Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   12:50, 18:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:45, 13:5, 16:25, 19:45, 21:30
Tòa Tháp Chọc Trời   xem phim Tòa Tháp Chọc Trời   12:15, 16:30, 20:45, 23:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30, 22:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:5, 19:5, 20:0, 20:30, 21:0, 21:55, 22:25, 22:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:45, 14:0, 18:15, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:30, 11:10, 12:40, 16:0, 19:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   14:15, 19:25
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:30, 14:50, 18:10
Song Lang   xem phim Song Lang   13:40, 19:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:10, 15:30, 20:50
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   9:20, 11:0, 14:20, 17:40, 21:0, 22:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   16:5, 21:15
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:0, 11:0, 12:20, 13:20, 14:40, 15:40, 17:0, 18:0, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Furious: Đế Chế Bất Diệt   xem phim Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:50, 17:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   17:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   13:50, 19:15, 22:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:55, 10:45, 13:10, 14:35, 15:40, 17:0, 19:10, 20:25, 21:30, 22:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:5, 11:0, 13:0, 15:35, 18:30, 20:10, 21:15, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   16:30
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   17:10
Song Lang   xem phim Song Lang   12:25, 18:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   12:10, 15:20, 18:20, 21:0, 23:10
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   9:45, 13:20, 19:0, 22:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:40, 14:15, 16:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:25, 14:5, 19:30
Furious: Đế Chế Bất Diệt   xem phim Furious: Đế Chế Bất Diệt   12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   10:25
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:55, 13:0, 16:30, 22:25
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   15:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:35, 9:5, 9:35, 10:10, 11:0, 11:30, 12:0, 12:35, 13:25, 13:55, 14:25, 15:0, 15:50, 16:20, 16:45, 17:20, 18:10, 18:40, 19:10, 19:45, 20:5, 20:35, 21:0, 21:30, 22:5, 22:35, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:15, 14:10, 17:10, 18:25, 19:35, 21:15, 22:15
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   14:30
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:40
Song Lang   xem phim Song Lang   10:50, 20:25, 23:20
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:55, 12:15, 15:40, 17:55, 19:55, 22:45
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   8:45, 13:35, 16:10, 20:5
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:15, 12:25, 17:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:45, 14:50, 17:40
Furious: Đế Chế Bất Diệt   xem phim Furious: Đế Chế Bất Diệt   13:10, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20, 13:0, 15:40, 18:25, 21:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:20, 16:30, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:0, 14:30, 18:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   9:10, 12:40, 16:10, 19:40
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:35, 13:15, 16:50, 18:35, 21:30
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   8:50, 10:35, 14:45, 18:55
Furious: Đế Chế Bất Diệt   xem phim Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:20, 15:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:0, 11:0, 13:25, 16:5, 17:50, 20:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:10, 11:20, 12:30, 13:40, 14:20, 14:50, 16:0, 16:45, 17:15, 18:20, 19:35, 20:40, 22:0, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:40, 11:35, 13:15, 16:25, 19:10, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 16:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   9:10, 13:0
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   8:50, 13:50, 20:15
Song Lang   xem phim Song Lang   9:40, 16:15, 18:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:10, 11:50, 14:10, 19:10, 23:10
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   11:15, 16:20, 18:25, 19:20, 23:25
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:30, 11:35, 13:55, 15:40, 20:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:15, 15:10, 18:0, 20:30, 23:10
Furious: Đế Chế Bất Diệt   xem phim Furious: Đế Chế Bất Diệt   9:10, 14:0, 18:0, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:10, 15:55, 19:45, 22:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:45, 11:0, 12:0, 13:10, 14:25, 15:25, 16:40, 17:35, 19:55, 20:55, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:40, 14:20, 17:0, 19:0, 21:40, 22:45
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:5, 14:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:0, 13:35, 20:40
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   12:10, 18:50, 22:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   9:30, 15:45
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:55, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:20, 15:20, 21:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:40, 12:0, 13:20, 14:30, 15:30, 16:40, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 13:0, 16:15, 19:10, 21:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   12:20
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   13:40, 18:45
Song Lang   xem phim Song Lang   11:40, 14:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:40, 12:40, 14:15, 17:0, 19:20, 20:30, 22:10
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   10:0, 14:0, 17:30, 20:15, 22:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   15:45, 18:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:0, 16:0, 18:15, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   12:40, 15:0, 17:45, 22:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:5, 10:0, 12:10, 13:20, 14:20, 16:5, 16:30, 18:15, 18:45, 20:30, 21:0, 22:40, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:45, 11:30, 12:20, 15:25, 19:20, 20:25, 21:55, 23:20
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   11:15, 16:0
Song Lang   xem phim Song Lang   9:0, 13:0, 18:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:30, 10:45, 14:55, 17:50, 19:45, 21:40, 23:5
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   9:20, 11:20, 14:10, 15:40, 17:35, 19:30, 21:25, 23:35
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:0, 13:30, 16:50, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   15:15, 18:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:55, 11:55, 14:0, 16:0, 18:30, 20:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:50, 12:0, 13:45, 15:45, 18:35, 20:35
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   10:0, 11:45, 13:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:5
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:5, 10:45, 11:20, 11:30, 13:35, 13:45, 15:5, 16:0, 16:5, 17:20, 18:15, 18:20, 19:35, 20:30, 21:50, 22:45, 23:5, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 9:20, 10:45, 11:10, 13:25, 15:50, 18:10, 18:20, 20:30, 22:35
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 12:55
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   9:0, 16:40
Song Lang   xem phim Song Lang   9:0, 13:0, 18:25, 21:30
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:0, 12:0, 13:0, 14:40, 16:10, 19:30, 20:40, 23:30
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   11:0, 15:0, 23:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:20, 13:30, 15:40
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   8:50, 17:0, 17:50, 20:30, 22:50
Furious: Đế Chế Bất Diệt   xem phim Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:0, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:30, 10:45, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 11:45, 14:30, 17:15, 20:0, 21:30
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   12:25, 18:20
Song Lang   xem phim Song Lang   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 17:50, 19:25, 21:55
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:40, 13:15, 19:55
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   10:35, 16:30, 20:10
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:20, 14:15, 22:0
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   10:40, 15:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 19:20, 21:0, 21:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:10, 10:10, 11:55, 12:55, 14:40, 15:40, 17:25, 18:25, 20:10, 21:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   17:20
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   8:50, 15:10
Song Lang   xem phim Song Lang   8:40, 9:15, 10:50, 11:25, 13:0, 13:35, 14:15, 15:10, 15:45, 17:55, 20:5, 22:15
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:30, 16:15, 21:0
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   13:5, 17:5, 21:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:45, 19:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:30, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:45, 11:30, 12:50, 13:40, 14:55, 15:50, 17:0, 18:0, 19:5, 20:15, 21:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:40, 16:50, 20:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:50, 16:40, 19:0
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   13:35, 20:0
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:15, 15:5, 18:25, 20:30
Song Lang   xem phim Song Lang   12:50, 17:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   11:15, 13:5, 15:0, 19:20, 21:10
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   13:0, 16:45, 21:30
Furious: Đế Chế Bất Diệt   xem phim Furious: Đế Chế Bất Diệt   11:0, 14:50, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:30, 14:20, 20:10, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:0, 15:20, 18:0
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:0, 12:30, 13:30, 16:20, 20:30
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:30, 18:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 11:45, 13:25, 14:0, 15:40, 16:15, 17:55, 18:30, 20:10, 20:45, 22:25, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 12:0, 14:40, 17:20, 20:0, 22:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 11:35
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:20, 13:10, 14:50, 18:45, 19:45
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   8:50
Song Lang   xem phim Song Lang   10:55, 16:50
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:50, 14:50, 17:40, 20:30, 22:30
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   12:50, 18:50, 20:50
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   11:0, 15:25, 16:30
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   9:0, 12:50, 21:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:5, 9:0, 10:25, 11:0, 12:0, 12:45, 13:20, 15:5, 15:40, 16:15, 17:25, 18:0, 19:0, 20:50, 21:20, 22:30, 23:10, 23:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:15, 10:20, 11:20, 13:10, 14:5, 18:5, 19:45, 20:25, 23:10
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:10, 14:20, 19:10, 23:15
Song Lang   xem phim Song Lang   8:0, 10:0, 18:10
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   8:0, 13:40, 18:35, 21:5, 23:30
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   12:5, 16:0, 22:40
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   8:40, 14:10, 15:50, 20:20
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:0, 16:30
Furious: Đế Chế Bất Diệt   xem phim Furious: Đế Chế Bất Diệt   8:10, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:15, 13:40, 14:30, 16:0, 16:45, 19:0, 20:20, 21:15, 21:55, 22:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:15, 16:40, 20:5
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   10:15, 16:5, 19:25
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   12:10, 22:45
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   12:35, 14:0, 18:20
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:20, 14:20, 17:10, 17:50
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   11:0, 14:35, 19:20, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:0, 12:20, 16:40, 21:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:10, 10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 21:30
Song Lang   xem phim Song Lang   8:5, 10:5, 12:5, 14:5, 16:5, 18:5, 20:5, 22:5
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   10:20, 14:40, 19:0
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   8:20, 15:10, 19:25
Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Kẻ Hành Pháp Zero   10:20, 17:10
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   xem phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương   12:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 11:40, 12:30, 13:45, 14:40, 16:0, 18:10, 19:15, 20:15, 20:45, 21:30, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 10:45, 13:15, 15:45, 16:45, 20:0, 21:15, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:50, 12:30, 16:30, 18:30
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   11:0, 12:45, 16:10
Cổ Tích Nơi Đại Dương   xem phim Cổ Tích Nơi Đại Dương   8:45, 14:0, 17:20, 18:20
Alpha: Người Thủ Lĩnh   xem phim Alpha: Người Thủ Lĩnh   9:0, 10:40, 12:0, 14:30, 15:30, 19:0, 20:30, 22:50
Hành Lang Bí Ẩn   xem phim Hành Lang Bí Ẩn   9:10, 11:0, 14:20, 17:45, 19:30, 22:40


 • Chan chong nhan tinh de noi chuyen bi xe tong chet
  Chặn chồng nhân tình để nói chuyện, bị xe tông chết

  Chặn chồng nhân tình để nói chuyện, bị xe tông chết; Sư thầy bị tố "quan hệ" với nhiều phụ nữ; Hà Giang sẽ kiểm tra quy trình cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo; Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông; Đứt cáp cần cẩu ở Hà Nội, hai người bị thương

 • Tim thay giay cua ke sat hai 2 vo chong o Hung Yen
  Tìm thấy giày của kẻ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

  Thi thể nam thanh niên nổi trên vùng biển Đà Nẵng; Hà Nội: Cháy tại bệnh viện Bưu điện, khói đen mù mịt; Giữa trưa nam thanh trèo lên nhà cao tầng nhảy múa; Công an tìm thấy giày, tất của kẻ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên gần hiện trường

 • Thanh nien an mac banh bao trom tien cong duc trong chua
  Thanh niên ăn mặc bảnh bao trộm tiền công đức trong chùa

  Danh tính thanh niên ăn mặc bảnh bao trộm tiền công đức trong chùa; Xử phạt hành chính nữ đảng viên chứa bài tại nhà; Bị phạt hơn 400 triệu đồng vì xả nước thải bẩn; 2 cháu bé sống sót trong vụ tai nạn 13 người chết được hỗ trợ gần 5 tỷ đồng

 • Giang vien khoa Luat bi to quay roi nu sinh
  Giảng viên khoa Luật bị tố quấy rối nữ sinh

  Giảng viên khoa Luật bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh; Khai trừ Đảng với nam chuyên viên “quấy rối tình dục” đồng nghiệp nữ; Thi thể người đàn ông cạnh bộ xung điện đánh cá giữa suối; Bác sĩ bị nghi ngờ khiến nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ nói gì?

 • Phat hien thi the co gai mac vay ngan noi tren mat ho Linh Dam
  Phát hiện thi thể cô gái mặc váy ngắn nổi trên mặt hồ Linh Đàm

  Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/8/2018.

 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.