Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   13:15, 15:10, 19:5
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:10, 18:10
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:10, 11:15, 14:40, 17:5, 21:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:5, 13:0, 14:55, 18:35, 20:30
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:15, 16:50
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   11:30, 14:50, 18:10, 21:30
Oán   xem phim Oán   13:10, 16:40, 20:10, 21:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:50, 13:10, 16:30, 19:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 9:30, 15:40, 19:10, 20:40
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   14:10, 18:20, 22:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   13:20, 15:15, 17:5, 20:0, 21:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:0, 14:5, 16:5, 20:10, 22:40
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   12:0, 18:5, 22:10
Oán   xem phim Oán   11:45, 15:30, 19:15
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:0, 12:10, 16:20, 20:30
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   13:15, 17:0, 20:45
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   10:5, 12:20, 14:0, 17:30, 21:0, 23:0
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   12:40, 16:0, 19:20, 22:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   11:0, 14:20, 17:40, 19:0, 21:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:35, 13:55, 20:40
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:55, 14:20, 21:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:30, 13:25, 17:20, 19:25
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:45, 15:25
Sự Hồi Sinh   xem phim Sự Hồi Sinh   16:0
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:40, 11:55, 16:15, 18:30
Oán   xem phim Oán   9:45, 13:35, 17:25, 21:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:40, 18:25
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:30, 15:20, 19:15
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   10:0, 13:40, 17:20, 20:55
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:50, 13:50, 17:50, 19:45
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:40, 15:40
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   12:15, 14:10, 16:40, 19:0, 20:45
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   11:35, 15:30, 21:30
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   19:5, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 21:20
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   16:25
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:25, 11:0, 15:50, 17:40, 21:0, 23:40
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:50, 13:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:20, 11:15, 18:50
Oán   xem phim Oán   12:25, 14:35
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:30, 17:0, 23:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   15:10, 18:30
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   11:20, 18:5
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:30, 14:5, 19:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:50, 13:0, 15:0, 21:30
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:15, 13:35, 20:20, 23:45
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   13:40, 16:0, 18:20, 20:40, 23:0
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:10, 8:55, 10:40, 12:50, 15:45, 16:45, 19:10, 20:50, 21:10, 23:10
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   22:35, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:10
Oán   xem phim Oán   8:20, 10:10, 16:20, 18:20, 21:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:30, 12:10, 16:0, 18:0, 22:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:0, 14:30, 16:10, 20:10
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   12:0, 18:10, 20:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:30, 12:30, 14:0, 20:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   13:10, 14:50
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   15:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:15, 10:45
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   13:15, 19:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:10, 17:0
Oán   xem phim Oán   10:20, 20:20, 23:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   10:55, 18:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:5, 12:45, 18:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:50, 18:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   12:30, 14:45, 21:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   11:35, 21:45
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   8:15, 10:15, 15:45, 20:30
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:30, 15:15, 17:5, 19:55, 22:10
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:30, 12:25, 13:30, 15:35, 17:35, 20:40, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   13:20, 13:25, 16:25, 20:40
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   10:25, 15:40
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:10, 9:0, 10:45, 11:45, 14:30, 15:45, 16:55, 18:15, 19:55, 20:50, 23:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:5, 10:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   14:45, 17:0, 20:55
Oán   xem phim Oán   8:0, 12:25
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:0, 10:25, 21:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:0, 12:50, 19:15
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:0, 10:40, 18:0, 22:55
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:5, 10:10, 14:40, 15:15, 21:0, 23:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   12:30, 16:45, 19:5, 23:20
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:30, 12:35, 16:55, 19:30, 21:35, 23:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:5, 10:0, 12:20, 14:30, 17:35, 19:0, 21:20, 22:30, 23:40
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:30, 10:50, 12:30, 13:10, 14:40, 15:35, 17:5, 17:55, 19:20, 20:10, 21:35, 23:55
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   18:45, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:30, 10:20, 10:45, 14:30, 17:55, 19:0
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   12:15
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:15, 13:0, 15:0, 15:45, 17:35, 21:50
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:40, 13:25, 15:30, 17:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:25, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30
Oán   xem phim Oán   8:15, 20:10, 22:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   13:15, 15:25, 20:5
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:45, 13:5, 15:35, 17:30, 20:25
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:0, 10:40, 18:15, 22:15
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:50, 11:10, 18:10, 22:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:0, 21:20, 23:15
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   11:10, 13:15, 15:20, 19:55, 22:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:0, 12:50, 20:0, 22:20
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:25, 10:45, 13:30, 18:5, 20:30, 22:55
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   20:55, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:5, 11:25, 13:55, 16:15, 19:15
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   12:40
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:0, 10:35, 13:5, 14:40, 17:15, 18:40, 20:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   11:25, 18:30, 21:35
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:5, 13:10, 15:30, 20:30, 22:20
Oán   xem phim Oán   12:30, 17:5, 23:15
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:20, 18:20, 23:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:10, 10:40, 15:35, 18:0, 23:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:45, 13:40, 21:50
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:25, 12:40, 14:55, 19:30, 21:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:10, 10:30, 12:20, 15:0, 16:20, 18:0, 19:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:10, 16:30, 21:15, 22:50
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:25, 10:45, 13:5, 15:25, 17:45, 20:0
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:10, 8:50, 10:25, 11:5, 13:20, 15:40, 17:10, 20:0, 21:0, 22:20
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   18:0, 20:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:0, 10:45, 16:25, 20:40
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   14:10
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 10:55, 13:0, 15:35, 17:25, 23:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:25, 13:25, 18:10
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:10, 12:20, 20:25
Oán   xem phim Oán   9:50, 15:50, 21:15
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   14:30, 16:55, 21:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:35, 11:25, 18:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:45, 16:5, 18:45, 20:35
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   12:50, 20:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:0, 18:35, 23:30
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:15, 13:55, 21:30, 23:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:55, 14:40, 19:0, 23:10
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:10, 10:30, 12:15, 15:10, 16:40, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:40, 16:25, 20:55
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:25, 15:0
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   9:30, 13:55, 16:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   18:40, 23:10
Oán   xem phim Oán   10:45, 17:15, 21:20
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   9:20, 19:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   14:0, 15:50, 20:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   11:5, 21:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:0, 18:0, 23:20
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:35, 13:45, 19:45
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   12:50, 15:45, 20:25
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:55, 11:55, 13:40, 18:15, 23:0
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   18:40, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:40, 15:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   11:0, 14:40, 18:30, 21:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:30, 14:50, 17:10, 19:30
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   16:50
Oán   xem phim Oán   11:50, 15:30, 18:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:45, 13:20
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   12:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   10:0, 11:30, 13:10, 15:0, 17:0, 18:40, 20:45, 22:10
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:45, 12:30, 16:20, 19:50
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:15, 11:40, 13:40, 15:40, 17:50, 20:0, 21:0, 22:0
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   10:30, 14:20, 17:30, 19:0, 21:10
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   16:40
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   19:15, 20:20, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   13:50, 16:0, 17:55, 20:5
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   11:40
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:25, 11:35, 22:30
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:55, 18:10
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   12:45
Oán   xem phim Oán   10:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:20, 13:15, 20:30
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   15:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:15, 11:50, 15:55, 18:0, 20:15, 22:10
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:45, 13:30, 16:15, 18:15, 22:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:35, 11:45, 14:0, 15:30, 16:5, 17:45, 20:0, 22:0
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:10, 11:5, 11:20, 13:45, 15:35, 17:50, 18:20, 19:50, 20:10, 22:15
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   9:15, 11:35, 15:50, 18:10
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:20, 12:35, 16:25, 20:15
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:10, 13:25, 17:40, 21:55
Oán   xem phim Oán   11:30, 15:45, 20:0
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   12:55, 17:10, 22:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:50, 11:20, 13:50, 16:20, 19:30, 20:45, 21:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:0, 11:0, 13:55, 15:15, 18:50, 20:30, 22:25
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   9:5, 10:50, 14:40, 18:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0, 15:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   15:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   12:15, 14:20, 16:25, 18:35, 20:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:45
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   12:5, 13:50, 17:35, 19:20, 21:0
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:50, 11:50, 13:50, 18:45, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:45, 11:0, 12:0, 13:15, 14:15, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45, 20:0, 21:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:10, 15:20, 17:20, 20:55
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Oán   xem phim Oán   12:10, 13:45, 19:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   11:50, 16:20, 20:50
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   9:45, 14:15, 18:45
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:50, 14:40, 20:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:50, 21:30
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   11:10, 12:55, 14:45, 16:35, 18:20, 20:10
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   12:50, 16:40, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:45, 11:0, 12:0, 13:15, 14:15, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45, 20:0, 21:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:10, 15:20, 17:20, 20:55
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   12:10, 16:30, 20:50
Oán   xem phim Oán   12:10, 13:45, 19:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:0, 14:20, 18:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   11:50, 16:20, 20:50
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   9:45, 14:15, 18:45
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:50, 14:40, 20:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:50, 21:30
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   11:10, 12:55, 14:45, 16:35, 18:20, 20:10
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   12:50, 16:40, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   12:10, 16:30, 20:50
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:20, 14:15, 18:15
Oán   xem phim Oán   11:25, 19:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:0, 14:20, 18:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:45, 13:0, 16:20, 18:0, 21:15
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   12:30, 14:40, 16:25, 20:30
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:40, 14:30, 20:0
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:50, 15:0, 21:15
Oán   xem phim Oán   12:50, 16:40, 18:20
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   13:0, 17:15, 19:15
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   11:0, 12:40, 14:20, 16:0, 17:40, 19:20, 21:0
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:50
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:40, 13:55, 18:15
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:35, 14:5, 20:25
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   9:50, 11:55, 13:40, 17:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   12:0, 15:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:15, 17:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:10, 13:20, 15:30, 19:35, 21:45
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   11:50, 16:5, 18:10, 20:15
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   16:25
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   19:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:20, 13:30, 15:35
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   11:25, 17:40
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:0, 15:15, 19:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:30, 13:0, 14:40, 16:20, 19:50, 21:30
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   11:10, 18:0
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:50, 13:5, 17:20, 21:35
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   19:45, 21:30


 • Thoi su 24h1701 Het yeu la phai bao luc
  Thời sự 24h(17/01): Hết yêu là phải bạo lực?!

  Cả Hà Nội làm việc online sẽ đỡ tắc đường; Phương án để vợ chồng tự quyết định số con đã được đồng ý; Bắt em trai quỳ gối, đội gạch nhiều giờ còn chụp hình 'bêu' facebook; Hải Phòng: Thú vị pho tượng 700 tuổi có thể tự đứng lên ngồi xuống; Cộng đồng mạng dậy sóng vì "bún mắng, cháo chửi" có thể bị xóa sổ

 • Thoi su 24h1601 Giet nu sinh bo thung xop
  Thời sự 24h(16/01): Giết nữ sinh bỏ thùng xốp

  Kế chống ùn tắc của kỹ sư từng làm quy hoạch giao thông Hà Nội; "Gộp Tết tây với Tết ta’ vì... hội nhập: Chuyên gia kinh tế nói gì?; Các quan - kẻ tồng ngồng, kẻ "bỏ của" chạy trốn khỏi nhà nghỉ; Rồng Thanh Hóa trở thành chủ đề chế ảnh trên mạng; Sau Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long mặc “áo mới”

 • Thoi su 24h1201 Chi vo chet khoa than canh em re
  Thời sự 24h(12/01): Chị vợ chết khoả thân cạnh em rể

  Văn Miếu - Quốc Tử Giám "khoác áo" mới, còn đâu di sản quốc gia?; Sau lũ lịch sử, “đại dịch” ốc bươu vàng khiến nông dân khóc ròng; Đóng tiền tỷ, hàng trăm người dân vẫn không có nước sạch; Hé lộ nguyên nhân hơn chục ngôi mộ bị chôn răng bừa, đinh 10, đổ chất uế tạp ở Hà Nội; Hà Nội treo giải 300.000 USD ý tưởng chống ùn tắc

 • Thoi su 24h1101 2 me con bi cua co tai phong tro
  Thời sự 24h(11/01): 2 mẹ con bị cứa cổ tại phòng trọ

  GĐ Sở Văn hoá nói về việc quét vôi "làm mới" Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đừng để bị phạt tiền chỉ vì không mang theo cái này khi ra đường; Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa: "Tôi thăm bé không được vào, ca sĩ đến quyên góp lại được"; Nhầm tai hại lịch sử, tên nước: Danh nhân "sống lại" cũng chào thua; Bảo mẫu có hành vi thô bạo với trẻ em để ép ăn

 • Thoi su 24h1001 Di doi no cuoi nam bi dam chet tai cho
  Thời sự 24h(10/01): Đi đòi nợ cuối năm, bị đâm chết tại chỗ

  Áp phích in nhầm năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Xe biển xanh vào đường cấm: ‘Chủ yếu là vô tình’; Buýt nhanh BRT Hà Nội dưới góc nhìn của một người Việt tại Thụy Sỹ; Hé lộ về người mẹ trải nilon dưới lề đường bắt 3 con nhỏ ăn xin ở Đắk Lắk; Quét vôi ‘làm mới’ Văn Miếu Quốc Tử Giám mất kinh phí bao nhiêu?

 • Nong Bat khoi to cac cuu lanh dao NH Dai Tin
  Nóng:Bắt,khởi tố các cựu lãnh đạo NH Đại Tín

  Bắt và khởi tố cựu lãnh đạo NH Đại Tín, 5 năm nữa VN có nguy cơ thiếu điện, ông Vũ Quang Hải vẫn xin tiếp tục làm việc tại Sabeco, NHNN chặn đà giảm của tỷ giá, 1 lít xăng sẽ phải “cõng” 8.000 đồng thuế bảo vệ môi trường... Cùng với những thông tin về thưởng Tết 2017, tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức

 • Tin quoc te noi bat 8141 Xon xao buoi hop bao dau tien cua tan TTTrump
  Tin quốc tế nổi bật (8-14/1): Xôn xao buổi họp báo đầu tiên của tân TT.Trump

  Tổng thống đắc cử Donald Trump tổ chức buổi họp báo chính thức đầu tiên; Tổng thống Barack Obama có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống tại quê nhà Chicago; Tình báo Mỹ cáo buộc Nga thỏa hiệp với ông Trump; Nguy cơ xung đột Mỹ - Trung trên Biển Đông; Tiên đoán rùng rợn về năm 2017; Mối duyên nợ của Ngoại trưởng John Kerry với Việt Nam... là nhữn

 • Nhan tinh hong hach con trai tung lien hoan cuoc dap me
  Nhân tình hống hách, con trai tung 'liên hoàn cước' đạp mẹ

  Rùng rợn những màn đánh ghen nhằm thẳng \'chỗ ấy\' tình địch, kẻ thứ 3 ngày càng lộng hành...Trẻ tổn thương từ chính sự chủ quan của cha mẹ, câu chuyện buồn của các em là những thông tin nổi bật trong tuần.

 • Hai Phong nuoi rong la Van Mieu mac ao moi don Xuan
  Hải Phòng "nuôi" rồng lạ, Văn Miếu "mặc áo mới" đón Xuân

  Trang trí rồng vàng ở Hải Phòng, quét vôi cho Văn Miếu, tai nạn trên sông, tai nạn dưới hầm lò hay dự thảo "nới lỏng quyền sinh con"...là những thông tin đáng quan tâm nhất tuần qua.

 • Tin quoc te noi bat 171 Mo man 2017 Trieu Tien tung canh bao dang so
  Tin quốc tế nổi bật (1-7/1): Mở màn 2017, Triều Tiên tung cảnh báo đáng sợ

  Triều đưa ra lời cảnh báo đáng sợ đầu năm mới; Hé lộ kế hoạch Mỹ đưa vũ khí vào Biển Đông; Thủ phạm hack email của Chủ tịch Chiến dịch tranh cử cho bà Clinton có thể là cậu bé 14 tuổi; Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Việt Nam; Nổ súng tại sân bay Florida; Bạo loạn kinh hoàng tại nhà tù Brazil; Nhìn lại những hình ảnh đẹp của bà Michelle Obama... là những tin quốc t