UBND xa duoc ban hanh quyet dinh chi thiTheo du an Luat ban hanh van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND duoc trinh Quoc hoi sang nay, van ban quy pham phap luat cua HDND cap tinh, huyen, xa duoc ban hanh duoi hinh thuc nghi quyet, cua UBND la quyet dinh, chi thi.

HDND cac cap ban hanh nghi quyet nham quyet dinh cac chu truong, bien phap, chinh sach trong cac linh vuc tren dia ban. Con quyet dinh cua UBND la de thuc hien chu truong, bien phap, chinh sach trong cac linh vuc tren dia ban. UBND cac cap duoc ban hanh chi thi nham quy dinh bien phap de chi dao, kiem tra hoat dong cua cac co quan, to chuc, ca nhan thuoc pham vi quan ly.

Du luat neu ro, ngon ngu van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND duoc the hien bang tieng Viet, co the dich ra tieng dan toc thieu so va tieng nuoc ngoai. Nghi quyet, quyet dinh, chi thi cua HDND, UBND cap tinh va huyen phai duoc dang cong bao cap tinh va phai duoc dua len phuong tien thong tin dai chung o dia phuong. Rieng cac van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND cap huyen va xa phai duoc yet thi trong thoi han cham nhat la 3 ngay, ke tu ngay ky ban hanh, tai tru so co quan va nhung dia diem do chu tich UBND cung cap quyet dinh.

Theo ong Phan Trung Ly, Pho chu nhiem Uy ban Phap luat cua Quoc hoi (co quan tham tra du luat), co mot so y kien de nghi chi quy dinh HDND, UBND cap tinh ban hanh van ban quy pham phap luat ma khong nen giao cho HDND, UBND cap huyen, cap xa vi khong phai cu quan ly nha nuoc la phai ra van ban phap luat. Con quyen ra nghi quyet, quyet dinh, chi thi de ap dung va thi hanh phap luat (van ban ca biet) thi cac co quan nha nuoc deu co quyen nay. Mot so thanh vien cua Uy ban lai de nghi chi nen giao cho HDND cap xa ban hanh nghi quyet ma khong nen giao cho UBND xa ban hanh quyet dinh, chi thi vi UBND xa to chuc thuc hien nghi quyet cua HDND cung cap. Tren thuc te voi dieu kien, trinh do nang luc con han che nhu hien nay thi viec giao cho UBND cap xa ra van ban quy pham phap luat se co nhieu kho khan, khong bao dam duoc tinh thong nhat trong he thong phap luat.

Tham quyen ban hanh van ban cua chu tich UBND cung la van de con nhieu y kien trai nguoc. Nhieu thanh vien cua Uy ban Phap luat nhat tri voi noi dung du thao la khong quy dinh chu tich UBND co quyen ban hanh van ban quy pham phap luat. Boi Hien phap va Luat ban hanh van ban quy pham phap luat chi quy dinh UBND co tham quyen nay. Voi trach nhiem la nguoi dung dau UBND, chu tich thay mat UBND ky ban hanh quyet dinh, chi thi do. Mat khac, viec ban hanh van ban quy pham phap luat la van de he trong, can duoc thuc hien tren co so nguyen tac tap trung dan chu, bao dam tinh phap ly chat che va phu hop voi thuc te.

Tuy nhien, cung co y kien de nghi can nhac viec quy dinh tham quyen ban hanh van ban quy pham phap luat cua chu tich UBND voi tu cach la nguoi dung dau co quan hanh chinh o dia phuong duoc giao thuc hien nhieu nhiem vu, quyen han, trong do co quyen tam dinh chi van ban quy pham phap luat cua HDND cap duoi va bai bo van ban quy pham phap luat cua UBND cap duoi.

Nhieu y kien cho rang viec dang cong bao van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND cap huyen la khong can thiet, chi can thong bao tren phuong tien thong tin dai chung cua dia phuong. Boi viec ban hanh van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND cac cap khong phai la cong viec thuong xuyen va khong phai dia phuong nao cung co dieu kien trang bi cac phuong tien in an, phat hanh cong bao. Viec doc cong bao cung chua phai la mot thoi quen cua can bo va nhan dan.

Luat ban hanh van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND gom 7 chuong, 62 dieu se duoc thao luan vao ngay 9/6 va trong ky hop thu 6.

Nguoi Viet Nam o nuoc ngoai duoc quyen thue rung. Do la diem moi cua du an Luat bao ve va phat trien rung (sua doi) duoc Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Le Huy Ngo bao cao Quoc hoi sang nay. Theo dieu 24, Nha nuoc cho to chuc kinh te thue rung phong ho, tra tien hang nam, de bao ve va phat trien rung, ket hop san xuat lam - nong - ngu nghiep hoac kinh doanh canh quan, du lich sinh thai moi truong. Nha nuoc cho to chuc kinh te thue rung dac dung la khu bao bao ve canh quan, tra tien hang nam, de bao ve va phat trien rung, ket hop kinh doanh canh quan, du lich sinh thai, moi truong. Doi voi rung san xuat, doi tuong thue rung duoc mo rong bao gom: to chuc kinh te, ho gia dinh, ca nhan trong nuoc, nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, to chuc, ca nhan nuoc ngoai.

Dieu 74 quy dinh nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc Nha nuoc giao rung san xuat co quyen sau: duoc su dung rung on dinh, lau dai phu hop voi thoi han giao rung, cho thue rung; duoc huong thanh qua lao dong, ket qua dau tu tren dien tich duoc giao; duoc thue, ban thanh qua lao dong, ket qua dau tu cho nguoi khac; duoc quyen so huu cay trong, vat nuoi, thuc vat rung co nguon goc tu nhien duoc hinh thanh do khoanh nuoi, tai sinh rung bang von dau tu co nguon goc tu ngan sach Nha nuoc; duoc boi thuong thanh qua lao dong, ket qua dau tu de bao ve va phat trien rung trong truong hop Nha nuoc thu hoi rung theo quy dinh; duoc huong dan ve ky thuat va ho tro von.

Ngoai ra, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai con duoc the chap, bao lanh bang gia tri rung tai to chuc tin dung duoc phep hoat dong tai Viet Nam; duoc gop von bang gia tri rung voi to chuc, ca nhan trong nuoc, to chuc, ca nhan nuoc ngoai; duoc chuyen nhuong, cho thue rung theo quy dinh cua phap luat.

Du luat cung xac dinh ro, UBND tinh duoc quyen quyet dinh giao rung, cho thue rung doi voi to chuc trong nuoc, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, cho thue rung doi voi to chuc, ca nhan nuoc ngoai. UBND huyen duoc quyet dinh giao rung, cho thue rung doi voi ho gia dinh, ca nhan, giao rung cho thon. Du luat gom 8 chuong, 86 dieu, se duoc Quoc hoi thao luan vao ngay 14-15/6 va trong ky hop thu 6.

Cung trong sang nay, Quoc hoi da nghe Chinh phu bao cao ve quy hoach su dung dat den nam 2020 va ke hoach su dung dat nam 2005 tren ca nuoc. Theo do, den nam 2010, tong dien tich dat nong nghiep la 25,62 trieu ha (tang 5,22 trieu ha so voi nam 2000); nhom dat phi nong nghiep la 3,92 trieu ha (tang 0,72 trieu ha so voi nam 2000); giam dien tich dat chua su dung xuong con 3,37 trieu ha (nam 2000 con so nay la 9,3 trieu ha va du kien nam 2005 la 6,39 trieu ha).

Chinh phu xin y kien Quoc hoi cho phep su dung so lieu dien tich tu nhien cua ca nuoc la 32.924.061 ha (do nam 2000). Boi theo Bo truong Tai Nguyen va Moi truong Mai A Truc, do ban do dia chinh o nhieu noi chua co hoac chua bao dam do chinh xac, nhieu dia phuong chua thong nhat cach xu ly doi voi vung dang co tranh chap ve dia gioi hanh chinh nen so lieu tinh toan dien tich tu nhien cua ca nuoc co chenh lech giua cac ky kiem ke dat dai. Nam 1980, tong dien dat tu nhien duoc kiem ke la 33.168.900 ha; nam 1990 la 33.103.271 ha; nam 2000 la 32.924.061 ha.

Chinh phu cung xin y kien Quoc hoi ve viec giam dien tich dat trong lua xuong con 3,8 trieu ha vao nam 2010 (nam 2003 la 4,2 trieu ha). De nghi nay duoc Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi (co quan tham tra bao cao) ung ho boi trong tuong lai co cau bua an thay doi can ban theo huong su dung it luong thuc. Xet tu hieu qua kinh te thi khong nhat thiet phai tang so luong xuat khau gao hang nam. Mat khac neu linh hoat su dung dat dong co, dat cay hang nam de trong cay luong thuc khi co nhu cau thi co the dam bao an ninh luong thuc, on dinh xa hoi.

Bao cao quy hoach su dung dat se duoc Quoc hoi thao luan vao ngay 7/6 va thong qua nghi quyet vao ngay 15/6.

Chieu nay, 79,6% dai bieu Quoc hoi da nhat tri thong qua Luat bao ve, cham soc va giao duc tre em (sua doi). Noi dung Luat khong co thay doi so voi du luat duoc trinh Quoc hoi thao luan chieu 24/5. Theo do, do tuoi tre em van la 16. Trong can doi ke hoach ngan sach hang nam cua Bo Y te va UBND tinh thanh pho, Chinh phu danh rieng mot khoan ngan sach de bao dam cho viec kham chua benh khong phai tra tien cho tre em duoi 6 tuoi o cac co so y te trung uong va dia phuong. Luat co hieu luc tu ngay 1/1/2005.

Ngay mai, Quoc hoi se bieu quyet thong qua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat khieu nai, to cao; thong qua Nghi quyet ban hanh Quy che hoat dong cua Uy ban thuong vu Quoc hoi (sua doi); Nghi quyet ban hanh Quy che hoat dong cua Hoi dong dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi. Chieu cung ngay, Quoc hoi se phe chuan nhan su cua Chinh phu.

Nhu Trang

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (25/01 - 31/01)

Toàn cảnh trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM; Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 10 người tử vong; Bé trai khôi ngô bị mẹ bỏ rơi vì sợ mang lại xui xẻo; Hà Nội bỏ dải phân cách cứng: 24 tỷ đồng ném qua cửa sổ;Vợ hoặc chồng không chung thủy bị phạt 1-3 triệu đồng... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền

Nhẹ dạ cả tin, thiếu kinh nghiệm sống, thừa nhiệt huyết yêu nên nhiều nữ công nhân không chỉ trót trao thân nhầm cho những kẻ sở khanh mà còn bị bạn trai lừa sạch tiền, tài sản.

Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Dân lập rào chắn phản đối xe quá tải chạy phá đường, cán chết người

 Người dân Tân Cang phải lập rào chặn xe quá tải vì bức xúc việc xe ben “lộng hành” gây mất an toàn giao thông. Đỉnh điểm là vụ cán chết một cụ già 63 tuổi vào chiều ngày 26/1.

Tìm hiểu: Van Ban Quy Pham Phap Luat, o nuoc ngoai, nguoi Viet Nam, du an luat, su dung dat, ban hanh, quyet dinh, to chuc, hanh van, nghi quyet, chi thi, UBND, rung, HDND

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: UBND xã được ban hành quyết định, chỉ thị

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet UBND xã được ban hành quyết định, chỉ thị bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin UBND xa duoc ban hanh quyet dinh chi thi

Nhan xet, hay lien he ve tin UBND xa duoc ban hanh quyet dinh chi thi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet UBND xa duoc ban hanh quyet dinh chi thi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0