Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC

Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC
Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Chu tich Hoi nghi APEC 14 doc tuyen bo chung - Anh: TTXVN

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Chu tich APEC 2006 vui mung thong bao voi dong dao phong vien trong nuoc va quoc te rang AELM-14 da thanh cong tot dep, khep lai mot cach dang nho Tuan le Cap cao APEC 2006 tai Ha Noi va Nam APEC Viet Nam 2006.

Tai cuoc hop bao ngay sau khi ket thuc Hoi nghi cac nha lanh dao Kinh te APEC lan thu 14 (AELM-14), Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Chu tich APEC 2006, da vui mung thong bao voi dong dao phong vien trong nuoc va quoc te rang AELM-14 da thanh cong tot dep, khep lai mot cach dang nho Tuan le Cap cao APEC 2006 tai Ha Noi va Nam APEC Viet Nam 2006.

Tuyen bo Ha Noi cua Hoi nghi cac nha lanh dao kinh te APEC 14

Chu tich cho biet: Voi chu de “Huong toi mot cong dong nang dong vi phat trien ben vung va thinh vuong” do Viet Nam de xuat, cac nha lanh dao APEC da thao luan hai noi dung chinh la: Day manh thuong mai va dau tu trong mot the gioi dang thay doi; Nhung nhan to co ban bao dam tinh nang dong, su tang truong va phat trien ben vung trong APEC.

Cac nha lanh dao APEC ra mot Tuyen bo rieng ve Vong dam phan Doha, khang dinh quyet tam chinh tri manh me va dac biet nhan manh mot so bien phap thiet thuc nham som khoi dong lai Vong dam phan. Voi tu cach Chu tich Hoi nghi Cap cao APEC 14 va la mot thanh vien moi cua WTO, Viet Nam da the hien vai tro tich cuc trong van de nay va coi day la dong gop quan trong cua Viet Nam ngay sau khi tro thanh thanh vien WTO.

Cac nha lanh dao APEC da phe chuan Chuong trinh Hanh dong Ha Noi nham thuc hien Lo trinh Busan, huong den muc tieu Bogor; danh gia cao y nghia va noi dung Ban Ke hoach Hanh dong, cho rang day la co so mang tinh dinh huong cho cac hoat dong hop tac kinh te thuong mai cua APEC trong 15 nam toi va gop phan tang cuong va hoan thien cac co che hop tac cua APEC. Day la sang kien quan trong cua Viet Nam, de lai dau an cua Viet Nam trong tien trinh phat trien cua APEC.

Cac nha lanh dao thong qua cac khuyen nghi cai cach APEC voi nhieu bien phap cu the nham lam cho APEC ngay cang co suc song manh me, nang dong, hieu qua hon. Day la ket qua het suc co y nghia doi voi tuong lai phat trien cua APEC. Cac nha lanh dao cam ket can tiep tuc thuc day cac hoat dong hop tac nham bao dam an ninh cho nhan dan trong khu vuc; cho rang chu nghia khung bo la moi de doa nghiem trong den hoa binh, an ninh tren the gioi va trong khu vuc; hoan nghenh cac sang kien da duoc thong qua ve chong khung bo. Ben canh do, cac nha lanh dao cung nhat tri can tang cuong va mo rong hop tac nham ngan chan dich benh, thien tai, nhung bien dong ve nang luong, nhung nguy co co anh huong khong nho den sinh mang va cuoc song cua moi nguoi dan.

Cac nha lanh dao thong qua Tuyen bo cua Hoi nghi lien Bo truong Ngoai giao-Kinh te APEC lan thu 18 va Tuyen bo cua cac Hoi nghi Bo truong (HNBT) duoc to chuc trong nam 2006 tai Viet Nam gom Tuyen bo cua HNBT Thuong mai, HNBT ve Cum gia cam, HNBT Tai chinh, HNBT doanh nghiep vua va nho, HNBT Du lich.

Hoi nghi da thong qua Tuyen bo Ha Noi cua Hoi nghi cac nha lanh dao Kinh te APEC lan thu 14, khang dinh su nhat tri cao cua cac nha lanh dao ve nhung ket qua cua APEC 2006 va dinh huong phat trien cua APEC.

Chu tich Nguyen Minh Triet cho biet them: Cac nha lanh dao da co cuoc Doi thoai voi Hoi dong Tu van Doanh nhan APEC (ABAC) nham trao doi voi gioi doanh nghiep trong khu vuc ve cac bien phap nham thuc day kinh te, thuong mai, dau tu tai moi nen kinh te cung nhu trong toan khu vuc. Nhieu vi lanh dao da tham du va co cac phat bieu quan trong tai Hoi nghi thuong dinh cac Tong giam doc doanh nghiep (CEO Summit). Day cung la ket qua het suc quan trong trong Tuan le Cap cao APEC 14.

Trong dip Tuan le Cap cao, Viet Nam don 5 doan cap cao song phuong chinh thuc gom Tong Bi thu, Chu tich nuoc Trung Quoc Ho Cam Dao, Tong thong My G.W. Bush, Tong thong Nga V. Putin, Tong thong Chile Michelle Bachelet va Thu tuong Nhat Ban Shinzo Abe. Cung voi do, cac hoat dong song phuong ben le Hoi nghi va Dien dan Xuc tien Thuong mai va Dau tu voi Viet Nam da gop phan lam cho Tuan le Cap cao tai Ha Noi het suc soi dong va thuc chat.

Chu tich khang dinh AELM-14 noi rieng va Tuan le Cap cao APEC tai Ha Noi noi chung da thanh cong het suc tot dep. Vai tro chu nha, Chu tich Hoi nghi cua Viet Nam duoc cac nha Lanh dao APEC va ban be quoc te danh gia rat cao. Cac nha lanh dao bay to kham phuc su phat trien kinh te, xa hoi nhanh chong cua Viet Nam thoi gian gan day, bay to an tuong sau sac doi voi ve dep cua Thu do Ha Noi ngan nam van hien, voi long men khach va nu cuoi than thien cua moi nguoi dan Viet Nam, voi ta ao dai quyen ru, voi cac mon an truyen thong va voi ban sac van hoa dac sac cua dat nuoc Viet Nam. Dieu nay co y nghia het suc lon lao, gop phan nang cao vi the, uy tin va tieng noi cua Viet Nam tren truong quoc te.

Thay mat Dang, Nha nuoc, Chinh phu va nhan dan Viet Nam, Chu tich bay to cam on chan thanh toi cac nen kinh te thanh vien APEC va Ban Thu ky APEC quoc te, da ung ho va hop tac chat che voi Viet Nam, giup Viet Nam hoan thanh tot vai tro chu nha va Chu tich APEC 2006. Chu tich danh gia cao su no luc het suc, lam viec khong met moi ngay dem cua cac Bo, ban, nganh Trung uong va Ha Noi, cung nhieu tinh, thanh pho trong ca nuoc, de bao dam thanh cong cua Tuan le Cap cao APEC. Chu tich cung bay to cam on cac co quan thong tan, bao chi trong va ngoai nuoc da dua tin kip thoi, chinh xac ve cac su kien cua Tuan le Cap cao; cam on nhan dan Thu do Ha Noi noi rieng va nhan dan ca nuoc trong suot mot nam qua da bay to long men khach, nhiet tinh dong gop cong suc, gop phan quan trong vao thanh cong ruc ro cua Nam APEC 2006.

Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC
Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet to chuc hop bao quoc te thong bao ket qua Hoi nghi cac nha Lanh dao cac nen kinh te thanh vien APEC lan thu 14 - Anh : TTXVN

* Tai cuoc hop bao, Chu tich Nguyen Minh Triet, Pho thu tuong kiem Bo Truong Ngoai giao Pham Gia Khiem, Chu tich Uy ban Quoc gia ve APEC 2006 va Thu truong Thuong truc Bo Ngoai giao Le Cong Phung, Chu tich SOM APEC 2006, da danh nhieu thoi gian tra loi nhieu cau hoi cua cac phong vien trong va ngoai nuoc.

Cau hoi cua phong vien Bao Lao dong: Viet Nam co hoan thanh muc tieu quang ba hinh anh cua minh thong qua APEC 2006?

Tra loi: The gioi biet nhieu den Viet Nam boi truyen thong anh hung trong chien dau giai phong dan toc va nhung ket qua dat duoc trong cong cuoc xay dung, doi moi dat nuoc, tuy nhien cung chua biet mot cach day du. Nhan dip nay, khi cac vi khach quoc te den, duoc tan mat chung kien cuoc song cua nguoi dan Viet Nam hien nay. Vi vay, trong cac phat bieu ho deu ca ngoi Viet Nam, tham chi nhieu nguoi noi chua den Viet Nam bao gio, chi nghe thoi, nhung khi den that bat ngo. Ngay ca Tong thong Bush co noi truoc khi den Viet Nam con ban khoan lam, khong biet Viet Nam doi xu the nao vi cuoc chien tranh vua qua da anh huong nang ne va ong thua nhan rang khi den day thay dan toc Viet Nam than thien qua. Trong phat bieu cua minh, ong ay con danh gia ""than thien hon ca nguoi dan My"" - tuc la tien bo hon nguoi dan My ve mat nay, khi ve My se noi lai de dan My bot mac cam ve van de nay. Nhu vay hinh anh ve Viet Nam, quang ba cua Viet Nam da co tac dung tich cuc. Trong cac cuoc gap go, tiep xuc, nhieu van de da duoc chia se, trao doi thang than. Toi nghi rang day la dip rat tot, Viet Nam da thanh cong trong viec to chuc Hoi nghi APEC, dong thoi thanh cong trong quang ba hinh anh cua minh. Tuy nhien chung ta con phai tiep tuc lam nhieu viec nua, de hinh anh Viet Nam da rang ro ngay cang rang ro hon.

Tra loi cau hoi: Thong diep vui nhat ve thanh cong cua APEC 2006 gui toi toan dan la gi, Chu tich Nguyen Minh Triet noi: Thanh cong cua APEC la thanh cong het suc ruc ro, het suc tran trong. Day la mot buoc rat quan trong de chung ta tien len, khong nen dung tu keu qua. Viec ky duoc bao nhieu hop dong, con so la bao nhieu trong dip nay la mot ket qua tot, nhung cai chinh la Viet Nam chinh la diem hen hap dan trong tuong lai. Vi vay chung ta tiep tuc xay dung hinh anh Viet Nam that su hap dan, cac nganh, cac cap giai quyet cac thu tuc sao cho nhanh gon, thuan loi cho cac nha dau tu, thi con so ty ty USD se co trong tuong lai, ngay cang nhieu nhieu.

Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC
Dong dao cac nha bao trong va ngoai nuoc da tham du hop bao - Anh : TTXVN

Cau hoi cua phong vien Thong tan xa Viet Nam: Chuong trinh Hanh dong Ha Noi, mot dau moc quan trong trong viec thuc hien Lo trinh Busan, huong toi muc tieu Bogor, se duoc trien khai thuc hien nhu the nao trong cuoc song?

Tra loi: Chuong trinh Hanh dong Ha Noi tap trung vao 4 van de lon: Tu do hoa thuong mai da phuong, tu do hoa thuong mai song phuong theo tinh than minh bach, thuc day Chuong trinh Hanh dong Quoc gia va nang cao hieu qua hop tac trong APEC.
Nam 2005, cac nha lanh dao kinh te APEC da thong qua lo trinh Busan gom 6 diem, dai mot trang. Voi tinh than trach nhiem cau nuoc chu nha APEC 2006, Viet Nam thay can phai lam gi do de gop phan tich cuc cung cac thanh vien APEC thuc hien muc tieu tieu Bogor. Vi vay Viet Nam da cung cac thanh vien xay dung Chuong trinh Hanh dong Ha Noi thuc hien Lo trinh Buan, dai 20 trang. Ke hoach noi rat cu the, chi tiet nhung viec ma cac nuoc phat trien can phai lam de hoan thanh muc tieu da de vao nam 2010 va nhung viec cac nuoc dang phat trien can phai lam de hoan thanh muc tieu de ra vao nam 2020. De thuc hien tot muc tieu dai han cua APEC thi hang nam, cac nen kinh te, cac Uy ban, tieu ban, cac nhom cua APEC phai bao cao, tong ket nhung gi da lam duoc, dong thoi dat ra nhung buoc tiep theo cho nhung nam tiep tiep theo. Tu nay den nam 2020, moi khi khi noi den muc tieu Bogor, nguoi ta deu thay ro dau an cua Viet Nam, tinh than trach nhiem, vai tro cua Viet Nam trong tien trinh hop tac APEC. Day cung la trach nhiem cua Viet Nam voi tu cach mot thanh vien APEC, nhat la sau khi gia nhap WTO.

Cung tai cuoc hop bao, Chu tich Nguyen Minh Triet da tra loi cau hoi cua phong vien lien quan toi noi dung thao luan cua cac nha lanh dao APEC ve van de hat nhan tren ban dao Trieu Tien. Theo Chu tich, van de nay khong phai la noi dung thao luan chinh cua hoi nghi. Tuy nhien, cac nha lanh dao APEC da bay to quan tam chung den van de nay va ra mot tuyen bo mieng.

Chu tich Nguyen Minh Triet thong bao ong da thay mat cho lanh dao 21 nen kinh te doc tuyen bo mieng nay tai Hoi nghi. Tuyen bo nay co noi dung nhu sau: “Chung toi khang dinh cam ket cua chung toi doi voi hoa binh va an ninh tren ban dao Trieu Tien va khu vuc Dong Bac A, cung nhu quyet tam giai quyet van de hat nhan cua CHDCND Trieu Tien mot cach hoa binh. Chung toi bay to su quan ngai sau sac truoc cac vu phong ten lua vao cac ngay 4-5/7/2006 va vu thu hat nhan ngay 9/10/2006 cua CHDCND Trieu Tien, coi do la moi de doa ro rang doi voi loi ich chung ve hoa binh va on dinh cung nhu muc tieu chung ve mot ban dao Trieu Tien phi hat nhan. Chung toi nhan manh yeu cau tuan thu day du cac Nghi quyet 1695, 1718 cua Hoi dong Bao an Lien Hiep Quoc. Chung toi ung ho manh me cac cuoc dam phan 6 ben va thay khich le truoc tien trien gan day trong viec noi lai cac cuoc dam phan nay. Chung toi keu goi can co cac buoc di cu the va hieu qua nham thuc hien day du tuyen bo chung ngay 19/9/2005 va som noi lai vong dam phan 6 ben”.

Theo TTXVN

Viet Bao
Comment :Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Vietnam successfully organized the APEC Summit
Vietnam, Nguyen Minh Triet, Vietnam APEC year, the Hanoi Action Plan, chairman of the conference, the Korean Peninsula, leaders, owners President, in Hanoi, the economy, successful, high-level statement, 2006
President Nguyen Minh Triet, President of APEC 2006 is pleased to announce with numerous reporters in the country that AELM- 14 were successful, ended a memorable week of APEC 2006 Summit in Hanoi and Vietnam APEC year 2006 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị APEC

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị APEC bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC

Nhan xet, hay lien he ve tin Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Viet Nam to chuc thanh cong tot dep Hoi nghi APEC de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0