Van de buc thiet la an sinh xa hoi

Van de buc thiet la an sinh xa hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tra loi chat van tai ky hop thu 5, QH khoa XI:

Sang nay (10-6), BT Bo GTVT Dao Dinh Binh va BT Mai Ai Truc (Bo Tai Nguyen va Moi truong) tra loi chat van. Cac van de ve ATGT va quyen su dung dat, o nhiem moi truong la van de quan tam hang dau cua DB Quoc Hoi.

GTVT: Cham thuc hien cac du an lon

Ve cac tieu cuc trong dao tao va cap bang lai xe (moto va oto), ong Binh cho rang do nhu cau duoc cap phep lai xe qua lon nen truoc tien, Bo GTVT phai uu tien dap ung nhu cau nay.

Dai bieu ban khoan vi sao du an cau bac qua song Hau du cong tac giai phong mat bang, den bu giai toa da duoc thuc hien qua lau nhung cho den nay van chua tien hanh khoi cong, ong Binh giai thich: Day la du an vay von cua nuoc ngoai nen cac cong viec dien ra khong hoan toan dung nhu ke hoach, boi con phai le thuoc vao yeu cau cua nha tai tro. "Chung toi cam thay co loi voi nhan dan...", Bo truong Binh noi.

Ong Binh giai thich them, qua trinh dam phan da tiet kiem duoc 14 trieu USD va phia doi tac khang dinh qua trinh khao sat du lau nhung viec khoi cong xay dung se rat nhanh.

Ve 10 cay cau con sot lai tu thoi Phap tren QL 54 o DBSCL, BT Binh noi rang : "Luc nao QH cho tien thi chung toi se thuc hien!".

DB Le Thanh Chau (Quang Nam) hoi ve viec vi sao tuyen cao toc Da Nang-Quang Nam-Quang Ngai (du an BOT) den nay van chua thay thuc hien du Thu tuong Chinh phu phe duyet da tu lau. Bo truong Binh giai thich do viec tim nguon von cho cac du an duong cao toc rat kho khan nen "chung toi van tiep tuc tim kiem nha dau tu co tiem nang".

DB Phan Anh Minh (TP Ho Chi Minh) cho rang, cac cau hoi chat van cua ong vao chieu hom qua (phan bo von dau tu xay dung co ban; hieu qua cua cac cong trinh da duoc dua vao sudung...) chua duoc Bo truong tra loi dung va day du.

Ong Minh cung dat cau hoi: Co phai mot nguyen nhan lon khien tai nan giao thong khong giam la do viec xay dung cac cong trinh giao thong khong dong bo: Duong voi cau, voi dai phan cach, vua thi cong vua thong xe? Lam sao de khac phuc tinh trang nay? Vi sao duong sat ngay cang thu hep so voi thoi Phap thuoc?...

Van de buc thiet la an sinh xa hoi
BT Dao Dinh Binh giai thich tiep rang, viec phan bo von dau tu cho XDCB den nam 2010 se duoc phan bo dong deu va hop ly cho cac vung mien. Theo ong Binh, tu 1996 khi cac nha tai tro quoc te quay lai thi chung ta moi co dieu kien nang cap manh me he thong giao thong. Tuy nhien, viec lam vua qua dung la chua dong bo do nguon luc cua chung ta co han va can thoi gian...

Ve mang luoi duong sat, BT Binh cho rang nhan dinh cua DB Minh la hoan toan chinh xac, do cac dia phuong doi khi co nhung quyet dinh dua tren loi ich cuc bo dia phuong. BT Binh cho biet sap toi day, se co dieu chinh ve chien luoc phat trien he thong duong sat...

Tra loi DB Nghe Nguyet Tran ve 5 ly do chinh cua tai nan Giao thong, BT Binh cho rang trach nhiem chinh thuoc ve Bo truong khi khong han che duoc tai nan giao thong nhung ong cung nhan manh "BT bo GTVT van se con bi khuyet diem dai dai neu cac bo, nganh, dia phuong khong cung gop suc de ngan chan tai nan giao thong!".

DB Mac Kim Ton (Thai Binh): 4 thang dau nam 2004 so nguoi chet vi tai nan giao thong tang so voi cung ky 2003, lam sao de tang cuong trach nhiem va nhiem vu cua nganh cong an de giam thieu tai nan giao thong? Viec xay dung de an quy dinh moi tram thu phi phai cach nhau 70 km co dung voi thuc te? Lieu de an nay co kha thi?

Dai bieu Pham Thi Minh Ha (Nam Dinh) dat van de ve cac con so bao cao cua Bo GTVT: Bo truong khang dinh chat luong cac cong trinh dua vao su dung co ban la tot, nhung thuc te khong phai vay? Nhung con so ve tai nan giao thong ma Bo dua ra khong dung voi thuc te ma bao chi dua...

Tra loi DB Ton ve nhiem vu cua luc luong Canh sat giao thong, BT Binh cho rang day khong phai la van de cua Bo GTVT. Ve cac tram thu phi, ong Binh giai thich hien dang ton tai hai dang tram thu phi: cua nha nuoc va cua nha dau tu. Bo se can nhac ve cu ly xay dung cac tram thu phi va trinh chinh phu trong cac ke hoach sap toi...

Tra loi ve viec co cu ly giua cac con so tu bao cao cua bo va cac con so cua phuong tien truyen thong ve tai nan giao thong, Bo truong Binh cho rang, cac con so do la cua Bo Cong An va "phai tin tuong vao nhung con so ay!".

Bo Tai Nguyen va Moi truong: Lieu co kip cap phep Quyen su dung dat den nam 2005?

Van de buc thiet la an sinh xa hoi
Nguyen Thanh Binh, DB QH tinh Bac Giang
Quoc hoi tiep tuc nghe bao cao cua Bo truong Bo tai nguyen va Moi truong (TNMT) Mai Ai Truc. "Cho den nay ve co ban, dat nong nghiep da phan bo xong. Nhung dat o va dat lam nghiep con nhieu vuong mac, toi xin tap trung ve 2 van de nay...", Bo truong Mai Ai Truc mo dau

Trong bai noi cua minh, Bo truong Truc keu goi nguoi dan khong nen vi qua sot ruot trong qua trinh cap phep su dung dat ma tao dieu kien cho tieu cuc nay sinh. Ong nhan manh: " Som hay muon gi ba con cung se duoc cap phep...". Ong khang dinh, Bo TNMT se lam het suc minh de hoan thanh viec cap phep quyen su dung dat dung tien do.

Giai thich kha dai dong ve cac nguyen nhan dan den vuong mac trong cap phep su dung dat va cac he luy, tieu cuc lien quan, BT Truc cuoi cung cung "bi" Chu tich QH Nguyen Van An de nghi dung bai noi de QH nghi giai lao...

Sau gio giai lao, BT Mai Ai Truc tra loi ve viec dat tang gia la that hay ao bang viec giai thich ve khai niem nhu the nao la that va ao. Thuc te, theo ong Truc, gia dat o do thi hien nay la vua that vua ao va nguyen nhan van la kha nang quan ly yeu kem.

Ong Truc noi, gia ao tren thuc te thuong xuat hien o cac vung ven va nhung vung do thi moi. Giai phap, theo ong Truc, van la tang cuong cong tac quan ly dat dai. Ong cung dua ra nhung giai phap cu the cua Bo TNMT ma chu yeu van la viec phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan mot cach chat che va khoa hoc...

Ve van de quan ly tai nguyen khoang san, ong Truc thua nhan thuc te viec khai thac khong hop ly va tham chi tran lan tai nguyen khoang san tren ca nuoc la co that va hien, Bo TNMT da thanh lap cac doan kiem tra dong thoi bao cao Thu tuong chinh phu thuc te tinh hinh khai thac trai phep. Bo cung de nghi Chinh phu thu hoi cac giay phep da cap de chan chinh viec khai thac tai nguyen.

Ve viec han che xuat khau tai nguyen khoang san theo dang tho, theo ong Truc, do day la loai tai nguyen khong tai tao duoc nen Bo khong khuyen khich xuat khau nguyen lieu tho ma nen thong qua che bien...

DB Do Trong Hoang (Bac Giang) hoi: Moi nam nong dan mat khoang 1,2 den 2 trieu viec lam do dien tich dat nong nghiep ngay cang thu hep, Bo TNMT co giai phap gi ngan chan viec nay? Dat la tai nguyen va day cung la nguyen nhan khien mot so doi tuong truc loi va lam giau tu cac co che, thu tuc lien quan, Bo TNMT co day du kha nang va trach nhiem de tuyen chien voi te nan nay?

DB Nguyen Lan Dung (Dak Nong) dat van de ve viec giao dat, giao rung trong chuong trinh 327 con nhieu bat cap boi con rat nhieu truong hop giao dat va giao rung khong dung doi tuong... Ong Dung cung de nghi Bo TNMT danh gia nang luc thuc te can bo va SV moi truong trong cong tac tuyen truyen va bao ve moi truong noi chung...

Tra loi ve viec lay dat cua nong dan, ong Truc cho rang viec lay dat la dua tren quy hoach. Giai quyet viec nay, theo ong Truc van la giai quyet ngay viec lam cho nguoi nong dan mat dat va day phai la viec cua chinh quyen dia phuong. Tra loi ve han muc giao dat, ong Truc cho rang, viec quy dinh han muc su dung dat la quyen han cua thuong vu Quoc hoi.

Ong Truc nhan manh, BT, truoc QH va nhan dan, trach nhiem la "vo han" nhung quyen han thi khong nhieu, voi quyen han duoc giao, chung toi hua se lam het suc minh de tuyen chien voi tieu cuc.

Tra loi DB Nguyen Lan Dung, ong Truc noi: "Ve chuong trinh 327, nhin chung la tot nhung co nhieu noi lam chua tot, do do, Bo TNMT tien hanh sap xep lai cac nong lam truong. Se tien hanh kiem tra viec su dung dat 327 o Tay Nguyen".

Ve viec danh gia nang luc cua can bo, SV moi truong, BT Truc noi Bo TNMT khong co mot co quan su nghiep nao lam cong tac nghien cuu khoa hoc nen khong the danh gia duoc van de nay va phai co mot nghien cuu can than! Bo TNMT se dat hang cac don vi dao tao de co can bo moi truong du nang luc!

Van de o nhiem moi truong duoc nhieu dai bieu dat ra cho BT Truc. DB Nguyen Manh Hung (Ha Nam) phan anh ve viec o nhiem moi truong (nuoc sinh hoat va viec nuoi trong thuy san) qua tam giai quyet cua dia phuong da duoc bao cao nhieu lan nhung chua thay giai quyet? DB Nguyen Thanh Binh (Bac Giang) hoi Bo TNMT co giai phap nao giai quyet o nhiem o cac KCX, KCN...

Ong Truc noi, Bo TNMT da tien hanh nhieu cong viec dung chuc nang cua Bo de xu ly giam thieu o nhiem moi truong song thuc te con han che. Lam sao de cac co so san xuat khong do chat thai chua qua xu ly xuong song Nhue o Ha Nam, tuc quan ly moi truong ngay tu dau thi van chua lam tot do doviec o nhiem la khong tranh khoi. Giai phap quan trong, theo BT Truc la phai nghiem khac voi cac doanh nghiep khong tuan thu dung quy dinh phap luat ve bao ve moi truong, tham chi dinh chi san xuat...

Voi cac Khu Cong nghiep, Khu Che xuat, ong Truc thua nhan rat it noi tuan thu dung luat moi truong, do do, trong thoi gian toi, phai giam sat va kiem tra chat che viec tuan thu cac quy dinh ve moi truong truoc khi cap phep san xuat, tranh tinh trang Doanh nghiep dat chung ta vao tinh tran da roi!

DB Nguyen Thi Mai Hoa (Nghe An) hoi Bo TNMT se lam gi de giam thieu tieu cuc trong cap phep su dung dat va den luc nao thi thu tuc se don gian hon? Lieu den 2005 thi se hoan thanh viec cap phep quyen su dung dat nhu ke hoach da de ra?

DB Vu Tuyen Hoang (Quang Nam) hoai nghi ve cac van de lien quan den chu quyen dat dai, boi khong chi dua ra cac chi thi voi van ban tu tren xuong la co the yen tam. Neu theo doi thi thay dan khong biet, dan khong am hieu... la sao de nguoi dan thong suot het cac quyet sach lon cung nhu cac quyet dinh lien quan den quyen loi cua dan?

Bo truong Truc tra loi rang, do bo may nhan su cua nganh khong du dap ung nhu cau thuc te, hay noi cach khac la Chinh phu tu lam kho minh boi tinh toan chuyen nhan su chua phu hop cho nen viec bat cap trong xu ly cac van de lien quan ve the che la tat yeu. Ve viec co hoan thanh chi tieu cap phep den 2005 hay khong, BT Truc khong tra loi truc tiep ma dan chung rang, voi hai TP lon nhu Ha Noi va TP Ho Chi Minh thi ca hai dia phuong nay deu dang no luc de bao dam dung tien do cua ke hoach!

DB Nguyen Thi Hong Xinh buc xuc: Viec cap quyen su dung dat doi dan phai co ho khau va nguoc lai, muo nco ho khau thi phai co quyen su dung dat, " Vay trong hai "anh" nay, theo BT thi anh nao co ly hon, boi neu ca hai "anh" nao cung co ly thi chi co nguoi dan vo ly?", ba Xinh noi. BT Truc: " Bo TNMT khong bao gio quy dinh doi hoi phai co ho khau moi cap phep Quyen su dung dat, do chi la quy dinh cua cac dia phuong ma thoi !".

PV

Viet Bao
Comment :Van de buc thiet la an sinh xa hoi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Van de buc thiet la an sinh xa hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Van de buc thiet la an sinh xa hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Van de buc thiet la an sinh xa hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
urgent problem is the social security
MONRE, BT Online and BT Binh, Mai Ai Truc BT, Mr. Truc, NE Congress Ministry of Natural Resources and Environment, land use, traffic accidents, environmental pollution, toll stations, issues, answers, licensing, practice, do
this morning (10-6), BT Ministry of Transport Dao Dinh Binh and Mai Ai Truc BT (Ministry of Natural Resources and Environment) to answer questions. traffic safety issues and land use, environmental pollution is the leading concern of NE Congress. .

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vấn đề bức thiết là an sinh xã hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vấn đề bức thiết là an sinh xã hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Van de buc thiet la an sinh xa hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Van de buc thiet la an sinh xa hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Van de buc thiet la an sinh xa hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0