Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Dịch Chuyển Thời Gian   xem phim Người Dịch Chuyển Thời Gian   9:55, 14:10, 18:25, 20:35
Huyền Thoại Tarzan   xem phim Huyền Thoại Tarzan   10:15
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   7:50, 12:5, 16:20, 18:25, 20:35, 22:40, 22:45
Điệp Vụ Đối Đầu 2   xem phim Điệp Vụ Đối Đầu 2   8:15, 14:35, 18:15
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   7:50, 9:30, 11:20, 13:10, 15:10, 17:10, 17:25, 19:50, 21:35, 23:25
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   12:35, 21:25, 22:55
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:5, 10:25, 12:50, 15:0, 16:55, 17:25, 21:0, 21:5
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   7:50, 7:55, 10:10, 10:20, 12:30, 14:50, 16:45, 18:40, 18:55, 20:30, 21:15, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Thế Kỷ 2   xem phim Phi Vụ Thế Kỷ 2   12:10, 16:10, 20:10, 22:40
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   17:35
Huyền Thoại Tarzan   xem phim Huyền Thoại Tarzan   12:10, 15:40, 20:10, 22:45
Thợ Săn Tiền Thưởng   xem phim Thợ Săn Tiền Thưởng   9:50, 11:40, 15:25, 19:10, 22:55
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   12:20, 17:20
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   10:20, 14:20, 18:20, 22:20
Điệp Vụ Đối Đầu 2   xem phim Điệp Vụ Đối Đầu 2   13:30, 17:15, 21:0
Con Ma Nhà Họ Can   xem phim Con Ma Nhà Họ Can   11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:0
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5, 19:0, 20:55, 22:50
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:40, 22:5
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   9:0, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:45, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đi Tìm Dory   xem phim Đi Tìm Dory   15:40
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:20, 13:5
Huyền Thoại Tarzan   xem phim Huyền Thoại Tarzan   22:45, 23:45
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   11:5
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:5, 10:15, 12:30, 14:45, 17:0, 19:15, 21:30, 23:45
Điệp Vụ Đối Đầu 2   xem phim Điệp Vụ Đối Đầu 2   8:40, 13:15, 18:5
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:0, 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10, 22:0, 22:5, 23:50
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:0, 10:10, 12:25, 14:35, 16:45, 19:5, 20:30, 21:20, 22:45, 23:35
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:0, 8:40, 9:50, 11:15, 12:20, 13:50, 14:50, 16:25, 17:25, 19:0, 20:0, 21:25, 22:5, 22:35
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:40, 10:30, 11:10, 13:40, 15:15, 16:10, 17:45, 18:40, 20:15, 21:10, 22:45, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đi Tìm Dory   xem phim Đi Tìm Dory   8:5
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:0, 10:15, 12:20
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:0, 8:50, 10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50, 23:0, 23:55
Điệp Vụ Đối Đầu 2   xem phim Điệp Vụ Đối Đầu 2   16:50, 18:0, 20:55, 23:10
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   7:55, 8:55, 9:40, 10:35, 11:20, 13:5, 14:5, 14:50, 15:30, 16:35, 17:15, 18:20, 19:5, 20:5, 21:55, 22:10, 23:40
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:0, 10:5, 11:0, 11:50, 12:10, 13:10, 14:20, 15:20, 16:25, 17:25, 18:35, 19:30, 20:20, 20:40, 21:50, 22:50, 23:55
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:10, 10:40, 12:25, 13:5, 14:25, 14:50, 17:15, 19:0, 19:45, 21:25, 22:30, 23:50
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:0, 9:0, 10:25, 11:25, 12:50, 13:50, 15:15, 16:15, 17:45, 18:40, 20:10, 21:0, 21:35, 22:35, 23:25, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đi Tìm Dory   xem phim Đi Tìm Dory   16:40
Huyền Thoại Tarzan   xem phim Huyền Thoại Tarzan   8:5
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:0, 15:40, 18:55, 21:45, 23:45
Điệp Vụ Đối Đầu 2   xem phim Điệp Vụ Đối Đầu 2   12:15, 21:5, 23:20
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:0, 9:55, 11:55, 13:55, 18:10, 19:40, 20:45, 22:0, 23:45
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:10, 9:45, 12:40, 13:40, 17:15, 19:55, 23:50
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:0, 10:30, 10:50, 11:35, 13:0, 15:30, 15:50, 18:0, 20:30, 23:0
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:20, 10:20, 13:20, 14:50, 15:45, 18:20, 19:25, 21:25, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   9:20, 13:0, 14:40, 17:0, 20:0
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   9:15, 12:45, 14:30, 19:45
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:0, 10:0, 11:40, 12:40, 13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 20:0, 20:40
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:20, 11:10, 16:20, 18:10, 21:40
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   10:30, 14:10, 16:20, 18:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   9:5, 11:20, 12:45, 16:25, 17:20
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   9:10, 9:15, 13:10, 14:35, 15:15, 16:40, 18:45, 19:20, 20:50, 21:25
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:0, 9:5, 10:45, 11:15, 12:25, 12:55, 13:5, 14:5, 14:45, 15:45, 16:30, 17:25, 18:5, 18:10, 19:5, 20:45, 22:15, 22:25
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:25, 10:55, 11:35, 13:45, 14:35, 15:55, 18:15, 19:45, 20:5, 21:55
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:30, 9:55, 10:40, 11:55, 12:20, 14:20, 16:25, 16:45, 18:50, 19:10, 19:50, 21:15, 21:35
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:10, 18:40, 20:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   11:20, 18:40
Thợ Săn Tiền Thưởng   xem phim Thợ Săn Tiền Thưởng   13:55
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   13:10, 20:30
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   9:45, 11:50, 16:0, 18:5, 20:10
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:0, 9:50, 10:45, 11:35, 12:15, 12:30, 13:20, 14:10, 14:35, 15:5, 15:55, 16:15, 16:50, 17:45, 18:35, 19:30, 20:20, 21:15
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:40, 10:10, 12:25, 13:40, 14:40, 17:0, 17:40, 19:15, 19:25, 21:10, 21:30
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:20, 10:30, 11:45, 12:55, 14:10, 15:20, 16:35, 17:45, 19:0, 20:10, 21:25
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:0, 11:25, 12:15, 14:0, 15:25, 16:25, 18:0, 18:40, 20:15, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   10:10, 15:20, 20:30
Huyền Thoại Tarzan   xem phim Huyền Thoại Tarzan   11:20, 15:20, 19:20
Thợ Săn Tiền Thưởng   xem phim Thợ Săn Tiền Thưởng   12:35, 16:20
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   12:15, 15:45, 17:30, 21:0
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Tam Nhân Hành   xem phim Tam Nhân Hành   11:55, 17:5
Điệp Vụ Đối Đầu 2   xem phim Điệp Vụ Đối Đầu 2   13:20
Con Ma Nhà Họ Can   xem phim Con Ma Nhà Họ Can   10:50, 14:35
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   10:20, 11:15, 11:55, 12:50, 13:30, 14:25, 15:5, 16:0, 16:40, 17:35, 18:15, 19:10, 19:50, 20:45, 21:25
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:50, 12:5, 14:20, 16:35, 18:50, 21:5
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   10:10, 15:20, 20:30
Huyền Thoại Tarzan   xem phim Huyền Thoại Tarzan   11:20, 15:20, 19:20
Thợ Săn Tiền Thưởng   xem phim Thợ Săn Tiền Thưởng   12:35, 16:20
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   12:15, 15:45, 17:30, 21:0
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Tam Nhân Hành   xem phim Tam Nhân Hành   11:55, 17:5
Điệp Vụ Đối Đầu 2   xem phim Điệp Vụ Đối Đầu 2   13:20, 17:20, 21:20
Con Ma Nhà Họ Can   xem phim Con Ma Nhà Họ Can   10:50, 14:35
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   10:20, 11:55, 13:30, 15:5, 16:40, 18:15, 19:50, 21:25
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:50, 12:5, 14:20, 16:35, 18:50, 21:5
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:5
Huyền Thoại Tarzan   xem phim Huyền Thoại Tarzan   14:30
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   10:40
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:40, 14:25, 17:0, 21:30, 21:35
Điệp Vụ Đối Đầu 2   xem phim Điệp Vụ Đối Đầu 2   16:35, 19:10, 19:15, 23:10, 23:35
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:35, 10:20, 12:45, 16:50, 18:50, 20:40, 21:15, 21:40, 23:45
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:0, 10:0, 13:15, 18:5, 19:0, 19:30, 20:40, 21:45, 23:0, 23:55
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:25, 8:55, 10:30, 11:20, 12:35, 13:50, 15:30, 16:20, 17:40, 18:40, 19:0, 20:15, 20:25, 22:35, 22:55, 23:0
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:15, 10:5, 10:50, 12:5, 13:0, 15:10, 18:0, 20:15, 20:30, 20:50, 21:10, 22:45, 22:50, 23:20, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   12:50, 20:10
Thợ Săn Tiền Thưởng   xem phim Thợ Săn Tiền Thưởng   12:0, 17:30, 21:15
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   10:15, 15:45
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   10:50, 14:35, 18:15
Tam Nhân Hành   xem phim Tam Nhân Hành   12:25
Con Ma Nhà Họ Can   xem phim Con Ma Nhà Họ Can   14:0, 17:35
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   10:25, 12:0, 13:35, 15:10, 16:45, 18:20, 19:55, 21:30
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   10:30, 15:40, 19:15, 21:15
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:45, 14:10
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   8:30, 10:20, 16:30
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:10, 12:20, 18:20, 20:20, 22:10
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   10:10, 12:5, 14:0, 16:0, 18:10, 20:5, 21:55
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   10:0, 12:10, 14:20, 16:10, 18:0, 20:10, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Huyền Thoại Tarzan   xem phim Huyền Thoại Tarzan   23:40
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   8:0
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   0:0, 8:5, 8:10, 9:50, 10:40, 12:50, 15:0, 16:10, 17:5, 19:15, 21:25, 23:35, 23:55
Điệp Vụ Đối Đầu 2   xem phim Điệp Vụ Đối Đầu 2   10:15, 15:0, 15:5, 18:15
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:0, 8:5, 9:40, 9:45, 11:25, 11:30, 13:10, 13:15, 14:20, 14:55, 15:0, 16:40, 16:45, 17:55, 18:25, 18:30, 19:35, 20:15, 20:20, 21:20, 22:0, 22:5, 23:10, 23:50, 23:55
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:10, 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 17:25, 19:0, 20:35, 21:10, 22:45, 23:15, 23:20
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:0, 8:35, 10:30, 11:0, 11:25, 12:30, 12:35, 13:0, 13:25, 13:55, 15:30, 16:0, 16:30, 18:0, 18:25, 19:0, 19:5, 20:30, 21:0, 21:30, 21:35, 22:0, 23:0, 23:25
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:0, 8:55, 10:25, 11:50, 12:50, 14:10, 15:15, 16:30, 17:40, 18:50, 21:15, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   15:10
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   12:35, 16:40, 18:35
Tam Nhân Hành   xem phim Tam Nhân Hành   11:45
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:50, 11:25, 13:0, 14:35, 16:10, 17:45, 19:20, 21:0
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:45, 16:55, 20:45
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:25, 14:30, 20:30

Thời tiết một số khu vực • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ