Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi

Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi
Tu ngay 1/5/2013 lao dong nu duoc nghi thai san toi da 6 thang theo Bo luat Lao dong sua doi - Anh minh hoa

- Sang 16/7, Van phong Chu tich nuoc to chuc hop bao cong bo Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 6 Luat, Bo luat duoc Quoc hoi khoa XIII, ky hop thu 3, thong qua: Luat Bao hiem tien gui, Luat Phong, chong rua tien, Luat Giao duc dai hoc, Luat Phong, chong tac hai cua thuoc la, Bo luat Lao dong (sua doi) va Luat Cong doan.


Chieu cung ngay, tai Phu Chu tich, Van phong Chu tich nuoc da to chuc hop bao cong bo Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 7 Luat va 2 Nghi quyet da duoc Quoc hoi khoa XIII thong qua tai ky hop thu 3.

So voi Bo luat Lao dong hien hanh, ket cau cua bo Luat Lao dong (sua doi) co 17 Chuong va 1.242 Dieu (tang 23 dieu).

Mot so diem moi dang chu y cua Bo luat nay la quy dinh rieng doi voi lao dong nu nham thuc day binh dang gioi trong tuyen dung, su dung, dao tao thoi gian lam viec, thoi gian nghi ngoi, tien luong va cac che do khac; va tang thoi gian nghi thai san cua lao dong nu len 6 thang, tuy nhien, lao dong nu co the tro lai lam viec khi da nghi it nhat duoc 4 thang.

Ve tuoi doi huong luong huu, Bo luat Lao dong quy dinh nam du 60 tuoi, nu du 55 tuoi; tuy nhien, nguoi lao dong co the nghi huu o tuoi thap hon hoac cao hon khong qua 5 nam theo quy dinh cua Chinh phu.

Thoi gio lam them toi da cua nguoi lao dong duoc giu nhu hien hanh la khong qua 200 gio trong mot nam, tru mot so truong hop dac biet do Chinh phu quy dinh thi duoc lam them gio khong qua 300 gio trong mot nam. Ngoai ra Bo luat Lao dong cung quy dinh tang so ngay nghi Tet Am lich len 5 ngay.

Ve hop dong lao dong, Bo luat Lao dong (sua doi) quy dinh cu the hon ve viec cham dut hop dong lao dong, trach nhiem cua cac ben khi thuc hien quyen don phuong cham dut hop dong lao dong va trach nhiem chi tra tro cap thoi viec, tro cap mat viec lam.

Bo luat Lao dong (sua doi) se co hieu luc tu ngay 1/5/2013. Khi Luat nay co hieu luc thi quy dinh ve thoi gian huong che do khi sinh con tai Luat bao hiem xa hoi so 71/2006/QH11 duoc thuc hien theo quy dinh cua Bo luat nay.

Luat Phong, chong rua tien, co hieu luc thi hanh tu ngay 1/1/2013, la buoc tien quan trong trong viec hoan thien khuon kho phap ly cho hoat dong phong chong rua tien o Viet Nam, gop phan minh bach hoa nen tai chinh quoc gia. Dong thoi viec ban hanh Luat Phong, chong rua tien 2012 cung la hanh dong thuc hien cam ket cua Viet Nam doi voi cong dong quoc te trong viec dau tranh chong hoat dong rua tien.

Ve tong the, co che phong, chong rua tien theo Luat phong chong rua tien 2012 duoc thuc hien chu yeu thong qua viec thiet lap mot co che thu thap, xu ly cac thong tin ve nhan dang khach hang, thong tin ve giao dich bat thuong, giao dich co gia tri lon de xay dung co so du lieu thong nhat, sang loc, xac dinh cac giao dich co nguy co lien quan den hanh vi rua tien duoc thuc hien thong qua cac giao dich tai cac to chuc tai chinh, cac to chuc, ca nhan kinh doanh nganh nghe phi tai chinh co lien quan.

Luat Phong, chong rua tien co 5 Chuong, 50 Dieu, duoc xay dung theo huong quy dinh, chi tiet cu the, so luong cac van ban huong dan thi hanh Luat khong nhieu.

Luat Cong doan (sua doi) gom 6 Chuong, 33 Dieu, tang 2 Chuong va 14 dieu so voi Luat hien hanh. Luat da thiet lap mot so dieu khoan moi, chu yeu lien quan den viec quy dinh ro them trach nhiem cua Nha nuoc, co quan nha nuoc, don vi, doanh nghiep, nhung bao dam cho Cong doan hoat dong va co che giai quyet tranh chap, xu ly vi pham phap luat ve cong doan. Mot noi dung quan trong cua Luat la xac dinh ro dia vi phap ly cua Cong doan, tao co so cho viec quy dinh cu the cac quyen va trach nhiem theo linh vuc hoat dong cua Cong doan, tao hanh lang phap ly cho Cong doan thuc hien tot cac chuc nang luat dinh.

Gom 5 Chuong, 35 Dieu, Luat Phong, chong tac hai cua thuoc la quy dinh cac bien phap giam nhu cau su dung thuoc la, bien phap kiem soat nguon cung cap thuoc la va dieu kien bao dam de phong, chong tac hai cua thuoc la. Luat se tao hanh lang phap ly thuan loi cho cong tac phong, chong tac hai cua thuoc la hien nay, dap ung yeu cau noi luat hoa Cong uoc khung ve kiem soat thuoc la, gop phan han che benh tat, cuu song tinh mang nguoi dan va nang cao suc khoe cong dong.

Luat bao hiem tien gui co 7 Chuong, 39 Dieu duoc ban hanh nham bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi gui tien, gop phan duy tri su on dinh cua he thong cac to chuc tin dung, bao dam su phat trien an toan, lanh manh cua hoat dong ngan hang. Luat nay da dat mot buoc tien trong viec xac dinh ro Ngan hang Nha nuoc la co quan chiu trach nhiem truoc Chinh phu thuc hien quan ly nha nuoc ve bao hiem tien gui. De khac phuc nhung han che trong quy dinh ve chu the duoc bao hiem tien gui, Luat quy dinh chi bao hiem tien gui cua nguoi gui tien la ca nhan ma khong bao hiem tien gui cua ho gia dinh to hop tac, doanh nghiep tu nhan va cong ty hop danh.

Luat giao duc dai hoc gom 12 Chuong, 73 dieu quy dinh ve to chuc, nhiem vu, quyen han cua co so giao duc dai hoc, hoat dong dao tao, hoat dong khoa hoc va cong nghe, hoat dong hop tac quoc te, bao dam chat luong va kiem dinh chat luong giao duc dai hoc, giang vien, nguoi hoc, tai chinh, tai san cua co so giao duc dai hoc va quan ly nha nuoc ve giao duc dai hoc. Luat quy dinh 4 van de moi co ban gom: Phan tang dai hoc, xa hoi hoa giao duc dai hoc, quyen tu chu cua co so giao duc dai hoc va kiem soat chat luong dao tao.


Theo Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung, Luat gia gom 5 Chuong, 48 dieu. So voi Phap lenh gia, Luat gia co diem moi la quy dinh che do phai cong khai thong tin ve gia doi voi co quan nha nuoc va to chuc, ca nhan san xuat kinh doanh, gop phan lam cho thi truong hoat dong cong khai, minh bach, han che thi truong ngam, tao ra su dong thuan chung trong xa hoi ve chu truong quan ly, dieu hanh gia de co nhung phan ung tam ly tich cuc cua nguoi tieu dung.

Luat giam dinh tu phap duoc thiet ke 8 Chuong voi 46 dieu quy dinh ve to chuc va hoat dong giam dinh tu phap. Ve pham vi giam dinh tu phap, Luat co mo rong hon so voi quy dinh cua Phap lenh.


Theo quy dinh cua Luat, duong su trong vu viec dan su, vu an hanh chinh, nguyen don dan su, bi don dan su, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan trong vu an hinh su hoac nguoi dai dien hop phap cua ho co quyen tu yeu cau giam dinh tu phap sau khi da de nghi co quan tien hanh to tung, nguoi tien hanh to tung trung cau giam dinh ma khong duoc chap nhan, tru truong hop viec yeu cau giam dinh lien quan den viec xac dinh trach nhiem hinh su cua bi can, bi cao. Quy dinh nay cua Luat da mo ra co hoi moi, tao dieu kien chu dong cho cac ben duong su chu dong thu thap chung cu de chung minh, bao ve quyen va loi ich hop phap cua minh.


Day la buoc tien dang ke trong hoat dong tu phap theo tinh than cai cach tu phap, tang cuong dan chu hoa hoat dong to tung, gop phan mo rong quyen tu do dan chu cua cong dan, hoan thien cac thu tuc to tung tu phap, bao dam tinh dong bo, dan chu, cong khai, minh bach, ton trong va bao ve quyen con nguoi.

Thu truong Bo Tu phap Pham Quy Ty cho biet: Luat pho bien, giao duc phap luat co 5 Chuong, 41 dieu quy dinh ve quyen duoc thong tin ve phap luat va trach nhiem tim hieu, hoc tap phap luat cua cong dan; chinh sach cua Nha nuoc ve pho bien giao duc phap luat va xa hoi hoa cong tac pho bien giao duc phap luat; quan ly nha nuoc ve pho bien giao duc phap luat; noi dung, hinh thuc pho bien giao duc phap luat chung cho cong dan va cho mot so doi tuong dac thu.

Anh minh hoa

Thu truong Bo Ngoai giao Bui Thanh Son tai cuoc hop bao cong bo luat.


Tai cuoc hop bao, Thu truong Bo Tu phap cung gioi thieu mot so net chinh cua Luat xu ly vi pham hanh chinh gom 6 phan, 12 Chuong, 142 dieu. So voi Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh, Luat da co su thay doi theo huong han che ap dung bien phap xu ly hanh chinh doi voi nguoi chua thanh nien tu du 12 den duoi 14 tuoi...

Lien quan den viec thi hanh Luat xu ly vi pham hanh chinh, ong Pham Quy Ty cho biet: Luat co pham vi dieu chinh rong, phuc tap, co nhieu quy dinh mang tinh nhan dao, co loi cho nguoi vi pham, nhieu quy dinh mang tinh chuyen tiep, do vay, ngay 20/6/2012, Quoc hoi da ban hanh Nghi quyet so 24/2012/QH13 ve viec thi hanh Luat xu ly vi pham hanh chinh de huong dan thi hanh Luat.


Ke tu thoi diem cong bo Luat den khi Luat co hieu luc (ke tu ngay 1/1/2014), khong ap dung bien phap giao duc tai xa, phuong, thi tran va dua vao co so chua benh doi voi nguoi ban dam. Nguoi co hanh vi ban dam bi xu phat hanh chinh theo quy dinh cua phap luat. Khong ap dung bien phap giao duc tai xa, phuong, thi tran doi voi nguoi tu du 12 tuoi den duoi 14 tuoi thuc hien hanh vi co dau hieu cua mot toi pham nghiem trong do co y da duoc quy dinh tai Bo luat Hinh su hoac nhieu lan co hanh vi trom cap vat, lua dao nho, danh bac nho, gay roi trat tu cong cong.

Luat quang cao gom 5 Chuong, 43 dieu. Thu truong Bo Van hoa - The thao va Du lich Le Khanh Hai cho biet: Chuong I cua Luat gom 11 dieu, co ban tap trung quy dinh nhung van de co tinh nguyen tac. Diem moi cua Chuong nay la da quy dinh cu the nhung loai san pham, hang hoa, dich vu bi cam quang cao gom: thuoc la, ruou tu 15 do tro len, sua dung cho tre duoi 24 thang tuoi, binh vu va vu ngam nhan tao; san pham hang hoa co tinh chat kich duc va kich dong bao luc; sung san, dan sung san, vu khi the thao. Ngoai ra Luat con quy dinh Chinh phu can cu vao tinh hinh phat sinh tren thuc te de quy dinh nhung loai san pham, hang hoa, dich vu cam quang cao.

So voi Luat tai nguyen nuoc hien hanh, Luat tai nguyen nuoc (sua doi) da bo sung 39 dieu moi hoan toan ve noi dung va sua doi, bo sung 40 dieu. Luat co 10 Chuong, 79 dieu, bo sung quy dinh mot so du an lien quan den khai thac nuoc, xa nuoc thai vao nguon nuoc phai lay y kien cong dong dan cu bi anh huong va to chuc, ca nhan lien quan nham de cao trach nhiem, minh bach thong tin ve nhung tac dong tieu cuc co the gay ra ngay tu khi chuan bi thuc hien du an. Luat cung quy dinh phan loai luu vuc song, nguon nuoc lam can cu phan cong, phan cap quan ly va bo sung quy dinh ve pho bien, giao duc phap luat ve tai nguyen nuoc.

Tom tat mot so noi dung cua Luat Bien Viet Nam, Thu truong Bo Ngoai giao Bui Thanh Son cho biet: voi 7 Chuong va 55 dieu, Luat Bien Viet Nam quy dinh ve duong co so, noi thuy, lanh hai, vung tiep giap lanh hai, vung dac quyen kinh te, them luc dia, cac dao, quan dao Hoang Sa, quan dao Truong Sa va quan dao khac thuoc chu quyen, quyen chu quyen, quyen tai phan quoc gia cua Viet Nam; hoat dong trong vung bien Viet Nam; phat trien kinh te bien; quan ly va bao ve bien, dao. Quan ly va bao ve bien duoc thuc hien thong nhat theo quy dinh cua phap luat Viet Nam, phu hop Hien chuong Lien hop quoc va cac dieu uoc quoc te khac ma Viet Nam tham gia.


Moi co quan, to chuc va cong dan Viet Nam co trach nhiem bao ve chu quyen bien, dao cua Viet Nam. Nha nuoc phat huy suc manh toan dan toc va thuc hien cac bien phap can thiet bao ve chu quyen bien, dao; khuyen khich viec su dung, khai thac, phat trien kinh te bien; khuyen khich va bao ve hoat dong thuy san cua ngu dan tren cac vung bien.


Theo Thu truong Bui Thanh Son, Luat bien Viet Nam tiep tuc khang dinh chu truong nhat quan cua Nha nuoc ta la giai quyet cac tranh chap lien quan den bien, dao voi cac nuoc lang gieng bang cac bien phap hoa binh, phu hop voi Cong uoc Luat bien nam 1982, phap luat va thuc tien quoc te. Nha nuoc ta day manh hop tac quoc te ve bien voi cac nuoc, cac to chuc quoc te va khu vuc, trong do co nhieu linh vuc hop tac cu the ve bien va dai duong.

Nghi quyet so 29/2012/QH13 ve ban hanh mot so chinh sach thue nham thao go kho khan cho to chuc va ca nhan da duoc Quoc hoi thong qua, co hieu luc thi hanh tu ngay 21/6/2012.


Theo do, giam 30% so thue thu nhap doanh nghiep phai nop nam 2012 doi voi doanh nghiep nho va vua, khong bao gom doanh nghiep nho va vua kinh doanh trong linh vuc xo so, bat dong san, chung khoan, tai chinh, ngan hang, bao hiem; san xuat hang hoa, dich vu thuoc dien chiu thue tieu thu dac biet; doanh nghiep duoc xep hang 1, hang dac biet thuoc tap doan kinh te, tong cong ty.


Cac doanh nghiep su dung nhieu lao dong trong linh vuc san xuat, gia cong, che bien nong san, lam san, thuy san, det may, da giay, linh kien dien tu; xay dung cong trinh ha tang kinh te xa hoi cung duoc giam 30%


(tong hop)

Viet Bao
Comment :Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
President 's Office announced 13 new laws
Law Office , Vietnam, Public Law , Bui Thanh Son , the Law on Education , Office of the President , harmful effects of smoking , education , labor law , deposit insurance , relating to , in effect , in accordance with law, insurance, public, work
morning 16/7 , the President 's Office held a press conference announced the order of the President announced 6 of the Law , the National Assembly Act XIII , 3rd Session , through : the Deposit Insurance Law , the Anti- money Laundering , the Law on higher Education , Law on Prevention and ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Văn phòng Chủ tịch nước công bố 13 luật mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Văn phòng Chủ tịch nước công bố 13 luật mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Van phong Chu tich nuoc cong bo 13 luat moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0