vietbao

Giá Cả Thị Trường ngày 03 tháng 09 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 03/09/2019 02/09/2019 (+)/(-)
1Dầu hoả 15.320 15.390  -0.45%
2DO 0,001S-V16.630 16.800  -1.01%
3DO 0,05S-II16.330 16.500  -1.03%
4E5 RON 92-II19.220 19.350  -0.67%
5Xăng RON 95-III20.230 20.400  -0.83%
6Xăng RON 95-IV20.330 20.500  -0.83%