Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hom qua (2/7), Bo Tai nguyen Moi truong khan truong ban hanh van ban huong dan de thong nhat trien khai thi hanh Luat Dat dai tren pham vi ca nuoc trong khi cho nghi dinh huong dan .
Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi
Da co huong dan cu the viec thuc hien Luat dat dai.

Theo do, tiep tuc su dung mau giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh hien hanh cho den het ngay 30/9/2004. Tu ngay 1/10/2004 se su dung thong nhat theo mau moi cua giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh cua Luat Dat dai nam 2003.

Cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong tinh toan so luong giay chung nhan can thiet de cap theo nhu cau cua dia phuong cho den het ngay 30/9/2004. Truong hop con thua hoac thieu giay chung nhan so voi nhu cau thi bao cao Bo Tai nguyen va Moi truong de co ke hoach dieu chuyen giua cac dia phuong, tranh lang phi ve giay chung nhan da phat hanh.

""Thi hanh Luat Dat dai khong can cho huong dan""
Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

- """Trong khi chua co van ban huong dan thi hanh Luat, nhung huong dan dang co khong trai voi Luat Dat dai moi deu co hieu luc thi hanh"" - Bo truong TN&MT Mai Ai Truc vua cho biet.

Tu ngay 1/7, khong thu tien su dung dat doi voi nguoi dang su dung dat trong cac truong hop quy dinh tai cac khoan 1,2,3 va 4 Dieu 50 cua Luat Dat dai nam 2003 khi cap giay chung nhan quyen su dung dat. Doi voi truong hop quy dinh tai khoan 6 Dieu 50 thi thu tien su dung dat theo quy dinh tai Nghi dinh so 38/2000/ND-CP ngay 23 thang 8 nam 2000 cua Chinh phu.

Van ban huong dan cung neu ro ve Xu ly truong hop ma Luat Dat dai giao cho Chinh phuquy dinh cu the. Dong thoi Bo TN&MT cung co huong dan To chuc thuc hien cac quy dinh cua Luat dat dai nam 2003 da duoc quy dinh cu the trong Luat. Theo do, luu y mot so truong hop cu the: Tham quyen giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen muc dich su dung dat, thu hoi dat, cap giay chung nhan quyen su dung dat, giai quyet tranh chap dat dai, giai quyet khieu nai ve dat dai duoc thuc hien theo tham quyen quy dinh cua Luat dat dai nam 2003. Trinh tu, thu tuc theo cac quy dinh hien hanh. Doi voi nhung truong hop da tiep nhan ho so truoc ngay 1/7/2004 thi co quan tiep nhan ho so tiep tuc giai quyet theo tham quyen quy dinh tai Luat Dat dai nam 1993, Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat dat dai nam 1998, Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat dat dai nam 2001.

Co gi moi sau khi luat dat dai (moi) co hieu luc?

Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

- Du lam viec 4 gio cang thang nhung Bo truong Tai nguyen Moi truong cung chi tra loi mot phan so luong cau hoi qua nhieu cua doc gia gui toi TS. Noi dung trao doi cho thay co nhieu thay doi sau 1/7.

Nguoi su dung dat thuc hien cac quyen va nghia vu theo quy dinh cua Luat dat dai nam 2003. Trinh tu thu tuc theo cac quy dinh hien hanh. Doi voi truong hop thuc hien quyen tang cho thi trinh tu, thu tuc duoc thuc hien nhu doi voi thuc hien quyen thua ke.

Thuc hien phan loai dat theo quy dinh cua Luat Dat dai nam 2003, doi voi dat su dung vao muc dich san xuat nong nghiep, lam nghiep o khu vuc nong thon ma chua thuoc loai duoc quy dinh tai dieue 13 cua Luat dat dai nam 2003 thi dua vao loai dat nong nghiep khac; dat su dung vao muc dich phi nong nghiep ma chua duoc loai duoc quy dinh tai dieu 13 cua Luat dat dai nam 2003 thi dua vao loai dat phi nong nghiep khac; dat xay dung cac cong triinhu dung vao muc dich cong cong chua quy dinh tai dieu 13 cua Luat Dat dai nam 2003 thi dua vao dat xay dung cac cong trinh cong cong khac.

Dien thoai Bo TN&MT nghen mach vi dat dai
Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

- ""Hai ngay nay, dien thoai cua Bo TN&MT reo khong ngung. Chuyen vien cua Vu chi con du thoi gian... nghe dien"", ong Nguyen Khai, Vu truong Vu Dat dai ""ca than"" voi phong vien TS.

Cac dia phuong lap, dieu chinh, xet duyet, cong bo va thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat duoc thuc hien theo quy dinh cua Luat Dat dai nam 2003, tru truong hop doi voi dat quoc phong, an ninh se co huong dan sau; Doi tuong duoc Nha nuoc giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen muc dich su dung dat, dang ky chuyen muc dich su dung dat duoc thuc hien theo quy dinh cua Luat dat dai nam 2003; Viec thu hoi dat, quan ly quy dat da thu hoi sau khi quy hoach, ke hoach su dung dat duoc cong bo duoc thuc hien theo quy dinh cua Luat dat dai nam 2003.

UBND cac cap, co quan tai nguyen va moi truong cac cap, can bo dia chinh xa, phuong , thi tran thuc hien dung quyen han, trach nhiem doi voi viec phat hien, ngan chan va xu ly cac hanh vi vi pham phap luat ve dat dai theo quy dinh cua Luat dat dai nam 2003.

XU LY TRUONG HOP MA LUAT DAT DAI GIAO CHO CHINH PHU QUY DINH CU THE

1. Doi voi Dieu 13 giao Chinh phu quy dinh ve dat nong nghiep khac, dat phi nong nghiep khac, dat xay dung cac cong trinh cong cong khac thi thuc hien theo diem 3 muc I cua Cong van nay;

2. Doi voi Dieu 30 giao Chinh phu quy dinh cu the viec lap, xet duyet, dieu chinh, thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat vao muc dich quoc phong, an ninh thi thuc hien theo Nghi dinh so 09/CP ngay 12 thang 02 nam 1996 ve che do quan ly su dung dat quoc phong, an ninh;

3. Doi voi Dieu 40 giao Chinh phu quy dinh cac du an dau tu lon thuoc truong hop Nha nuoc thu hoi dat thi ap dung cac quy dinh hien hanh ve viec Nha nuoc thu hoi dat doi voi cac du an.

4. Doi voi Dieu 45 giao Chinh phu quy dinh cu the ve viec trung dung dat thi Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong quyet dinh trung dung dat trong truong hop cap thiet va phai bao cao ngay Thu tuong Chinh phu doi voi tung truong hop cu the.

5. Doi voi Dieu 70 giao Chinh phu quy dinh cu the han muc giao dat doi voi tung loai dat cua tung vung, Dieu 72 giao Chinh phu quy dinh cac muc dich su dung khac cua dat cong ich, Dieu 76 va Dieu 77 giao Chinh phu quy dinh ve viec giao, giao khoan dat rung phong ho, dat rung dac dung, quyen va nghia vu cua to chuc, ho gia dinh, ca nhan duoc giao khoan dat, giao dat, cho thue dat vung dem cua rung dac dung, cho thue dat rung dac dung ket hop voi kinh doanh canh quan, du lich sinh thai - moi truong duoi tan rung thi xu ly nhu sau:

Han muc giao dat doi voi tung loai dat cua tung vung thi duoc thuc hien nhu quy dinh ve han muc su dung dat tai Nghi dinh so 64/CP ngay 27 thang 09 nam 1993 va Nghi dinh so 85/1999/ND-CP ngay 28 thang 08 nam 1999;

Viec su dung dat nong nghiep vao muc dich cong ich cua xa, phuong, thi tran thi thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so 85/1999/ND-CP ngay 28 thang 8 nam 1999;

Viec giao, giao khoan dat rung phong ho, dat rung dac dung, quyen va nghia vu cua nguoi duoc giao khoan dat; viec giao dat, cho thue dat vung dem cua rung dac dung; viec cho thue dat rung dac dung ket hop voi kinh doanh canh quan, du lich sinh thai - moi truong duoi tan rung thi duoc thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so 01/CP ngay 04 thang 01 nam 1995 va Nghi dinh so 163/1999/ND-CP ngay 16 thang 11 nam 1999.

6. Doi voi Dieu 78 giao Chinh phu quy dinh ve su dung dat co mat nuoc ho, dam thuoc dia phan nhieu tinh, Dieu 80 giao Chinh phu quy dinh ve quan ly va bao ve dat bai boi ven song, ven bien thuong xuyen duoc boi tu hoac thuong bi sat lo, Dieu 84 giao Chinh phu quy dinh ve viec cho thue dat o thu tien thue dat mot lan cho ca thoi gian thue doi voi nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, to chuc, ca nhan nuoc ngoai thuc hien du an dau tu xay dung nha o de ban hoac cho thue thi phai bao cao Chinh phu neu co vuong mac trong qua trinh quan ly, su dung.

7. Doi voi Dieu 85 giao Chinh phu quy dinh cu the ve che do su dung dat khu chung cu thi thuc hien viec thu tien su dung dat doi voi dat xay dung khu chung cu, tru truong hop quy dinh tai diem d khoan 1 Dieu 60 cua Luat Dat dai nam 2003.

8. Doi voi Dieu 89 giao Chinh phu quy dinh ve loai dat xay dung cac cong trinh quoc phong, an ninh khac thi thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so 09/CP ngay 12 thang 02 nam 1996ve che do quan ly su dung dat quoc phong, an ninh.

9. Doi voi Dieu 91 va Dieu 92 giao Chinh phu quy dinh cu the ve viec quan ly, su dung dat trong khu cong nghe cao, khu kinh te thi thuc hien theo cac quy dinh hien hanh cua Chinh phu ve khu cong nghe cao, khu kinh te.

10. Doi voi Dieu 113 giao Chinh phu quy dinh ve truong hop chuyen nhuong quyen su dung dat co dieu kien thi thuc hien theo quy dinh tai Quyet dinh so 132/2002/QD-TTg ngay 08 thang 10 nam 2002.

11. Doi voi Dieu 116 quy dinh ve giai quyet truong hop Nha nuoc da muon dat cua ho gia dinh, ca nhan giao Chinh phu quy dinh cu the va Dieu 119 quy dinh ve quyen va nghia vu cua nguoi Viet nam dinh cu o nuoc ngoai, to chuc, ca nhan nuoc ngoai giao Chinh phu quy dinh truong hop duoc phep dau tu xay dung, kinh doanh nha o thi cho quy dinh cu the cua Chinh phu.

12. Doi voi Dieu 132 giao Chinh phu quy dinh cu the ve to chuc va hoat dong cua thanh tra chuyen nganh ve dat dai thi thuc hien theo to chuc, chuc nang, nhiem vu cua thanh tra dat dai hien nay.

13. Doi voi Dieu 140 giao Chinh phu quy dinh cu the cac hanh vi vi pham phap luat ve dat dai va bien phap xu ly hanh chinh thi thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so 04/CP ngay 10 thang 01 nam 1997.

(Theo van ban so 2162/BTNMT-DD ve viec thi hanh Luat Dat dai trong thoi gian chua co cac nghi dinh huong dan thi hanh)

  • Kieu Minh

Viet Bao
Comment :Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Medium is guiding the new Land Law
Natural Resources and Environment Ministry, the land use planning, land use, current regulations, Section use, land rights, as prescribed, certificates, special-use forests, implementation, government, government regulations, cases, namely, communication
Accordingly, the continued use licensing model certificates Land under current regulations until the end on 09/30/2004. From 10.01.2004 will use the new unified form of certificates of land use rights in accordance with the 2003 Land Law. .

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vừa có hướng dẫn thi hành Luật đất đai mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vừa có hướng dẫn thi hành Luật đất đai mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0