Trung uong Dang hop quyet dinh nhieu van de quan trongKhai mac Hoi nghi Trung uong 6 sang ngay 1/10, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong cho biet, it co Hoi nghi Trung uong nao co nhieu noi dung va du kien hop dai nhu Hoi nghi lan nay. Tat ca cac van de ban va quyet dinh deu rat quan trong va phuc tap.

» Hoi nghi toan quoc ve kiem diem tu phe binh va phe binh
» Bo Chinh tri, Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem

Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong Dang lan thu 6, Khoa XI, khai mac sang ngay 1-10 tai Ha Noi se thao luan, cho y kien ve cac bao cao, de an lien quan: Tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2012, Ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va Du toan ngan sach nha nuoc nam 2013; tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc; chinh sach phap luat ve dat dai; doi moi can ban va toan dien giao duc va dao tao; phat trien khoa hoc va cong nghe.
Trung uong Dang hop quyet dinh nhieu van de quan trong
Hoi nghi Trung uong 6 ban va quyet dinh nhieu van de rat quan trong va phuc tap

Hoi nghi cung thao luan, cho y kien ve quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc; Bao cao ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) ve xay dung Dang va mot so van de quan trong khac.

3 van de tap trung thao luan

Nhan manh voi tinh than tiep tuc doi moi, phat huy dan chu, tri tue cua Trung uong trong qua trinh xem xet, thao luan, quyet dinh cac van de cua Dang va dat nuoc trong phat bieu khai mac Hoi nghi, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da phat bieu mot so y kien mang tinh goi mo, neu van de de Trung uong thao luan.

Theo do, thu nhat, ve kinh te-xa hoi nam 2012 va phuong huong ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2013, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong de nghi Trung uong tap trung thao luan, phan tich ky nhung dac diem noi bat cua nam 2012, lam ro nhung ket qua da dat duoc, nhung han che, yeu kem dang ton tai va chi ra nhung nguyen nhan khach quan, chu quan; du bao nhung kha nang sap toi voi tinh than that su khach quan, khoa hoc, toan dien.

Chu y doi chieu voi nhung muc tieu, nhiem vu da de ra, nhat la muc tieu, nhiem vu kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi, duy tri muc tang truong hop ly, tao tien de va lay lai da tang truong va phat trien nhanh, ben vung trong nhung nam sap toi.

Tren co so danh gia dung tinh hinh, can xac dinh nhung quan diem phat trien, tu tuong chi dao, muc tieu tong quat va mot so chi tieu co ban, quan trong nhat cho nam 2013.

Nhan manh De an “Tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua doanh nghiep Nha nuoc” la van de lon, kho khan, luon duoc Dang, Nha nuoc quan tam lanh dao, chi dao, Tong Bi Nguyen Phu Trong de nghi Trung uong cho y kien: Vi sao luc nay chung ta van tiep tuc sap xep, doi moi doanh nghiep Nha nuoc? Pham vi noi dung den dau?...

De cap den van de dat dai, Tong Bi thu de nghi Trung uong tap trung thao luan ky de di den thong nhat ban hanh Nghi quyet cua Trung uong dinh huong cho viec nghien cuu sua doi Luat Dat dai.

Chu y tiep tuc hoan thien cac quy dinh ve gia dat theo huong gia dat do Nha nuoc xac dinh tren nguyen tac phu hop voi co che thi truong co su quan ly, dieu tiet cua Nha nuoc; Nha nuoc chu dong thu hoi dat theo quy hoach, ke hoach su dung va to chuc dau gia quyen su dung dat doi voi cac du an san xuat, kinh doanh.


Thu hai, ve phat trien giao duc-dao tao va khoa hoc-cong nghe, Tong Bi thu cho rang day la nhung van de dac biet quan trong, da duoc coi la quoc sach hang dau, la dong luc phat trien kinh te-xa hoi.

Co mot loat van de can duoc thao luan, lam ro nhu: vi sao luc nay phai doi moi can ban va toan dien giao duc va dao tao, phat trien khoa hoc va cong nghe? Pham vi, muc tieu yeu cau cua moi De an den dau? Doi moi can ban, toan dien la gi? Nhung chu truong, chinh sach, bien phap gi can phai thong nhat ban hanh de lanh dao, chi dao tiep tuc doi moi giao duc-dao tao va phat trien khoa hoc-cong nghe?...

Thu ba, lien quan den mot so van de ve xay dung Dang, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong cho hay, tu Dai hoi XI cua Dang den nay, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da ban hanh kha nhieu van ban quan trong va da danh nhieu cong suc cho viec thuc hien nhiem vu theo chot nay.

Dac biet, Nghi quyet Trung uong 4 “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” dang duoc toan Dang tap trung trien khai thuc hien rat tich cuc theo dung ke hoach, lo trinh. Bo Chinh tri, Ban Bi thu da chi dao rao riet va chat che; dong thoi da tien hanh kiem diem tap the va ca nhan mot cach nghiem tuc theo dung quy dinh.

Xay dung quy hoach cac chuc danh chu chot cua Dang, Nha nuoc

Tai Hoi nghi nay, Bo Chinh tri se bao cao ket qua buoc dau de Trung uong cho y kien. Ve viec lap lai Ban Kinh te Trung uong va viec xay dung quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016-2021 va cac nhiem ky tiep theo, Bo Chinh tri da co To trinh va De an trinh Trung uong.

Trung uong Dang hop quyet dinh nhieu van de quan trong
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong de nghi Trung uong phat huy cao do tinh than trach nhiem

Theo Tong Bi thu Nguyen Phu Trong, tai Hoi nghi nay, Trung uong chua the ban ve nhan su quy hoach cu the ma chu yeu tap trung cho y kien ve muc dich, yeu cau, quan diem, nguyen tac, phuong cham, noi dung cua viec xay dung quy hoach can bo cap chien luoc.

Noi dung cong tac quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc bao gom: yeu cau, tieu chuan doi voi tung chuc danh cu the; do tuoi tham gia quy hoach; so luong, co cau cua quy hoah; doi tuong va dieu kien lua chon can bo dua va quy hoach…

Sau khi Trung uong thong nhat ve nhung van de quan trong nay va Ban Chap hanh Trung uong ban hanh Nghi quyet, Bo Chinh tri se chi dao viec xay dung quy hoach cu the Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016-2021 va cac nhiem ky tiep theo.


Tong Bi thu de nghi cac dong chi tham du Hoi nghi can cu vao De an, To trinh cua Bo Chinh tri va bang kinh nghiem, thuc tien cua cong tac xay dung quy hoach can bo o dia phuong, Bo, nganh minh trong nhung nam qua nghien cuu, thao luan, dong gop nhieu y kien vao noi dung cua De an, nhat la nhung van de con co y kien khac nhau de di den thong nhat cao ban hanh Nghi quyet, tao tien de cho viec thuc hien noi dung cua cong tac quy hoach can bo chap chien luoc.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong cung nhan manh, co the noi, it co Hoi nghi Trung uong nao co nhieu noi dung va du kien hop dai nhu Hoi nghi lan nay. Tat ca cac van de chung ta se ban va quyet dinh deu rat quan trong va phuc tap.

Nhieu van de da co chu truong, chinh sach va da duoc tien hanh tu lau nhung den nay, ben canh nhung ket qua dat duoc van con khong it nhung han che, yeu kem, can phai tiep tuc duoc thuc hien o tam muc moi voi nhung quyet sach moi, nham dap ung yeu cau cua su nghiep day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, doi moi mo hinh tang truong va co cau lai nen kinh te, phat trien kinh te tri thuc, hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te.

Voi tinh than chung nhu tren, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong de nghi Trung uong va cac dong chi tham du Hoi nghi phat huy cao do tinh than trach nhiem, that su dan chu va doi moi, tap trung nghien cuu, thao luan va dong gop nhieu y kien co chat luong, sau sac de hoan thien cac bao cao, de an va xem xet, quyet dinh vao cuoi ky hop.

Theo VGP
Viet Bao

Video nổi bật

Dự án đô thị lấn sông Đồng Nai như thế nào
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Hôm nay 27/3, xét xử vụ tiêm nhầm vắc-xin làm 3 cháu bé tử vong

TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến hôm nay (27/3), sẽ xét xử sơ thẩm vụ án tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa ngày 20/7/2013.

Bãi tập kết gỗ: Hàng loạt thân cây gỗ lớn "đi đâu"?

Tại bãi tập kết gỗ của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), số lượng gốc cây, cành rất nhiều, trong khi đó những khúc gỗ cỡ lớn lại rất ít.

Chuyện nhích ga đạp phanh Hà Nội - Sài Gòn

Con người sống trong xã hội, có lẽ trừ lúc ngủ, còn lại phải thực hiện những mối tương tác với người khác suốt phần thời gian còn lại. Ngay cả khi lái xe ô tô, xe máy, hay đi bộ… chúng ta vẫn phải thực hiện mối tương tác ấy.

Bộ trưởng Tiến yêu cầu cắt hợp đồng nữ điều dưỡng bị "tố" vòi tiền

Sau khi xuất hiện clip ghi hình tố cáo một nữ điều dưỡng Bệnh viện K Trung ương vòi tiền bệnh nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu cắt hợp đồng đối với điều dưỡng có hành vi sai phạm trong đoạn băng ghi hình.

Tìm hiểu: Nguyen Phu Trong, ban chap hanh trung uong, phat trien kinh te-xa hoi, van de quan trong, Chuc Danh Can Bo, can bo lanh dao, bo chinh tri, tong bi thu, ban bi thu, xay dung dang, hoi nghi, hop

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trung ương Đảng họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trung ương Đảng họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trung uong Dang hop quyet dinh nhieu van de quan trong

Nhan xet, hay lien he ve tin Trung uong Dang hop quyet dinh nhieu van de quan trong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trung uong Dang hop quyet dinh nhieu van de quan trong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0