Trung tam Giong Nong nghiep Can Tho Qua nhieu quy den

Trung tam Giong Nong nghiep Can Tho Qua nhieu quy den

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Theo ket luan thanh tra so 171/KL-SNN&PTNT TP Can Tho, tu nam 2000-2006, Trung tam Giong Nong nghiep (TTGNN) truc thuoc So NN-PTNT TP Can Tho da lap quy trai phep gan mot ty dong, trong do chi hon 188 trieu dong cho viec nhau nhet, tiep khach…

Thu thuat "rot tien" cho quy den

Theo ket luan kiem tra, xac minh noi dung don to cao tieu cuc tai TTGNN ngay 03/03/2008 cua So NN-PTNT TP Can Tho: Tu nam 2000-2006, TTGNN da tu y lap nhieu loai quy trai phep voi nhieu ten goi nhu: quy hop dong, quy dich vu, quy de tai khoa hoc, quy hop dong trinh dien lua giong… voi so tien len den 919.222.480 dong. So tien nay duoc Ban Giam doc va Ke toan truong TTGNN - Le Hoang Tuan truc tiep quan ly va ra quyet dinh chi xuat tuy y.

Chi tinh tu 2002-2005, Ban Giam doc va Ke toan truong da ra lenh chi hon 188 trieu dong de nhau nhet, tiep khach. So tien nay duoc dua vao quy trai phep chu yeu la phan tien du doi tu cac chuong trinh du an, cu the qua cac vu viec sau:

Ðan bo giong cua Trung tm Giong Nong nghiep thuong phai an rom vi thieu co

Ðan bo giong cua Trung tam Giong Nong nghiep thuong phai an rom vi thieu co

Ngay 24/12/2002, TTGNN ky hop dong kinh te voi Nong truong Co Do (NTCD) mua hon 4.843 tan thuc an tho cho bo (chu yeu la co voi) voi gia tri hop dong hon 726 trieu dong, phuong thuc thanh toan: chuyen khoan 100% gia tri hop dong; thoi gian thuc hien tu 24/12/2002 den 31/12/2003. Ngay 31/12/2002, toan bo gia tri hop dong da duoc chuyen khoan cho NTCD. Ngay 10/01/2003, NTCD da xuat hoa don thanh toan 100% gia tri hop dong de TTGNN co du chung tu quyet toan.

Tren thuc te, trong suot thoi gian thuc hien hop dong, NTCD chi co kha nang cung cap hon 1.800 tan co va rom tri gia hon 273 trieu dong. So tien du doi con lai hon 452 trieu dong duoc TTGNN lien he nhan tien mat truc tiep tu NTCD the hien o phieu thu so 14/5/2003 va phieu thu so 36/05/2005/HD. Theo nguyen tac tai chinh thi so tien nay phai duoc tra ve cho ngan sach the nhung TTGNN da cho nhap vao quy “den” cua don vi va tu y quyet dinh chi xai.

Cung bang thu thuat tuong tu: Vao nam 2003, TTGNN hop dong mua cay giong tu co so cay giong cua ong Nguyen Van Lap, huyen Cho Lach, tinh Ben Tre voi gia tri hop dong hon 242 trieu dong. Ngay trong ngay, Kho bac Nha nuoc lam thu tuc chuyen tien, Ke toan truong Le Hoang Tuan da sang tan nha ong Lap de huong dan ong Lap lam thu tuc rut tien. Sau khi chi mot phan tien boi duong cho ong Lap dai dang khach khua, so tien con lai duoc ong Tuan om tron goi ve nhap vao quy “den” cua don vi.

Chieu thuc bien tien cong thanh tien tu nhu tren cung duoc ap dung cho nhieu du an khac trong do co du an tro gia ca ro phi.

Tu nam 2001-2004, Ke toan truong Le HoangTuan da huong dan anh em cot cheo voi minh la ong Nguyen Van Trung, o thi tran Thoi Lai lam thu tuc mo tai khoan tai Ngan hang NN-PTNT O Mon, sau do ong Tuan da lam thu tuc chuyen tien vao tai khoan cua ong Trung voi so tien 150 trieu dong tren danh nghia la mua ca giong ve ban tro gia cho nong dan. Tren thuc te, ong Nguyen Van Trung chi chuyen mua ban lua gao khong co co so san xuat ca giong. Hop dong mua ban ca giong khong duoc thuc hien. So tien thanh toan hop dong ong Tuan lay lai truc tiep tu ong Trung ve nhap vao quy den cua don vi, sau do lam cac thu tuc can thiet de quyet toan khong.

Theo van ban ket luan 171/KL-SNN&PTNT cua So NN-PTNT TP Can Tho: Viec tu y lap quy va tu y chi xuat khong thong qua he thong tai chinh cua nha nuoc va khong cong khai trong don vi la vi pham nguyen tac tai chinh duoc quy dinh tai Nghi dinh so10/2002/ND-CP ngay 16/ 01/2002 cua Chinh phu. De xay ra sai pham keo dai ngay tai don vi minh, la do Ban Giam doc TTGNN quan ly yeu kem, buong long kiem tra. Rieng doi voi ong Le Hoang Tuan, la nguoi nhieu nam giu nhiem vu ke toan cua don vi, du biet rat ro cac nguyen tac tai chinh, nhung van lap quy, thu, chi khong dung trinh tu thu tuc, khong ro rang, gay that thoat, thiet hai so tien lon cho ngan sach nha nuoc.

Tru dap nguoi to cao

Tu nam 1993, ong Truong Van Phuong da vao cong tac tai TTGNN. La mot nguoi co nhieu nam gan bo voi don vi va tung phu trach cong tac thu quy, ong Phuong biet kha ro tinh hinh noi bo cung nhu nhung bat minh ve viec lap quy, chi xuat khong dung qui dinh cua co quan minh dang cong tac. Vi vay, ong da lam don yeu cau Thanh tra So NN-PTNT xac minh lam ro de co giai phap chan chinh hoat dong don vi duoc tot hon.

Ngay sau khi biet duoc nguoi to cao, Ban Giam doc TTGNN da to chuc hop don vi, cung ngay hom do,17/7/2007, da ban hanh ca hai quyet dinh so 04/QD-TTGNN va 05/QD-TTGNN ve viec ky luat hinh thuc canh cao, dinh chi cong tac trong thoi han mot thang doi voi ong Truong Van Phuong. Ly do ky luat duoc neu trong quyet dinh la do ong Phuong thieu y thuc trong cong tac dau tranh xay dung noi bo dan den co don khieu kien vuot cap gui nhieu noi, lam anh huong uy tin co quan va cac don vi den quan he cong tac; thieu trach nhiem trong quan ly va ban giao so sach tien quy (thuc te da ban giao tu thang 3/2006).

Ba Nguyen Thi My Le, Pho Giam doc Trung tam Tu van Phap luat - Lien doan Lao dong TP Can Tho cho rang: Theo Nghi dinh 35/2005/ND-CP cua Chinh phu va Thong tu 03/2006/TT-BNV cua Bo Noi vu, muon xem xet ky luat mot can bo, cong chuc, don vi chu quan phai co quyet dinh thanh lap hoi dong ky luat, hop cong khai dan chu de kiem diem danh gia va quyet dinh hinh thuc ky luat. TTGNN ban hanh quyet dinh ky luat can bo, cong chuc ma khong thanh hoi dong ky luat, khong thong qua hoi dong la viec lam khong dung qui dinh.

Qua xem xet tinh tu ban hanh cung nhu noi dung cua hai quyet dinh tren, Thanh tra So NN-PTNT da co ket luan: ca hai quyet dinh tren deu chua dung ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban theo thong tu lien tich so 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngay 6/5/2005 cua Bo Noi vu va Van phong Chinh phu, (chua ke co rat nhieu loi chinh ta - PV).

Ve noi dung: thieu can cu phap ly: Phap lenh can bo cong chuc va Nghi dinh so 35/2005/ND-CP ngay 17/3/2005 cua Chinh phu ve viec xu ly ky luat can bo cong chuc. Ve trinh tu ban hanh: ca hai quyet dinh ban hanh cung mot ngay la khong dung boi sau khi co quyet dinh ky luat thi moi den quyet dinh tam dinh chi cong tac. Vu viec khieu nai cua ong Phuong dang duoc cap tham quyen giai quyet, vi vay noi dung quyet dinh cho rang ong Phuong co don khieu nai vuot cap lam anh huong den uy tin co quan la chua chinh xac. Dong thoi, Thanh tra So cung da de xuat Giam doc So NN-PTNT TP Can Tho ra quyet dinh thu hoi huy bo ca hai quyet dinh tren. Ngay 23/7/2007, So NN-PTNT TP Can Tho da ban hanh Quyet dinh so 142/QD-SNN&PTNT ve viec bai bo Quyet dinh so 04, 05 cua TTGNN.

Ong Truong Van Phuong - nguoi bi tru dap giai trinh: khi cong khai cac quyet dinh 04, 05, Ban lanh dao TTGNN da to chuc hop toan the can bo cong nhan vien trong don vi, nhung khi cong bo quyet dinh cua So NN-PTNT ve viec bai bo hai quyet dinh nay thi Ban Giam doc TTGNN chi moi rieng ca nhan ong Phuong de trao quyet dinh thay vi cung phai to chuc hop cong bo rong rai nhu luc cong bo quyet dinh ky luat. Chinh viec to chuc trien khai quyet dinh khong dung da lam anh huong den tu tuong, moi quan he cong tac cua ong Phuong trong thoi gian qua va hien nay.

Tai cuoc hop cong bo nhung sai pham o TTGNN, ong Vo Van Doi, Giam Doc So NN-PTNT yeu cau cac don vi co lien quan phai to chuc kiem diem ngay cac ca nhan co hanh vi sai pham; kien nghi Ban chap hanh Dang uy So NN-PTNT tien hanh kiem diem trach nhiem va dua ra hinh thuc xu ly theo dung dieu le Dang doi voi Chi uy va Dang vien sai pham; giao cho Giam doc TTGNN co trach nhiem thu hoi so tien chi sai muc dich tra ve cho ngan sach nha nuoc.

Vu viec tieu cuc o TTGNN keo dai trong nhieu nam voi so tien sai pham len den hang ti dong nhung van duoc bung bit cho den khi co don to cao tu noi bo thi vu viec moi “xi ra”. Du luan dang muon biet nhung ai da tiep tay cung nhu bao che de vu viec tieu cuc nay duoc “song dai” va gay ra hau qua lon nhu vay, lieu so tien sai pham co dung lai o con so ma So NN-PTNT da nam duoc?

  • Minh Ha - Trung Lap

Viet Bao

Comment :Trung tam Giong Nong nghiep Can Tho Qua nhieu quy den
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trung tam Giong Nong nghiep Can Tho Qua nhieu quy den bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Trung tam Giong Nong nghiep Can Tho Qua nhieu quy den ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trung tam Giong Nong nghiep Can Tho Qua nhieu quy den ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Center for Agricultural Seed Tho: Too many black budget
Department of Agriculture, Seed Agriculture, Rural Development of Can Tho City, Can Tho, Le Hoang Tuan, contract value, inspection conclusions, the board of directors, the Foundation Illegal, procedures, chief accountant, decision units, amount, up
- The conclusion of the inspection of 171/KL-SNN-PTNT Tho City, from 2000 to 2006, Center for Agricultural Seed Industry (TTGNN) under the Department of Agriculture and Rural Development of Can Tho City has set up illegal funds almost a billion, of which more than 188 million contract for the drink, hospitality ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trung tâm Giống Nông nghiệp Cần Thơ: Quá nhiều quỹ đen

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trung tâm Giống Nông nghiệp Cần Thơ: Quá nhiều quỹ đen bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trung tam Giong Nong nghiep Can Tho Qua nhieu quy den

Nhan xet, hay lien he ve tin Trung tam Giong Nong nghiep Can Tho Qua nhieu quy den co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trung tam Giong Nong nghiep Can Tho Qua nhieu quy den de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0