Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   10:10 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   12:5
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   15:55, 22:15
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:10, 13:55, 18:25, 20:25, 22:25
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   11:25, 16:25, 19:40, 22:15
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:10, 8:40, 10:55, 13:40, 14:0, 16:25, 16:45, 19:10, 19:30, 21:0, 21:55
Tao Không Xa Mày   xem phim Tao Không Xa Mày   9:10, 13:25, 17:40
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 19:0
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   11:10, 15:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:30
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   11:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   15:10, 21:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   16:10
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   13:10, 17:25
Mồi Cá Mập   xem phim Mồi Cá Mập   8:0
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   13:40
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   10:25, 13:0, 15:35, 19:45, 22:20
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:0, 9:45, 10:45, 11:30, 12:30, 13:30, 14:20, 15:15, 16:15, 17:0, 18:15, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:45, 22:45, 23:15, 23:45
Tao Không Xa Mày   xem phim Tao Không Xa Mày   11:5, 19:25, 23:50
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   8:40, 18:0
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   8:5, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   8:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:25, 11:10, 15:10, 19:15, 21:0
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   12:55, 17:0, 21:30
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:15, 10:30, 11:45, 13:0, 14:15, 16:40, 17:50, 19:5, 20:20
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   11:50, 13:50, 15:50, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   9:50, 11:25, 13:0, 14:35, 16:10, 17:45, 19:20, 20:55
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:25, 16:55, 22:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 10:10, 11:5, 12:30, 13:25, 14:50, 15:45, 17:10, 18:5, 19:30, 20:25, 21:50, 22:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:0, 13:30, 17:0, 20:30, 22:15
Mồi Cá Mập   xem phim Mồi Cá Mập   15:30, 19:0
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   13:25, 20:25
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   9:15, 10:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 16:0, 17:0, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30, 22:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:40, 10:25, 11:10, 12:5, 12:50, 13:35, 14:30, 15:15, 16:0, 16:55, 17:40, 18:25, 19:20, 20:5, 20:50, 21:45, 22:30
Tao Không Xa Mày   xem phim Tao Không Xa Mày   11:45, 15:15, 18:45
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   9:35, 10:10, 11:45, 13:20, 14:55, 16:30, 18:5, 19:40, 21:15, 22:45, 23:15
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   9:10, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   8:0, 17:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   13:25
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 10:35
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   15:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   15:30, 18:30, 23:45
Mồi Cá Mập   xem phim Mồi Cá Mập   21:45
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   17:20
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   8:5, 10:40, 13:15, 16:0, 20:35
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:0, 8:35, 9:5, 10:0, 10:45, 11:25, 11:55, 12:45, 13:30, 14:15, 14:45, 15:40, 16:15, 17:5, 17:40, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 22:15, 22:45, 23:15, 23:35
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   11:10, 13:5, 19:45, 23:10
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   8:15, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   13:55, 19:50
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   12:35, 14:15, 19:5
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:35, 11:15, 14:40, 19:35, 23:20
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   11:50
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   12:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:20, 15:40, 20:40
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   13:15, 23:45
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   9:10, 10:0, 12:25, 18:5, 20:40, 21:10, 22:45, 23:35
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:0, 8:15, 8:40, 9:5, 9:35, 9:45, 10:25, 10:50, 11:5, 11:30, 11:55, 12:40, 13:55, 14:20, 14:45, 15:5, 15:30, 15:45, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 17:55, 18:20, 19:45, 20:0, 20:25, 20:45, 21:10, 22:15, 22:35, 22:50, 23:15
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   8:0, 13:40, 16:0, 17:45, 18:35, 21:55, 23:55
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   17:20, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   10:5, 11:30, 15:50
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:10
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:25, 14:0, 16:0, 17:30, 21:0
Mồi Cá Mập   xem phim Mồi Cá Mập   7:45
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   8:40, 13:0, 13:25, 14:50, 16:35, 17:55, 20:10, 23:50
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   7:55, 8:45, 9:35, 10:15, 10:40, 11:15, 12:5, 13:5, 13:30, 14:45, 15:35, 16:15, 17:25, 18:20, 19:10, 20:0, 20:30, 21:5, 22:35, 22:45, 23:5, 23:40
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   8:5, 18:40, 21:55, 23:30
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   7:55, 12:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   11:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   18:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   16:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:30, 12:20, 18:35
Mồi Cá Mập   xem phim Mồi Cá Mập   0:20, 8:45
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   0:15, 8:50, 17:10
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   9:10, 12:45, 13:50, 17:0, 21:20
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:40, 9:10, 11:10, 11:40, 11:50, 13:20, 14:20, 14:30, 16:20, 17:10, 19:0, 19:30, 19:50, 20:40, 21:40, 22:10, 22:30, 22:50, 23:20
Tao Không Xa Mày   xem phim Tao Không Xa Mày   11:0, 16:35
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   10:30, 15:20, 19:30, 23:55
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   8:45, 10:30, 13:0, 14:20, 15:15, 17:30, 19:45, 20:35, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:35
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:50, 15:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:50, 17:10
Mồi Cá Mập   xem phim Mồi Cá Mập   8:25, 23:50
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   14:50
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   8:40, 14:0, 18:15
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:15, 10:10, 11:15, 12:0, 12:50, 14:45, 15:30, 16:35, 17:30, 18:10, 19:15, 20:15, 20:45, 20:50, 21:10, 21:55, 22:55, 23:25, 23:30
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   10:40, 19:10
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   8:25, 13:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:50, 13:40, 16:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:40, 13:15, 18:40
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   12:5, 16:20, 18:30
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 21:0
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:15, 9:45, 10:30, 12:20, 13:10, 15:0, 15:30, 15:50, 17:40, 18:5, 18:30, 20:15, 20:40, 21:10
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   11:25, 15:0, 20:30
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   10:0, 14:15, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:0, 15:55
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:30, 12:55, 15:30, 18:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:10
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:10, 18:40
Mồi Cá Mập   xem phim Mồi Cá Mập   8:0, 10:20
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   8:0, 13:30, 20:10
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   8:10, 10:45, 12:10, 13:25, 14:45, 16:0, 20:50, 22:35
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:0, 8:30, 8:55, 9:50, 10:25, 10:50, 11:15, 11:40, 12:10, 12:35, 13:15, 13:40, 14:0, 14:25, 15:0, 15:25, 16:5, 16:25, 16:45, 17:10, 17:45, 18:15, 18:55, 19:15, 19:35, 20:0, 20:30, 21:5, 21:45, 22:5, 22:25, 22:50
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   10:15, 18:10, 23:15
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   8:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:25, 10:25, 13:20, 20:10
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:5, 16:20, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:5
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:0, 18:35
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   8:35, 11:0, 12:25, 15:25, 18:10, 20:55, 23:20
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:15, 8:50, 10:0, 10:40, 11:10, 11:35, 12:15, 12:25, 12:45, 13:5, 13:35, 13:55, 14:20, 15:0, 15:10, 15:30, 15:50, 16:40, 17:5, 17:20, 17:55, 18:15, 19:25, 19:50, 20:5, 20:35, 20:40, 21:0, 22:10, 22:20, 22:35, 22:50, 23:25
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   8:0, 18:55, 23:45
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   8:5, 9:55, 15:0, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50, 11:25, 14:0, 16:35, 19:10, 21:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:20, 11:15, 13:10, 17:15, 19:10
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   9:45, 12:10, 14:35, 17:0, 19:25, 21:50
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:0, 10:0, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 20:0, 20:30, 21:0
Tao Không Xa Mày   xem phim Tao Không Xa Mày   9:40, 11:35, 16:15, 18:10
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   9:50, 11:45, 13:40, 15:35, 17:30, 19:25, 21:20
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   15:5, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:25, 23:25
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:50, 14:15
Mồi Cá Mập   xem phim Mồi Cá Mập   11:5
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   8:45
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   8:30, 12:45, 15:20, 17:40, 20:10, 23:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:30, 10:35, 11:10, 12:55, 13:55, 15:5, 15:45, 16:15, 16:40, 17:45, 18:30, 18:55, 19:25, 20:30, 21:10, 22:10, 22:45, 23:15
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   8:45, 13:15, 21:35
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   12:0, 15:30, 18:15
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:45, 16:30, 18:0
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   22:15
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   10:0, 11:15, 13:0, 14:15, 16:15, 18:50, 19:50, 20:50, 21:30
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:20, 10:30, 11:30, 12:30, 13:15, 13:50, 14:30, 15:15, 16:0, 16:45, 18:0, 18:40, 19:20, 20:10, 20:40, 21:10, 21:50
Tao Không Xa Mày   xem phim Tao Không Xa Mày   10:15
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   9:30, 12:15, 14:0, 17:10, 18:30
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   10:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:0, 13:15, 15:0, 20:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   17:20, 18:35, 20:0, 22:50
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   9:30, 11:15, 18:0, 21:45
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   9:15, 12:0, 13:0, 14:0, 15:35, 20:15
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:45, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:0, 16:45, 17:45, 19:0, 19:40, 20:45, 21:30, 22:10
Tao Không Xa Mày   xem phim Tao Không Xa Mày   22:35
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   9:0, 11:45, 16:20, 18:10, 19:15
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   12:30, 18:0
Mồi Cá Mập   xem phim Mồi Cá Mập   8:30, 18:50, 22:40
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:0, 12:10, 14:40, 20:20
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   14:20, 16:0, 17:10, 19:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 15:35, 19:50
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   10:55, 13:15, 17:30, 21:45
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:40, 11:20, 12:30, 14:0, 15:10, 16:40, 19:20, 19:45, 20:35, 22:0
Tao Không Xa Mày   xem phim Tao Không Xa Mày   8:50, 14:45, 16:40
Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   xem phim Amityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh   8:40, 10:35, 17:50, 22:25
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   10:45, 12:45, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vụ Trộm May Rủi   xem phim Vụ Trộm May Rủi   11:45, 13:55, 16:5, 18:10
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   9:50, 14:10, 18:25, 20:20
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:55, 12:30, 15:5, 18:0, 20:35
Sát Thủ Kiểu Mỹ   xem phim Sát Thủ Kiểu Mỹ   9:45, 12:10, 16:30, 20:45


 • Thoi su 24h209 Doat mang ban trai moi quen de giu trinh tiet
  Thời sự 24h(20/9): Đoạt mạng bạn trai mới quen để giữ trinh tiết

  Khám nhà cựu cán bộ Hải quan, "lòi" 500 triệu tiền nhận hối lộ; "Chủ nhân tấm bằng biết rõ mức độ thật rởm của nó"; Em bí thư được quy hoạch 7 chức danh: "Tôi tham mưu"; Đình chỉ Hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học mới; Mục sở thị “báu vật” của con phố có nhiều đại gia nhất nhì Hà Nội;

 • Thoi su 24h199 Bi tat vo dam chet chong roi nho dua di cap cuu
  Thời sự 24h(19/9): Bị tát, vợ đâm chết chồng rồi nhờ đưa đi cấp cứu

  Kẽ hở công tác cán bộ, Đà Nẵng không còn như xưa; Bão số 10 gây thiệt hại ít nhất 11.283 tỷ đồng; Đại diện ngành Y thông tin vị trí xuất hiện giòi trong bữa cơm; "Thổi giá" 62.000 đồng thành 6 triệu: Tài xế taxi bị truy tố, đuổi việc; Cây xăng bị phạt 40 triệu đồng vì nâng giá sau bão số 10

 • Thoi su 24h Truy tim hai tu tu dac biet nguy hiem
  Thời sự 24h: Truy tìm hai tử tù đặc biệt nguy hiểm

  Đọc viết chậm, không bằng cấp vẫn được tuyển vào kiểm lâm; Sốc toàn tập: Một tỉnh mà hơn 2.000 lượt cán bộ đi nước ngoài; Taxi nước Hồ Tây chống ùn tắc: Bóc nhiều điểm vô lý; "Xuất hiện xe bắt chó giả", "bắt đối tượng giả danh đội săn bắt chó" là tin bịa đặt; Biệt thự "quan" không phép: "Trả" Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy về ngành cũ

 • Thoi su 24h Thieu nu say bia bi cuong buc tap the
  Thời sự 24h: Thiếu nữ say bia bị cưỡng bức tập thể

  Chuyên gia giao thông: "Nói BRT quá tải trong giờ cao điểm là quá ảo"; Hai phụ nữ giả danh nhà sư xin được 3,7 triệu trong buổi sáng; Thầy giáo dạy học 16 năm xin ra khỏi biên chế: "Tôi muốn mọi người nhìn là người dũng cảm"; Giảm phí hoặc dời trạm BOT QL5 đều bế tắc?; Lần đầu tiên Việt Nam đưa ra mức cảnh báo Bão nguy hiểm cấp độ 4

 • Thoi su 24h Con dau day me chong tu vong
  Thời sự 24h: Con dâu đẩy mẹ chồng tử vong

  Lạm thu đầu năm học: Khi chữ được bán với giá "cắt cổ"; Người miền Tây lại "kêu trời" vì mùi hôi nồng nặc từ nhà máy giấy; Đường ngàn tỷ mới dùng đã hỏng: Ai nói chuyện bình thường?; Cô giáo đánh học sinh tím chân không hiểu sao lại làm vậy; Danh tính người mặc đồ thanh tra giao thông xin bỏ qua sai phạm

 • Xang tang 5 lan vuot moc 18000 donglit
  Xăng tăng 5 lần vượt mốc 18.000 đồng/lít

  Giá xăng tăng lần thứ 5, nợ công lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng, còn nhiều băn khoăn khi "chấm điểm" ngân hàng rồi giữ bí mật, mất 400 tỷ đồng trong STK có lấy lại được tiền...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Noi dau nhung be gai bi xam hai me ep con chet lay tien tra no
  Nỗi đau những bé gái bị xâm hại, mẹ ép con chết lấy tiền trả nợ

  Mẹ ép con chết để lấy tiền phúng điếu trả nợ; Bé gái 13 tuổi bị sát hại, chôn xác do mâu thuẫn tình cảm; Bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé 3 tuổi không đi nổi tại tòa, về nhà "chạy" phăm phăm; Nỗi đau không lời trong vụ ông lão 81 tuổi dâm ô bé gái 15 tháng ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Truy na hai tu tu nguy hiem vuot nguc Chong dam vo 36 nhat dao
  Truy nã hai tử tù nguy hiểm vượt ngục; Chồng đâm vợ 36 nhát dao

  Hai tử tù nguy hiểm trốn khỏi phòng biệt giam; Chồng đâm vợ 36 nhát dao rồi nhảy giếng tự tử; Điểm danh những lão "yêu râu xanh" ngồi tù vì... nhu cầu sinh lý cao; VKS đề nghị tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Sang ten so do va lai tien gui tiet kiem cung phai nop thue
  Sang tên sổ đỏ và lãi tiền gửi tiết kiệm cũng phải nộp thuế?

  Đề xuất sang tên sổ đỏ và lãi tiền gửi tiết kiệm cũng phải nộp thuế, PVN khẳng định không có chủ trương “lập quỹ đen” , không tăng thuế xăng lên 8000 đồng/lít, Việt Nam sẽ xếp hạng ngân hàng, Giá nhà tăng quá mức chịu đựng của người lao động,...

 • Cu ong 79 tuoi hiep dam be gai Lam don xin di tu vi bi hiep dam
  Cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé gái; Làm đơn xin đi tù vì bị hiếp dâm

  Cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi; Mẹ đơn thân chấp nhận bị hiếp dâm để cứu con; Đại án OceanBank: Làm theo lệnh cấp trên vẫn là cố ý làm trái?; Gia đình nhà chồng từ chối cho đẻ mổ, bà bầu nhảy lầu tự tử ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.