Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam

Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Theo Pho Chu tich Cong doan Buu dien Viet Nam, dong chi Trieu Tien Thang, phong trao sang kien va lao dong sang tao chinh la dong luc cho su phat trien cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT.

Tu ngay thanh lap den nay, Cong doan Buu dien Viet Nam (CDBDVN) luon thuc hien chuc nang nhiem vu cua cong doan: Van dong can bo cong nhan vien, doan vien thuc hien thang loi nhiem vu chinh tri, ke hoach san xuat kinh doanh. Tham gia quan ly nha nuoc, quan ly san xuat kinh doanh, tham gia dao tao boi duong nang cao nang luc, trinh do doi ngu can bo cong nhan vien cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam . Cham lo bao ve quyen, loi ich hop phap chinh dang cua can bo cong chuc, cong nhan vien; Doi moi noi dung phuong thuc hoat dong cong doan, xay dung cong doan vung manh. To chuc cong doan, can bo doan vien Cong doan BDVN da co nhung dong gop xung dang vao viec dua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam phat trien vuot troi va ben vung.

Trong nhung nam vua qua, duoi su chi dao cua cac cap uy Dang va su phoi hop co hieu qua cua lanh dao chuyen mon dong cap, cac phong trao thi dua trong Tap doan da duoc dong dao CBCNVC, doan vien cong doan tich cuc huong ung, dac biet phong trao “Sang tao VNPT” da duoc cac don vi tap trung trien khai, coi day la mot phong trao tao dong luc trong quan ly va san xuat kinh doanh cua cac don vi, da gop phan de Tap doan dat muc tang truong tu 25 - 30% nam, nang suat lao dong tang tren 10%, viec lam va thu nhap duoc on dinh va co cai thien, nguoi lao dong yen tam gan bo voi doanh nghiep.

Trong nhung nam gan day, phong trao thi dua lao dong sang tao do Lanh dao Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) va Cong doan Buu dien Viet Nam phat dong da thuc su co hieu qua, gop phan hoan thanh moi nhiem vu duoc giao. Voi muc tieu sang tao doi moi manh me ve tu duy trong san xuat kinh doanh va cong tac, bao ve va nang cao uy tin cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam, don vi Anh hung Lao dong.

Cong doan Buu dien Viet Nam da van dong CBCNVC day manh phong trao: “Sang tao VNPT”; dua ra chi tieu co it nhat 5 chi tieu/100 CBCNVC-LD co sang kien; nhieu Cong doan cac don vi da cu the hoa “Sang tao VNPT” thanh phong trao “Di tim ngoi sao”, “nguoi ban hang tot nhat”… to chuc binh chon, ton vinh can bo cong doan gioi, co nhieu sang kien dong gop cho don vi. Voi cac phong trao sang tao, da tao khi the moi trong lao dong, san xuat, hieu qua san xuat kinh doanh duoc nang cao.


Anh minh hoa

Cac phong trao sang tao, da tao khi the moi trong lao dong, san xuat, hieu qua san xuat kinh doanh phuc vu khach hang cua VNPT duoc nang cao.


Dac biet CDBDVN da cung voi Tap doan VNPT phat dong cac phong trao thi dua nhu: phong trao Nguoi VNPT su dung cac san pham dich vu VNPT, phong trao Nu cuoi VNPT, phong trao Chat luong VNPT….

Cong doan - chuyen mon cung phat huy hieu qua

Thong qua cac phong trao thi dua, Cong doan cac cap da gop phan de Tap doan hoan thanh nhiem vu chinh tri va ke hoach SXKD hang nam voi muc tang truong tu 25% tro len. Hoat dong cong doan da cung voi chuyen mon thuc hien thang loi toan dien chuong trinh cong tac va vuot muc cac chi tieu ke hoach SXKD hang nam. Thong qua phong trao sang tao da gop phan tao nen cac dich vu moi, nang suat moi, chat luong moi, hieu qua moi trong SXKD.

La mot trong 20 cong doan Nganh Trung uong, truc thuoc Tong Lien doan Lao dong Viet Nam, Cong doan Buu dien Viet Nam duoc thanh lap tu ngay 30/8/1947, khi moi thanh lap co 1.460 doan vien voi 17 to chuc cong doan truc thuoc. Hien nay co 88.566 doan vien voi 113 cong doan truc thuoc, trong do co 11 cong doan cap tren co so, dong tren dia ban cua 63 tinh, thanh pho.

Trong nhieu nam qua, Tap doan da tang thuong nhieu phan thuong cao quy, dac biet duoc Dang, Nha nuoc trao tang danh hieu Anh hung Lao dong. Thanh tich cua Cong doan Buu dien Viet Nam da duoc Dang, Nha nuoc va Tong lien doan Lao dong Viet Nam tang nhieu danh hieu va phan thuong cao quy, tieu bieu nhu Huan chuong Ho Chi Minh nam 2007, lien tuc trong nhieu nam gan day luon duoc Chinh phu tang Co thi dua.

Voi phuong cham “Cham soc cho doi ngu hien tai, chuan bi cho the he tuong lai, song nghia tinh voi nhung nguoi di truoc”, CNVC Tap doan da thuc hien tot truyen thong Nghia tinh thong qua viec tu nguyen dong gop tu thu nhap de tao lap quy nha o, quy xa hoi, quy tai nang de ho tro cho cac doi tuong chinh sach cua Nganh; tang so tiet kiem, xay tang nha tinh nghia cho cac Ba me Viet Nam Anh hung va gia dinh liet sy; Phung duong Ba me Viet Nam anh hung; tham hoi tang qua cac gia dinh liet sy, cac trung tam dieu duong thuong binh nang, tham gia cac hoat dong nhan dao, tu thien, ung ho dong bao vung bi lu lut, thien tai, ho tro kinh phi nang cao dan tri cho dong bao va con em cac dan toc vung cao - Tay nguyen; Thuong xuyen van dong CNVC-LD tham gia cac chuong trinh chinh sach xa hoi va thuc hien trach nhiem xa hoi cua doanh nghiep.

Trong nhung nam vua qua, moi nam Tap doan da chi hang tram ty dong cho cac hoat dong vi nguoi ngheo va cac hoat dong an sinh xa hoi, hoat dong nghia tinh (nhan dao, tu thien, den on dap nghia, chap canh tai nang Viet, gop da cho Truong Sa, tam luoi nghia tinh, tham hoi, tang qua, tro cap kho khan cho CBCNV). Dong thoi tiep tuc trien khai thuc hien Nghi quyet 30a/NQ-CP cua Chinh phu doi voi hai huyen Sin Ho va Muong Te thuoc tinh Lai Chau va thuc hien cac chuong trinh dua tin hoc ve 60 huyen ngheo khac trong ca nuoc.


Tiep tuc day manh cac phong trao lao dong sang tao

Muc tieu co ban cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam giai doan 5 nam 2011 - 2015 voi cac chi tieu chu yeu: Tong doanh thu phat sinh: 1.000.690 ty dong, tang binh quan 22,22%/nam; Tong loi nhuan68.970 ty dong, tang truong binh quan 8,32%/nam; Tong nop ngan sach: 46.680 ty dong, tang truong binh quan 5%/nam; Phat trien 37,42 trieu thue bao dien thoai; 3,9 trieu thue bao Internet bang rong.

De gop phan thuc hien thang loi cac chi tieu cua Tap doan, nhiem vu cua Cong doan Buu dien Viet Nam trong thoi gian toi se co nhieu kho khan, thach thuc, hoat dong cong doan can tiep tuc doi moi noi dung, hinh thuc hoat dong, nang cao hon nua hieu qua, phong trao CBCNV, dong vien cong doan cac cap phan dau hoan thanh ke hoach SXKD duoc giao nen hoat dong cong doan phai that su doi moi va phong trao cong nhan vien chuc phai co su phan dau quyet liet, day manh san xuat kinh doanh, nang cao nang suat, chat luong, hieu qua, cai thien chat luong cuoc song cua can bo cong nhan vien.

Bien kho khan thach thuc thanh dong luc, chuyen co hoi thanh nguon tang truong, tao buoc dot pha chuyen bien ve nhan thuc va tu tuong cung nhu trong hanh dong cua CBCNV-LD dap ung yeu cau phat trien trong giai doan moi cua Tap doan. De tiep tuc phat trien manh me, vuot len phia truoc va gianh chien thang trong canh tranh voi cac doanh nghiep khac tren thi truong, phong trao lao dong sang tao cua VNPT can phai duoc thuc hien thuong xuyen, lien tuc, rong khap. Dua nhan thuc “Sang tao VNPT” nhu mot phong trao hoat dong thuong xuyen, dong vien, khuyen khich doi ngu CBCNV phat huy kha nang lao dong sang tao.


Van dong CBCNVC tich cuc tham gia cac hoat dong khoa hoc cong nghe va phong trao sang kien, cai tien, nghien cuu khoa hoc. Tich cuc de xuat cac y tuong, giai phap, bien phap huu ich nang cao hieu qua SXKD, chat luong mang luoi, chat luong phuc vu va kinh doanh co hieu qua, lam cho cac hoat dong do tro thanh mot phong trao thi dua thiet thuc trong cac linh vuc quan ly va SXKD. Chi dao cong doan cac don vi va cac cum cong doan to chuc hoi thao ban nhung bien phap, giai phap phat trien SXKD, trao doi kinh nghiem trong cong tac quan ly, cong tac ban hang, quy che phan phoi thu nhap… To chuc co hieu qua ngay “Sang tao VNPT” theo chi dao cua lanh dao Tap doan va CDBDVN. Trien khai co hieu qua “Thang Cong nhan” voi phuong tram “Thang hanh dong vi nguoi lao dong”.

Voi cac noi dung tren, nhiem vu duoc chu trong nhat la day manh cac phong trao thi dua lao dong sang tao; cham lo, bao ve quyen, loi ich hop phap, chinh dang cua nguoi lao dong; nang cao doi song vat chat tinh than, cai thien dieu kien lam viec, sinh hoat cho CNVCLD. Thuong xuyen ghi nhan, ton vinh, bieu duong cac ca nhan co nhieu thanh tich trong linh vuc nghien cuu, ap dung sang kien, giai phap trong quan ly va SXKD dem lai hieu qua cao cho Tap doan.

Tu hao voi truyen thong ve vang, trong suot qua trinh 65 nam xay dung va phat trien, Cong doan Buu dien Viet Nam da lay do la nguon noi luc quan trong de van dong can bo doan vien cong doan thi dua lao dong sang tao, lao dong gioi hoan thanh nhiem vu duoc giao. De tiep tuc phan dau thi dua lao dong sang tao, xung dang voi muoi chu vang truyen thong ve vang cua nganh Buu dien “Trung thanh - Dung cam - Tan tuy - Sang tao - Nghia tinh”, gop phan xay dung Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam, don vi Anh hung phat trien vuot troi va ben vung, luon giu vung vi tri so mot ve buu chinh, vien thong va cong nghe thong tin nuoc nha.


Bao dien tu VnMedia

Viet Bao
Comment :Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Boasting glorious tradition of the Vietnam Post and Telecommunications Group
Vietnam VNPT, Korea Wins, According to Vice, Vietnam Post and Telecommunications Group, Vietnam Post and Telecommunications, movement, union activities, union, effective, operations, employees, create, implement, improve, year
As Vice Chairman of the Vietnam Post and Telecommunications Group, Mr. Zhao Tien Thang, labor movement initiatives and innovation are the driving force for the development of the Vietnam Post and Telecommunication Group VNPT ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tự hào với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tự hào với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Bưu điện Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0