Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong

Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong
Thanh nien tinh nguyen tham gia giu gin trat tu ATGT
Cac tinh, thanh pho dang co nhieu hoat dong thiet thuc nhu: sua chua duong, day nhanh tien do thi cong cac cong trinh do dang; tang cuong tuan tra kiem soat, xu ly nghiem cac hanh vi vi pham ATGT va chong un tac...

Ha Noi: Tat ca phuong tien vi pham Luat giao thong deu bi tam giu den sau Tet

Tai cac diem duoc thanh pho Ha Noi cho phep to chuc cho hoa, cho Tet, canh sat giao thong phoi hop voi Cong an cac quan huyen trien khai phuong an phoi hop dam bao trat tu ATGT, khong de xay ra tac duong; xu ly triet de nhung cho tu phat. Nham giam thieu tai nan va un tac giao thong, tat ca cac phuong tien vi pham Luat giao thong trong thoi gian nay deu bi tam giu den sau Tet.

Luc luong canh sat giao thong thanh pho cung tang cuong nguoi truc, cam chot de phan luong va huong dan giao thong. Tai cac nut giao thong trong diem, co nguy co un tac cao, cac doi phu trach dia ban chu dong thuc hien dieu tiet ngay tu dau, phan luong tu xa, tranh tinh trang bi dong khi da xay ra un tac.

Phong Canh sat Giao thong Ha Noi yeu cau cac doi phu trach dia ban chu dong phoi hop voi cac don vi ban, nhat la luc luong Canh sat co dong de ngan ngua nan dua xe. Trien khai ke hoach chong tu tap, co vu dua xe trai phep trong dip Tet Nguyen dan. Luc luong chuc nang se su dung sung ban son de danh dau cac doi tuong vi pham, lam can cu de dieu tra xu ly.

Ngoai thanh Ha Noi cung tang cuong tuan tra kiem soat, phat hien phuong tien cho chat chay no, phao no. Doi voi nhung xe chay qua toc do quy dinh, lai xe gay tai nan, phai to chuc xet nghiem xac dinh nong do con qua quy dinh.

Thu Huong

Da Nang: Tap trung bao dam trat tu tai cac ben tau, ben xe

Canh sat giao thong cac quan, huyen thanh pho Da Nang da huy dong toan bo luc luong, phuong tien khac phuc cac "diem den" thuong xay ra tai nan giao thong.

Trong nhung ngay Tet, cac kip truc duoc bo tri 24/24 gio nham ngan chan nan dua xe trai phep, kien quyet xu phat nghiem nhung vi pham quy dinh ve an toan giao thong; giu gin trat tu xa hoi, chong lan chiem hanh lang bao ve duong bo, long le duong lam noi buon ban. Dac biet, tap trung bao dam trat tu tai cac ben tau, ben xe trong nhung ngay Tet; phong chong toi pham, nan co moi xe, bat chet hanh khach.

Da Nang phan dau nam 2005, giam 5 - 10% so vu tai nan giao thong, giam so nguoi chet va bi thuong so voi nam 2004.

Van Son

Ha Tay: Gap rut hoan thanh 4 tuyen tinh lo

Trong thang 1/2005, tinh Ha Tay da giai toa tren 700 diem lan chiem long, le duong, cho tam, tap ket buon ban vat lieu xay dung; sua chua va hoan thien tren 70 km duong quoc lo, tinh lo; cung co va lap dat them cac bien bao tai cac tuyen cau, duong.

3 Cty van tai xe khach va Cty quan ly ben xe dieu phoi xe hop ly, dam bao phuc vu hanh khach di lai thuan loi, an toan trong dip tet. Co quan cong an, luc luong thanh tra giao thong va thanh nien tinh nguyen to chuc tot cong tac huong dan giao thong; tang cuong kiem tra, kiem soat tat ca cac tuyen duong, nhat la cac tuyen duong 1A, 6A, 21A, 21B, duong Lang - Hoa Lac, cac nut giao thong, cac tuyen phuc vu du lich, le hoi... xu ly nghiem nhung truong hop vi pham va xu ly kip thoi cac su co, tai nan neu xay ra.

Ban quan ly du an xay dung va nang cap 4 tuyen tinh lo da tao dieu kien cho nha thau gap rut hoan thien cac tuyen tinh lo 90 di cac khu du lich Ba Vi, tinh lo 79 di Hoai Duc; hoan thien tinh lo 74 va rai tham 12 km duong cung 3 cay cau tren quoc lo 21B di Chua Huong truoc ngay 31/1 (22 thang Chap).

Tu ngay 17/1 den nay, luc luong kiem tra lien nganh da kiem tra tren 300 phuong tien cho khach cac tuyen noi tinh, 13 ben do ngang, 12 ben boc xep vat lieu xay dung doc song Hong ve trang thiet bi bao dam an toan cho hanh khach. 5 ben do, 4 ben boc xep thieu phao cuu sinh va phuong tien cuu ho da bi dinh chi.

Nguyen Van Thuong

Binh Phuoc: Cac to chuc chinh tri - xa hoi cung vao cuoc

Ban ATGT tinh da de ra 6 bien phap cu the nham tang cuong quan ly trat tu an toan giao thong nam 2005, truoc mat la trong dip Tet Nguyen dan. Ke hoach cong tac cu the duoc xay dung phu hop voi dac diem cua tung dia ban. Phuong cham dat ra la huy dong cao nhat su tham gia cua cac luc luong canh sat, thanh tra giao thong va cac to chuc chinh tri - xa hoi.

Cac nganh, cac don vi, co quan va chinh quyen dia phuong to chuc tuyen truyen rong rai trong cac tang lop nhan dan tham gia giu gin trat tu giao thong. Nganh giao thong van tai tang cuong kiem tra cac tuyen duong va he thong bien bao, quan ly tot luong tuyen van tai, tuyet doi khong de o to qua nien han su dung luu thong tren duong.

Luc luong canh sat tang cuong tuan tra kiem soat, xu ly nghiem cac hanh vi dua xe trai phep, lang lach, danh vong, chay qua toc do, dung ruou bia qua nong do cho phep khi dieu khien phuong tien giao thong...

Ban an toan giao thong tinh va cac huyen da phoi hop voi cac nganh chuc nang kien quyet giai toa cac ho co tinh lan chiem long, le duong, xoa bo 103 diem ban ve xe Nam - Bac trai phep, 15 “ben coc“, “xe du", sua chua, bo sung va lam moi hang tram bien bao tren cac tuyen duong...

Le Hien

Quang Ninh: Trong thang 1/2005, hon 10.000 loi vi pham trat tu ATGT da duoc xu ly

Tinh Quang Ninh tang cuong tuyen truyen, giao duc luat le giao thong tai cac truong hoc, co quan, don vi va doanh nghiep; tang cuong can bo chien si truc lien tuc o cac diem nut giao thong trong diem tren doc quoc lo 18 A. Dien hinh nhu: Khu vuc nga tu huyen Dong Trieu, nga ba vao khu vuc thi xa Uong Bi, thanh pho Ha Long va khu vuc ben pha Bai Chay...; xu ly nghiem cac doi tuong vi pham ATGT nhu bam lo va tuoc giay phep lai xe doi voi vi pham chay qua toc do vao khu vuc duong do thi; tam giu cac phuong tien xe may deo ba, lang lach phong nhanh tren duong, uong bia, ruou say sin...khi tham gia giao thong.

Trong thang 1/2005, luc luong canh sat giao thong tinh Quang Ninh da xu ly tren 10.000 loi vi pham trat tu ATGT, tam giu 1.260 phuong tien va xu phat hanh chinh tren 926 trieu dong.

Lai Minh Dong

Vinh Long: Tthuc hien dong bo 6 cong tac trong tam

Nam 2005, Vinh Long phan dau giam tu 20% tro len so vu, so nguoi chet va bi thuong vi tai nan giao thong. Truoc mat, trong dip Tet Nguyen dan, tinh tang cuong luc luong kiem soat dia ban, nhat la cac diem nut de gay un tac giao thong nhu: ben pha Can Tho, cau Thieng Duc, cac ben khach ngang song.

Ban an toan giao thong tinh va cac huyen, thi da trien khai thuc hien dong bo 6 cong tac trong tam trong toan tinh nhu: tap trung tuyen truyen nang cao nhan thuc trong cong dong dan cu, tang cuong kiem tra giao thong va sap xep lai cac ben, bai, diem don, tra khach cac phuong tien van tai cong cong. Cac hanh lang an toan giao thong duoc tang cuong kiem tra, thao do cac cong trinh, hang quan... lan chiem long, le duong, via he lam can tro den an toan giao thong duong bo, duong song, nhat la khu vuc thi xa Vinh Long va cac khu vuc cho ven cac tuyen quoc lo di Can Tho, Tra Vinh hoac tren cac tuyen song Mang thit, song Tien, song Hau. Cong tac dao tao, sat hach, cap giay phep lai xe, cap bang cho thuyen truong, bang may truong, chung chi chuyen mon duong thuy tai cac co so dao tao cung duoc ra soat va tang cuong quan ly.

Pham Thi Binh

Dien Bien: TNGT nhung ngay truoc Tet giam

Tinh Dien Bien da tang cuong tuan tra, kiem soat ATGT tren cac tuyen duong Dien Bien - Ha Noi, Lai Chau, Phong Tho va tat ca cac tuyen duong lien huyen. Nho vay, nhung ngay giap Tet, tai nan giao thong tren dia ban giam ro ret. 938 truong hop vi pham da bi xu phat hanh chinh tong so 130 trieu dong, danh dau 56 giay phep lai xe va thu giu nhieu phuong tien.

De dam bao an ninh trat tu cho dong bao cac dan toc vui xuan, don tet, Cong an tinh Dien Bien con huy dong 20 chien si canh sat giao thong tre va 50% can bo van phong o tat ca 8 huyen, thi tang cuong den cac xa vung cao bien gioi giu gin TTATGT ket hop van dong ba con tham gia cac hoat dong van hoa, the thao, to giac toi pham.

Le Hong

Binh Thuan: Tai nan tang, Chu tich huyen se bi ky luat

Ban an toan giao thong tinh Binh Thuan da de ra mot so giai phap nham giam thieu tai nan giao thong ngay trong quy 1/2005. Bien phap hang dau la day manh cac hinh thuc giao duc ATGT; phoi hop voi cac luc luong tang cuong tuan tra, kiem soat, tap trung vao nhung khu vuc trong diem, dia ban thuong xay ra tai nan giao thong.

Dong thoi, Binh Thuan trien khai su dung thi diem may do nong do ruou, camera ghi hinh anh nguoi vi pham. Dac biet, dam bao an toan giao thong thong suot va nhu cau van chuyen khach trong cac ngay le, Tet; kien quyet xoa "ben coc, ben du, com nhot...", nhat la tren tuyen Phan Thiet - Thanh pho Ho Chi Minh. Doi voi duong thuy va duong sat, UBND tinh Binh Thuan cung da chi thi cho Ban ATGT quan ly chat che hon nua cong tac quan ly trat tu an toan giao thong...

Ban ATGT du kien to chuc sap xep lai cac diem do xe, nhat la cac do thi, khu du lich nham giai toa hanh lang an toan giao thong; nang cao chat luong dich vu van tai, chat luong dao tao lai xe va kiem dinh phuong tien. UBND tinh se xu ly ky luat Chu tich cac huyen de tai nan giao thong tang.

Hai Yen

Ha Tinh: Thu hoi bien so, giay dang ky xe tai, xe cho khach het han su dung

Den ngay 1/2, tren dia ban tinh Ha Tinh co 151 xe tai va 8 xe khach het han su dung theo Nghi dinh 92 va Nghi dinh 23 cua Chinh phu. So xe nay se bi canh sat giao thong thu hoi bien so va giay to so huu xe. Luc luong canh sat giao thong va Thanh tra giao thong se thuong xuyen kiem tra, kiem soat tren cac tuyen quoc lo, tinh lo de xu ly nhung xe da het han su dung van co tinh hoat dong.

Ngoai ra, cac nganh cong an, thanh tra giao thong, dang kiem phoi hop voi cac dia phuong to chuc kiem tra dinh ky chat luong va do an toan hon 3.000 xe cong nong dang hoat dong tren dia ban. Tuy nhien, cac loai xe nay chi cho phep hoat dong phuc vu san xuat nong nghiep, khong duoc luu hanh tren quoc lo IA, 8A, duong noi thi, cac tuyen duong tinh lo va chi duoc phep luu hanh den nam 2007.

Viet Hung

Viet Bao

Comment :Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Deployment peak traffic safety
Hanoi, Binh Thuan province, Dien Bien, Traffic Safety Committee, Danang, Vinh Long, traffic safety, traffic police, safety, limited use, Lunar New Year, traffic, the safety, enhance, infringing, dock
The provinces are more practical activities such as road repair, speed up construction works progress to intensify patrols, strictly handle violations of traffic safety and congestion ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong

Nhan xet, hay lien he ve tin Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trien khai dot cao diem bao dam an toan giao thong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0