Xay dung Dang vung manh la hoc tap va lam theo guong BacXay dung Dang vung manh la hoc tap va lam theo guong Bac
Tong Bi thu Nong Duc Manh, Truong Ban Cuoc van dong phat bieu y kien tai Hoi nghi. (Anh: Nhan Sang/TTXVN)

- Ket thuc Hoi nghi toan quoc tong ket Cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, Tong bi thu Nong Duc Manh cho rang huong trong tam cuoc van dong nam 2010 la to chuc tot viec hoc tap chu de “Tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh ve xay dung Dang ta that su trong sach, vung manh, la dao duc, la van minh”. De thuc hien Cuoc van dong, Tong Bi thu luu y can trien khai hoc tap chu de nay som, truoc khi tien hanh dai hoi Dang cap co so.

Tong Bi thu Nong Duc Manh cho rang nam nay Cuoc van dong can coi trong tac tuyen truyen, phat hien, co vu, nhan rong, nang cao chat luong, tinh thuyet phuc, tinh lan toa tu guong sang cua cac tap the va ca nhan tien tien.

Noi dung tren duoc Tong Bi thu nhan manh trong bai phat bieu ket thuc Hoi nghi toan quoc tong ket cuoc van dong nam 2009 gan voi danh gia cuoc van dong 3 nam qua va trien khai nhiem vu nam 2010, dien ra hom nay (25/1), tai Ha Noi, do Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” to chuc.

Gan ket Cuoc van dong 2010 voi dai hoi Dang cac cap

Theo dong chi To Huy Rua, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban Tuyen giao Trung uong, nam 2010, trong Dang va he thong chinh tri se to chuc hoc tap chu de “Tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh ve xay dung Dang ta that su trong sach, vung manh, "la dao duc, la van minh"”. Viec hoc tap chu de tren duoc gan voi nhiem vu chinh tri quan trong la tien hanh dai hoi Dang cac cap.

“Trong qua trinh hoc tap, cac cap uy can xay dung chuong trinh hanh dong, to chuc thanh cong dai hoi Dang cap minh va tham gia thao luan du thao cac van kien dai hoi Dang cap tren va Van kien Dai hoi Dang toan quoc”, Tong Bi thu Nong Duc Manh chi ro.

Nam 2010 cung la nam nuoc ta co nhieu ngay le lon, gan voi su nghiep cach mang cua Dang, Bac Ho va cua toan dan toc. Vi vay, tuyen truyen, ky niem cac ngay le lon cung la tuyen truyen, van dong ve tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh.

Ngoai ra, noi dung tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh se duoc Bo GD&DT tich hop va dua vao chuong trinh hoc tap hien hanh (ca chinh khoa va ngoai khoa) cua cac cap hoc, bac hoc va se huong dan viec trien khai tu dau nam hoc 2010 – 2011.

Trong hoc tap va cung voi qua trinh hoc tap, cac cap uy can xay dung chuong trinh hanh dong, to chuc thanh cong dai hoi dang cap minh, tham gia thao luan du thao cac van kien dai hoi dang cap tren va van kien dai hoi Dang toan quoc; can bo, dang vien viet thu hoach ca nhan, co lien he trach nhiem cua minh trong viec gop phan lam nen thanh cong cua dai hoi dang.

Can bo chu chot cap tinh, huyen can nghien cuu ky tu tuong va tam guong dao duc cua Bac de tham gia chi dao dai hoi cap co so. Cuoc van dong sang tac, quang ba tac pham, van hoc, nghe thuat, bao chi ve chu de "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh," chu trong chi dao quang ba cac tac pham ve Bac Ho va ve Cuoc van dong tren internet, cac bao dien tu.

7 bai hoc quan trong

Phat bieu ket thuc hoi nghi, Tong Bi thu Nong Duc Manh khang dinh, cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” nam thu 3 da thu duoc nhung thanh qua rat quan trong. Trong do, da rat coi trong viec kiem tra va chi dao trien khai cuoc van dong, nhat la o nhung noi lam diem. Cap uy cac cap da nhan thuc dung dan, day du hon y nghia, tam quan trong cua cuoc van dong; tang cuong cong tac lanh dao, chi dao, kiem tra, don doc viec thuc hien.

Tong Bi thu cung chi ro mot so han che, thieu sot can khac phuc trong trien khai, thuc hien Cuoc van dong nhu mot so ban, nganh, doan the, dia phuong, don vi chua quan tam dung muc den viec quan triet muc dich; yeu cau; y nghia; noi dung va tam quan trong cua Cuoc van dong. Do do, chua tao duoc su thong nhat cao trong nhan thuc, hanh dong cua can bo, dang vien va quan chung nhan dan.

Viec xay dung chuong trinh, ke hoach va huong dan thuc hien Cuoc van dong co luc, co viec con lung tung; su phoi hop giua mot so ban, nganh, doan the, dia phuong chua that nhip nhang, thuong xuyen, hieu qua chua cao; cong tac lanh dao, chi dao tren mot so viec chua sat dung, kip thoi; mot bo phan can bo, dang vien, cong chuc, ke ca can bo chu chot con thieu guong mau, tham chi, vi pham phap luat, dao duc loi song.

Su gan ket noi dung Cuoc van dong voi thuc hien nhiem vu chinh tri cua nganh, dia phuong, don vi o mot so noi con lung tung, chua huy dong duoc cac luc luong trong he thong chinh tri tham gia; cong tac tuyen truyen Cuoc van dong chua dat duoc be rong va chieu sau can thiet; noi dung, hinh thuc chua that su phong phu, cuon hut, Tong Bi thu nhan manh.

Theo Tong Bi thu Nong Duc Manh, tu thuc tien sinh dong va phong phu cua 3 nam trien khai cuoc van dong da rut ra 7 bai hoc thiet thuc.

Truoc het, phai tao duoc su thong nhat cao ve nhan thuc tu tuong va hanh dong trong toan Dang, toan dan, toan quan ve y nghia, tam quan trong, tac dung to lon, nhieu mat cua Cuoc van dong.

Thu hai, chuong trinh, ke hoach va huong dan thuc hien Cuoc van dong can duoc xay dung mot cach khoa hoc, thiet thuc, sat hop voi tinh hinh, nhiem vu cua nganh, dia phuong, don vi trong tung giai doan va suot ca nhiem ky.

Thu ba, phai xay dung chuan muc dao duc, loi song phu hop voi tung loai hinh cong viec, tung doi tuong. Cac chuan muc nay can de nho, de thuc hien, tranh om dom, chung chung, so cung. Phai coi viec thuc hien Cuoc van dong truoc het la vi nhu cau, quyen loi tu than cua moi nguoi, moi gia dinh, to chuc, khong chi thuan tuy ve dao duc, loi song ma cao hon nua phuc vu truc tiep cho cong tac cua moi ca nhan, tap the.

Thu tu, gan ket kheo leo, nhuan nhuyen viec thuc hien voi cac phong trao, nhiem vu quan trong khac cua nganh, dia phuong, don vi, tranh cach lam hanh chinh hoa, hinh thuc hoa.

Thu nam, Ban chi dao Cuoc van dong o cac nganh, cac cap can coi trong cong tac chi dao diem, thuong xuyen kiem tra, don doc qua trinh thuc hien, coi trong hon nua yeu cau “lam theo"; day manh cong tac tuyen truyen, dam bao tinh thuong xuyen, lien tuc, sau rong, phong phu, sinh dong.

Thu sau, trong chi dao thuc hien, tranh tam ly non nong, chu quan, ky vong qua som vao Cuoc van dong trong khi can co no luc va thoi gian can thiet; mat khac, khac phuc tu tuong cam chung, hoai nghi, thieu quyet tam trong thuc hien Cuoc van dong.

Thu bay, tu thuc tien trien khai Cuoc van dong, can dieu chinh, bo sung mot so noi dung, giai phap cua cong tac chi dao, to chuc thuc hien. Lam voi se sa vao vao hinh thuc, thieu chieu sau, thieu suc thuyet phuc.

Ve cong tac chi dao diem, Tong Bi thu Nong Duc Manh cho rang ben canh viec chon dung, trung va tap trung xay dung, phat huy vai tro, tac dung cua cac don vi lam diem la quan trong thi can bam sat thuc tien, phat hien kip thoi nhung van de moi, nhung sang tao cua co so de tu do tap trung nghien cuu, de ra huong giai quyet phu hop.

Khi trien khai co hieu qua o diem thi manh dan dua ra dien rong; kip thoi phat hien, bieu duong va nhan rong nhung nhan to moi, dien hinh tien tien, quan tam xay dung cac dien hinh vi mot hay mot so tam guong se co suc thuyet phuc rat lon, su lan toa manh me, sau rong trong can bo, dang vien va cac tang lop nhan dan, giup cho qua trinh “lam theo” tam guong dao duc cua Bac co them niem tin, dong luc.

Nam 2010: Du kien ap dung chi dao diem o doi tuong moi

Bao cao cua Ban Chi dao Trung uong cuoc van dong chi ro, qua ket qua nam 2009 va 3 nam thuc hien cho thay noi dung cuoc van dong gan ket voi cac nhiem vu chinh tri va tao nen nhung ket qua thiet thuc: trach nhiem cua cac cap uy, chinh quyen trong nhung viec lien quan den doi song nhan dan ngay cang tot len, le loi lam viec cua cac cap duoc chu y sua doi. Y chi vuot kho khan, thuc hien thang loi nhiem vu chinh tri, cham lo den doi song cua nhan dan the hien ro hon trong cac to chuc Dang va co quan Nha nuoc. Noi dung hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh da tung buoc duoc gan voi nhiem vu phong, chong tham nhung, lang phi, tieu cuc. Cac giai phap thuc hanh tiet kiem, chong quan lieu, lang phi duoc trien khai co ket qua o nhieu noi…

Tong ket lai cong tac chi dao diem trong hai nam 2008 – 2009, Bi thu Trung uong Dang, Uy vien thuong truc Ban chi dao Trung uong CVD Ngo Van Du cho biet, chu truong chi dao diem da giup Cuoc van dong duoc trien khai voi trach nhiem cao, ngay cang toan dien va dong bo. Thanh cong buoc dau cua 24 don vi duoc chon lam diem da tao chuyen bien trong viec “tich cuc hoc tap, no luc lam theo” o cac nganh, cac cap. Du kien, tu nam 2010, cong tac chi dao diem se chi con ap dung voi nhung noi dung, doi tuong moi.


Anh Thi

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (25/01 - 31/01)

Toàn cảnh trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM; Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 10 người tử vong; Bé trai khôi ngô bị mẹ bỏ rơi vì sợ mang lại xui xẻo; Hà Nội bỏ dải phân cách cứng: 24 tỷ đồng ném qua cửa sổ;Vợ hoặc chồng không chung thủy bị phạt 1-3 triệu đồng... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền

Nhẹ dạ cả tin, thiếu kinh nghiệm sống, thừa nhiệt huyết yêu nên nhiều nữ công nhân không chỉ trót trao thân nhầm cho những kẻ sở khanh mà còn bị bạn trai lừa sạch tiền, tài sản.

Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Dân lập rào chắn phản đối xe quá tải chạy phá đường, cán chết người

 Người dân Tân Cang phải lập rào chặn xe quá tải vì bức xúc việc xe ben “lộng hành” gây mất an toàn giao thông. Đỉnh điểm là vụ cán chết một cụ già 63 tuổi vào chiều ngày 26/1.

Tìm hiểu: Ho Chi Minh, Nong Duc Manh, cuoc van dong, tong bi thu, xay dung dang, ban chi dao, hoc tap, dao duc, tam guong, lam theo, dai hoi, trien khai, nam, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xây dựng Đảng vững mạnh là học tập và làm theo gương Bác

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xây dựng Đảng vững mạnh là học tập và làm theo gương Bác bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xay dung Dang vung manh la hoc tap va lam theo guong Bac

Nhan xet, hay lien he ve tin Xay dung Dang vung manh la hoc tap va lam theo guong Bac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xay dung Dang vung manh la hoc tap va lam theo guong Bac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0