Xem xet ket luan nhieu don thu to cao can bo cap cao

Xem xet ket luan nhieu don thu to cao can bo cap cao

Tags: Binh Phuoc, Hai Duong, Bui Thanh Quyen, Bui Thanh Tung, Pho Bi, Truong Tan Thieu, Bao hiem Xa hoi Viet Nam, uy ban kiem tra, Ban Can Su Dang, bi thu tinh uy, ban thuong vu, bo chinh tri, theo quy dinh, ban bi thu, dong chi, viec
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Uy ban Kiem tra Trung uong de nghi cho thoi chuc Chu tich UBND tinh Binh Phuoc; yeu cau dong chi Bui Thanh Quyen (Bi thu Tinh uy Hai Duong) can rut kinh nghiem va tu phe binh nghiem tuc.

» Cach chuc Pho truong phong Noi vu TP.Ca Mau
» Cach chuc truong pha Binh voi tien xe Bi thu Hai Phong
» Canh cao ong chu tich huyen "hao phong"

Tu ngay 12 den 19/11/2012, tai Ha Noi, Uy ban Kiem tra Trung uong khoa XI da hop ky thu 16. Cac dong chi Ngo Van Du, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong; Mai The Duong, Uy vien Trung uong Dang, Pho Chu nhiem Thuong truc Co quan Uy ban Kiem tra Trung uong chu tri Hoi nghi.

Tai ky hop nay, Uy ban Kiem tra Trung uong da xem xet, thong nhat ket luan va giai quyet cac noi dung sau:

I. Xem xet cac bao cao va thao luan ket qua kiem tra khi co dau hieu vi pham doi voi to chuc dang va dang vien sau day:

1 - Doi voi Ban can su dang UBND tinh va dong chi Truong Tan Thieu, Pho Bi thu Tinh uy, Bi thu Ban can su dang, Chu tich UBND tinh Binh Phuoc:

Ban can su dang UBND tinh Binh Phuoc trong lanh dao thieu kiem tra, giam sat de mot so thanh vien Ban can su la Chu tich, Pho Chu tich UBND tinh vi pham nguyen tac tap trung dan chu va Quy che lam viec cua Tinh uy, Ban Thuong vu Tinh uy; lam trai cac quy dinh cua phap luat trong viec giao dat doi voi mot so cac du an, thay doi chu dau tu, phuong thuc dau tu, cung mot so sai pham khac gay hau qua nghiem trong, lam that thu nhieu ty dong cua ngan sach, gay du luan bat binh trong can bo, dang vien va quan chung nhan dan.

Dong chi Truong Tan Thieu, voi cuong vi Pho Bi thu Tinh uy, Bi thu Ban can su, Chu tich UBND tinh trong qua trinh lanh dao, quan ly, dieu hanh da nhieu lan vi pham nguyen tac tap trung dan chu, vi pham Quy che lam viec cua Tinh uy, Ban Thuong vu Tinh uy, Quy che Ban cua can su dang va Quy dinh cua UBND tinh; thieu trach nhiem kiem tra, giam sat trong qua trinh lanh dao, quan ly; ky mot so quyet dinh co noi dung trai quy dinh cua phap luat, trong do co mot so vu viec lam that thu ngan sach, gay hau qua nghiem trong, phai chuyen cho co quan phap luat xem xet, xu ly theo quy dinh cua phap luat.

Trong qua trinh kiem diem dong chi Truong Tan Thieu da tu nhan thay nhung khuyet diem, sai pham cua minh Uy ban Kiem tra Trung uong da bieu quyet de nghi thi hanh ky luat doi voi tap the Ban can su dang UBND tinh Binh Phuoc bang hinh thuc khien trach; quyet dinh thi hanh ky luat bang hinh thuc canh cao doi voi dong chi Truong Tan Thieu, dong thoi de nghi cac co quan co tham quyen thi hanh ky luat canh cao ve chinh quyen va cho thoi chuc Chu tich UBND tinh Binh Phuoc.

2 - Doi voi dong chi Bui Thanh Quyen, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Hai Duong.

Doan kiem tra da xac minh 4.152 m 2 dat va mot so cong trinh xay dung tren dat trong khu vuc du an thon Dong Tan, xa Ninh Thanh, huyen Ninh Giang, tinh Hai Duong lam ro day la dat va cong trinh xay dung cua dong chi Bui Thanh Tung (con trai dong chi Bui Thanh Quyen) dung ten mua va su dung.
Xem xet, ket luan nhieu don thu to cao can bo cap cao
Mot goc khu vuon bac ti cua con trai Bi thu Tinh uy Hai Duong.

Tai thoi diem kiem tra dong chi Bui Thanh Tung da dau tu hon 4 ty dong de nhan chuyen nhuong va xay dung cac cong trinh. Qua kiem tra, cac co quan chuc nang da xac dinh cac loai da, cay trong, cay canh, non bo trong khuon vien khong thuoc loai da quy, ban quy; khong co loai cay thuoc danh muc cay rung nguy cap, quy, hiem theo quy dinh tai Nghi dinh so 32/2006/ND-CP, ngay 30/3/2006 cua Chinh phu.

UBND huyen Ninh Giang da cap Giay chung nhan quyen su dung dat cho dong chi Bui Thanh Tung. Viec chuyen nhuong va nhan quyen su dung dat co ban thuc hien theo quy dinh cua phap luat ve dat dai. Tuy nhien, viec chuyen 500m 2 dat nuoi trong thuy san sang su dung vao muc dich dat o khi chua duoc co cap tham quyen phe duyet quy hoach, ke hoach su dung dat la khong dung quy dinh tai Dieu 31, Luat Dat dai nam 2003; viec dung 550m 2 lam ho nuoc va non bo la khong hoan toan dung muc dich su dung.


Qua xem xet, khong co can cu de ket luan dong chi Bui Thanh Quyen can thiep hoac co y kien chi dao cac to chuc, ca nhan co lien quan trong viec giai quyet cac thu tuc nhan chuyen nhuong, chuyen doi muc dich su dung dat cho dong chi Bui Thanh Tung; chua co co so ket luan dong chi Bui Thanh Quyen vi pham Dieu 11, Quy dinh cua Ban Chap hanh Trung uong, ve nhung dieu dang vien khong duoc lam.

Tuy nhien, dong chi Bui Thanh Quyen can rut kinh nghiem va tu phe binh nghiem tuc viec chua thuong xuyen, khuyen bao, giao duc con trai tu giac, guong mau chap hanh day du cac quy dinh cua Luat dat dai; chua dut khoat trong viec de con trai mua va su dung dat o Ninh Thanh, Ninh Giang, trong do co mot so khau chua dam bao day du cac quy dinh, thu tuc gay du luan khong tot, anh huong den uy tin ca nhan va Dang bo.

Uy ban Kiem tra Trung uong yeu cau Ban Thuong vu Tinh uy Hai Duong lanh dao, chi dao viec kiem diem nghiem tuc doi voi cac to chuc, ca nhan da khong thuc hien day du mot so khau theo quy dinh Luat Dat dai khi giai quyet chuyen nhuong, nhan chuyen nhuong, chuyen muc dich su dung dat, cap Giay chung nhan quyen su dung dat cho dong chi Bui Thanh Tung; UBND tinh can kip thoi chan chinh viec quan ly va su dung dat dai tren toan tinh theo quy dinh Luat phap

3 - Doi voi Ban can su dang Bao hiem xa hoi Viet Nam va mot so dong chi lanh dao Bao hiem xa hoi Viet Nam
Sau khi nghe bao cao ket qua kiem tra, Uy ban Kiem tra Trung uong nhan thay Ban can su dang Bao hiem xa hoi Viet Nam va mot so dong chi lanh dao Bao hiem xa hoi Viet Nam co khuyet diem, vi pham den muc phai xem xet trach nhiem va thong nhat giao cho Doan kiem thuc hien quy trinh xem xet, xu ly ky luat doi voi tap the Ban can su dang va ca nhan mot so dong chi lanh dao va nguyen lanh dao BHXH Viet Nam theo tung thoi ky; tiep tuc xem xet, kiem tra dau hieu vi pham doi voi mot so to chuc dang co lien quan, bao cao Uy ban xem xet tai ky hop sau.

4 - Doi voi tap the Ban Thuong vu Dang uy va ca nhan dong chi Uy vien Ban Thuong vu, Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam co khuyet diem, vi pham den muc phai xu ly trach nhiem va thong nhat giao cho Doan kiem tra thuc hien quy trinh xem xet, xu ly ky luat doi voi tap the Ban Thuong vu Dang uy va ca nhan dong chi Uy vien Ban Thuong vu, Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam, bao cao Uy ban xem xet tai ky hop sau.

II. Xem xet ket qua tham tra, xac minh giai quyet to cao doi voi 3 dong chi. Uy ban Kiem tra Trung uong da thao luan va thong nhat ket luan:

1- Doi voi mot dong chi Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh va dong chi Pho Bi thu Tinh uy, Bi thu Ban can su dang, Chu tich UBND tinh Khanh Hoa. Qua kiem tra, xem xet Uy ban Kiem tra ket luan cac noi dung to cao la khong dung va khong co co so

2 - Doi voi mot dong chi can bo dien Ban Bi thu quan ly Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Doan kiem tra da lam ro 5 noi dung to cao, trong do co 4 noi dung to cao co co so.

Uy ban Kiem tra Trung uong thong nhat giao Doan kiem tra thuc hien quy trinh xem xet, xu ly ky luat doi voi truong hop nay de bao cao Uy ban xem xet tai ky hop sau.

III. Xem xet ket qua giai quyet khieu nai ky luat dang cua mot so to chuc dang va dang vien

1- Xem xet, cho y kien doi voi bao cao ket qua kiem tra cua doan giai quyet khieu nai ky luat dang cua Bo Chinh tri va Ban Bi thu:

Uy ban Kiem tra Trung uong da thao luan, thong nhat voi bao cao ket qua kiem tra cua Doan giai quyet khieu nai cua Bo Chinh tri doi voi tap the Ban can su dang UBND tinh Dak Lak; cac Doan giai quyet khieu nai cua Ban Bi thu doi voi dong chi Lu Ngoc Cu, Pho Bi thu Tinh uy, Bi thu Ban can su dang, Chu tich UBND tinh Dak Lak va dong chi Nguyen Van The khu pho 5, phuong Hiep Binh Phuoc, quan Thu Duc, Thanh pho Ho Chi Minh va bieu quyet thong nhat de nghi Bo Chinh tri, Ban Bi thu giu nguyen hinh thuc ky luat khien trach doi voi Ban can su dang UBND tinh Dak Lak, canh cao doi voi dong chi Lu Ngoc Cu, khai tru dang doi voi dong chi Nguyen Van The.

2 - Doi voi dong chi Nong Thi Niem, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo huyen Trung Khanh, tinh Cao Bang. Uy ban da bieu quyet chuan y voi hinh thuc ky luat do Ban Thuong vu Tinh uy Cao Bang da quyet dinh.

IV. Uy ban da xem xet quyet dinh thi hanh ky luat bang hinh thuc khien trach doi voi dong chi Cao Hong Van, Tinh uy vien, Bi thu Huyen uy, Chu tich HDND huyen Khanh Son, tinh Khanh Hoa, do thieu kiem tra, don doc de chinh quyen cac xa, nganh co lien quan o dia phuong buong long quan ly; chua kip thoi chi dao, to chuc phoi hop cac luc luong ngan chan viec pha rung, khai thac, van chuyen, mua ban van chuyen lam san trai phep; de mot so can bo va con cua lanh dao chu chot o huyen vi pham phap luat ve quan ly, bao ve rung, vi pham quy dinh cua Dang, gay du luan buc xuc trong can bo, dang vien va quan chung nhan dan, anh huong den uy tin dang bo.

V. Uy ban da nghe bao cao va thao luan ket qua kiem tra viec thuc hien nhiem vu kiem tra, giam sat va thi hanh ky luat trong Dang doi voi ban thuong vu va uy ban kiem tra cac tinh: Lang Son, Ninh Binh, Ha Nam, Quang Binh, Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh va Dang uy Khoi cac co quan Trung uong; ket qua kiem tra tai chinh dang doi voi Ban Thuong vu, Tinh uy Quang Ngai va Ba Ria – Vung Tau.

Uy ban da thao luan va thong nhat ket luan: Ban Thuong vu cac tinh uy, thanh uy duoc kiem tra da lanh dao, chi dao va to chuc tot viec nghien cuu, quan triet cac chi thi, quyet dinh, quy che, quy dinh, huong dan cua Trung uong ve cong tac kiem tra, giam sat va thi hanh ky luat trong Dang. Nhan thuc cua cap uy, nguoi dung dau, dang vien, to chuc dang ve cong tac kiem tra, giam sat duoc nang cao; uy ban kiem tra da lam tot cong tac tham muu voi cap uy, dong thoi trien khai, thuc hien toan dien cac nhiem vu kiem tra, giam sat theo Quy dinh Dieu le Dang.

Tuy nhien, van con mot so khuyet diem, thieu sot can khac phuc, do la viec lanh dao, chi dao cong tac kiem tra, giam sat doi voi cac co quan tham muu cua tinh uy, ban can su dang va Dang doan con nhieu han che; viec kiem tra to chuc dang cap duoi va dang vien khi co dau hieu vi pham, thuc hien nhiem vu kiem tra tai chinh cap uy cung cap con it; chat luong mot so cuoc kiem tra, giam sat chua cao; viec chi dao, don doc thuc hien ket luan sau kiem tra, ket qua sau giam sat chua thuong xuyen, kip thoi…

Uy ban Kiem tra Trung uong yeu cau ban thuong vu, uy ban kiem tra cac tinh uy, thanh uy noi tren som co bien phap, giai phap khac phuc nhung han che, thieu sot tren, tiep tuc nang cao chat luong, hieu qua cong tac kiem tra, giam sat va thi hanh ky luat trong Dang bo, gop phan xay dung Dang ngay cang trong sach, vung manh.

VI. Cung trong ky hop nay, Uy ban da xem xet quyet dinh viec de xuat Chuong trinh kiem tra cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu nam 2013; viec sua doi, bo sung Quy dinh 94/QD-TW cua Bo Chinh tri ve xu ly ky luat dang vien vi pham; xay dung du thao Quy trinh sua doi, bo sung cac quy trinh kiem tra, giam sat cua Uy ban Kiem tra Trung uong; viec dang ky thuc hien cac de an trinh Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu nam 2013.

Theo TTXVN
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Binh Phuoc, Hai Duong, Bui Thanh Quyen, Bui Thanh Tung, Pho Bi, Truong Tan Thieu, Bao hiem Xa hoi Viet Nam, uy ban kiem tra, Ban Can Su Dang, bi thu tinh uy, ban thuong vu, bo chinh tri, theo quy dinh, ban bi thu, dong chi, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xem xét, kết luận nhiều đơn thư tố cáo cán bộ cấp cao

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xem xét, kết luận nhiều đơn thư tố cáo cán bộ cấp cao bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xem xet ket luan nhieu don thu to cao can bo cap cao

Nhan xet, hay lien he ve tin Xem xet ket luan nhieu don thu to cao can bo cap cao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xem xet ket luan nhieu don thu to cao can bo cap cao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0