Van hoi phat trien moi cua dat nuoc

Van hoi phat trien moi cua dat nuoc

Tags: Viet Nam, BCH T, Bao Thanh Nien, Nong Duc Manh, dai hoi dai bieu, noi dung chu yeu, giai cap cong nhan, Suc Chien Dau, ban chap hanh, kem phat trien, xay dung dang, kinh te, doi moi, xa hoi, tham nhung, T.U
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Van hoi phat trien moi cua dat nuoc
Cac nha bao lam viec tai Trung tam bao chi cua Dai hoi - (anh: Q.T)

Sang nay 18/4, sau cac nghi thuc khai mac va dien van khai mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X, Tong bi thu Nong Duc Manh se doc Bao cao cua Ban chap hanh T.U khoa IX ve cac noi dung chu yeu trong cac van kien trinh Dai hoi X, mang tieu de “Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien”. Chung toi xin luoc trich nhung noi dung quan trong trong Bao cao nay (tua va tieu de bai viet do Bao Thanh Nien dat).

Nhung thanh tuu quan trong, co y nghia lich su

Viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX da dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong, nen kinh te vuot qua thoi ky suy giam, dat toc do tang truong kha cao, nam sau cao hon nam truoc, binh quan trong 5 nam 2001-2005 la 7,5%; van hoa xa hoi co tien bo tren nhieu mat; chinh tri xa hoi on dinh, quoc phong va an ninh duoc tang cuong; quan he doi ngoai co buoc phat trien moi. Viec xay dung Nha nuoc phap quyen co tien bo tren ca ba linh vuc lap phap, hanh phap va tu phap. Suc manh khoi dai doan ket dan toc duoc phat huy; cong tac xay dung Dang dat mot so ket qua tich cuc. Nhieu khuyet diem, yeu kem cung da duoc neu ra gom: Tang truong kinh te chua tuong xung voi kha nang, chat luong, hieu qua; suc canh tranh cua nen kinh te con kem; co cau kinh te chuyen dich cham. Co che, chinh sach ve van hoa-xa hoi cham doi moi; nhieu van de xa hoi buc xuc chua duoc giai quyet tot. Cac linh vuc quoc phong, an ninh, doi ngoai con mot so mat han che. To chuc va hoat dong cua Nha nuoc, Mat tran To quoc va cac doan the con mot so khau cham doi moi. Cong tac xay dung, chinh don Dang chua dat yeu cau.

BCH T.U khoa IX de nghi kien dinh cac nguyen tac co ban ve Dang va xay dung Dang theo chu nghia Mac-Le nin va tu tuong Ho Chi Minh; tiep thu ket qua tong ket 20 nam doi moi, cac cong trinh nghien cuu ve ly luan va tong ket thuc tien xay dung Dang de xem xet bo sung, sua doi mot so diem can thiet, chin muoi trong Dieu le Dang. Trong cac van de de nghi bo sung, sua doi lan nay co 3 van de lon: bo sung cach dien dat ve Dang: "Dang Cong san Viet Nam la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc"; bo sung dieu khoan "bau uy vien T.U du khuyet" nham boi duong, dao tao nguon can bo cho T.U va thay the uy vien T.U chinh thuc khi khuyet; giao them chuc nang giam sat cho cap uy Dang va uy ban kiem tra cac cap...

Nguyen nhan chu quan cua nhung khuyet diem tren gom co viec tu duy cua Dang tren mot so linh vuc cham doi moi; su chi dao to chuc chua tot, nhat la trong ba linh vuc: xay dung dong bo the che kinh te thi truong dinh huong XHCN; tao buoc chuyen manh ve phat trien nguon nhan luc; doi moi to chuc va phuong thuc hoat dong cua he thong chinh tri. Mot bo phan can bo, dang vien, ke ca mot so can bo chu chot yeu kem ve pham chat, nang luc va tinh than trach nhiem, vua thieu tinh tien phong, guong mau, vua khong du nang luc hoan thanh nhiem vu. Ban chap hanh (BCH) T.U Dang khoa IX tu phe binh nghiem tuc ve nhung khuyet diem cua minh truoc Dai hoi va truoc nhan dan.

Trong qua trinh thao luan va dong gop y kien vao cac du thao van kien trinh Dai hoi, trong Dang va trong nhan dan da co su nhat tri cao voi danh gia tong quat: Nhung thanh tuu dat duoc trong 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX la rat quan trong; nhung thanh tuu cua 20 nam doi moi la to lon va co y nghia lich su.

5 nam toi: Tang truong gan voi kinh te tri thuc

Tren co so nhan dinh ve boi canh trong nuoc va quoc te, Dang ta khang dinh, dat nuoc ta con nhieu co hoi de tien len. Doi hoi buc bach cua toan dan toc la phai tranh thu co hoi, vuot qua thach thuc, tiep tuc doi moi manh me, toan dien va dong bo hon, phat trien voi toc do nhanh va ben vung hon. BCH T.U Dang khoa IX trinh Dai hoi X noi dung muc tieu va phuong huong tong quat cua 5 nam 2006-2010 la: nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, huy dong va su dung tot moi nguon luc cho cong nghiep hoa-hien dai hoa dat nuoc; phat trien van hoa; thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; tang cuong quoc phong an ninh, mo rong quan he doi ngoai; chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi; som dua Viet Nam ra khoi tinh trang kem phat trien; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai. Theo do, den nam 2010, tong san pham trong nuoc (GDP) gap 2,1 lan so voi nam 2000; muc tang GDP binh quan 7,5% - 8% moi nam; tao viec lam cho 8 trieu lao dong; ha ty le that nghiep o thanh thi duoi 5%; giam ty le ho ngheo (theo chuan moi) xuong con 10-11%.

Trong 5 nam toi, Dang ta chu truong tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN; day manh cong nghiep hoa-hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc. Theo do la viec nang cao vai tro va hieu luc quan ly nha nuoc; phat trien dong bo va manh me cac loai thi truong co ban theo co che canh tranh lanh manh: thi truong hang hoa, dich vu, thi truong suc lao dong; thi truong tai chinh; phat trien thi truong bat dong san bao gom thi truong quyen su dung dat va bat dong san gan lien voi dat; phat trien thi truong khoa hoc va cong nghe. Se phat trien manh cac thanh phan kinh te (kinh te nha nuoc, kinh te tap the, kinh te tu nhan, kinh te tu ban nha nuoc, kinh te co von dau tu nuoc ngoai) va cac loai hinh to chuc san xuat, kinh doanh; thay deu binh dang truoc phap luat, cung ton tai va phat trien lau dai, hop tac va canh tranh lanh manh. Se thuc hien chien luoc quoc gia ve phat trien doanh nghiep, mot so tap doan kinh te va cong ty lon dua theo hinh thuc co phan.

540 co quan thong tan bao chi trong nuoc va quoc te dua tin ve Dai hoi

Theo ong Nguyen The Ky, Vu truong vu Bao chi Ban Tu tuong - Van hoa T.U, Pho truong ban Tuyen truyen cua Dai hoi, den nay da co hon 500 co quan bao chi trong nuoc, va khoang 40 co quan thong tan bao chi quoc te da dang ky dua tin ve Dai hoi Dang toan quoc lan thu X. Cac hang thong tan, bao chi lon cua quoc te da co mat dong du ngay tu hom hop bao gioi thieu ve Dai hoi nhu BBC, AFP, AP, Reuters, Tan Hoa xa, DPA, Bloomberg News, Kyodo, NHK, Time Magazine... Dac biet nhat bao New York Times cua My khong co dai dien o Viet Nam cung da quyet dinh cu phai vien dac biet de dua tin ve Dai hoi.

Trung tam bao chi cua Dai hoi duoc trang bi day du cac thiet bi toi tan nhat, bao gom cac dan may tinh man hinh phang noi mang internet, may in, dien thoai, fax, may photocopy de phuc vu cac phong vien. Mot net moi la lan nay cac bao va dai truyen hinh cac dia phuong da lam mot cuoc "do bo" ra thu do de kip thoi dua nhung tin moi nhat ve dien bien cua Dai hoi cho doc gia tinh nha.

X.Danh

BCH T.U khoa IX de ra chu truong tiep tuc day manh hon nua cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep va nong thon; chuyen dich co cau lao dong o nong thon theo huong giam nhanh ty trong lao dong lam nong nghiep, tang ty trong lao dong lam cong nghiep, dich vu. Cac nganh cong nghiep cong nghe cao, cong nghiep phan mem duoc khuyen khich phat trien; day manh cong nghiep san xuat hang tieu dung va xuat khau; phat trien mot so khu kinh te mo va dac khu kinh te; day manh su phat trien cua cac nganh dich vu sao cho toc do tang truong cua cac nganh nay cao hon toc do tang GDP.

Phat huy dan chu, giu vung ky cuong xa hoi va dao ly dan toc

Ben canh viec phat trien kinh te, Dang chu truong giai quyet tot cac van de ve xa hoi, van hoa, giao duc, khoa hoc va cong nghe. Theo do la viec vua khuyen khich nguoi dan lam giau theo phap luat, vua xay dung hoan chinh cac he thong chinh sach va he thong an sinh xa hoi; doi moi toan dien giao duc va dao tao, chan hung nen giao duc Viet Nam theo huong "chuan hoa, hien dai hoa, xa hoi hoa".

Dang het suc chu trong den viec tang cuong quoc phong va an ninh; mo rong quan he doi ngoai, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te; khai thac co hieu qua cac co hoi va vuot qua nhung thach thuc, rui ro khi Viet Nam tro thanh thanh vien WTO. Dang van khang dinh duong loi chien luoc nhat quan ve phat huy suc manh dai doan ket dan toc. Cac chinh sach va phap luat cua nha nuoc phai nham phat huy manh me hon nua dan chu, giu vung ky cuong xa hoi va dao ly dan toc; chu trong chinh sach doi voi giai cap cong nhan, giai cap nong dan, doi ngu tri thuc, doanh nhan, the he tre, phu nu, cuu chien binh, nguoi cao tuoi, dong bao dinh cu o nuoc ngoai; thuc hien nhat quan chinh sach ton trong va bao dam quyen tu do tin nguong...

Xu ly kien quyet, cong khai va kip thoi nan tham nhung va nhung nguoi bao che tham nhung

Voi chu truong xay dung mot xa hoi dan chu, mot Nha nuoc phap quyen XHCN, se tiep tuc doi moi to chuc va hoat dong cua Quoc hoi, cua Chinh phu, cac co quan tu phap; day manh cai cach hanh chinh va cai cach tu phap. Viec tang cuong phong ngua va chong tham nhung, lang phi la doi hoi buc xuc cua xa hoi, la quyet tam chinh tri cua Dang, nham khac phuc mot trong nhung nguy co lon de doa su song con cua che do ta. Sap toi, se phai thi hanh mot cach kien quyet va dong bo he thong cac bien phap phong, chong tham nhung, lang phi; xu ly kien quyet, kip thoi, cong khai nguoi tham nhung bat ke o chuc vu nao, duong chuc hay da nghi huu; tich thu, sung cong tai san co nguon goc tu tham nhung; xu ly nghiem nhung nguoi bao che cho tham nhung hoac loi dung viec to cao tham nhung de vu khong; co co che khuyen khich va bao ve nguoi tich cuc dau tranh chong tham nhung, tieu cuc; tiep tuc doi moi che do tien luong doi voi can bo, cong chuc...

Ve doi moi, chinh don Dang, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, BCH T.U khoa IX nhan dinh, tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, pham chat dao duc, loi song, benh co hoi, giao dieu, bao thu, chu nghia ca nhan va te quan lieu, tham nhung, lang phi trong mot bo phan khong nho can bo, cong chuc con dien ra nghiem trong. Nhieu to chuc co so Dang bi te liet, thieu suc chien dau va khong du nang luc lanh dao, chi dao de giai quyet nhung van de phuc tap nay sinh; cong tac to chuc va can bo con boc lo nhieu mat yeu kem. Trong nhung nam toi, Dang phai danh nhieu cong suc de xay dung Dang ta thuc su trong sach, vung manh ve ca chinh tri, tu tuong va to chuc...

Quang Thong

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Viet Nam, BCH T, Bao Thanh Nien, Nong Duc Manh, dai hoi dai bieu, noi dung chu yeu, giai cap cong nhan, Suc Chien Dau, ban chap hanh, kem phat trien, xay dung dang, kinh te, doi moi, xa hoi, tham nhung, T.U

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vận hội phát triển mới của đất nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vận hội phát triển mới của đất nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Van hoi phat trien moi cua dat nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Van hoi phat trien moi cua dat nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Van hoi phat trien moi cua dat nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0