Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi

Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nghi quyet hoi nghi lan thu ba Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

Ngay 21-8-2006, Ban chap hanh Trung uong Dang da ra Nghi quyet so 04-NQ/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi. Noi dung nhu sau:

Trong nhung nam qua, nhat la tu sau Hoi nghi Trung uong 6 (lan 2) khoa VIII, Dang va Nha nuoc ta da tang cuong cong tac dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi va da dat duoc mot so ket qua nhat dinh, gop phan phat trien kinh te-xa hoi, giu vung an ninh chinh tri va trat tu, an toan xa hoi. Nhieu can bo, dang vien giu vung pham chat dao duc cach mang, di dau trong cuoc dau tranh nay. Nhieu vu an tham nhung, trong do co nhung vu an lon, phuc tap, gay hau qua nghiem trong da duoc phat hien, xu ly.

Tuy nhien, cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi con nhieu han che, khuyet diem, hieu qua thap. Tham nhung, lang phi van dien ra nghiem trong o nhieu nganh, nhieu cap, nhieu linh vuc voi pham vi rong, tinh chat phuc tap, gay hau qua xau ve nhieu mat, lam giam sut long tin cua nhan dan, la mot trong nhung nguy co lon de doa su ton vong cua Dang va che do ta.

Nguyen nhan chu yeu cua nhung thieu sot, khuyet diem trong phong, chong tham nhung, lang phi la:

- Co che, chinh sach, phap luat chua hoan thien, thieu dong bo, con nhieu so ho, nhung cham duoc sua doi, bo sung.

- To chuc va hoat dong cua he thong chinh tri noi chung, cua bo may nha nuoc noi rieng, con nhieu khuyet diem, chat luong va hieu qua chua cao; chuc nang, nhiem vu, quyen han cua mot so co quan, to chuc chua duoc xac dinh ro rang, cu the, con trung lap hoac bi phan tan.

- Nhieu to chuc dang, chinh quyen, nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi chua nhan thuc day du, sau sac ve tinh nghiem trong, su nguy hai cua te tham nhung, lang phi, nen lanh dao khong chat che, thieu kiem tra, don doc, tham chi con ne nang, ne tranh, dung tung, bao che cho tham nhung, lang phi; chua thuc su dua vao dan va chua phat huy duoc suc manh tong hop cua ca he thong chinh tri.

- Cong tac can bo noi chung va viec quan ly, giao duc can bo, dang vien, cong chuc noi rieng con yeu kem. Mot bo phan khong nho dang vien, can bo, cong chuc suy thoai ve tu tuong chinh tri, pham chat dao duc, loi song. Khong it can bo lanh dao chu chot cac cap, cac nganh, ke ca can bo lanh dao cao cap, con thieu guong mau trong viec giu gin pham chat dao duc; chua di dau trong cuoc song dau tranh chong tham nhung, lang phi va thuc hanh tiet kiem.

Phong, chong tham nhung, lang phi la nhiem vu cuc ky quan trong trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta. Trong nhung nam toi, phai day manh toan dien va kien quyet cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi.

I - Muc tieu, quan diem, phong chong tham nhung, lang phi

1- Muc tieu

Ngan chan, tung buoc day lui tham nhung, lang phi; tao buoc chuyen bien ro ret de giu vung on dinh chinh tri, phat trien kinh te - xa hoi; cung co long tin cua nhan dan; xay dung Dang, Nha nuoc trong sach, vung manh; doi ngu can bo, cong chuc ky cuong, liem chinh.

2- Quan diem

- Dang lanh dao chat che cong tac phong, chong tham nhung, lang phi; phat huy suc manh tong hop cua ca he thong chinh tri va cua toan dan; thuc hien dong bo cac bien phap chinh tri, tu tuong, to chuc hanh chinh, kinh te, hinh su.

- Phong, chong tham nhung, lang phi phai phuc vu nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, giu vung an ninh chinh tri, trat tu, an toan xa hoi, cung co he thong chinh tri va khoi dai doan ket toan dan, xay dung Dang, chinh quyen trong sach, vung manh.

- Vua tich cuc, chu dong phong ngua vua kien quyet dau tranh chong tham nhung, trong do phong ngua la chinh. Gan phong, chong tham nhung lang phi voi xay dung, chinh don Dang, phat huy dan chu, thuc hanh tiet kiem, chong chu nghia ca nhan, chong quan lieu.

- Phong, chong tham nhung, lang phi la nhiem vu vua cap bach vua lau dai; phai tien hanh kien quyet, kien tri, lien tuc voi nhung buoc di vung chac, tich cuc va co trong tam, trong diem.

- Ke thua truyen thong tot dep cua dan toc, chu trong tong ket thuc tien va tiep thu co chon loc kinh nghiem cua nuoc ngoai.

II - Chu truong, giai phap

1 - Tang cuong tuyen truyen, giao duc, nang cao nhan thuc va y thuc trach nhiem cua dang vien, can bo, cong chuc va nhan dan ve cong tac phong, chong tham nhung, lang phi.

Tien hanh cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" ve can, kiem, liem, chinh, chi cong, vo tu, tao nen phong trao tu tu duong, ren luyen, day lui su suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song va te tham nhung, lang phi trong Dang, trong xa hoi. Dang vien, nhat la can bo lanh dao, phai neu guong ve dao duc, loi song va kien quyet chong tham nhung, lang phi.

Tang cuong tuyen truyen, pho bien quan diem, chu truong, chinh sach, phap luat cua Dang va Nha nuoc ve phong, chong tham nhung, lang phi. Dua noi dung Luat phong, chong tham nhung va Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi vao chuong trinh giao duc. Mo chuyen muc tuyen truyen, giao duc ve van de nay tren cac bao, dai.

Bao ve, bieu duong, khen thuong tap the, ca nhan co thanh tich dau tranh chong tham nhung, lang phi.

2 - Nang cao tinh tien phong, guong mau cua to chuc dang va dang vien, tang cuong vai tro cua chi bo trong quan ly, giao duc dang vien.

Cac to chuc dang va dang vien, can bo, cong chuc phai de cao tinh than tu ton, tu hao ve dan toc, ve truyen thong cach mang cua Dang, tu do tu tu duong ban than, di dau trong phong, chong tham nhung, lang phi.

Chi bo dang phai nam chac viec thuc hien nhiem vu va quan he xa hoi cua dang vien trong chi bo, giao duc, nhac nho va kip thoi kiem tra, xu ly nhung truong hop co dau hieu vi pham, khong duoc dung tung, bao che tham nhung, lang phi.

Truong hop co hanh vi tham nhung, lang phi can duoc xu ly thi cap uy dang phai tao dieu kien thuan loi cho co quan chuc nang thuc thi phap luat, dong thoi lanh dao co quan, don vi hoan thanh nhiem vu chinh tri; thuc hien nghiem tuc ket luan xu ly gan voi cung co noi bo.

Nang cao tinh chien dau, thuc hien dan chu, cong khai trong tu phe binh va phe binh theo phuong cham "tren truoc, duoi sau", "trong truoc, ngoai sau".

Cong khai ket qua tu phe binh, kiem diem. Trong sinh hoat dang va nhan xet, danh gia dang vien hang nam phai co noi dung ve phong, chong tham nhung, lang phi.

To chuc dang phai lanh dao cac to chuc chinh tri - xa hoi, xa hoi - nghe nghiep lam tot vai tro giam sat. Hang nam, can bo chu chot cap xa phai truc tiep tu phe binh va phe binh tai hoi nghi dai dien nhan dan do Mat tran To quoc to chuc. Xay dung va thuc hien co che chat van trong sinh hoat dang.

3 - Tiep tuc hoan thien cong tac can bo phuc vu phong, chong tham nhung, lang phi.

- Sua doi, bo sung cac quy dinh ve cong tac can bo, bao dam cong khai, dan chu.

Chan chinh cong tac thi tuyen, tiep nhan can bo, cong chuc; chu trong thanh tra, xu ly tham nhung trong thi tuyen; bo sung quy dinh ve viec nhung nguoi co quan he gia dinh khong duoc cung lam mot so cong viec de xay ra tham nhung. Thuc hien nghiem tuc, mo rong dan dien chuyen doi vi tri cong tac trong he thong chinh tri.

Thi diem tien toi mo rong thi tuyen cong khai mot so chuc danh can bo quan ly cap phong, cap vu, nhat la nguoi dung dau benh vien, truong hoc, co quan nghien cuu va doanh nghiep cua Nha nuoc. Can bo, cong chuc du kien duoc bo nhiem, de bat phai trinh bay chuong trinh hanh dong truoc khi ghi phieu tin nhiem. Kien quyet khong su dung, de bat, bo nhiem, gioi thieu tai cu nhung nguoi tham nhung, lang phi hoac bao che, tiep tay cho tham nhung, lang phi. Xem xet, xu ly trach nhiem nguoi gioi thieu, nguoi bo nhiem, de bat can bo da bao che hanh vi tham nhung, lang phi cua nguoi duoc bo nhiem, de bat.

Sua doi, bo sung quy dinh ve bo nhiem, phan cap quan ly can bo theo huong tang quyen han cho nguoi dung dau co quan, to chuc gan voi trach nhiem ca nhan trong viec lua chon, bo nhiem, khen thuong, ky luat cap pho va can bo cap duoi truc tiep tren co so thao luan dan chu trong tap the lanh dao. Nghien cuu co che thu truong co quan hanh chinh cap tren bo nhiem thu truong co quan hanh chinh cap duoi.

Thuc hien nghiem quy dinh ve xu ly trach nhiem nguoi dung dau co quan, don vi de xay ra tham nhung, lang phi nghiem trong, ve mien nhiem, bai nhiem, cho tu chuc, tam dinh chi chuc vu nguoi co dau hieu tham nhung de thanh tra, kiem tra, dieu tra. Khuyen khich viec chu dong tu chuc vi ly do trach nhiem.

- Tiep tuc cai cach che do tien luong.

Day nhanh hon tien do thuc hien De an cai cach che do tien luong, xay dung lo trinh cai cach tien luong trong nhung nam toi theo huong tang thu nhap cao hon cho can bo, cong chuc. Giao quyen tu chu ve tai chinh, bien che va giao khoan kinh phi hoat dong cho cac co quan, don vi hanh chinh, su nghiep co du dieu kien. Xay dung co che tien luong rieng cho cong chuc hanh chinh.

Cac don vi lam nhiem vu cung ung dich vu cong cong duoc chu dong nang cao thu nhap chinh dang cho doi ngu cong chuc, vien chuc tren co so bao dam cung cap cac dich vu thiet yeu cho moi cong dan va cong khai thu cac khoan phi tuong xung voi chat luong dich vu duoc nguoi thu huong chap nhan.

Tang luong hoac tang muc phu cap uu dai nghe nghiep va cai thien dieu kien lam viec cho cac nganh kiem tra, thanh tra, kiem toan, cong an, kiem sat, toa an va mot so nganh de phat sinh tham nhung; dong thoi, tang cuong che do trach nhiem va xu ly nghiem cac hanh vi vi pham.

Tiep tuc thi diem va tien toi thuc hien co che tra luong va cac khoan thu nhap khac cua can bo, cong thuc qua tai khoan mo tai ngan hang, kho bac, truoc het la o nhung noi co dieu kien. Khuyen khich can bo, cong chuc chuyen cac khoan tien tich luy vao tai khoan.

- Bao dam minh bach tai san, thu nhap cua dang vien, can bo, cong chuc

Thuc hien nghiem viec ke khai tai san va xac minh ban ke khai theo quy dinh cua Luat Phong, chong tham nhung. Trong Dang, xay dung va thuc hien co che dang vien la can bo, cong chuc thuoc dien ke khai tai san theo quy dinh cua Luat Phong, chong tham nhung, phai cong khai trong chi bo ban ke khai, la cap uy vien thi con phai cong khai trong cap uy; phai giai trinh nguon goc tai san cua minh theo yeu cau cua to chuc dang co tham quyen; truong hop khong giai trinh duoc mot cach minh bach, hop ly thi bi xem xet ky luat ve Dang, chinh quyen, doan the. Tien toi tat ca dang vien la can bo, cong chuc deu phai ke khai tai san, cong bo trong chi bo, cap uy va giai trinh nguon goc khi co yeu cau.

- Xay dung va thuc hien quy tac ung xu nham bao dam su liem chinh cua dang vien, can bo, cong chuc.

Ra soat, sua doi va bo sung Quy dinh nhung dieu dang vien khong duoc lam; cong bo cong khai de nhan dan giam sat.

Cac bo, nganh khan truong ban hanh quy tac ung xu theo quy dinh cua Luat Phong, chong tham nhung, tap trung vao cac noi dung sau:

+ Thuc hien nghiem Quy dinh cam su dung cong quy lam qua tang, chieu dai, tiep khach khong dung quy dinh. Xay dung quy dinh cu the nhung truong hop duoc tang qua va nhan qua; co co che khuyen khich viec tu choi nhan qua tang va tu giac nop lai cho co quan co tham quyen.

+ Quy tac quan he giua nguoi thuc hien cong vu voi cong dan, to chuc, doanh nghiep la doi tuong quan ly; giua nguoi lanh dao, quan ly voi can bo cap duoi; giua can bo, cong chuc cua co quan cap tren voi can bo, cong chuc cua co quan cap duoi; nghia vu cong chuc phai khuoc tu cac uu ai danh cho ban than va gia dinh.

+ Quy tac ung xu trong viec cuoi, viec tang, mung nha moi, nganh sinh, ve bang cap, hoc ham, hoc vi, danh hieu thi dua, khen thuong.

Cac co quan, to chuc, doanh nghiep xay dung va thuc hien quy tac ung xu phu hop voi dac thu cua minh, xay dung nen nep van hoa trong co quan, to chuc, doanh nghiep.

4 - Bao dam cong khai, minh bach trong hoat dong cua cac co quan, to chuc, don vi

Thuc hien nghiem cac quy dinh ve cong khai, minh bach; bo sung quy dinh bao dam minh bach qua trinh ra quyet dinh, bao gom ca chinh sach, van ban quy pham phap luat va quyet dinh giai quyet mot vu viec cu the cua co quan nha nuoc cac cap.

Xem xet, sua doi cac danh muc bi mat nha nuoc nham mo rong cong khai. Hoan thien, cong khai hoa va thuc hien dung cac che do, dinh muc, tieu chuan su dung lao dong, ngan sach va tai san cong. Nghien cuu ban hanh Luat Bao dam quyen duoc thong tin cua cong dan.

5 - Tiep tuc hoan thien co che, chinh sach ve quan ly kinh te, xa hoi

To chuc thuc hien tot cac co che, chinh sach da co ve quan ly kinh te, xa hoi, cai cach hanh chinh; tiep tuc nghien cuu, bo sung mot so chu truong moi nham hoan thien co che quan ly, phong ngua tham nhung, lang phi.

- Thuc hien nghiem cac quy dinh ve quan ly va su dung dat dai, cong so

Chan chinh, bao dam cong khai, minh bach trong quy hoach va quan ly, su dung dat dai, cong so. Nghiem cam tuy tien sua doi quy hoach. Ra soat, danh gia hieu qua su dung dat, cong so; khac phuc ngay tinh trang quy hoach, giai phong mat bang, xay dung du an cham tre, keo dai. Dat va cong so duoc su dung khong dung muc dich, kem hieu qua phai bi thu hoi de chuyen doi muc dich su dung hoac ban dau gia.

Doi voi quy dat danh cho cac du an kinh doanh ha tang do thi, trung tam thuong mai, nha o, cac co so dich vu co vi tri kinh doanh thuan loi, nhat thiet phai thuc hien co che dau thau cong khai quyen su dung dat.

Hoan thien he thong chinh sach, phap luat, tai chinh ve dat dai, dang ky bat dong san.

- Chan chinh cong tac quan ly dau tu xay dung co ban va hoat dong mua sam cong

Cac cap uy dang lanh dao thuc hien nghiem tuc Luat Dau thau va Luat Xay dung.

Thuc hien cong khai, minh bach trong quyet dinh, chu truong dau tu. Nghiem tuc thuc hien quy dinh ve dau tu xay dung tu ngan sach nha nuoc. Ngan chan tinh trang nguoi quyet dinh dau tu, chu dau tu, don vi tu van va nha thau cung mot co quan, don vi. Bo tri can bo co nang luc, pham chat lam nhiem vu quan ly du an. Tang cuong cong tac kiem tra, thanh tra trong dau tu, xay dung tu ngan sach nha nuoc.

Khac phuc tieu cuc trong hoat dong mua sam cong, bao dam cong khai, minh bach, ke ca viec cong khai hoa cac khoan hoa hong tu mua sam. Thuc hien thi diem mo hinh mua sam cong tap trung, nhat la doi voi cac loai hang hoa co nhu cau su dung nhieu va co gia tri lon.

- Chan chinh cong tac thu, chi ngan sach

Xay dung va hoan thien he thong cac dinh muc, tieu chuan, che do chi tieu ngan sach, trang bi tai san, phuong tien di lai, thiet bi lam viec.

Khan truong ban hanh Luat ve quan ly thue nham ap dung rong rai co che ca nhan, to chuc phai tu ke khai, tu tinh, tu nop thue bang chuyen khoan qua ngan hang, kho bac. Thuc hien cong khai, dan chu, cong bang trong viec an dinh muc thue tu co so nham chong tham nhung va that thu thue.

Thuc hien co che thanh toan quan ngan hang, kho bac doi voi viec mua sam cong va cac khoan thu cua hai quan, thu thue doanh nghiep; cac khoan thu, chi ngan sach duoc thuc hien qua he thong thanh toan dien tu cua kho bac nha nuoc.

- Tiep tuc co phan hoa doanh nghiep nha nuoc; tang cuong quan ly von, tai san nha nuoc va nhan su tai doanh nghiep

Day manh tien do co phan hoa doanh nghiep nha nuoc theo tinh than Nghi quyet Trung uong 3 Nghi quyet Trung uong 9 (khoa IX) va Nghi quyet Dai hoi X cua Dang. Kiem soat chat che qua trinh co phan hoa doanh nghiep nha nuoc; ngan chan kip thoi tieu cuc, sai trai trong dinh gia, dau gia tai san cua doanh nghiep, xac dinh ti le gia tri tai san cua Nha nuoc trong gia tri tai san doanh nghiep co phan; cong khai hoa viec mua - ban co phan cua doanh nghiep duoc chuyen doi.

Xay dung va thuc hien co che giam sat tai chinh, phat huy quyen giam sat cua nguoi lao dong trong cac doanh nghiep.

Tang cuong che do cong khai, minh bach, nghia vu giai trinh; thuc hien che do kiem toan bat buoc doi voi cac doanh nghiep co von nha nuoc. Xu ly nghiem nhung nguoi duoc giao quan ly cac doanh nghiep co von nha nuoc thuc hien cac giao dich kinh doanh voi doanh nghiep thuoc so huu cua nguoi than.

6. Nang cao chat luong, hieu qua cong tac kiem tra, thanh tra, kiem toan, dieu tra, truy to, xet xu hanh vi tham nhung

Tap trung kiem tra, thanh tra, kiem toan mot so linh vuc trong diem, nhu: Dau tu xay dung co ban, quan ly dat dai, thu - chi ngan sach, quan ly tai san cong va he thong ngan hang thuong mai. Thanh lap cac doan cong tac lien nganh giua uy ban kiem tra cua Dang voi thanh tra, kiem toan, cong an, kiem sat de phoi hop xu ly cac vu tham nhung, lang phi nghiem trong. Cong khai ket qua xu ly cua cac doan cong tac nay.

Chi dao kien toan co quan thanh tra, dieu tra thuoc Bo Quoc phong, Bo Cong an nham nang cao hieu qua phong, chong tham nhung, lang phi noi chung, trong luc luong vu trang noi rieng.

Nghien cuu to chuc cac co quan phong, chong tham nhung theo huong bao dam su doc lap can thiet voi cac co quan quan ly nha nuoc theo cap lanh tho va su chi dao tap trung, thong nhat cua Trung uong. Tang cuong can bo cho cac co quan thanh tra, kiem toan, dieu tra, kiem sat, toa an va kiem tra cua Dang, dong thoi kiem soat hoat dong cua cac co quan nay.

Thanh tra Chinh phu va cac co quan thanh tra cap tinh, huyen tap trung thuc hien tot nhiem vu thanh tra cong vu. Nghien cuu ket hop to chuc va hoat dong kiem tra cua Dang voi cac co quan thanh tra.

Doi moi cong tac kiem tra, giam sat cua to chuc dang va co quan nha nuoc cap tren doi voi to chuc dang va co quan nha nuoc cap duoi, nhat la viec kiem tra, giam sat hoat dong cua nguoi dung dau va cac chuc danh chu chot.

To cao tham nhung, lang phi phai duoc tiep nhan mot cach thuan tien va xu ly kip thoi. Co co che bao ve va chinh sach khen thuong ve vat chat va tinh than cho nguoi to cao tham nhung, lang phi.

Nguoi co hanh vi tham nhung phai xu ly kien quyet, kip thoi, nghiem minh ve trach nhiem chinh tri, hanh chinh hoac hinh su, bat ke nguoi do la ai va o cuong vi nao. Nhung dang vien co dau hieu tham nhung, lang phi, uy tin giam sut, du co quan chuc nang chua ket luan duoc, cap uy van phai xem xet, can nhac bo tri cong viec khac cho phu hop.

Chu trong thu hoi tai san tham nhung. Ap dung chinh sach khoan hong doi voi nhung nguoi pham toi nhung co thai do thanh khan, da boi thuong thiet hai hoac khac phuc hau qua kinh te, hop tac tot voi co quan chuc nang. Nghien cuu sua doi phap luat hinh su theo huong khoan hong hon doi voi nhung nguoi dua hoac nguoi nhan hoi lo nhung da tu giac khai bao va nop lai tai san truoc khi bi phat hien. Trung tri nghiem khac nhung doi tuong tham nhung co to chuc, gay hau qua dac biet nghiem trong.

Nhanh chong bo sung vao Bo Luat Hinh su cac hanh vi tham nhung moi duoc quy dinh tai Luat Phong, chong tham nhung; chu trong toi cac che tai phat tien nham tang kha nang thu hoi tai san tham nhung.

Khi phat hien dang vien thuoc dien cap uy quan ly co dau hieu tham nhung thi cac co quan chuc nang thuc hien cac bien phap xu ly theo tham quyen, chiu trach nhiem truoc phap luat va to chuc dang ve quyet dinh cua minh, dong thoi phai kip thoi bao cho cap uy dang quan ly can bo do biet.

7- Thuc hien tot cong tac truyen thong ve phong, chong tham nhung, lang phi

De cao vai tro, trach nhiem cua bao chi trong phong, chong tham nhung, lang phi; khac phuc tinh trang thong tin mot chieu, mang tinh kich dong, gay hoang mang hoac quy ket ve toi danh, muc an truoc khi xet xu. Bao ve, khen thuong, dong vien nhung nguoi lam bao tich cuc, dung cam dau tranh chong tham nhung, lang phi; xu ly nghiem viec dua tin sai su that, vu cao, bia dat gay hau qua xau.

Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung va cac co quan chuc nang phai chu dong cung cap kip thoi, dung phap luat cho cong chung nhung thong tin co lien quan den tham nhung, lang phi.

8- Xay dung cac co quan, don vi chuyen trach ve phong, chong tham nhung

Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung duoc uy quyen tam dinh chi chuc vu tu thu truong, chu tich hoi dong nhan dan, chu tich uy ban nhan dan cap tinh va tuong duong tro xuong; kip thoi kien nghi voi Bo Chinh tri, Uy ban Thuong vu Quoc hoi tam dinh chi cac chuc vu tu Bo truong va tuong duong tro len, dap ung yeu cau thanh tra, dieu tra, xu ly khi co vi pham ve tham nhung. Ban Chi dao co nhiem vu tham muu, de xuat ve chinh sach, truc tiep chi dao, phoi hop kiem tra, don doc cong tac phong, chong tham nhung, chi dao xu ly cac vu viec, vu an tham nhung nghiem trong.

Som kien toan cac don vi chuyen trach chong tham nhung do Tong Thanh tra Chinh phu, Bo truong Bo Cong an va Vien truong Vien Kiem sat Nhan dan toi cao truc tiep chi dao. Tang cuong can bo co ban linh, nang luc, tao dieu kien thuan loi, dong thoi kiem tra, kiem soat chat che cac don vi nay.

Viec to chuc bo phan chi dao thuc hien nhiem vu phong, chong tham nhung o cac cap, cac nganh thuc hien theo quy dinh cua Chinh phu.

9- Tang cuong giam sat cua nhan dan va co quan dan cu

Hang nam, Quoc hoi va hoi dong nhan dan cac cap nghe bao cao va thao luan, chat van ve cong tac phong, chong tham nhung, lang phi.

Tang cuong cong tac giam sat cua Mat tran To quoc va cac to chuc quan chung; chu trong kiem tra, thanh tra, giam sat viec su sung cac quy tu thien, nhan dao.

Thuc hien Quy che dan chu o co so gan voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi. Nang cao hieu qua thanh tra nhan dan, khac phuc benh hinh thuc.

10 - Hop tac quoc te ve phong, chong tham nhung

Chu dong tham gia cac chuong trinh, sang kien, dien dan quoc te ve phong, chong tham nhung phu hop voi dieu kien Viet Nam. Thuc hien cac cam ket quoc te ve phong, chong tham nhung, chu trong toi cac cam ket ve xay dung moi truong dau tu, kinh doanh minh bach.

III - To chuc thuc hien

Cac dang doan, ban can su dang, dang uy truc thuoc Trung uong va cac tinh uy, thanh uy quan triet Nghi quyet nay trong dang vien, can bo, cong chuc; xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet mot cach cu the, thiet thuc va phu hop; tao buoc chuyen bien tich cuc, manh me trong nhan thuc va hanh dong phong, chong tham nhung, lang phi.

Dang doan Quoc hoi, Ban can su dang Chinh phu chi dao xay dung chinh sach, phap luat ve phong, chong tham nhung, lang phi.

Ban To chuc Trung uong, Uy ban Kiem tra Trung uong phoi hop voi cac co quan, to chuc co lien quan xay dung trinh Bo Chinh tri, Ban Bi thu ban hanh cac quy dinh ve quan ly can bo, dang vien, cong chuc, Quy che tu phe binh va phe binh, Quy dinh xu ly dang vien vi pham, Quy che chat van trong Dang; Quy che giam sat trong Dang va Quy che nhan dan giam sat to chuc dang va dang vien.

Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung huong dan thuc hien, chu tri phoi hop voi cac ban cua Dang theo doi, kiem tra, don doc kip thoi bao cao Bo Chinh tri, Ban Bi thu tinh hinh thuc hien Nghi quyet.

Dang doan Quoc hoi, Dang doan Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam va cac to chuc thanh vien chi dao thuc hien tot cong tac giam sat, dong vien cac tang lop nhan dan tich cuc tham gia phong, chong tham nhung, lang phi.

Cuoi nam 2008, Bo Chinh tri chi dao so ket viec thuc hien Nghi quyet nay, bao cao ket qua tai Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong, thuc day viec thuc hien trong nhung nam tiep theo.

Nghi quyet nay pho bien den chi bo.

Theo TTXVN

Viet Bao
Comment :Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
On strengthening the Party's leadership for the prevention and fight against corruption, waste
Law, self-criticism and criticism, the executive board central party leadership, code of conduct, Asset Declaration and organizations, the leadership, the head, the politics, corruption, waste, construction openly anti-| 21 -8-2006, the Party Central Committee issued a resolution on strengthening of 04-NQ/TW the Party's leadership for the prevention and fight against corruption and waste. contents are as follows:.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi

Nhan xet, hay lien he ve tin Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0