Vinh Phuc Loan to cao sai pham dat dai o Phuc Yen

Vinh Phuc Loan to cao sai pham dat dai o Phuc Yen

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>– Dong lai trong nhung to cao cua nguoi dan Trung Nhi (TX. Phuc Yen, Vinh Phuc) nhung sai pham trong quan ly dat dai o day, nhieu van de ho to cao nhung khong duoc tra loi cong khai giua dan. Va, nguoi bi “to" nhieu nhat la ong Nguyen Huu Minh, nguyen Chu tich UBND phuong nay.

Dat lam truong hoc bi chia lo?

Nam 2009, nguoi dan phuong Trung Nhi “bat ngo” khi nhan duoc QD so 800 QD-UB cua UBND tinh Vinh Phuc thu hoi 18.685 m2 dat, trong do co 17.700 m2 dat nong nghiep 2 lua de xay dung cong trinh Truong THCS Trung Nhi. Boi ho biet truoc do, UBND tinh Vinh Phuc da co quy hoach xay truong cap 2 nay tai Trung tam phuong Trung Nhi.

Tai QD so 1641 ngay 10/9/2009 cua UBND thi xa Phuc Yen ve “phe duyet phuong an boi thuong du an Truong THCS Trung Nhi” lai “thu hoi dot nay theo QD 746/QD – UBND thi xa Phuc Yen thu hoi la 22.520,4m2”. Nguoi dan khong hieu vi sao thi xa Phuc Yen lai thu them gan 4000m2 dat.

Mo ta anh.

Theo quy hoach ban dau cua Vinh Phuc, Du an Trung tam phuong Trung Nhi co hon 1,7ha dat duoc su dung lam cong trinh cong cong, trong do co Truong THCS. Tuy vay da 5 nam truong khong thay dau. Nhung nguoi co trach nhiem lien quan deu noi la da co su dieu chinh cua tinh. The nhung khi hoi den van ban chung minh thi can bo phuong va thi xa lai "da" nhau. Anh: Duy Tuan

Qua trinh “dieu tra” cua mot so nguoi dan phuong Trung Nhi da thu thap duoc mot so ho so ma theo ho la co the “chung minh” duoc sai pham(?) Cu the trong QD 3963 ngay 8/11/2004 cua UBND tinh Vinh Phuc ve “Phe duyet quy hoach chi tiet trung tam phuong Trung Nhi ”

do Pho chu tich tinh Nguyen Van Hoa ky co ghi ro: Dat danh cho cong trinh cong cong la hon 1,7ha. UBND phuong Trung Nhi cung thua nhan trong do da co dat danh de xay truong.

Tuy vay, qua trinh trien khai thi nguoi dan khong thay truong hoc duoc xay dung ma dat lai duoc chia lo. Cu the hon, tai ban do chi tiet su dung dat tai trung tam phuong Trung Nhi, nguoi dan chi thay so dat danh cho cong trinh cong cong chi co 5.825 m2, bao gom: tru so phuong, Cong an phuong va Tram y te.

Giai thich ve dieu nay, ong Dang Xuan Truong, chu tich phuong noi rang: “Thoi diem do do thay dat lam truong gan duong sat qua nen HDND da co van ban xin duoc dieu chinh quy hoach dat xay truong ra cho khac”.

Con ong Nguyen Huu Minh, nguyen Chu tich UBND phuong Trung Nhi lai noi rang “dat nay duoc dieu chinh de tra dat dich vu cho dan va chia lo de ban. Co su dong y cua tinh”. Tuy vay nhung nguoi nay deu khong dua ra duoc ho so de chung minh ma noi la dang nam o Thanh tra thi xa Phuc Yen.

Mo ta anh. Mo ta anh.

Ban do chi tiet su dung dat o TT phuong Trung Nhi chi co 3 cong trinh xay dung tren gan 6000m2, nguoi dan khong hieu vi sao hon 1 van m2 con lai "di dau"? Ke ca dien tich hon 0,3 ha mat nuoc nay cung da bi lap (?). Anh: Thu Huong

Con ong Nguyen Van Huu, nguyen Chu tich HDND phuong Trung Nhi noi rang: thoi diem ong dang con tai chuc, cac tru so cua trung tam phuong dang duoc xay dung va khong co van ban nao cua HDND de nghi dieu chinh quy hoach. Neu co thi sau nay, toi khong biet”.

Cung lien quan den QD 3963 tren, trong noi dung “Quy hoach su dung dat dai va kien truc canh quan” co 3105 m2 mat nuoc. Trong ban do chi tiet su dung dat tai trung tam phuong Trung Nhi cung the hien noi dung nay. The nhung thuc te thi phan dien tich mat nuoc nay dang duoc lap, khong co “mat nuoc” nhu trong quy hoach.

Sau khi co quyet dinh thu hoi hon 18 nghin m2 dat de xay truong hoc, UBND tinh Vinh Phuc lai ra QD thu them hon 20.700 m2 dat nong nghiep tai phuong Trung Nhi de thuc hien du an “Khu dat cho can bo cong nhan vien Benh vien Da khoa Phuc Yen”.

Hang ngan m2 dat “sai” co duoc thu hoi?

Ong Lau cho biet, hien dang con rat nhieu ton dong sai pham ve dat dai da duoc ket luan nhung nguoi dan to cao khong duoc biet la co duoc xu ly hay khong? Trong so do co nhieu dat cua nhung can bo duong nhiem va da ve huu.

Cu the van de nguoi dan quan tam ve dien tich dat nong nghiep bi “thua” tai ban ket luan so 01 ngay 16/9/2003 cua Phong NN&PTNT huyen Me Linh (cu) theo to cao cua ong Ho Van Hung nhung den nay chua duoc thu hoi.

Mo ta anh.

Ong Ho Van Hung (toc bac) da khieu kien ve dat dai hang chuc nam, nhieu noi dung ong to cao, cac co quan chuc nang da co ket luan. Tuy vay viec thuc hien hay khong thi ong van khong hay biet?. Anh: Duy Tuan

Cu the ket luan neu: ong Nguyen Huu Minh (hien Pho bi thu phuong Trung Nhi) thua 888,1m2 dat so voi quy dinh; ong Nguyen Van Huu (nguyen Chu tich HDND phuong Trung Nhi) thua 648,9m2; ba Hoang Thi Thom thua 398,6m2; dac biet ho ba Nguyen Thi Thinh (vo ong Co) thua so voi tieu chuan gan 4000m2. So dien tich thua nay deu duoc khai la “muon” nguoi khac nhung van duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat?

Tat ca nhung dien tich thua ket luan de nghi thu hoi tu nam 2003. Nhung khong duoc thuc hien, nguoi dan tiep tuc khieu nai. Den 7/6/2005, sau khi co don tu cua nguoi dan, UBND thi xa Phuc Yen moi co CV 267 gui UBND tinh va Thanh tra tinh Vinh Phuc de nghi “som co y kien chi dao bang van ban” ve noi dung van chua duoc thuc hien. “Co to chuc thuc hien” nhung ket luan so 01 cua phong NN&PTNT, ket luan so 42 cua UBND huyen Me Linh (cu) nua khong.

Va neu to chuc thuc hien thi trach nhiem va tham quyen thuoc co quan nao giai quyet”, CV “xin y kien chi dao” nay do ong Nguyen Van Vinh, Chu tich UBND TX. Phuc Yen ky.

Tuy vay, cho den nay, nguoi to cao la ong Ho Van Hung, cung nhu nguoi dan khong biet so dat “thua” do da duoc thu hoi hay chua?

Mo ta anh.

Ong Nguyen Huu Minh, nguyen Pho Chu tich thi tran Phuc yen (cu), nguyen Chu tich UBND phuong Trung Nhi, hien la Pho Bi thu phuong. Nguoi co lien quan den to cao cua nguoi dan trong nhieu nam qua. Anh: Thu Huong

Lien quan den viec cap dat dich vu cho nguoi dan bi thu hoi ruong, ong Nguyen Ha Lau tiep tuc cho biet: Doi voi dat dich vu tai khu ruong Dong Son, so dien tich duoc UBND phuong Trung Nhi tinh la 3.812m2 (Bao cao so 28, ngay 3/8/2009 cua UBND P. Trung Nhi).

The nhung tai QD so 3459 ngay 19/12/2006 cua UBND tinh Vinh Phuc lai thu hoi 8.533m2 dat da giao cho Cty TNHH Huu Sinh tai Dong Son, 304m2 dat duong dan sinh hien co de giao cho UBND phuong Trung Nhi lap quy hoach cac khu dat dich vu.

Nguoi dan thac mac, gan 5000m2 dat dich vu nay “di dau?”. Ong Truong, Chu tich UBND phuong Trung Nhi thi giai thich so do dung de lam duong giao thong, con ong Minh, nguyen Chu tich phuong nay thi lai cho rang dien tich do “nguoi ta da ban cho Cong ty Trang Dat”.

Tuy vay, nhung nguoi co chuc trach tai phuong Dien Bien khong dua ra duoc ho so de chung minh va lai huong dan chung toi den Thanh tra thi xa Phuc Yen de xac minh (?!)

Van de ong Nguyen Ha Lau va mot so nguoi dan yeu cau chinh quyen dia phuong lam ro hien trang su dung dat thue cua Cong ty TNHH Thuy Hien (to 10, P. Trung Nhi). Ho cho rang, UBND phuong Trung Nhi da cap dien tich lon hon nhieu so voi quyet dinh cua tinh. Ho muon cac co quan chuc nang kiem tra hien trang su dung dat thuc cua cong ty nau.

Lien quan den cong trinh UBND phuong Trung Nhi bi to cao trong qua trinh thi cong da bi "rut ruot 8 tan sat, 20 tan xi mang”, nam 2007, Co quan CSDT Cong an tinh Vinh Phuc da co ket luan “Qua qua trinh dieu tra xac minh co du co so de xac dinh: Cty TNHH Tuan Tai thuc hien thi cong khong dung ban ve thiet ke mot so ram mong cong trinh tru so UBND P. Trung Nhi”. Va co quan nay da ban giao lai ho so cho Cong an TX. Phuc Yen de xu ly theo tham quyen.

Sau khi doi mai khong co ket luan su viec, ong Nguyen Ha Lau tiep tuc co don va ngay 17/10/2008, UBND tinh Vinh Phuc da co cong van voi noi dung: giao Cong an tinh chi dao Cong an TX. Phuc Yen khan truong giai quyet… Yeu cau xong truoc thang 11/2008, tra loi cong khai cho ong Lau va bao cao ket qua lai UBND tinh.

Tuy vay den nay ong Lau van chua nhan duoc ket qua tra loi ve vu viec nay, con cong trinh van duoc nghiem thu dua vao su dung. Ong Minh, nguyen Chu tich UBND phuong Trung Nhi lai to ra kha binh than khi noi ve vu viec nay. Ong cho biet, su viec la co nhung khong lon va "cong trinh nao chang the, theo toi biet la vay".

Sai pham ve quan ly dat dai co… "truyen thong"?

Qua thong tin duoc cung cap thi viec sai pham nay da co truyen thong qua cac doi lanh dao truoc day, tu ngay con la thi tran Phuc Yen, 2 doi chu tich da bi khoi to. Dac biet vu cap dat dat gian dan khu Hop Tien theo tieu chuan “dong y bang mieng”, cap sai cho hang loat nhung doi tuong khong dung “tieu chuan”, trong do co nhieu quan chuc dia phuong luc do (ket luan Thanh tra so 20 ngay 5/9/2004 cua UBND TX. Phuc Yen).

QD cua UBND TX. Phuc Yen lien quan den du an Truong THCS Trung Nhi

Ket luan cua Phong NN&PTNT huyen Me Linh (cu) ve hang ngan m2 dat cua cac can bo bi "thua". Den nam 2007, ong Ho Van Hung tiep tuc co don khieu nai ket luan khong duoc thuc hien, UBND TX. Phuc Yen da co CV xin y kien chi dao cua tinh Vinh Phuc "co thuc hien nua khong....?". Anh: Duy Tuan

Theo do, tu to cao cua nguoi dan ve sai pham trong viec cap dat gian dan nay duoc cac co quan chuc nang vao dieu tra. Ket qua, co 39 suat dat da bi thu hoi. Ong Nguyen Quoc Dinh, nguyen Chu tich thi tran Phuc Yen cu thoi ky do bi khoi to.

Van de nguoi dan quan tam la da may nam troi qua, su viec da sang to nhung ho van khong biet la so dat sai pham do da duoc thu hoi chua, hien trang nhu the nao?

Duoc biet, vi Chu tich thi tran Phuc Yen (cu) tien nhiem, truoc thoi ky ong Nguyen Quoc Dinh cung da bi khoi to boi de xay ra sai pham trong quan ly dat dai. Khong chi o phuong Trung Nhi ma qua thong tin ma chung toi nam duoc, viec nguoi dan to cao can bo, chinh quyen sai pham trong quan ly dat dai khong phai la chuyen hiem thay o thi xa Phuc Yen.

(Con nua)

· Duy Tuan – Thu Huong

Viet Bao

Comment :Vinh Phuc Loan to cao sai pham dat dai o Phuc Yen
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vinh Phuc Loan to cao sai pham dat dai o Phuc Yen bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vinh Phuc Loan to cao sai pham dat dai o Phuc Yen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vinh Phuc Loan to cao sai pham dat dai o Phuc Yen ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Vinh Phuc: "Disorders" to denounce violations of land in Phuc Yen?
Trung Nhi, Nguyen Huu Minh, TX People's Committee, Nguyen Ha Long, Ho Van Hung, Thu Huong, Land Management, Phuc Yen Town, public works, the former president, Vinh Phuc province, land use, in management, people, denunciations and wards
- Close of the people accused of Trung Nhi (TX. Phuc Yen, Vinh Phuc) errors in land management here, many problems but they denounce not be answered publicly among the people. And, people were "elements" most Nguyen Huu Minh, ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vĩnh Phúc: “Loạn” tố cáo sai phạm đất đai ở Phúc Yên?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vĩnh Phúc: “Loạn” tố cáo sai phạm đất đai ở Phúc Yên? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vinh Phuc Loan to cao sai pham dat dai o Phuc Yen

Nhan xet, hay lien he ve tin Vinh Phuc Loan to cao sai pham dat dai o Phuc Yen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vinh Phuc Loan to cao sai pham dat dai o Phuc Yen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Dien Dan trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Dien Dan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0