Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50, 22:40
Liên Minh Công Lý   xem phim Liên Minh Công Lý   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Coco   xem phim Coco   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 22:50
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50, 22:40
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   13:40, 17:20, 21:0
và 7 Kiếp Nạn   xem phim và 7 Kiếp Nạn   14:40, 19:40
Ngày Luân Hồi   xem phim Ngày Luân Hồi   14:40, 20:5
Thị Trấn Tình Yêu   xem phim Thị Trấn Tình Yêu   16:20, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   9:0, 10:45, 12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:15, 23:0
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   9:40, 11:20, 13:0, 16:20, 18:0, 21:20, 23:0
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   15:30, 17:20, 19:10, 21:0, 22:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:30, 12:35, 18:0
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   15:30, 19:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   13:40, 15:45, 19:50
Liên Minh Công Lý   xem phim Liên Minh Công Lý   11:10, 21:55
Coco   xem phim Coco   8:30, 10:40, 12:50, 16:0, 17:0, 19:10, 20:10, 20:30, 21:20, 22:40
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   13:35, 21:35, 23:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   9:30, 10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15, 22:20, 23:30
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   9:0, 11:5, 13:10, 13:55, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30, 23:35
Ngày Luân Hồi   xem phim Ngày Luân Hồi   11:45
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   9:20, 11:50, 13:25, 15:30, 18:10, 19:35, 23:50
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   15:0, 17:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:25, 15:50, 18:10
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   9:5, 11:20, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Liên Minh Công Lý   xem phim Liên Minh Công Lý   8:20, 13:15, 18:10
Coco   xem phim Coco   8:30, 9:30, 11:15, 12:15, 15:0, 17:45, 20:30
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   13:15, 15:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   8:35, 11:0, 13:25, 15:35, 18:0, 19:0, 23:15
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   8:0, 10:15, 11:15, 12:30, 13:25, 14:40, 17:0, 19:15, 23:35
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   9:0, 10:55, 15:50, 20:45, 23:5
và 7 Kiếp Nạn   xem phim và 7 Kiếp Nạn   10:15
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   8:0, 10:15, 12:30, 14:50, 15:45, 17:5, 19:20, 20:25, 22:40
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   10:35, 12:40, 14:45, 16:55, 19:0
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   8:5, 16:45, 21:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   8:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   8:20, 11:5, 14:30, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Liên Minh Công Lý   xem phim Liên Minh Công Lý   18:25
Coco   xem phim Coco   8:35, 10:30, 11:10, 13:5, 13:45, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 18:55, 20:30, 20:55, 22:35, 23:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   8:30, 10:10, 11:0, 12:25, 14:45, 16:25, 17:5, 18:15, 19:25, 20:10, 21:30
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   8:20, 10:5, 12:10, 13:25, 14:15, 16:20, 18:45, 19:20, 20:50, 23:30, 23:50
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   8:20, 10:15, 23:55
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   8:5, 10:25, 12:30, 14:45, 17:0, 17:40, 18:0, 19:25, 21:35, 23:0, 23:45
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   8:10, 8:55, 10:25, 12:20, 15:35, 19:50, 21:50, 23:5
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:50, 13:5, 14:15, 17:15, 21:45, 23:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   8:15, 12:35, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   9:20, 13:40, 18:0
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   13:20, 20:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:40, 16:0, 20:15
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   9:10, 11:10, 13:0, 14:50, 16:40, 18:40, 20:30
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   11:30, 15:20, 18:50
và 7 Kiếp Nạn   xem phim và 7 Kiếp Nạn   9:50, 17:10
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   8:50, 12:20, 15:50, 19:20
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   10:30, 14:0, 17:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   16:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   9:20, 13:50, 18:40
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   8:45, 10:55, 12:55, 15:25, 16:50, 19:45, 20:45, 21:45
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   11:40
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   9:30, 11:35, 13:40, 15:45, 17:50, 20:0
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   9:0, 14:55, 18:50
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   11:50, 16:20, 21:0
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:30, 10:45, 13:5, 14:0, 17:25, 18:30, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   9:50, 14:0, 18:10
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   9:15, 11:25, 13:30, 15:20, 17:45, 19:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   11:15, 15:30, 19:40, 21:55
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   9:10, 11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 21:40
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   11:5, 15:15
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   9:0, 13:10, 17:20, 19:25, 21:30
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   9:30, 13:25, 17:20, 21:15
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   9:45, 12:5, 14:25, 16:45, 19:5, 21:25
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   12:0, 16:10, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   9:0, 10:10, 13:45, 15:0, 16:5, 17:40, 20:20, 21:10
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   23:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   8:10, 11:15, 13:10, 15:35, 17:0, 18:45, 20:55, 21:40, 23:0
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   8:20, 10:30, 11:45, 12:40, 13:55, 14:50, 16:45, 18:0, 18:55, 20:10, 21:5
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   8:55, 12:15, 23:55
và 7 Kiếp Nạn   xem phim và 7 Kiếp Nạn   14:35
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   10:5, 12:50, 17:5, 19:25, 22:25
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   0:0, 8:5, 12:55, 15:0, 19:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   8:25, 10:45, 21:25, 23:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   10:40, 16:25, 18:40, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   10:20, 10:40, 12:45, 14:50, 15:10, 17:35, 19:0, 20:0
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   10:30, 14:35, 20:30
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   10:40, 14:25, 18:15, 20:20
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45
Ngày Luân Hồi   xem phim Ngày Luân Hồi   12:45, 16:30
Thị Trấn Tình Yêu   xem phim Thị Trấn Tình Yêu   12:40, 16:45, 18:35
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   10:15, 12:5, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   13:0, 17:10, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   9:0, 10:30, 13:10, 15:50, 18:30, 20:20
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   8:10, 10:50, 15:20, 21:20, 22:10
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   8:40, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:0, 17:10, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30, 23:35
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   7:50
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   8:10, 10:20, 12:30, 14:10, 17:0, 17:40, 19:10, 21:10, 23:0, 23:40
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   12:10, 16:20, 18:20
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   8:30, 14:40, 19:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   10:0, 13:10, 18:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   8:30, 10:20, 11:15, 11:40, 13:5, 14:0, 15:50, 16:45, 17:50, 18:35, 19:30, 22:15
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   17:45, 22:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   9:10, 10:40, 13:10, 15:25, 18:0, 20:30, 23:0
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   8:10, 9:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 15:25, 16:5, 17:10, 18:20, 19:25, 20:35, 21:40, 22:50
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   8:20, 13:30, 16:40, 21:20
và 7 Kiếp Nạn   xem phim và 7 Kiếp Nạn   11:0
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   8:30, 10:45, 13:10, 15:50, 18:10, 20:10, 21:30, 22:25, 23:40
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   8:15, 10:35, 15:0, 17:5, 20:35, 23:55
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   11:15, 14:25, 19:5, 23:45
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   8:40, 13:5, 15:40, 20:25, 21:20, 23:40
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   8:15, 12:40, 19:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   8:20, 10:45, 12:50, 13:25, 16:5, 17:50, 19:5, 20:25, 23:10
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   8:20, 10:5, 11:15, 12:25, 14:35, 15:25, 16:50, 19:15, 20:35, 21:0, 23:0, 23:40
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   8:30, 10:40, 14:35, 17:0, 18:45, 23:50
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   11:0, 15:55
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   8:0, 10:10, 13:40, 15:30, 19:10, 21:40, 23:25
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   8:5, 10:15, 14:50, 21:50, 23:55
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   8:50, 12:20, 16:45, 20:20, 21:25
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   8:0, 12:20, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   9:15, 11:55, 14:35, 17:25, 18:20, 20:5, 22:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   8:35, 11:0, 13:25, 15:50, 21:0
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   8:30, 10:35, 13:45, 20:30, 22:40
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   16:0
và 7 Kiếp Nạn   xem phim và 7 Kiếp Nạn   10:30
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   9:10, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   8:30, 14:50
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   11:20, 16:50
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   12:35, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   9:10, 10:20, 12:0, 14:45, 15:30, 17:25, 20:5, 21:0, 22:35
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   8:35, 13:5, 18:30, 23:35
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   8:10, 10:25, 12:30, 13:10, 14:40, 16:45, 18:15, 18:55, 20:30, 21:50, 22:45
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   9:55
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   8:20, 14:15, 17:40, 20:50, 23:0
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   8:0, 19:50, 23:55
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   12:5, 15:20
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   10:55, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   9:40, 12:0, 16:40
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   14:20, 19:0, 21:20
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   9:20
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   9:30, 13:20, 17:10, 21:0
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   11:30, 15:20, 19:10
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   8:55, 13:0, 17:5, 21:10
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:55, 15:0, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   10:15, 12:0, 13:45, 16:45, 18:0, 19:0, 19:50, 21:10
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   10:45, 14:40, 22:15
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   9:40, 11:20, 12:50, 14:20, 15:40, 17:20, 19:30, 20:40, 22:0
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   9:20, 11:0, 12:30, 14:0, 16:0, 18:0, 19:15, 20:20, 22:10
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   13:10, 16:15, 21:45
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   10:0, 11:45, 13:30, 15:20, 17:0, 18:45, 20:10
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   10:30, 15:0, 18:15
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   16:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Coco   xem phim Coco   9:45, 10:50, 12:45, 14:0, 17:10, 20:0, 21:10
Giao Ước Chết   xem phim Giao Ước Chết   11:20, 17:45
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   xem phim Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông   13:20, 15:0, 16:25, 19:45, 22:20
Mẹ Chồng   xem phim Mẹ Chồng   9:15, 11:10, 13:0, 14:45, 16:35, 18:25, 20:15, 22:10
Vùng Trời Diệt Vong   xem phim Vùng Trời Diệt Vong   9:0, 12:0, 18:35
Bố ngoan, Bố hư 2   xem phim Bố ngoan, Bố hư 2   10:55, 15:5, 18:50, 20:30, 22:30
Hàng Ma Truyện   xem phim Hàng Ma Truyện   9:30, 12:10, 19:30, 22:50
Giấc Mơ Mỹ   xem phim Giấc Mơ Mỹ   8:50, 13:10, 17:0
Vòng Xoáy Lừa Đảo   xem phim Vòng Xoáy Lừa Đảo   10:0, 15:30, 17:45, 20:45
Vòng Xoay Cám Dỗ   xem phim Vòng Xoay Cám Dỗ   14:0, 15:50, 22:0


 • Thoi su 24h Giet ban cung phong roi chon lap duoi nen nha
  Thời sự 24h: Giết bạn cùng phòng rồi chôn lấp dưới nền nhà

  Hà Nội phí sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường tăng tới 300%; "Ai ký “nắn” BOT Cai Lậy cần xin lỗi và kiểm điểm"; Yên Bái khẳng định không có chuyện "chống lưng, bao che" cho ông Phạm Sỹ Quý; Trẻ mầm non bị bạo hành: "Hãy gắn camera vào lương tâm của mỗi người"; Vụ lái xe đâm chết chiến sĩ CSGT trên cao tốc: Cần khởi tố tội danh “Giết người”

 • Thoi su 24h Danh ba cho roi len vao nha dinh bat coc tre con tong tien
  Thời sự 24h: Đánh bả chó rồi lẻn vào nhà định bắt cóc trẻ con tống tiền

  Những chiêu oái oăm tài xế dùng để phản đối thu phí ở BOT Cai Lậy; Trai đẹp bán dâm: Quy tắc lạ của Adam Hòa; Sốc với lời thầy bói: "Nếu sinh con trai nó khắc cho chết luôn"; Viết sẵn giấy tống tiền rồi đột nhập bắt cóc trẻ em... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 05/12/2017.

 • Thoi su 24h Trai dep ban dam cho quy ba lam tien
  Thời sự 24h: Trai đẹp bán dâm cho quý bà lắm tiền

  Khắc phục ô nhiễm sông hồ Hà Nội: Thiếu giải pháp bền vững; Cụ bà 100 tuổi nhận cứu trợ băng vệ sinh: Nghi vấn dàn dựng câu like; Xúc phạm, chế cháo để "ném đá" PGS.TS Bùi Hiền: Sự tranh cãi đã đến giới hạn "vô văn hoá"; Bạo hành trẻ mầm non: Bao nhiêu camera cũng không quan trọng bằng cái tâm giáo viên

 • Thoi su 24h Nhung vu an mang chi vi chong nhau say
  Thời sự 24h: Những vụ án mạng chỉ vì chồng nhậu say

  Nô nức đi xem gỡ bom: Sự hoang dã, mông muội đang trở lại; Bạo hành trẻ em ngày càng nhiều: Khó điều tra, dễ lo lót nên hay chìm xuồng; Nghe tin cháu bị điện giật chết, bà nội sốc tử vong theo; Vì sao nhiều nhà khoa học không đồng ý nạo vét Hồ Hoàn Kiếm?; Giúp việc đánh trẻ: Quả bóng dối trá và bài toán của lương tri

 • Thoi su 24h Ba noi sat hai chau gai 20 ngay tuoi
  Thời sự 24h: Bà nội sát hại cháu gái 20 ngày tuổi

  Nhiều giấy tờ tùy thân lên máy bay suýt bị loại do "lỗi đánh máy"!; PGS. TS Bùi Hiền: "Họ chửi tôi điên, nhưng lại học chữ của tôi để chế nhạo tôi rất nhanh"; Những vụ trẻ em bị đối xử vô nhân tính, ai chịu trách nhiệm?; Nếu cải tiến tiếng Việt, hàng triệu người dân phải đi học từ đầu; Thực hư việc cụ bà nhận quà cứu trợ là băng vệ sinh

 • Tuan va mieng cua tong thong My Donald Trump
  Tuần "vạ miệng" của tổng thống Mỹ Donald Trump

  Trải qua một tuần chao đảo nơi chính trường Mỹ và chứng kiến làn sóng giận dữ đáng sợ của người Hồi giáo ở Trung Đông, những ai còn xem nhẹ vai trò của Hoa Kỳ nói chung và những động thái của tổng thống Mỹ nói riêng đối với Thế giới, thì nay hẳn đã phải thay đổi ít nhiều.

 • Khoi to bat tam giam ong Dinh La Thang
  Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng

  Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng; Chủ nhà chém trộm trọng thương bị khởi tố; Giết bạn giấu xác dưới nền nhà 7 năm; Bé gái 20 ngày tuổi chết ngạt do bị chặn đường hô hấp; Bé trai 10 tuổi bị cha ruột bạo hành ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Gong minh vi tang gia dien
  Gồng mình vì tăng giá điện

  Gồng mình vì tăng giá điện, NHNN muốn độc quyền kinh doanh vàng tài khoản, Bitcoin tăng sốc, giữ nguyên giá bán lẻ xăng, tăng giá dầu diesel...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Ba noi sat hai chau ruot hot boy ban dam cho quy ba
  Bà nội sát hại cháu ruột, hot boy bán dâm cho quý bà

  Bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội sát hại; Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi; Triệt phá đường dây hot boy bán dâm cho quý bà; Nghịch tử "tính kế" sát hại cha mẹ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt; Tú bà tuổi 22 dụ sinh viên bán dâm như thế nào? ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Khung hoang chinh tri tu Zimbabwe toi Duc
  Khủng hoảng chính trị từ Zimbabwe tới Đức

  "Cơn địa chấn" chính trị Zimbabwe tuần nay chính thức cho Thế giới nói chung và châu Phi nói riêng, chứng kiến sự sụp đổ trong chớp mắt của triều đại Robert Mugabe tồn tại gần 40 năm ở quốc gia này. Và ở giữa lòng châu Âu cách đó không xa, một cơn khủng hoảng chính trị khác cũng đang dần nhen nhóm.