Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi

Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi
Ong Nguyen Van An. Anh: Tuoi Tre

"Viec tong ket nhiem ky Quoc hoi khoa XI co the rut ra nhieu bai hoc bo ich cho khoa toi. Toi se tap trung noi ve kinh nghiem xu ly van de khi co y kien khac nhau lon giua Chinh phu va cac co quan cua Quoc hoi", nguyen chu tich Quoc hoi Nguyen Van An chia se.

Khi nhan thuc cu the con khac nhau thi chung ta dua vao dau, dua vao nguyen tac nao, dua vao he quy chieu nao, hay dua vao tieu chi nao de tranh luan, de lam sang to va co the di toi thong nhat xu ly van de do, du chi la tuong doi? Thuc tien da chung minh rang khong ai doc quyen chan ly, ngoc cang mai cang sang.

Chan ly ban dau cang duoc co xat, cang duoc tranh luan va trai qua thu thach trong cuoc song thi cang duoc lam sang to them, cang tiem can chan ly dich thuc hon, tham chi co khi phai thay doi nhan thuc ban dau toi 180 do. Tranh luan dua tren nhung nguyen tac nhat dinh de lam sang to va xu ly van de co y kien khac nhau, do chinh la bai hoc kinh nghiem tong quat duoc rut ra tu thuc tien hoat dong cua Quoc hoi.

Co the co nhieu cach tiep can khac nhau, tu do dua ra nhung nguyen tac, nhung he quy chieu, hoac nhung tieu chi khac nhau de xu ly nhung tinh huong khac nhau. O day toi chi de cap 3 nguyen tac co ban ma chung ta thuong van dung:

Mot la, phai can cu vao nguyen tac bao dam su lanh dao cua Dang nhu tinh than cua hien phap da khang dinh tai dieu 4. Dang la luc luong lanh dao Nha nuoc va xa hoi. Do vua la chuc nang hien dinh, vua la nguyen tac Dang lanh dao.

Hai la, phai can cu vao nguyen tac phap luat la toi thuong nhu nhieu van kien cua Dang va phap luat cua Nha nuoc da khang dinh.

Ba la, can cu nguyen tac long dan la goc. Dan la goc, thuoc pham tru vinh vien. Dang va Nha nuoc thuoc pham tru lich su. Long dan la diem xuat phat va cung la diem cuoi cung cua y Dang va phap luat. Ve nguyen tac: long dan, y Dang va phap luat phai thong nhat, phai la mot, khong the la hai, trong do long dan la goc.

Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi
Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, Tong bi thu Nong Duc Manh, Chu tich nuoc Tran Duc Luong, Thu tuong Phan Van Khai trao doi sau mot phien hop Quoc hoi thang 6/2006. Anh: Tuoi Tre

Ba truong hop cu the

Tong ket la phai nhin thang vao su that, phan tich ro su that, tu day rut ra bai hoc kinh nghiem. Theo tinh than do, chung ta tro lai ba truong hop sau de xem Quoc hoi khoa XI da phan tich va giai quyet tung truong hop cu the do nhu the nao:

Truong hop thu nhat, ve de nghi danh thue tieu thu dac biet doi voi xe may: Ve van de nay Bo Chinh tri khong co chu truong lanh dao cu the, phap luat cung chua co quy dinh cu the, Quoc hoi chu yeu dua vao long dan de xu ly. Ban dau, Chinh phu trinh sang cac co quan cua Quoc hoi de nghi danh thue tieu thu dac biet doi voi xe may, Uy ban Kinh te - ngan sach cua Quoc hoi co chuc nang tham tra to trinh thi khong nhat tri voi de nghi do. Uy ban Thuong vu Quoc hoi cung tan thanh voi y kien cua Uy ban Kinh te - ngan sach, song Chinh phu van giu y kien cua minh va trinh de nghi do ra Quoc hoi.

Sinh hoat cua Quoc hoi nhu vay la binh thuong, dung luat, dung quyen cua Chinh phu, dung quyen cua cac co quan cua Quoc hoi. Khong phai cac co quan cua Quoc hoi lam nhu the la gay kho de cho Chinh phu, khong phai Chinh phu lam nhu vay la phot lo y kien cac co quan cua Quoc hoi, cung khong nen coi do la mau thuan giua Chinh phu voi cac co quan cua Quoc hoi. Day don gian chi la nhung y kien khac nhau do nhan thuc khac nhau cua nhung co quan co chuc nang khac nhau ma thoi. Lam nhu vay la dung luat, dan chu, can thiet, lanh manh, la lam theo chuc nang cua moi co quan.

Tren co so nhung thong tin, nhung ly le khac nhau ve de nghi tren day cua Chinh phu, Quoc hoi da thao luan, tranh luan soi noi va cuoi cung da dua vao long dan nhu de nghi cua Uy ban Kinh te - ngan sach de xu ly y kien khac nhau do. Ly le cua dan gian di va de hieu: xe may la xe dap duoc nang cap, la phuong tien di lai, lam an; can bo, cong chuc, nguoi lao dong... dung xe may di tu nha den noi lam viec; nguoi nong dan ngoai thanh dung xe may cho rau dua, hoa qua, lon ga... vao noi thanh de ban... Xe may khong phai la hang xa xi, doc hai, khong phai la loai hang hoa khong nen khuyen khich tieu dung. Con viec han che su dung xe may de bao dam an toan giao thong va giam o nhiem moi truong lai la viec khac, khong phai vi the ma dua xe may vao danh muc hang hoa phai danh thue tieu thu dac biet.

Voi nhung ly le neu tren, Quoc hoi da bieu quyet khong dua xe may vao danh muc hang hoa phai danh thue tieu thu dac biet. Quyet dinh do cua Quoc hoi la dua vao long dan, phu hop voi y chi va nguyen vong cua nhan dan nen duoc nhan dan dong tinh, hoan nghenh.

Truong hop thu hai, ve de nghi keo dai thoi gian quan ly so doi tuong nghien hut them hai nam sau cai nghien. Ve van de nay Bo Chinh tri khong co chu truong lanh dao cu the; phap luat da quy dinh thoi gian cai nghien khong duoc qua 2 nam. Long dan thi mong doi Nha nuoc co bien phap quan ly sau cai nghien. Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi co chuc nang tham tra to trinh thi thong nhat voi de nghi cua Chinh phu.

Uy ban Phap luat cua Quoc hoi tuy khong co chuc nang tham tra to trinh, song co chuc nang bao dam su thong nhat cua he thong phap luat, lai khong dong tinh, vi cho rang neu keo dai them 2 nam sau cai nghien la trai luat. Luat hien hanh chi quy dinh thoi gian cai nghien khong qua 2 nam, neu muon keo dai them 2 nam nua thi Quoc hoi phai sua luat. Quoc hoi cung phai chap hanh luat do chinh minh ban hanh, Quoc hoi cung khong co quyen lam khac luat.

Cac y kien khac nhau do da duoc trinh ra Quoc hoi theo dung quy dinh hien hanh. Do la chuyen binh thuong, dung luat, dan chu, dung voi chuc nang cua moi co quan huu quan. Sau khi thao luan, phan tich nhieu mat, Quoc hoi da di den thong nhat voi y kien cua Uy ban Phap luat la khong duoc keo dai thoi gian quan ly so nguoi nghien hut them 2 nam sau cai nghien, vi lam nhu vay la sai luat. Do do Quoc hoi da ra mot nghi quyet rieng ve thoi gian quan ly so doi tuong nay sau cai nghien, khong keo dai thoi gian cai nghien, nhu vay vua khong vi pham luat, vua dap ung duoc long mong doi cua nhan dan.

Truong hop thu ba, ve de nghi thuong danh hieu anh hung cho mot thanh pho. Ve van de nay Bo Chinh tri co chu truong lanh dao khen thuong danh hieu anh hung cho thanh pho do, phap luat lai chua co quy dinh danh hieu nay.

Theo dung nguyen tac dang, Thu tuong chap hanh nghiem chu truong lanh dao do cua Bo Chinh tri va da lam to trinh gui Uy ban Thuong vu Quoc hoi de nghi xet dac cach, vi luat hien hanh khong co quy dinh danh hieu nay. Uy ban Thuong vu Quoc hoi da hop ban tap the voi y thuc chap hanh nghiem chu truong lanh dao cua Dang, song ve mat phap luat thi 100% cac vi trong Uy ban Thuong vu thong nhat de nghi Thu tuong can co buoc di cu the de bao dam nguyen tac phap luat la toi thuong.

Uy ban Thuong vu va ngay ca Quoc hoi cung khong co quyen xet dac cach khac voi luat hien hanh, phai chap hanh nghiem luat do Quoc hoi ban hanh. Neu Uy ban Thuong vu duoc quyen xet dac cach thi cung co nghia la Uy ban co quyen cao hon ca Quoc hoi nhieu lan. Luat hien hanh cung la chu truong lanh dao cua Dang da duoc luat hoa. Chap hanh nghiem luat hien hanh cung la chap hanh nghiem chu truong lanh dao cua Dang va nguyen tac Dang lanh dao. Cuoi cung Thu tuong Chinh phu da tiep thu y kien cua Uy ban Thuong vu, lam to trinh Quoc hoi de nghi cho sua luat hien hanh. Sau khi duoc Quoc hoi sua luat, Thu tuong moi tien hanh cac thu tuc khen thuong danh hieu anh hung nhu luat da sua doi bo sung cho phep. Hieu va lam nhu vay la dung.

Doi hoi cua dan

Y thuc tuan thu su lanh dao cua Dang, ung ho va phoi hop chat che voi Chinh phu trong moi hoat dong cua Quoc hoi la rat dung voi nguyen tac cua Dang va Nha nuoc ta; song su tuan thu va ung ho do cung phai bao dam nguyen tac phap luat la toi thuong va phai phu hop voi long dan. Vi vay Quoc hoi cung phai lam dung chuc nang, nhiem vu va quyen han cua minh de gop phan lam cho cac quyet dinh cua Quoc hoi duoc chuan xac hon; qua do xay dung Chinh phu manh len, Quoc hoi manh len va Dang ta cung manh len, ca he thong chinh tri manh len, day cung la nguyen tac, ban chat cua Dang va Nha nuoc ta. Lam nhu vay la hoan toan thong nhat, khong mau thuan, khong triet tieu nhau. Moi to chuc phai thuc hanh dung chuc nang cua minh nhu phap luat da qui dinh, phai lam viec thuc chat, khong mot to chuc nao chi la hinh thuc. Nhu vay ca he thong chinh tri se manh len. Phai chang do cung chinh la long mong doi va doi hoi cua nhan dan?

Nhan dan doi hoi co quan dai dien cho minh phai lam viec that su, phai ngay cang thuc chat hon. Dac biet khi xu ly nhung van de co y kien khac nhau phai dua tren nhung nguyen tac nhat quan, khong duoc ne nang, ne tranh, so set; phai co ban linh thuc hanh day du va thuc chat chuc nang, nhiem vu va quyen han duoc giao, nhu vay moi co the gop phan tim toi chan ly, quyet dinh van de duoc chuan xac hon, han che duoc nhung sai lam co the xay ra.

Ngay ca doi voi nhung chu truong lanh dao ban dau cua Dang, nhung chinh sach ban dau do Chinh phu, Uy ban Thuong vu va cac co quan cua Quoc hoi trinh Quoc hoi quyet dinh, van co the duoc sua doi, bo sung, hoan thien. Boi cac co quan do cung deu la nhung co the song, hoan toan co the co sai lam, hoan toan co the co nhung nhan thuc ban dau khac nhau, chua that chuan xac. Do la dieu tu nhien nhu da dien ra trong cuoc song thuong nhat; truoc day, hien nay va sau nay van vay.

Trong ba nguyen tac co ban: long dan la goc, phap luat la toi thuong, dang lanh dao nha nuoc va xa hoi, co le viec dua vao long dan la kho nhat va yeu nhat?

Kho nhat phai chang la vi no qua chung, qua mem, phu thuoc qua nhieu vao nhan thuc, chua cu the duoc nhu hai nguyen tac kia?

Yeu nhat phai chang la vi khong it dai bieu Quoc hoi trong chung ta chua that trong dan, chua that sat dan, chua that thau hieu long dan, chua that tam huyet va de cao trach nhiem trong viec thuc hanh vai tro dai dien cho dan?

Tam ly ne nang, ne tranh, tham chi con co tu tuong so set, so bi danh gia nay no khi minh co y kien khac voi de nghi cua Chinh phu, nhat la khi de nghi do lai xuat phat tu mot chu truong lanh dao ban dau cua Dang?

Nhung ton tai yeu kem do con anh huong khong nho toi suy nghi, loi noi va viec lam cu the cua nhieu co quan chuc nang va dai bieu Quoc hoi, nhat la can bo lanh dao? Nhin chung nhieu dai bieu Quoc hoi hoat dong con mang tinh hinh thuc, tinh thuc chat con thap?

Phai chang chung ta can luu y, can co su no luc vuot bac ve moi mat, dac biet la tam huyet va trach nhiem cua nguoi dai bieu cho dan, de khac phuc co hieu qua va ro net su yeu kem nay trong khoa toi?

Nguyen chu tich Quoc hoi Nguyen Van An

(Theo Tuoi Tre)

Viet Bao
Comment :Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Handling different opinions between the government and Congress
Nguyen Van An, the Government, the National Assembly Standing Committee, excise tax, National Assembly President, the party's leadership, the Committee Business International, the National Assembly, to do so, the former president, of the committee, different, ideas, principles, laws, the
"The summation term National Assembly can draw many lessons useful for locking to. I will focus on the experience in dealing with problems when there are different opinions between the government and other agencies of the National Assembly ", former president of the National Assembly Nguyen Van ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xử lý ý kiến khác nhau giữa Chính phủ và Quốc hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xử lý ý kiến khác nhau giữa Chính phủ và Quốc hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0