Vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi

Vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trong qua trinh thao luan ve Du thao sua doi Hien phap nam 1992, co mot so y kien xung quanh quy dinh ve vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi. Ve van de nay, TS Truong Minh Tuan co mot so y kien.

1- Vai tro lanh dao, cam quyen cua Dang Cong san Viet Nam co co so lich su, chinh tri - tu tuong va phap ly ro rang, vung chac.

Ve mat lich su, hon 80 nam qua, ke tu khi thanh lap den nay, Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen la luc luong duy nhat to chuc van dong, lanh dao, dong thoi la nguoi di tien phong, khong so hy sinh gian kho trong su nghiep cach mang dau tranh gianh doc lap dan toc, khang chien chong thuc dan, de quoc xam luoc. Cong cuoc doi moi dat nuoc do Dang khoi xuong, lanh dao hon 27 nam qua tao nen vi the moi cua Viet Nam trong cong dong quoc te. Vi le do, Dang Cong san Viet Nam xac lap duoc vi tri lanh dao Nha nuoc va xa hoi thong qua uy tin cua Dang va niem tin cua nhan dan.

Ve chinh tri - tu tuong, Dang Cong san Viet Nam lay Chu nghia Mac - Le-nin va tu tuong Ho Chi Minh lam nen tang tu tuong; muc tieu cua Dang la xay dung mot xa hoi "dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh". Muc tieu do phan anh chan thuc va khach quan khat vong cua dai da so quan chung nhan dan va phu hop voi xu the phat trien lich su.

Ve phap ly, vai tro lanh dao cua Dang duoc quy dinh tai Dieu 4 cua Hien phap nam 1992 duoc cac dai bieu Quoc hoi, dai dien cho nhan dan bieu quyet thong qua. Viec Hien phap quy dinh vai tro lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam doi voi Nha nuoc va xa hoi la dieu hoan toan phu hop quyen dan toc tu quyet, duoc ghi nhan trong Hien chuong Lien hop quoc.

Nhu vay, vai tro lanh dao Nha nuoc va xa hoi cua Dang la duong nhien va hop phap.

2- Hien phap la dao luat co ban, la can cu xay dung toan bo he thong phap luat, dieu chinh cac moi quan he giua nha nuoc voi cac to chuc chinh tri, kinh te, xa hoi va cong dan. Do do, viec Hien phap khang dinh ve mat nguyen tac Dang "la luc luong lanh dao Nha nuoc va xa hoi. Moi to chuc cua Dang hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat" khong phai do Dang tu de xuong, ma la co tinh chat bat buoc doi voi chinh dang duy nhat lanh dao va cam quyen, thuoc pham vi dieu chinh cua Hien phap va phap luat. Vi pham nguyen tac nay la vi pham phap luat, phai bi xem xet, xu ly theo quy dinh cua phap luat.

Dong thoi, vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi khong chi duoc quy dinh trong Hien phap, ma con duoc cu the hoa trong cac van ban phap luat ve to chuc va hoat dong cua bo may nha nuoc, cac to chuc xa hoi, to chuc kinh te hoac dieu le cua cac co quan, to chuc tuy theo moi quan he cu the. Nhu vay, co the noi, vai tro lanh dao cua Dang duoc xay dung tren co so phap ly dong bo (he thong cac van ban phap luat) va dong thuan (dieu le, quy dinh) cua cac to chuc co lien quan, khong phai do Dieu le Dang "don phuong" quy dinh. Day la mot yeu to quan trong bao dam tinh chinh danh day du cua quy dinh tai Dieu 4 Hien phap va Dieu le Dang, dieu le cac to chuc chinh tri - xa hoi va to chuc xa hoi ve moi quan he cua Dang voi cac to chuc khac.

3- Voi vai tro la hat nhan chinh tri trong he thong chinh tri, Dang Cong san Viet Nam thuc hien su lanh dao chinh tri doi voi toan bo to chuc va hoat dong cua he thong chinh tri, trong do co Nha nuoc. Su lanh dao chinh tri cua Dang duoc the hien thong qua quyen quyet dinh va quyen kiem tra, giam sat viec thuc hien duong loi chinh tri.

Dang quyet dinh va chiu trach nhiem ve duong loi chinh tri trong tat ca cac linh vuc hoat dong va phat trien cua dat nuoc. Quyen luc chinh tri cua Dang duoc ket tinh trong cuong linh chinh tri, duong loi chinh tri, chu truong tao lap khung chinh tri cho su phat trien cua dat nuoc, cua tung linh vuc, tung nganh, tung cap trong moi giai doan phat trien.

Ly luan va thuc tien phat trien cua cac quoc gia tren the gioi ngay nay cho thay, ban chat cua mot nen dan chu khong phu thuoc vao che do da dang hay che do mot dang, ma phu thuoc o cho, Dang cam quyen dai dien cho loi ich cua ai, su dung quyen luc nha nuoc vao nhung muc dich gi tren thuc te. Ve su phat trien kinh te - xa hoi cua mot quoc gia khong phu thuoc vao che do mot dang hay nhieu dang, ma phu thuoc vao tinh khoa hoc, sang tao cua duong loi phat trien dat nuoc va nang luc lanh dao cua Dang cam quyen. Vi vay, dieu kien de xay dung nha nuoc phap quyen va phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia khong phai la che do da dang hay che do mot dang va khong the xem la can cu de danh gia tinh chat, trinh do cua mot nen dan chu va su nang dong cua nen kinh te. Su lanh dao cua Dang Cong san duy nhat cam quyen doi voi xa hoi va Nha nuoc khong nhung khong mau thuan voi ban chat cua nha nuoc phap quyen noi chung ma con la dieu kien co y nghia tien quyet doi voi qua trinh xay dung nha nuoc phap quyen XHCN cua dan, do dan, vi dan o nuoc ta.

Do vay, nha nuoc phap quyen duoi su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam la mot trong nhung dac trung co ban cua nha nuoc phap quyen XHCN.

4- Dang lanh dao Nha nuoc va xa hoi, tuy nhien, trong moi quan he voi quyen luc nha nuoc, quyen luc cua Dang luon la quyen luc chinh tri. Dang cam quyen, khong co nghia la quyen luc chinh tri cua Dang tro thanh quyen luc nha nuoc. Quyen luc chinh tri cua Dang cam quyen va quyen luc nha nuoc la hai pham tru khac nhau, mac du lien quan mat thiet voi nhau. Quyen luc chinh tri cua Dang cam quyen trong moi quan he voi Nha nuoc duoc the hien tren hai phuong dien: quyen dinh huong chinh tri cho to chuc va hoat dong cua nha nuoc va quyen su dung bo may nha nuoc de thuc hien cac muc tieu chinh tri cua minh. Dang cam quyen khong thuc hien quyen luc nha nuoc va phai thong qua bo may nha nuoc de thuc hien cuong linh chinh tri, chu truong, duong loi cua minh. Dang khong lam thay cong viec cua Nha nuoc. Do vay de dam duong su menh cam quyen, Dang phai cham lo xay dung, cung co bo may nha nuoc, bao dam cho bo may nha nuoc thuc hien dung cac chuc nang, nhiem vu theo luat dinh.

Nang luc cam quyen cua Dang duoc xac dinh boi nang luc xay dung va quyet dinh duong loi chinh tri; nang luc cua doi ngu can bo, dang vien duoc Dang gioi thieu de bau cu (bo nhiem) vao cac vi tri lanh dao, quan ly trong bo may nha nuoc va boi nang luc kiem tra, giam sat viec thuc hien duong loi chinh tri cua Dang trong hoat dong nha nuoc. Vi vay, de thuc hien duoc vai tro cam quyen cua minh ma khong lam thay cong viec Nha nuoc, Dang can tap trung tri tue va bo may cua minh vao thuc hien tot ba cong tac co ban: Xay dung va quyet dinh duong loi chinh tri; dao tao, ren luyen mot doi ngu can bo du nang luc, trinh do va uy tin de thuc hien co hieu qua duong loi chinh tri cua Dang thong qua cac hoat dong cua nha nuoc; kiem soat duoc qua trinh thuc hien duong loi chinh tri trong thuc tien. Co the khai quat rang, ba nhom cong tac co ban nay ve thuc chat hop thanh noi dung cam quyen cua Dang trong dieu kien xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan.

5- Trong lich su, Dang Cong san Viet Nam xac lap duoc vi tri cam quyen cua minh thong qua uy tin cua Dang, niem tin cua nhan dan va hieu qua lanh dao cua Dang doi voi xa hoi. Trong boi canh moi, Dang chi co the tiep tuc giu vung duoc vi tri cam quyen cua minh khi uy tin cua Dang trong xa hoi tiep tuc duoc khang dinh va khong ngung nang cao, khi niem tin cua nhan dan doi voi Dang tiep tuc duoc cung co, hieu qua lanh dao doi voi Nha nuoc va xa hoi duoc tang cuong.

Moi su lam dung von uy tin va niem tin cua quan chung nhan dan doi voi Dang duoc xay dap trong cac thoi ky cach mang se dan den nguy co lam suy giam uy tin cua Dang, xoi mon niem tin cua nhan dan doi voi Dang. Dung nhu Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da noi: "Neu Dang ta khong that vung vang ve chinh tri, tu tuong; khong thong nhat cao ve y chi, hanh dong; khong trong sach ve dao duc, loi song; khong chat che ve to chuc; khong duoc nhan dan ung ho, thi khong the dung vung va du suc lanh dao dua dat nuoc di len"(Phat bieu cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong be mac Hoi nghi lan thu 4 Ban Chap hanh Trung uong khoa XI).

Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011) da xac dinh ro mot so nhiem vu trong tam doi voi cong tac xay dung Dang. De dam duong duoc vai tro lanh dao, Dang phai vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc, phai thuong xuyen tu doi moi, tu chinh don, ra suc nang cao trinh do tri tue, ban linh chinh tri, pham chat dao duc va nang luc lanh dao...

6- Trong dieu kien hien nay cua nuoc ta, cac the luc thu dich dang am muu "dien bien hoa binh", su dung chieu bai "dan chu" va tu do, da nguyen chinh tri, da dang, hong tung buoc lam thay doi che do chinh tri. Muc tieu cua chung la tung buoc han che, di den xoa bo vai tro lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam. Phuong thuc hieu qua nhat de dat duoc muc tieu do la thuc day "tu dien bien", "tu chuyen hoa", la xoa bo Dieu 4 Hien phap nam 1992.

Kinh nghiem lich su ve su sup do cua Lien Xo nam 1991 cho thay, xoa bo quy dinh ve vai tro lanh dao cua Dang Cong san Lien Xo trong Hien phap la mot trong nhung nguyen nhan truc tiep lam tan ra Dang va che do xa hoi chu nghia. Dieu 6 Hien phap Lien Xo nam 1977 quy dinh: "Luc luong lanh dao va dan dat xa hoi Xo-viet va hat nhan cua he thong chinh tri, cua tat ca cac to chuc nha nuoc va to chuc xa hoi, la Dang Cong san Lien Xo. Dang la cua dan, va vi dan. Dang Cong san, duoc trang bi bang Chu nghia Mac - Le-nin, quyet dinh mo hinh chung cho su phat trien cua xa hoi va duong loi doi noi va doi ngoai cua Lien Xo, chi dao cac ke hoach lon cua nhan dan Xo-viet, va co vai tro len ke hoach, he thong hoa va chung minh ly thuyet trong cuoc dau tranh cua nhan dan vi su thang loi cua chu nghia cong san. Moi to chuc dang hoat dong trong khuon kho Hien phap Lien Xo".

Do su phan boi cua ban lanh dao Dang, bang lap luan "Dang Cong san Lien Xo thong qua bau cu, gianh lay va duy tri vi the cua Dang cam quyen...", Nghi quyet cua Dai hoi dai bieu bat thuong lan thu ba cua Dang Cong san Lien Xo to chuc ngay 12/3/1990, da sua doi Loi noi dau va Dieu 6 cua Hien phap nam 1977 nham xoa bo co so phap ly cua viec Dang Cong san Lien Xo cam quyen suot 73 nam ke tu sau Cach mang Thang Muoi. Chi sau mot nam, da co khoang 20 chinh dang cap Lien bang, hon 500 chinh dang cap nuoc cong hoa la nhung luc luong chinh tri gop suc lam suy yeu, tan ra Dang Cong san Lien Xo. Va cuoi thang 8/1991, Dang Cong san Lien Xo bi giai tan, ngay 25/12/1991 la ngay ton tai cuoi cung cua Lien Xo.

7- Voi nhung can cu tren day, chung toi cho rang, can tiep tuc nghien cuu bo sung, hoan thien quy dinh ve vai tro lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam trong du thao Hien phap nam 1992 (sua doi nam 2013).

- Hoan thien quy dinh ve Dang theo Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011): "Dang Cong san Viet Nam la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua toan dan toc".

- De that chat moi quan he giua Dang va nhan dan, nghien cuu bo sung trong Hien phap quy dinh "To chuc va hoat dong cua Dang chiu su giam sat cua nhan dan va chiu trach nhiem ve su lanh dao cua minh truoc nhan dan". Trong dieu kien xay dung nha nuoc phap quyen, nhan dan la chu the cua quyen luc nha nuoc. Do vay, vi tri cam quyen, noi dung va phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi phai chiu su giam sat cua nhan dan va phai duoc hien dinh de tao co so luat hoa theo dung yeu cau cua nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia.

Theo Nhan dan

Viet Bao
Comment :Vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
The Party's leadership role for the State and society
Dr. Truong Minh Tuan , the Vietnamese Communist Party , the Soviet Communist Party , leader of the party political lines , the rule of law , ruling party , the relationship of the state , the leadership role , with , years
In the course of discussion on the draft amendment of the Constitution in 1992 , there are a number of opinions around the provisions of the role leadership of the Party to the State and society . In this regard , Dr. Truong Minh Tuan has some ideas ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0