vietbao

Giá Cả Thị Trường ngày 07 tháng 09 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 07/09/2019 06/09/2019 (+)/(-)
1Dầu hoả 15.320 15.320  0%
2DO 0,001S-V16.630 16.630  0%
3DO 0,05S-II16.330 16.330  0%
4E5 RON 92-II19.220 19.220  0%
5Xăng RON 95-III20.230 20.230  0%
6Xăng RON 95-IV20.330 20.330  0%