Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong

Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong
Dat khu do thi moi Thu Thiem duoc xay dung phuong an gia da gan nam nam, den nay cac ho dan van cho rang khong phu hop voi gia thi truong - Anh: N.C.T.
Bo Tai chinh vua ban hanh cac thong tu huong dan thuc hien nghi dinh 188/2004, 197/2004, 198/2004 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat, ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat, ve thu tien su dung dat.

* Khong con ap dung he so k de xac dinh gia boi thuong ve dat

Xac dinh gia dat qua phuong phap so sanh truc tiep

Theo thong tu so 114 ngay 26-11-2004 cua Bo Tai chinh, viec xac dinh gia dat co the thuc hien theo phuong phap so sanh truc tiep hoac phuong phap thu nhap. De tien hanh so sanh truc tiep phai thuc hien theo bon buoc:

Buoc 1: khao sat, thu thap thong tin bang cach chon 3-5 thua dat, khu dat tuong dong voi nhau ve loai dat, dien tich (DT), ket cau ha tang, co so phap ly o lien ke hoac khu vuc lan can so sanh duoc voi thua dat, khu dat can dinh gia da chuyen nhuong quyen su dung dat hoac to chuc dau gia quyen su dung dat thanh cong, to chuc giao dich tren san giao dich bat dong san. Nhung thong tin thu thap phai dien ra trong khoang thoi gian gan nhat voi thoi diem khao sat de so sanh, xac dinh gia.

Buoc 2: so sanh, phan tich thong tin can cu nhung thong tin da khao sat, thu thap duoc de lua chon tieu chi giong nhau, khac nhau.

Buoc 3: thuc hien dieu chinh cac yeu to khac biet ve gia. Gia tri uoc tinh cua thua dat, khu dat can dinh gia duoc tinh theo cach sau: gia tri uoc tinh se bang gia tri chuyen nhuong quyen su dung dat cua tung thua dat, khu dat so sanh mang cong (hoac tru) muc tien dieu chinh muc gia hinh thanh tu nhung yeu to khac biet ve gia cua tung thua dat, khu dat so sanh voi thua dat, khu dat can dinh gia.

Buoc 4: xac dinh gia cua thua dat can dinh gia bang cach lay so binh quan cua cac muc gia tu 3 - 5 thua dat, khu dat so sanh da tinh toan su khac biet ve gia.

Vi du dinh gia khu dat B (co DT 20.000m2, thuoc khu do thi loai V), co quan dinh gia da thu thap thong tin ve khu dat lien ke co the so sanh duoc voi khu dat can dinh gia la khu dat A (DT 25.000m2). Tong so tien thu duoc tu dau gia khu dat A la 125 ti dong, tinh ra don gia 1m2 la 5 trieu dong.

Chi tra boi thuong, ho tro va tai dinh cu. Theo thong tu so 116 ngay 7-12-2004, Bo Tai chinh huong dan thuc hien tai dinh cu cho cac truong hop ho gia dinh, ca nhan phai chuyen cho o do bi thu hoi het dat o hoac phan dien tich con lai sau thu hoi thap hon han muc giao dat o moi tai dia phuong.

Ben canh chinh sach boi thuong qui dinh gia dat de tinh boi thuong phai la gia dat co cung muc dich su dung voi dat bi thu hoi tai thoi diem quyet dinh thu hoi dat do UBND cap tinh cong bo ngay 1-1 hang nam, Bo Tai chinh cung huong dan chinh sach ho tro on dinh doi song va san xuat; ho tro chuyen doi nghe nghiep va tao viec lam; ho tro nguoi dang thue nha khong thuoc so huu nha nuoc va mot so ho tro khac.

Voi tat ca thong tin thu thap duoc ve khu dat A va khu B, co quan dinh gia tien hanh so sanh can cu phap ly, muc dich su dung, vi tri dat, loai duong, chieu rong mat tien, chieu sau khu dat... cho ra ket qua hai khu dat nay co bay tieu chi giong nhau va bon tieu chi khac nhau. Gia khu dat A duoc dieu chinh theo yeu to khac biet cua khu dat B 4,125 trieu dong/m2.

Tuong tu, co quan dinh gia chon them hai khu dat C va D so sanh voi khu dat B. Ket qua phan tich, so sanh da xac dinh don gia cua khu dat C duoc dieu chinh theo khu dat B la 4,5 trieu dong/m2; cua khu dat D la 4,05 trieu dong/m2.

Ket qua don gia khu dat B duoc xac dinh bang cach lay gia trung binh cua ba muc gia da dieu chinh thanh 4,225 trieu dong/m2.

Nhu vay don gia dat o cua khu dat B tai mot do thi loai V uoc tinh khoang 4,2 trieu dong/m2 la can cu de xay dung phuong an gia dat cu the trinh UBND cap tinh quyet dinh.

Ben canh do truong hop gia chuyen nhuong quyen su dung dat co ca gia tri tai san tren dat (cong trinh, nha cua, cay trong lau nam...) thi khi tinh gia dat phai khau tru phan gia tri con lai cua cong trinh, nha cua, cay trong lau nam.

Con phuong phap xac dinh gia khac la phuong phap thu nhap chi ap dung de dinh gia cac loai dat xac dinh duoc cac khoan thu nhap mang lai tu dat.

Dinh gia dat va dieu chinh gia cac loai dat cu the

Cung theo thong tu tren, gia dat phai duoc quyet dinh theo dung muc dich su dung dat trong giay chung nhan quyen su dung dat duoc cap; quyet dinh giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen muc dich su dung dat cua co quan nha nuoc co tham quyen, dang ky chuyen muc dich su dung dat phu hop qui hoach, ke hoach su dung dat da duoc cap tham quyen phe duyet.

Doi voi dat chua duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat, chua co qui hoach hoac da co qui hoach su dung dat nhung van chua duoc thuc hien, chua dang ky quyen su dung dat thi gia dat duoc qui dinh theo muc dich su dung hien tai.

Muc gia cu the cua tung loai dat, vi tri dat do UBND cap tinh qui dinh bang dong VN. Doi voi dat o, dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep tai do thi, thuc hien dinh gia dat theo vi tri dat cho tung loai duong pho cua cac loai do thi khac nhau bang hai cach la dinh gia truc tiep cho tung vi tri dat hoac dinh gia dat vi tri 1 cua tung khu vuc, tung loai duong pho, sau do su dung he so vi tri dat de dinh gia cho cac vi tri dat con lai.

Doi voi dat o, dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep tai nong thon thuc hien dinh gia theo vi tri dat o ba khu vuc dat tai dia phuong. Can cu vao tieu thuc xep loai vi tri dat, UBND cap tinh tien hanh xay dung he so vi tri dinh gia dat cho tung khu vuc dat theo nguyen tac dat tai vi tri so 1 cua khu vuc nao co muc gia cao nhat tai khu vuc do, ung voi he so 1, dat tai cac vi tri tiep sau cua cac khu vuc dat tuong ung co he so thap hon tuong ung voi cac muc thap hon. Cach thuc xac dinh gia dat cho tung vi tri dat thuc hien tuong tu nhu cach xac dinh gia cho tung vi tri dat o va dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep tai do thi.

Rieng doi voi mot so vi tri dat tai nong thon co mat tien lien canh voi cac truc duong giao thong chinh (quoc lo, tinh lo), hoac nam tiep giap khu cong nghiep, khu thuong mai, khu du lich co gia chuyen nhuong quyen su dung dat thuc te tren thi truong cao thi gia dat duoc qui dinh cao hon, nhung muc toi da khong qua ba lan muc toi da cua khung gia dat tai nong thon theo qui dinh.

VO HUONG

Nop tien su dung dat khi duoc cap so do

Ho gia dinh, ca nhan su dung dat o tu ngay 15-10-1993 den thoi diem cap giay chung nhan quyen su dung dat (GCN QSDD) ma chua nop tien su dung dat thi phai nop tien su dung dat theo dien tich dat duoc Nha nuoc giao, duoc phep chuyen muc dich su dung, duoc chuyen tu hinh thuc thue dat sang giao dat co thu tien su dung dat, duoc cap GCN QSDD. Va gia dat tinh thu tien su dung la gia dat theo muc dich su dung dat duoc giao tai thoi diem giao dat do UBND cap tinh ban hanh.

Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat khong co cac loai giay to hop le nhung da duoc su dung tu ngay 15-10-1993 den truoc ngay Luat dat dai co hieu luc (khong tranh chap) duoc cap GCN QSDD thi thu tien su dung dat duoc tinh theo gia bang 50% gia dat do UBND cap tinh qui dinh tai thoi diem cap GCN.

Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat o do to chuc su dung dat duoc Nha nuoc giao dat khong thu tien su dung dat, duoc Nha nuoc cho thue dat, tu chuyen doi muc dich su dung dat sang lam dat o va da phan phoi dat o do cho can bo, cong nhan vien cua to chuc trong thoi gian tu ngay 15-10-1993 den ngay nghi dinh 198/2004 co hieu luc thi hanh, khi duoc cap GCN QSDD thi thu tien su dung dat bang 50% tien su dung dat doi voi dien tich trong han muc dat o (qui dinh nay chi duoc thuc hien mot lan doi voi ho gia dinh, ca nhan, lan sau giao dat thu 100% tien su dung dat); rieng doi voi dien tich vuot han muc giao dat o thu tien su dung dat bang 100% tien su dung dat.

Ai khong phai nop tien su dung dat?

Theo thong tu so 117 ngay 7-12-2004 cua Bo Tai chinh, nhung doi tuong khong phai nop tien su dung dat gom cac ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat khi duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat tren dat dang su dung on dinh (khong tranh chap) thuoc mot trong cac truong hop duoc qui dinh tai Luat dat dai 2003; va truong hop dat da su dung on dinh truoc ngay 15-10-1993 khong co tranh chap (khong phan biet nguoi xin cap giay chung nhan quyen su dung dat la nguoi da su dung dat truoc hay sau 15-10-1993 do nhan chuyen nhuong, thua ke, hien, tang...); cac truong hop mua thanh ly, hoa gia nha o (mua nha o) gan lien voi dat o cua cac doanh nghiep nha nuoc, hop tac xa truoc ngay 15-10-1993.

Dat de xay dung cong trinh ket cau ha tang su dung chung trong khu cong nghiep theo du an duoc cap co tham quyen phe duyet qui dinh la dien tich dat xay dung ket cau ha tang chung trong khu cong nghiep (KCN khong su dung vao muc dich san xuat kinh doanh, khong giao, cho thue hoac chuyen nhuong cho nguoi co nhu cau su dung lam mat bang san xuat kinh doanh).

Nha nuoc thu tien su dung dat khi cap giay chung nhan quyen su dung dat cho nguoi dang su dung dat; khi chuyen doi muc dich su dung dat; khi Nha nuoc giao dat; khi chuyen tu thue dat sang giao dat co thu tien su dung dat.

Mot so truong hop duoc mien, giam tien su dung dat. Mien tien su dung dat cho dat xay dung nha chung cu cao tang cho cong nhan cua khu cong nghiep; cac du an dau tu thuoc nganh nghe linh vuc uu dai dau tu; du an dau tu tai dia ban co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan theo qui dinh cua Chinh phu; dat duoc giao de thuc hien xay dung ky tuc xa sinh vien bang tien tu ngan sach nha nuoc; dat duoc giao de xay dung nha o theo du an phuc vu nguoi di doi do thien tai; dat giao de xay dung nha o cua dong bao dan toc thieu so o vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan; nguoi gia nhap to chuc cach mang tu 31-12-1935 tro ve truoc;

Nguoi gia nhap to chuc cach mang (tu 1-1-1936 den 31-12-1944) duoc tang thuong Huan chuong Sao vang hoac Huan chuong Ho Chi Minh hoac Huan chuong Doc lap hang nhat; anh hung luc luong vu trang nhan dan, ba me VN anh hung, anh hung lao dong, thuong binh, benh binh, nguoi huong chinh sach nhu thuong binh bi mat suc lao dong 81% tro len, than nhan liet si dang huong tien tuat nuoi duong hang thang...

Cac ho gia dinh, ca nhan da duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat ma dat do da duoc su dung on dinh truoc ngay 15-10-1993 con ghi no tien su dung dat thi cung duoc mien giam thu tien su dung dat con no.

Nha nuoc giam tien su dung dat cho cac truong hop: giam 20% cho cac nha may, xi nghiep phai di doi theo qui hoach; nguoi co cong voi cach mang duoc giam 90% tien su dung dat phai nop cho thuong binh, nguoi huong chinh sach nhu thuong binh, benh binh bi mat suc lao dong 61-80% va giam tien su dung dat phai nop 80% cho cac doi tuong nay neu mat suc lao dong 41-60%.

Than nhan liet si, nguoi co cong giup do cach mang dang huong tro cap hang thang, thuong binh, nguoi huong chinh sach nhu thuong binh 21-40% duoc giam 70% tien su dung dat phai nop; nguoi hoat dong cach mang, lam nghia vu quoc te duoc tang thuong Huan chuong Khang chien hang nhat (hoac Huan chuong Chien thang hang nhat) duoc giam 65% tien su dung dat phai nop.

Viet Bao

Comment :Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Identify the land price brackets: What is the market price?
GCN Land, land use, intended use, certification, valuation, the financial, household, market prices, history, price, location, land, state, implementation, delivery
Ministry of Finance issued a circular guiding the implementation of Decree 188/2004, 197/2004, 198/2004 on methods of determining land prices and land price bracket, on compensation, support and resettlement settled when the State recovers land, the land use fee ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xác định khung giá đất: Thế nào là giá thị trường?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xác định khung giá đất: Thế nào là giá thị trường? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong

Nhan xet, hay lien he ve tin Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0