Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   11:0, 13:50, 15:50, 19:30
Người Sói   xem phim Người Sói   10:15, 14:0, 15:45, 19:30 Hành động, Kinh Dị
Tây Du Ký Hậu Truyện   xem phim Tây Du Ký Hậu Truyện   8:50, 10:30, 12:10, 17:50, 21:30 Hài
Nữ Gia Sư   xem phim Nữ Gia Sư   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Quý Tộc Săn Tranh   xem phim Quý Tộc Săn Tranh   9:0, 12:0, 17:30, 19:0, 21:15
ĐỨA CON THỨ 7 3D   xem phim ĐỨA CON THỨ 7 3D   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
CƯỚP SIÊU ĐẲNG   xem phim CƯỚP SIÊU ĐẲNG   13:0, 15:0, 17:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   8:45, 9:5, 17:50, 18:10, 20:10, 20:30, 22:30, 22:50
ĐỂ MAI TÍNH 2   xem phim ĐỂ MAI TÍNH 2   11:5, 11:25, 15:40, 16:0
CHUNG CƯ MA   xem phim CHUNG CƯ MA   13:20, 13:40
PADDINGTON   xem phim PADDINGTON   13:20, 17:40
TAKEN 3   xem phim TAKEN 3   8:35, 10:50, 11:5, 13:10, 15:30, 15:35, 18:10, 20:25, 22:40
Trùm Mũ Đen   xem phim Trùm Mũ Đen   11:0, 17:0
Khu Rừng Cổ Tích   xem phim Khu Rừng Cổ Tích   9:20, 11:50, 14:25, 16:55, 19:45, 21:35
Đứa Con Thứ Bảy   xem phim Đứa Con Thứ Bảy   8:30, 8:55, 9:35, 10:40, 11:45, 12:55, 13:20, 14:0, 15:10, 16:15, 17:20, 17:50, 18:25, 19:30, 20:0, 20:35, 20:35, 21:40, 22:10, 22:45
Nữ Gia Sư   xem phim Nữ Gia Sư   8:30, 10:55, 13:20, 15:45, 17:45, 20:10, 22:35
Quý Tộc Săn Tranh   xem phim Quý Tộc Săn Tranh   8:50, 11:5, 15:25, 22:15
Đập Cánh Giữa Không Trung   xem phim Đập Cánh Giữa Không Trung   8:30, 10:35, 12:45, 14:55, 16:10, 18:15, 20:20, 22:25
CƯỚP SIÊU ĐẲNG   xem phim CƯỚP SIÊU ĐẲNG   8:35, 13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:35
Taken 3: Dứt Điểm   xem phim Taken 3: Dứt Điểm   11:10, 15:50, 20:35 Hành động, Hình sự
Khu Rừng Cổ Tích   xem phim Khu Rừng Cổ Tích   8:45, 13:25, 18:5
Gia Đình Lựu Đạn   xem phim Gia Đình Lựu Đạn   8:40, 10:40, 13:10, 17:40, 22:15
Đứa Con Thứ Bảy   xem phim Đứa Con Thứ Bảy   19:35
CƯỚP SIÊU ĐẲNG   xem phim CƯỚP SIÊU ĐẲNG   9:15, 11:35, 13:55, 16:15, 18:35, 20:55
I Fine Thank You Love You!   xem phim I Fine Thank You Love You!   8:35, 12:50, 17:5, 19:25, 21:45 Hài
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   10:45, 16:35
Khu Rừng Cổ Tích   xem phim Khu Rừng Cổ Tích   10:15, 14:30, 18:45
Người Sói   xem phim Người Sói   12:55, 18:45 Hành động, Kinh Dị
Tây Du Ký Hậu Truyện   xem phim Tây Du Ký Hậu Truyện   14:45, 20:35 Hài
I Fine Thank You Love You!   xem phim I Fine Thank You Love You!   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 Hài
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   9:5, 15:50, 17:15
ĐỂ MAI TÍNH 2   xem phim ĐỂ MAI TÍNH 2   10:0, 12:10, 15:0, 16:55
TAKEN 3   xem phim TAKEN 3   11:25, 19:5, 19:25, 20:20, 22:35
Trùm Mũ Đen   xem phim Trùm Mũ Đen   9:30
Khu Rừng Cổ Tích   xem phim Khu Rừng Cổ Tích   9:50, 9:55, 12:20, 12:25, 14:20, 21:20, 21:40
Đứa Con Thứ Bảy   xem phim Đứa Con Thứ Bảy   9:0, 9:40, 11:10, 11:50, 13:15, 14:0, 15:25, 16:10, 17:35, 18:20, 19:40, 19:40, 20:30, 21:50, 22:40
Nữ Gia Sư   xem phim Nữ Gia Sư   9:0, 11:25, 13:50, 14:50, 16:15, 17:15, 18:40, 19:35, 19:45, 21:5, 22:0, 22:10
Quý Tộc Săn Tranh   xem phim Quý Tộc Săn Tranh   9:5, 13:40, 18:10
Đập Cánh Giữa Không Trung   xem phim Đập Cánh Giữa Không Trung   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:5, 19:25, 21:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
ĐỂ MAI TÍNH 2   xem phim ĐỂ MAI TÍNH 2   9:10, 17:35, 22:30
The Hobbit: đại chiến 5 cánh quân 3D   xem phim The Hobbit: đại chiến 5 cánh quân 3D   10:0, 14:35, 21:10
CHUNG CƯ MA   xem phim CHUNG CƯ MA   12:0, 17:40
Chàng trai năm ấy 2D   xem phim Chàng trai năm ấy 2D   10:15, 12:30, 14:40, 16:45, 19:0, 21:5, 22:5
Chú gấu Paddington 2D   xem phim Chú gấu Paddington 2D   10:0, 15:0, 20:0
Taken3- Dứt điểm 2D   xem phim Taken3- Dứt điểm 2D   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:20
Khu rừng cổ tích 2D   xem phim Khu rừng cổ tích 2D   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10
Trùm mũ đen 2D   xem phim Trùm mũ đen 2D   9:45, 13:0, 17:20, 19:35
Tây du ký hậu truyện 2D   xem phim Tây du ký hậu truyện 2D   11:40, 13:20, 16:40, 18:20, 21:40
Nguời sói 2D   xem phim Nguời sói 2D   11:15, 12:50, 14:25, 16:0, 19:20, 20:55
Quý tộc săn tranh 2D   xem phim Quý tộc săn tranh 2D   9:25, 14:0, 15:50, 19:40, 21:30
Đứa con thứ bẩy 3D   xem phim Đứa con thứ bẩy 3D   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40, 20:30, 22:20
Nữ gia sư 2D   xem phim Nữ gia sư 2D   10:55, 12:25, 15:15, 17:0, 19:5, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Taken 3: Dứt Điểm   xem phim Taken 3: Dứt Điểm   12:20, 16:25, 22:25 Hành động, Hình sự
Mũ Trùm Đen   xem phim Mũ Trùm Đen   8:30, 10:25, 14:30, 18:35, 20:30 Hành động, Hình sự
Gia Đình Lựu Đạn   xem phim Gia Đình Lựu Đạn   8:40, 10:40, 13:10, 17:40, 22:15
Quý Tộc Săn Tranh   xem phim Quý Tộc Săn Tranh   11:15, 15:40, 20:5
CƯỚP SIÊU ĐẲNG   xem phim CƯỚP SIÊU ĐẲNG   8:55, 13:20, 16:50, 17:45, 22:10
I Fine Thank You Love You!   xem phim I Fine Thank You Love You!   9:20, 11:50, 14:20, 19:10, 21:50 Hài
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Taken 3: Dứt Điểm   xem phim Taken 3: Dứt Điểm   14:0, 16:45, 18:0 Hành động, Hình sự
Người Sói   xem phim Người Sói   10:10, 12:10, 16:10, 20:15 Hành động, Kinh Dị
Tây Du Ký Hậu Truyện   xem phim Tây Du Ký Hậu Truyện   12:40, 16:35, 20:30 Hài
Đứa Con Thứ Bảy   xem phim Đứa Con Thứ Bảy   10:0, 10:30, 11:45, 12:10, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:0
CƯỚP SIÊU ĐẲNG   xem phim CƯỚP SIÊU ĐẲNG   12:0, 16:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Taken 3: Dứt Điểm   xem phim Taken 3: Dứt Điểm   14:30, 18:20 Hành động, Hình sự
Người Sói   xem phim Người Sói   10:0, 13:45, 17:30 Hành động, Kinh Dị
Tây Du Ký Hậu Truyện   xem phim Tây Du Ký Hậu Truyện   12:40, 16:35, 20:30 Hài
Đứa Con Thứ Bảy   xem phim Đứa Con Thứ Bảy   10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:20, 21:0
CƯỚP SIÊU ĐẲNG   xem phim CƯỚP SIÊU ĐẲNG   12:0, 16:0, 20:0
Tấn Công London   xem phim Tấn Công London   10:10 Hành động
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Taken 3: Dứt Điểm   xem phim Taken 3: Dứt Điểm   13:5, 18:50 Hành động, Hình sự
Người Sói   xem phim Người Sói   11:0, 15:0, 19:0 Hành động, Kinh Dị
Tây Du Ký Hậu Truyện   xem phim Tây Du Ký Hậu Truyện   11:15, 15:10, 17:0, 21:0 Hài
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
BLACKHAT   xem phim BLACKHAT   9:0, 13:20, 15:30, 22:15
INTO THE WOODS   xem phim INTO THE WOODS   8:50, 11:10, 15:50, 18:5, 20:10
SEVENTH SON - 2D   xem phim SEVENTH SON - 2D   13:30, 18:0, 21:50
SEVENTH SON - 3D   xem phim SEVENTH SON - 3D   11:25, 20:0

Bản đồ thời tiết • Thoi su 24h2701 Nam ca si bi sat hai da man
  Thời sự 24h(27/01): Nam ca sĩ bị sát hại dã man

  Xe cứu thương bỏ mặc thai phụ tử vong giữa đường?; Nam ca sĩ tử vong trong tình trạng khỏa thân; Vụ biệt thự trong rừng Hải Vân: Tướng công an xin lỗi; Mỹ Tâm nói gì về "người tình tin đồn" 70 tuổi?...

 • Thoi su 24h2601 Vu no rung dong ca pho
  Thời sự 24h(26/01): Vụ nổ rúng động cả phố

  Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND TP; "Nói không với nằm ghép: Dân lo bị xuất viện sớm; Nghệ An: Phát hiện xác hổ 140kg đang ướp lạnh; Không khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết; Bắt gần nửa tấn lòng thối đang trên đường tiêu thụ; Cựu phi công Việt Nam nói thật chuyện lương thưởng... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/1.

 • Thoi su tuan qua Dai hy thanh dai tang sau tai nan
  Thời sự tuần qua: Đại hỷ thành đại tang sau tai nạn

  Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%; Cục trưởng Cục Đường sắt chết trong phòng làm việc; Xử phạt VTV 40 triệu đồng vì sai phạm của Điều ước thứ 7; Thưởng Tết thấp nhất là 30 ngàn đồng; Xăng giảm tới 1.900 đồng/lít...

 • Thoi su 24h2301 Tang luong huu va tro cap them 8
  Thời sự 24h(23/01): Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%

  Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%; Bộ GTVT lên tiếng về vụ Cục trưởng Đường sắt chết tại trụ sở; Bắt ông chủ tạp chí cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ; Hàng tấn mỹ phẩm không nguồn gốc "tràn" vào HN; Làm rõ vụ 12 con dê ‘lạc’ vào trang trại Bí thư huyện... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 23/1.

 • Thoi su 24h2201 Cuc truong Duong sat chet tai tru so
  Thời sự 24h(22/01): Cục trưởng Đường sắt chết tại trụ sở

  Cục trưởng Đường sắt VN được phát hiện chết tại phòng làm việc, "Nữ quái" đất Cảng phẫu thuật mặt trốn nã 10 năm; Thưởng Tết thấp nhất là 30 ngàn đồng; Nữ du khách nước ngoài đến Hà Nội đã bị cướp; Bắt nghi phạm vụ hiếp dâm, giết bé gái bịt đầu mối; Giữ lại táo nhập từ Mỹ, cấm bán ra thị trường... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày.

 • Benh vien cam ket khong nam ghep
  Bệnh viện cam kết không nằm ghép

  Lần đầu tiên 13 bệnh viện trung ương ký cam kết chấm dứt tình trạng bệnh nhân nằm ghép, đảm bảo 1 bệnh nhân/giường bệnh. Tuy nhiên xung quanh cam kết này vẫn còn nhiều băn khoăn.

 • Tao My gay chet nguoi da ve Viet Nam
  Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?

  Loại vi khuẩn nguy hiểm nhiễm trong táo Mỹ có thể nhiễm trong nhiều loại thực phẩm quan trọng thường xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. ------------ Xem thêm: Táo Mỹ gây chết người đã về Việt Nam?, http://vietbao.vn/tp/Tao-My-gay-chet-nguoi-da-ve-Viet-Nam/7063625/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

 • Tinh hinh buon lau dien bien phuc tap
  Tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp

  Thời điểm gần Tết Nguyên đán hàng năm luôn là thời điểm nhạy cảm, cao điểm của nạn buôn lậu

 • Danh hai Thuy Nga to chong no nan lua gat
  Danh hài Thúy Nga tố chồng nợ nần, lừa gạt

  Mấy ngày vừa qua, những trang nhật ký của danh hài Thúy Nga chia sẻ chuyện cô bị “chồng hờ” lừa lấy 350.000 USD rồi bỏ trốn và lấy danh nghĩa của cô để lừa đảo rất nhiều người đã làm dấy lên rất nhiều luồng ý kiến. Giới..

 • Thong diep Lien bang My nam 2015
  Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015

  Tổng thống Mỹ nói về trang hoàng kim mới của lịch sử nước Mỹ nơi họ sẽ cùng đồng minh sống vững mạnh. Và Nga sẽ lụi tàn trong sự cô lập? ------------ Xem thêm: Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015, http://vietbao.vn/tp/Thong-diep-Lien-bang-My-nam-2015/7048259/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn