Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi

Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu truong Ngoai giao, Truong Ban Bien gioi, Le Cong Phung gan day da tra loi phong van Thong tan xa VN ve noi dung cua Hiep uoc bien gioi tren dat lien giua CHXHCN Viet Nam va CHND Trung Hoa va viec trien khai thuc hien ban Hiep uoc nay.

- Xin Thu truong cho biet mot so net co ban ve tinh hinh bien gioi tren dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc?

- Duong bien gioi tren dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc dai khoang 1.350 km, noi lien 6 tinh cua Viet Nam (Lai Chau, Lao Cai, Ha Giang, Cao Bang, Lang Son va Quang Ninh) voi hai tinh cua Trung Quoc (Van Nam va Quang Tay). Dia hinh doc theo duong bien gioi chu yeu la nui non va song, suoi (co khoang 400 km bien gioi song, suoi). O mot so khu vuc mat do dan cu doc hai phia duong bien gioi kha cao.

Duong bien gioi dat lien Viet Nam - Trung Quoc duoc hinh thanh trong qua trinh lich su lau dai. Tu cuoi the ky XIX duong bien gioi lich su nay tro thanh duong bien gioi phap ly, vi da duoc hoach dinh trong hai Cong uoc Phap - Thanh nam 1887, 1895 va tren thuc dia duoc hai ben phan gioi va cam hon 300 moc gioi.

- Ly do dan den su nhan thuc khac nhau giua hai ben ve duong bien gioi tren dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc?

- Viec hoach dinh, phan gioi va cam moc duoc tien hanh tu hon 100 nam truoc voi nhung phuong tien va dieu kien tho so luc do, nen loi van va ban do ve nhieu doan bien gioi khong that day du, ro rang va chinh xac. Duong bien gioi duoc ve tren ban do ty le lon voi nen dia hinh duoc the hien mot cach tong hop, nhieu noi rat khac so voi dia hinh tu nhien tren thuc dia. Viec phan gioi, cam moc cung co nhung han che nhat dinh: toan bo moc gioi deu khong duoc xac dinh bang luoi toa do, vi tri moc gioi cung khong duoc mo ta chinh xac.

Hon nua, trai qua hon mot the ky, nhieu moc bi hu hong, tham chi bi mat, mot so moc bi xe dich so voi vi tri ve tren ban do, dia hinh, dia vat cung co nhieu thay doi. Ben canh nhung han che tren, trong hon 100 nam qua tinh hinh chinh tri - xa hoi o moi nuoc co nhieu bien doi, quan he giua hai nuoc cung da trai qua cac buoc thang tram.

Toan bo cac yeu to do dan den viec hai ben co nhan thuc khac nhau ve huong di cua duong bien gioi o mot so khu vuc, lam cho tinh hinh ngay cang tro nen phuc tap va thuong xuyen xay ra tranh chap tren toan tuyen bien gioi giua hai ben.

Ngay tu nhung nam 50 cua the ky truoc, ta va Trung Quoc da nhan thuc ro yeu cau khach quan cua viec chuan xac lai duong bien gioi tren dat lien giua hai nuoc. Tu giua nhung nam 70 hai ben cung da tien hanh dam phan ve van de bien gioi, lanh tho, song chua di toi thoa thuan. Sau khi binh thuong hoa quan he vao nam 1991, hai nuoc moi bat tay vao dam phan thuc chat.

- Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi tren dat lien giua hai nuoc?

- Tu nam 1992, Viet Nam va Trung Quoc tien hanh dam phan o cap chuyen vien. Nam 1993, lanh dao cap cao hai nuoc di den quyet dinh quan trong la mo dien dan dam phan cap Chinh phu ve bien gioi, lanh tho, trong do bien gioi tren dat lien la mot trong 3 noi dung dam phan. Doan dam phan cua ta gom co dai dien cac nganh va cac tinh bien gioi huu quan da tien hanh dam phan rat than trong va nghiem tuc voi nhan thuc day du ve trach nhiem truoc dat nuoc. Ngay 19/10/1993 dai dien Chinh phu hai nuoc da ky Thoa thuan ve nhung nguyen tac co ban giai quyet van de bien gioi, lanh tho.

Ve van de bien gioi tren dat lien, Thoa thuan ve nhung nguyen tac co ban nam 1993 da de ra mot loat cac nguyen tac chi dao tien trinh dam phan giai quyet van de bien gioi tren dat lien giua hai nuoc, cu the:

Mot la, hai ben lay cac Cong uoc Phap - Thanh nam 1887, 1895 cung cac van kien, ban do hoach dinh va cam moc bien gioi kem theo, cung nhu cac moc gioi cam theo quy dinh de xac dinh lai duong bien gioi tren dat lien. Day la nguyen tac co ban va quan trong.

Hai la, trong qua trinh doi chieu xac dinh huong di cua duong bien gioi doi voi nhung khu vuc, sau khi da doi chieu nhieu lan ma van khong di den nhat tri, hai ben se cung nhau khao sat thuc dia, suy tinh den tinh hinh ton tai khu vuc voi tinh than thong cam va nhan nhuong lan nhau, thuong luong huu nghi de tim giai phap cong bang, hop ly;

Ba la, sau khi hai ben da doi chieu xac dinh lai duong bien gioi, bat cu khu vuc nao do mot ben quan ly vuot qua duong bien gioi, ve nguyen tac, phai duoc tra lai cho ben kia khong dieu kien. Doi voi mot so vung ca biet, de tien cho viec quan ly bien gioi, hai ben co the thong qua thuong luong huu nghi dieu chinh thich hop theo tinh than thong cam va nhan nhuong lan nhau, cong bang, hop ly;

Bon la, hai ben dong y tinh den moi tinh hinh va tham khao tap quan quoc te de giai quyet bien gioi tren song, suoi;

Nam la, doi voi cac khu vuc dan cu hai ben da sinh song lau doi (o mot so khu vuc dan Trung Quoc cu tru qua duong bien gioi, o mot so khu vuc khac dan ta cu tru qua duong bien gioi) thi hai ben nhat tri duy tri cuoc song on dinh cua dan cu.

Sau la, hai ben thoa thuan lap Nhom cong tac lien hop de ban bac cu the ve cac van de lien quan. Tu nam 1994 den 1999, Nhom cong tac lien hop da tien hanh 16 vong dam phan o thu do Ha Noi va Bac Kinh.

- Thu truong co the cho biet cach thuc va ket qua dam phan ve bien gioi tren dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc?

- Theo dung Thoa thuan ve nhung nguyen tac co ban 1993, moi ben tu can cu vao cac van ban phap ly neu tren de ve duong bien gioi theo su danh gia cua minh len cung mot loai ban do (goi la ban do duong bien gioi chu truong), sau do cung trao cho nhau de doi chieu, xac dinh nhung doan bien gioi hai ben ve trung nhau va khac nhau.

Qua doi chieu, hai ben ve trung khop nhau khoang 900 km trong tong so 1.350 km toan tuyen bien gioi. Trong 450 km con lai co 164 khu vuc hai ben co nhan thuc khac nhau, voi tong dien tich khoang 227 km2 (cac khu vuc nay duoc goi la khu vuc C). Ngoai ra, o 125 khu vuc khac voi dien tich gan 5 km2 hai ben khac nhau do sai lech ve ky thuat va cac khu vuc nay da duoc giai quyet kha nhanh chong bang cac bien phap ky thuat mot cach hop ly, cong bang cho ca hai ben.

Thuc chat cua suot qua trinh dam phan chinh la tap trung giai quyet 164 khu vuc C noi tren va den cuoi nam 1999 hai Doan dam phan da giai quyet xong toan bo 164 khu vuc do. Ket qua giai quyet la: trong tong so 227 km2 cua 164 khu vuc nay thi khoang 113 km2 duoc xac dinh thuoc Viet Nam va khoang 114 km2 duoc xac dinh thuoc Trung Quoc. Giai phap doi voi 164 khu vuc C da duoc hai ben mo ta trong Ban ghi nhan chung va sau do dua vao ban Hiep uoc bien gioi tren dat lien giua hai nuoc nam 1999 (kem theo Hiep uoc la bo ban do ty le 1/50.000 gom 34 manh). Nhung doan bien gioi song, suoi da duoc Cong uoc Phap - Thanh nam 1887 va 1895 quy dinh ro rang thi giai quyet theo dung quy dinh cua cac Cong uoc do. Con nhung doan bien gioi song, suoi chua duoc hai Cong uoc noi tren quy dinh ro rang thi giai quyet theo dung thong le quoc te, cu the la: o cac doan song, suoi tau thuyen di lai duoc thi duong bien gioi di theo trung tuyen luong chinh tau thuyen di lai, con o nhung doan song, suoi tau thuyen khong di lai duoc thi duong bien gioi o cac song, suoi nay se di theo trung tuyen dong chay hoac dong chay chinh.

Ket qua dam phan va viec ky Hiep uoc nam 1999 ve bien gioi tren dat lien Viet Nam - Trung Quoc la phu hop voi cac nguyen tac co ban da duoc hai ben thoa thuan, bao dam cong bang va thoa dang cho ca hai ben, dap ung cac loi ich co ban, lau dai cua nuoc ta.

- Gan day co mot so tin gay hoai nghi ve ket qua dam phan nhu: Viet Nam da vo co de mat mot dien tich dat dai rat lon, tham chi mat den 700 km2; Viet Nam mat thac Ban Gioc, mat Huu Nghi Quan. Vay thuc hu the nao?

- Truoc het, voi tu cach la Truong doan dam phan cap Chinh phu ve bien gioi, lanh tho giua Viet Nam va Trung Quoc, toi xin khang dinh tin ve viec ta de mat den 700 km2 dat la khong dung va khong co co so. Boi vi, nhu tren da neu, sau khi doi chieu duong bien gioi chu truong cua hai ben theo duong bien gioi Phap - Thanh, thi toan bo dien tich hai ben tranh chap o 164 khu vuc C chi khoang 227 km2. Ro rang, dien tich ma duong bien gioi chu truong cua hai ben khac nhau chi co 227 km2, trong so do khoang 113 km2 thuoc Viet Nam va khoang 114 km2 thuoc Trung Quoc; tuc la dien tich duoc giai quyet cho moi ben xap xi ngang nhau, thi khong the co viec ta bi mat hang tram cay so vuong duoc.

Hon nua, do nhieu nhan to, hai ben co nhan thuc khac nhau ve huong di cua duong bien gioi o nhieu doan, do do moi phai dam phan. Doi voi nhung khu vuc ma ben nay hoac ben kia co day du co so phap ly (loi van ro rang, hoac duong bien gioi tren ban do ro rang...) thi dat ben nao phai tra lai cho ben do. Nhung doi voi nhung khu vuc ma cac co so phap ly khong duoc day du thi tat yeu trong dam phan khong the chi dap ung yeu cau cua mot ben ma phai co su nhan nhuong lan nhau tren co so nhung nguyen tac co ban duoc hai ben thoa thuan, nham dat duoc ket qua giai quyet cong bang va thoa dang cho ca hai ben.

Ve thac Ban Gioc o tinh Cao Bang va khu vuc Huu Nghi Quan o tinh Lang Son thi su thuc nhu sau:

Hai khu vuc nay thuoc cac khu vuc phuc tap, nhay cam nhat trong quan he bien gioi giua hai nuoc. Tren thuc te, tai hai khu vuc nay da tung xay ra tranh chap phuc tap va keo dai trong nhieu nam. Cac van ban phap ly ve hoach dinh va phan gioi cam moc giua chinh quyen Phap va Nha Thanh cung co nhung diem quy dinh khong ro rang. Duong bien gioi duoc ve tren ban do ty le lon (1/100.000), dia hinh o khu vuc Huu Nghi Quan duoc ve tong hop, khong phu hop voi dia hinh tu nhien tren thuc dia, nen rat kho xac dinh huong di cua duong bien gioi. Nhung han che ve co so phap ly va dieu kien tu nhien do da dan den hai ben co nhan thuc khac nhau ve huong di cua duong bien gioi o hai khu vuc nay.

Tren co so van dung tong hop cac co so va yeu to co lien quan, hai ben da thong nhat giai quyet hai khu vuc neu tren nhu sau:

a. Khu vuc thac Ban Gioc la mot trong so cac khu vuc duong bien gioi di theo song, suoi. Do do, cung nhu o cac khu vuc song, suoi khac duong bien gioi o khu vuc nay duoc giai quyet theo tap quan quoc te la theo trung tuyen dong chay chinh; viec xac dinh trung tuyen dong chay chinh o thac Ban Gioc se do hai ben cung do dac xac dinh trong qua trinh phan gioi, cam moc va dong chay chinh van o tren thac. Nhu vay, hoan toan khong co viec ta mat thac Ban Gioc ma chi la viec xac dinh huong di cua duong bien gioi phu hop voi nguyen tac xac dinh huong di cua duong bien gioi tren song, suoi da duoc hai ben thoa thuan, phu hop voi tap quan quoc te.

b. Khu vuc Huu Nghi Quan co lien quan den doan bien gioi di qua duong bo noi lien hai nuoc va di qua tuyen duong sat. Doi voi doan duong bo thi Bien ban hoach dinh Phap - Thanh nam 1886 quy dinh rang duong bien gioi "nam o phia Nam Ai Nam Quan, tren con duong tu Nam Quan den lang Dong Dang". Khi phan gioi, hai ben da cam moc so 18 de xac dinh duong bien gioi va vi tri cua moc nay cung duoc mo ta la nam tren duong tu Nam Quan den Dong Dang (moc nay da bi mat); con tren ban do cam moc Phap - Thanh nam 1894 thi dia danh Nam Quan nam o phia Bac duong bien gioi. Nhu vay, duong bien gioi luon luon o phia Nam cua Nam Quan, chu khong phai di qua dia danh do. Doi voi doan duong sat, phia Trung Quoc cho rang duong bien gioi di qua diem noi ray, nhung qua dam phan hai ben da di den giai phap la duong bien gioi nam o phia Bac diem noi ray 148 m, chu khong phai o diem noi ray nhu y kien cua Trung Quoc.

Nhu vay, co the khang dinh rang ve tong the, cac giai phap dat duoc trong viec giai quyet van de bien gioi tren dat lien noi chung va doi voi hai khu vuc cu the noi tren la thoa dang, dap ung loi ich va nguyen vong cua ca hai ben; nhung thong tin do bon phan dong va co hoi chinh tri tung ra la hoan toan bia dat, khong co can cu va chi nham phuc vu cho nhung y do chinh tri den toi.

- Thu truong cho biet y nghia cua viec giai quyet bien gioi tren dat lien giua ta va Trung Quoc?

- Doi voi bat ky quoc gia nao, giai quyet van de ve bien gioi, lanh tho la van de rat thieng lieng va nhay cam, dong thoi luon la mot cong viec kho khan, phuc tap. Y thuc duoc trong trach nang ne do, chung ta da dam phan va ky voi Trung Quoc Hiep uoc bien gioi tren dat lien ngay 30/12/1999.

Voi viec ky ket Hiep uoc bien gioi tren dat lien, ta da giai quyet dut diem duoc mot trong ba van de bien gioi, lanh tho ton tai lau nay voi Trung Quoc (bien gioi tren dat lien, Vinh Bac Bo va Bien Dong). Hiep uoc la ket qua cua qua trinh dam phan lau dai, the hien no luc cua hai ben, co tinh day du den luat phap quoc te, thuc tien quoc te cung nhu su nhan nhuong tu ca hai phia.

Mot diem can nhan manh la so voi nhung quy dinh cua cac Cong uoc Phap - Thanh truoc day thi loi van cua Hiep uoc bien gioi tren dat lien ky ngay 30/12/1999 da xac dinh cu the va ro rang hon duong bien gioi tren dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc. Viec xac dinh ro rang hon duong bien gioi tren dat lien bang cac phuong tien hien dai tao dieu kien thuan loi cho quan ly va duy tri on dinh o vung bien gioi.

Buoc phat trien nay giup chung ta thuc hien duoc muc tieu xay dung bien gioi Viet - Trung thanh duong bien gioi hoa binh, huu nghi va on dinh, gop phan tang cuong su tin cay giua hai ben, tao dong luc thuc day va phat trien quan he hop tac moi mat voi Trung Quoc theo phuong cham "Lang gieng huu nghi, hop tac toan dien, on dinh lau dai, huong toi tuong lai".

Viec giai quyet duoc van de bien gioi tren dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc la su kien quan trong, co y nghia lich su doi voi nuoc ta cung nhu quan he Viet- Trung, dong thoi la mot nhan to gop phan vao su on dinh trong khu vuc, duoc nhan dan ca nuoc hoan nghenh, thu hut su chu y cua du luan quoc te va khu vuc.

Nuoc ta da ky ket Hiep uoc hoach dinh bien gioi quoc gia voi Lao va Campuchia, Hiep dinh phan dinh vung bien voi Thai Lan; thoa thuan ve khai thac chung vung bien chong lan voi Malaysia; hien nay dang tich cuc thuc day dam phan giai quyet mot so van de con ton tai ve bien gioi, lanh tho voi Campuchia va dam phan voi Indonesia ve them luc dia. Trong boi canh do, viec giai quyet duoc van de bien gioi tren dat lien qua viec ky Hiep uoc bien gioi tren dat lien giua ta va Trung Quoc la buoc tien moi quan trong trong viec tang cuong quan he hoa binh, huu nghi voi cac nuoc lang gieng, gop phan tich cuc vao viec cung co hoa binh va on dinh trong khu vuc.

- Tinh hinh trien khai cong viec phan gioi cam moc tren thuc dia hien nay nhu the nao?

- Hiep uoc bien gioi tren dat lien Viet Nam - Trung Quoc da duoc Quoc hoi - co quan quyen luc Nha nuoc cao nhat cua nuoc ta phe chuan ngay 9/6/2000 va chinh thuc co hieu luc tu ngay 6/7/2000. De thuc hien Hiep uoc nay, can cu vao quy dinh cua Hiep uoc, ta va Trung Quoc da lap Uy ban lien hop phan gioi, cam moc nham phan gioi duong bien gioi tren thuc dia va danh dau duong bien gioi nay bang he thong moc gioi on dinh, ben vung va chinh xac. Viec hai ben to chuc cam nhung moc gioi dau tien tai cac cap cua khau lon Mong Cai - Dong Hung, Lao Cai - Ha Khau, Thanh Thuy - Thien Bao, Ma Lu Thang - Kim Thuy Ha va Ta Lung - Thuy Khau la nhung buoc di quan trong trong viec trien khai cong tac phan gioi, cam moc tren thuc dia. Tai cac vong dam phan cap Chinh phu lan thu 7, 8, 9, Doan dam phan hai ben da kiem diem qua trinh chuan bi phan gioi cam moc. Cho den nay, Uy ban lien hop da co ban hoan thanh cac cong viec chuan bi cho viec phan gioi, cam moc tren thuc dia nhu lap 12 nhom phan gioi, cam moc, thoa thuan se cam 1533 moc gioi (truoc day Phap - Thanh chi cam hon 300 moc gioi) va ky ket cac van kien phap ly - ky thuat can thiet.

Hien nay, 12 nhom phan gioi cam moc lien hop dang tien hanh hop de ban cu the va trien khai cong tac phan gioi, cam moc tren toan tuyen bat dau tu thang 9/2002. Hai ben dang phan dau de hoan thanh cong viec phan gioi, cam moc trong vong 3 nam. Sau do ky Nghi dinh thu phan gioi, cam moc cung nhu Hiep dinh ve quy che bien gioi nhu thong thuong lau nay van lam.

TTXVN

Theo dong su kien:
Cam moc quoc gioi tai cua khau Ta Lung, Cao Bang (08/09/2002)
Cam moc quoc gioi tai Lai Chau (02/09/2002)
Cam moc quoc gioi tai cua khau Ha Giang (27/07/2002)
Cam moc bien gioi VN - Trung Quoc tai cua khau Lao Cai (14/07/2002)
Dat moc 261 tai bien gioi Viet Nam - Trung Quoc (16/06/2002)
Xem tiep»
Viet Bao
Comment :Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Vietnam and China have agreed the principles for determining what boundary?
China, Vietnam, buying things, Nam Quan, Huu Nghi Quan, Cao Bang, fundamentals, problem solving, negotiating, borders, on land, redefining this area , the two sides, marking and year
Deputy Foreign Minister, Chief of Border, Le Cong Phung was recently interviewed VN News Agency about the content of the Treaty on the land border between the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic China and the implementation of this Agreement ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận những nguyên tắc gì để xác định lại đường biên giới?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận những nguyên tắc gì để xác định lại đường biên giới? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi

Nhan xet, hay lien he ve tin Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Viet Nam va Trung Quoc da thoa thuan nhung nguyen tac gi de xac dinh lai duong bien gioi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0