Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   10:55, 22:25
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   13:5, 18:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:30, 15:25, 21:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:35, 19:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:20, 15:35, 20:10, 23:40
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   15:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:30, 12:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:50, 10:45, 11:30, 12:0, 12:30, 13:15, 14:0, 14:30, 15:0, 15:45, 16:30, 17:5, 17:40, 18:15, 18:40, 19:0, 19:40, 20:10, 20:45, 21:10, 21:30, 22:10, 22:40, 23:15
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   11:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 16:0, 22:5
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:45
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   14:10, 18:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:0, 19:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:30, 13:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:0
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   15:40, 17:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:35, 10:0, 11:40, 12:25, 13:5, 14:10, 14:50, 15:30, 16:0, 16:35, 18:0, 18:25, 19:0, 19:40, 20:0, 20:25, 20:50, 21:10, 21:30, 22:30, 22:50
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   9:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:0, 11:10
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:20, 18:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:55, 15:20, 17:45
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:30, 13:50, 20:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:20, 13:35, 18:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:0, 20:35
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   17:5
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:15, 11:20, 18:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:15, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:35, 21:0, 21:30, 21:55, 23:30
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   19:0, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   10:5, 19:10, 23:35
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:55, 19:40, 23:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:45, 12:40, 16:35, 19:40, 22:5
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:35, 12:25
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   21:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:55, 18:55, 23:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   14:35
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   14:15
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:15, 21:25, 22:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:5, 9:30, 9:55, 10:20, 10:45, 11:10, 11:40, 12:5, 12:30, 12:55, 13:20, 13:50, 14:15, 14:40, 15:5, 15:30, 15:55, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:5, 18:30, 19:0, 19:30, 19:50, 20:15, 20:40, 21:5, 21:35, 22:10, 22:30, 22:55
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   13:5, 15:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   16:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:30
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:15, 18:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   9:30, 15:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   13:45
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:15, 17:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:0, 10:0, 11:20, 12:30, 14:0, 15:0, 15:45, 16:30, 17:30, 18:10, 19:0, 20:0, 20:35, 21:35, 22:25
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   11:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   23:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   17:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   16:25
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:15, 18:35
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   21:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   12:5, 20:25
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   10:10, 10:45, 11:55, 12:40, 13:15, 14:25, 15:10, 15:45, 16:55, 17:40, 18:10, 19:25, 20:10, 20:40, 21:55, 22:35, 23:10
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   10:5, 14:35, 15:10, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   10:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   15:5, 22:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   16:35
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:5
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:15, 12:35, 14:40, 20:15
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   13:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:0, 9:5, 16:45, 18:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   14:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:30, 10:0, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:20, 13:0, 14:0, 14:30, 15:15, 16:15, 16:45, 17:30, 18:0, 18:30, 18:45, 19:0, 19:45, 20:20, 20:45, 21:0, 21:15, 22:0, 22:40, 23:0, 23:15, 23:30
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   7:55, 18:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:20, 13:20, 14:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:5
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   12:10, 19:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:15, 12:5, 18:25, 21:30, 23:45
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   14:10, 16:20
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   12:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   8:0, 8:30, 9:0, 10:30, 11:0, 11:30, 13:0, 13:30, 14:0, 15:5, 15:30, 16:0, 16:30, 17:25, 18:0, 18:30, 19:15, 20:0, 20:30, 21:0, 22:0, 23:0, 23:30
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   10:10, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   18:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:30, 15:20, 20:10
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   18:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:50, 10:40, 21:35, 22:20
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:30, 10:15, 11:0, 11:55, 12:40, 13:25, 14:20, 15:5, 15:50, 16:45, 18:15, 19:10, 19:55, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:10, 11:50, 14:30, 15:50, 17:15, 20:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:30, 13:55, 20:20
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:20, 14:40, 17:50, 21:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:0, 12:25, 18:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   8:50, 9:50, 11:0, 12:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:40, 20:40
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   9:40, 13:0, 16:10, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:45, 10:25, 11:35, 13:0, 14:10, 15:35, 16:45, 18:10, 19:20, 20:45, 21:55
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   15:30, 19:10
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   13:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:0, 11:50, 13:40, 17:20, 21:0, 22:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   12:20, 15:50, 19:20
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:25, 14:5, 19:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   16:5, 21:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 11:10, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10, 18:40, 20:10, 21:40
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:45, 10:0, 14:35, 17:35, 19:10
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   14:0, 17:30, 21:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:25, 18:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:0, 9:30, 10:30, 11:5, 11:30, 12:5, 12:35, 13:10, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 15:40, 16:15, 16:45, 17:20, 17:45, 18:20, 18:50, 19:25, 19:50, 20:25, 20:55, 21:30, 21:55, 22:30, 22:55
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   8:30, 11:30, 16:5, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:50, 17:40, 18:55
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:20, 13:10, 17:0, 21:45
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:15, 15:5
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   8:20, 9:0, 9:40, 10:50, 11:30, 12:10, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 18:20, 19:0, 19:40, 20:30, 20:50, 21:30, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   13:10, 17:10, 21:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:40, 12:20, 13:55, 15:30, 17:5, 18:50, 20:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   11:15, 15:15, 19:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   10:15, 11:0, 11:45, 12:30, 13:15, 14:0, 14:45, 15:30, 16:15, 17:0, 17:50, 18:30, 19:10, 20:10, 20:45, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:10, 12:20, 12:55, 15:20, 16:25
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:0, 21:55
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   23:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   23:45
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:5
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:50, 12:25, 14:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:5, 9:40, 10:0, 11:30, 12:10, 12:15, 13:55, 14:15, 14:55, 16:20, 18:45, 19:20, 19:30, 20:0, 20:15, 21:10, 21:20, 21:45, 22:25, 22:45, 23:35, 23:45
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:40, 12:15, 14:40, 17:0, 21:0
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:45, 16:45
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   15:45
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:0, 12:30, 18:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   13:45, 17:30, 22:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   20:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:20, 10:30, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:15, 17:15, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:20, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15
Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   xem phim Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian   15:10, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:15, 15:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:10, 11:20, 23:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   13:0, 16:45, 18:45
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:0, 13:25, 15:0, 18:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   8:50, 9:20, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:20, 13:0, 13:30, 14:0, 14:40, 15:20, 15:50, 16:20, 17:0, 17:40, 18:10, 18:40, 19:15, 19:40, 20:0, 20:30, 20:45, 21:0, 21:30, 22:0, 22:20, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:10, 9:40, 11:40, 12:10, 14:10, 14:40, 16:40, 17:10, 19:10, 19:40, 21:40, 22:10


 • Thoi su 24h Yeu rau xanh sat hai nguoi phu nu 65 tuoi
  Thời sự 24h: "Yêu râu xanh" sát hại người phụ nữ 65 tuổi

  Loa phát thanh xã bị sóng ‘lạ’ chèn suốt buổi sáng, nghi phát tiếng Trung Quốc; Xôn xao clip trưởng công an xã vào nhà nghỉ cùng vợ người khác; Dự án "ma" ven biển Đà Nẵng: Liên quan Vũ nhôm; Vụ 2 "hiệp sĩ đường phố" hy sinh: Nước mắt những người ở lại!; Tài xế Grab bị tố "gạ gẫm'' bé gái 9 tuổi khi đang đưa bé đi học

 • Thoi su 24h Ca nhom di tu vi xit phan nuoc tieu vao cong an
  Thời sự 24h: Cả nhóm đi tù vì xịt phân, nước tiểu vào công an

  Thuế: Đề xuất ‘kịch trần’ dù phản đối kịch liệt; Đề xuất cấm bán rượu, bia theo giờ: Liệu có khả thi?; Hai dự án "ma" đất ven biển Đà Nẵng: Ai đứng sau?; Xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Lộ hợp đồng 7,7 USD/ca chạy thận;

 • Thoi su 24h Vo doi ly hon chong dung dao dam vo chet tai cho
  Thời sự 24h: Vợ đòi ly hôn, chồng dùng dao đâm vợ chết tại chỗ

  Đập bỏ “biệt phủ” 5.000m2 không phép của đại úy công an; Khi tiếng hô "Công an đánh người" càng lớn, kinh hãi nhận ra côn đồ trỗi dậy khắp nơi; Nữ tài xế nói "con người không quan trọng" hiện tại ra sao?; Cô giáo Tiếng Anh chửi học sinh: Những ngộ nhận, sai lầm...; Những câu chuyện phía sau thùng tiền "Bạn gặp khó khăn, lấy 3 tờ" ở Sài Gòn

 • Thoi su 24h Con trai tro giup me siet co bo tu vong
  Thời sự 24h: Con trai trợ giúp mẹ siết cổ bố tử vong

  Sốc với bằng cấp thật của cô giáo dạy tiếng Anh chửi học viên là “óc lợn”; Biệt phủ không phép của Đại úy Công an: Thêm sai phạm; Tăng tuổi nghỉ hưu: Đã đến thời điểm chín muồi?; Hành trình vợ tìm tận nơi đánh sấp mặt trưởng nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, cứu chồng khỏi "động bàn tơ"; Xôn xao cổng làng gần 80 triệu đồng vắt ngang mương nước

 • Thoi su 24h Vo bo chat doc vao chao hai 3 bo con o Bac Giang
  Thời sự 24h: Vợ bỏ chất độc vào cháo hại 3 bố con ở Bắc Giang

  Xử lý khi trẻ bị bắt cóc: Nên im lặng tìm kiếm hay thông báo rộng rãi?; Làm sao "thôn cùng xóm vắng, không có một tiếng hờn giận oán sầu"!; Nữ tài xế Hải Phòng tuyên bố gây sốc: “Mạng người không quan trọng bằng xe tôi”; Phó Cục trưởng C50, Bộ Công an đột tử trong phòng làm việc; Ai cứu các công trình nước sạch nông thôn?

 • Trieu Tien bong noi gian IS dang song day tu DNA
  Triều Tiên bỗng nổi giận; IS đang sống dậy từ ĐNÁ

  Khi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên tưởng chừng không còn xa nhờ các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn-Triều thì tuần nay lại chứng kiến cơn thịnh nộ bất ngờ của Bình Nhưỡng do cuộc tập trận Max Thunder và vấn đề phi hạt nhân hóa mang hơi hướng kiểu Libya. Thế giới còn giật mình sự trở lại của loạt vụ đánh bom tự sát có dấu hiệu của IS.

 • Quyet tang thue BVMT len toi 4000 donglit
  Quyết tăng thuế BVMT lên tới 4.000 đồng/lít

  Quyết tăng thuế BVMT lên tới 4.000 đồng/lít, không vay tiền vẫn bị gọi điện đòi nợ, Bộ Công Thương điều tra vụ Grab thâu tóm Uber, VN đã có 8/10 dấu hiệu bong bóng bất động sản...

 • Kremlin lan 4 don Putin Trump quyet day dong minh vi Iran
  Kremlin lần 4 đón Putin, Trump quyết đẩy đồng minh vì Iran

  Tuần nay TG được tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của ông Putin qua lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga lần thứ 4 tại điện Kremlin. Và một vị tổng thống khác cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ không kém của mình khi bất chấp phản đối của đồng minh để rồi góp phần làm bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn ở Trung Đông - chính là ông Trump với thỏa thuận hạt nhân Iran.

 • Lai tang phi rut tien ATM duong dat nhat hanh tinh 1000 tykm
  Lại tăng phí rút tiền ATM, đường đắt nhất hành tinh 1.000 tỷ/km

  Lại tăng phí rút tiền ATM, xuất hiện con đường đắt nhất hành tinh 1.000 tỷ/km, nóng cải cách tiền lương, lại giải cứu dưa hấu, NH đồng loạt cảnh báo lừa đảo lấy cắp thông tin, xăng RON95 và E5 đều đồng loạt tăng giá...

 • Y an Ha Van Tham va dong pham
  Y án Hà Văn Thắm và đồng phạm

  Y án tử hình với Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm; Nghi án người đàn ông đi xế hộp vào tận nhà bắt cóc trẻ em; Bắt cựu sinh viên Bách khoa trồng cần sa, truyền đạo trái phép "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.