 23:0
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   8:45, 8:50, 10:15, 10:25, 10:35, 10:55, 11:20, 11:55, 12:55, 13:5, 15:10, 15:30, 15:40, 16:10, 16:35, 17:55, 18:5, 19:55, 20:0, 20:45, 22:30, 22:35
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:30, 8:35, 10:30, 13:5, 15:40, 18:45, 19:10, 20:40, 22:10, 22:15, 23:15
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:0, 9:55, 10:30, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 16:30, 17:0, 19:55, 21:0, 21:55, 22:30, 23:0, 23:55
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:0, 10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 17:40, 21:0, 21:20, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   10:35, 12:45, 14:55, 17:5, 19:15, 21:25, 23:30 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   8:0, 10:35, 15:15, 15:30, 17:40
Cơ Trưởng Sully   xem phim Cơ Trưởng Sully   8:5, 10:10, 16:15, 23:40
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:0, 8:5, 8:30, 8:40, 10:0, 10:10, 10:55, 12:5, 12:15, 12:45, 13:5, 13:50, 14:10, 14:25, 14:50, 15:15, 16:0, 16:20, 16:35, 16:55, 17:20, 17:25, 17:45, 18:10, 18:25, 18:45, 19:0, 19:35, 19:45, 20:20, 20:30, 20:35, 20:55, 21:5, 21:45, 21:50, 22:35, 22:45, 23:5, 23:10, 23:50
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:5, 10:30, 11:15, 13:0, 14:50, 15:25, 17:55, 18:25, 20:25, 22:55
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   8:20, 8:45, 9:55, 10:10, 10:35, 12:35, 12:50, 13:15, 13:35, 15:55, 18:30, 19:30, 21:5, 22:10, 22:30, 22:40, 23:25
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:35, 11:0, 12:15, 14:50, 17:25, 20:0, 20:30, 21:0, 22:35
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:45, 21:45, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:10, 10:15, 12:20, 13:25, 14:25, 16:30, 18:35, 19:45, 19:55, 21:50, 21:55, 23:55 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   8:0, 10:0, 11:0, 12:55, 14:20, 17:35, 19:0
Cơ Trưởng Sully   xem phim Cơ Trưởng Sully   11:5, 13:15, 14:50, 15:5, 15:45, 16:50, 17:5, 19:5, 22:55, 23:55
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   7:55, 8:0, 8:20, 8:40, 9:15, 9:20, 9:55, 10:5, 10:40, 10:45, 11:20, 11:55, 12:10, 12:20, 12:40, 12:50, 13:20, 13:25, 13:55, 14:15, 14:40, 14:55, 15:0, 15:20, 15:30, 15:55, 16:20, 16:40, 17:0, 17:20, 17:35, 17:55, 18:25, 18:40, 19:5, 19:20, 19:40, 19:55, 20:35, 20:40, 21:10, 21:20, 21:45, 21:55, 22:40, 23:15, 23:20, 23:45, 23:50, 23:55
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:45, 11:0, 13:40, 16:5, 18:5, 18:30, 20:55, 22:25, 23:20
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   8:0, 8:25, 10:35, 11:10, 15:0, 15:15, 18:20, 19:40, 20:55, 21:5, 22:15, 23:30, 23:35, 23:40, 23:50
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:0, 8:5, 10:40, 13:15, 15:25, 17:45, 18:50, 20:20, 20:30, 21:5, 21:25, 22:30, 22:55
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:0, 8:55, 9:10, 10:30, 12:55, 13:5, 16:15, 17:35, 20:30, 23:20
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   7:55, 8:0, 10:10, 10:15, 12:35, 12:40, 15:0, 15:10, 17:25, 17:35, 20:40, 21:15, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:0, 8:5, 8:15, 10:0, 10:5, 10:20, 14:35, 14:40, 14:45, 14:50, 16:40, 16:50, 16:55, 17:0, 18:50, 19:5, 19:10, 19:15, 21:10, 21:15, 21:20, 21:25, 23:20, 23:25, 23:30, 23:35 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   10:25, 15:15
Cơ Trưởng Sully   xem phim Cơ Trưởng Sully   13:50, 23:35
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:5, 8:10, 8:15, 8:25, 8:35, 9:50, 10:0, 10:10, 10:15, 10:30, 10:35, 12:10, 12:15, 12:20, 12:35, 12:50, 14:5, 14:20, 14:25, 14:40, 15:0, 15:55, 16:0, 16:30, 16:50, 17:10, 17:15, 17:25, 18:40, 18:50, 19:0, 19:15, 19:20, 19:25, 20:35, 20:50, 21:0, 21:10, 21:25, 21:30, 21:35, 21:40, 22:45, 23:0, 23:10, 23:25, 23:30, 23:35, 23:40, 23:45
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:0, 8:5, 12:10, 12:15, 12:25, 13:20, 15:55, 18:0, 18:5, 18:55, 19:0, 21:10, 22:30, 23:40
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   8:0, 10:20, 10:30, 10:40, 12:35, 13:0, 15:40, 16:15, 16:20, 16:25, 18:20, 18:30, 20:20, 20:25, 21:0, 22:30, 22:35, 22:40, 23:10, 23:30
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:0, 8:5, 8:10, 8:15, 8:30, 10:40, 10:45, 10:50, 11:10, 13:15, 13:20, 13:25, 16:40, 17:55, 18:0, 18:5, 19:45, 20:30, 20:50, 20:55, 21:0, 22:55, 23:0, 23:5
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:0, 12:0, 12:5, 12:35, 12:40, 15:0, 16:15, 20:30, 20:35, 20:40, 21:0, 21:10, 23:0, 23:30, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:20, 8:30, 10:10, 10:20, 10:25, 12:10, 14:10, 14:30, 16:10, 16:30, 18:10, 20:10, 20:40, 21:40, 22:0, 22:30
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:0, 8:10, 10:0, 12:5, 12:10, 12:15, 12:20, 14:20, 18:20, 18:30, 20:30
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:20, 8:40, 10:0, 10:15, 10:30, 14:10, 14:40, 16:0, 18:0, 20:10, 20:20
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:10, 10:10, 12:25, 14:20, 16:0, 18:10, 20:0, 22:15, 22:30
I.T.   xem phim I.T.   12:0, 14:0, 16:10, 16:20, 18:15, 20:0, 21:45, 21:55


 • Thoi su 24h229 Vu HH Phuong Nga Lua dao hay chia tay doi qua
  Thời sự 24h(22/9): Vụ HH Phương Nga: Lừa đảo hay chia tay đòi quà

  Hà Nội: Quá nhiều nơi ngày nào cũng chen lấn từng phân; Lời kể hãi hùng của người cha cùng 2 con bị lốc xoáy cuốn lên trời; Suýt mất 200 triệu đồng vì chiêu lừa trúng thưởng của "nhân viên ngân hàng"; Formosa Hà Tĩnh lại xin thay đổi nhu cầu mua nước; Điểm danh các loại cá và hải sản Bộ Y tế khuyên không nên ăn

 • Thoi su 24h219 Ep con gai phuc vu ban trai cua minh
  Thời sự 24h(21/9): Ép con gái phục vụ bạn trai của mình

  Bệnh viện Bạch Mai đóng bãi gửi xe đối với người nhà bệnh nhân; Sự thật vụ "CSGT diễn sâu" ngã lăn lộn sau pha va chạm trên phố; Treo thưởng 20 triệu tìm thi thể nạn nhân sự cố thủy điện Sông Bung 2; Để không chở xác bằng xe máy: Người trong cuộc nói khó; Mẹ ép con gái "phục vụ" bạn trai của mình suốt 3 năm

 • Thoi su 24h209 Vo dau doc chong bang thuoc chuot
  Thời sự 24h(20/9): Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột

  Sự cố thủy điện Sông Bung 2 gây thiệt hại lớn thế nào?; BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ gian lận 500 triệu/ngày: Trả tiền dân?; “Đi tù chừng ấy năm lấy đâu chứng từ chứng minh bồi thường bị oan“; Sở GTVT Hà Nội bất ngờ việc "cấm xe máy ngoại tỉnh"; Xúc than lên bán cho Trung Quốc, nay lại phải nhập từ Trung Quốc về dùng

 • Thoi su 24h199 Nam thanh nien bi chat xac giau trong bao tai
  Thời sự 24h(19/9): Nam thanh niên bị chặt xác giấu trong bao tải

  Nhậu say, điện thoại chọc phá khoa cấp cứu hơn 200 cuộc gọi; Vì sao xe điều hành bay ở sân bay Nội Bài bốc cháy?; Vụ tai nạn kinh hoàng giữa hai xe khách, 18 người thương vong; Phạt 1 triệu đồng, tước bằng lái tài xế xe BKS xanh làm loạn trên phố; "Dùng 5.000 tỷ lên trời gọi mưa là hoang tưởng"

 • Thoi su 24h189 Tiec thuong ca si Minh Thuan
  Thời sự 24h(18/9): Tiếc thương ca sĩ Minh Thuận

  Ca sĩ Minh Thuận qua đời; Cháy quán karaoke, dùng áo ngực che mặt thoát đám cháy là hợp lý; chặn cướp xe máy ngay giữa ngã tư; Tem giấy gây ảo giác được rao bán công khai trên mạng… là những tin tức được cộng đồng mạng quan tâm trong 24h qua.

 • Nhung thong tin dang doc nhat tuan qua 1809 2409
  Những thông tin đáng đọc nhất tuần qua (18/09- 24/09)

  Lấy áo lót thoát thân khỏi quán karaoke cháy lớn làm ầm ĩ mạng xã hội, tin đồn bí thư Thanh Hóa có bồ, "cả họ" nhà bí thư Triệu làm quan hay cảnh ùn tắc, lốc xoáy kinh hoàng là những thông tin đáng quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1809 24092016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (18/09- 24/09/2016)

  Lại thêm khách hàng mất 32 tỷ đồng trong tài khoản; Sabeco, Habeco, Vinamilk... gửi hàng nghìn tỷ đồng ngân hàng lấy lãi; trong khi mỗi ngày PVN phải trả lãi ngân hàng 23 tỷ đồng; dư thừa tiền nhưng các ngân hàng vẫn tăng lãi suất huy động; giá xăng tiếp tục điều chỉnh tăng... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trư

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 190925092016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (19/09-25/09/2016)

  Dân Hà thành ăn lạ, bèo tây thành đặc sản, chuyên gia cảnh báo sản phẩm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng . Bài toán chi tiêu gia đình, cách dạy con thú vị của bà mẹ trẻ hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 120918092016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (12/09-18/09/2016)

  Thú vui mới giới trẻ với tác hại khôn lường, thực phẩm gây độc đối với sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện. Bài toán chi tiêu gia đình, cách dạy con đáng lên án của bố mẹ hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1209 17092016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (12/09- 17/09/2016)

  PVC thua lỗ hơn 3.200 tỷ, Sabeco lại đem hàng nghìn tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi, Vietcombank từ chối mở thẻ cho người khuyết tật, Lãi suất huy động vẫn chưa ngừng tăng, NHNN giải đáp kiến nghị về gói 30.000 tỷ đồn... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật