Trao giai cuoc thi tim hieu An toan giao thong Vi hanh phuc cua ban

Trao giai cuoc thi tim hieu An toan giao thong Vi hanh phuc cua ban

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hom nay, ngay 26/9/2005, Ban to chuc cuoc thi tim hieu An toan giao thong “Vi hanh phuc cua ban” to chuc le trao giai cho cac tap the va ca nhan doat giai tai Hoi truong Bao tang Ho Chi Minh, Ha Noi.

Day la cuoc thi do bao Tien Phong phoi hop voi uy ban An toan giao thong quoc gia to chuc, Cty VMEP tai tro. Cuoc thi duoc to chuc Doan Thanh nien va Ban An toan giao thong cua hau het 64 tinh thanh tich cuc trien khai, to chuc, tuyen truyen van dong cac tang lop nhan dan, dac biet la thanh thieu nhi tham gia.

Da co hon 5 trieu nguoi gui bai du thi. Ket qua, Giai dac biet duoc trao cho thay Bui Xuan Nhan – Hieu truong truong THCS Dong Quang, huyen Gia Loc,  tinh Hai Duong; Giai nhat da duoc trao cho Ban An toan giao thong tinh Thai Binh (tap the), Nguyen Thi Kim Nhan  - Pho Bi thu Huyen Doan Tien Yen, tinh Quang Ninh.

Cuoc thi co 3 giai nhi tap the, 3 giai nhi ca nhan, 7 giai ba tap the, 6 giai ba ca nhan va nhieu giai khuyen khich.

Giai tap the

+ Giai Nhat: Ban An toan Giao thong tinh Thai Binh.

+ Giai Nhi:

1 Ban An toan Giao thong tinh Binh Dinh

2. Ban An toan Giao thong tinh Quang Binh.

3. Ban An toan Giao thong tinh Gia Lai

+ Giai Ba:

1.Ban An toan Giao thong  tinh TP Da Nang; 2. Ban An toan Giao thong  tinh Ha Tay; 3. Ban An toan Giao thong TP Ho Chi Minh; 4. Ban An toan Giao thong  tinh Kien Giang; 5. Can bo va chien si quan chung Hai quan; 6. Can bo va chien si Bien phong; 7. Can bo, doan vien, thanh nien nganh Hang khong Viet Nam.

+ Giai Khuyen khich:

1.Ban An toan Giao thong  tinh Son La; 2. Ban An toan Giao thong  tinh Lang Son; 3. Ban An toan Giao thong  tinh Lao Cai; 4. Ban An toan Giao thong  tinh Yen Bai; 5. Ban An toan Giao thong  tinh Bac Can;

6. Ban An toan Giao thong  tinh Bac Giang; 7. Ban An toan Giao thong  tinh Hoa Binh; 8. Ban An toan Giao thong  tinh  Hai Duong; 9. Ban An toan Giao thong  tinh Hung Yen; 10. Ban An toan Giao thong  tinh TP Hai Phong;

11. Ban An toan Giao thong  tinh TP Ha Noi; 12. Ban An toan Giao thong  tinh Phu Tho; 13. Ban An toan Giao thong  tinh  Vinh Phuc; 14. Ban An toan Giao thong  tinh Nam Dinh; 15. Ban An toan Giao thong tinh Ninh Binh;

16. Ban An toan Giao thong tinh Thanh Hoa; 17. Ban An toan Giao thong  tinh Nghe An; 18. Ban An toan Giao thong  tinh Quang Tri; 19. Ban An toan Giao thong  tinh Dac Lac; 20. Ban An toan Giao thong tinh KomTum;

21. Ban An toan Giao thong  tinh Quang Ngai; 22. Ban An toan Giao thong  tinh Khanh Hoa; 23.Ban An toan Giao thong  tinh Phu Yen; 23. Ban An toan Giao thong  tinh Binh Thuan; 24. Ban An toan Giao thong  tinh Binh Phuoc; 25. Ban An toan Giao thong  tinh Binh Duong;

26. Ban An toan Giao thong  tinh Ba Ria– Vung Tau; 27. Ban An toan Giao thong  tinh Dong Nai; 28. Ban An toan Giao thong  tinh Ben Tre; 29. Ban An toan Giao thong  tinh Bac Lieu; 30. Ban An toan Giao thong  TP Can Tho;

31. Ban An toan Giao thong  tinh Hau Giang; 32. Can bo chien si Quan Khu 4; 33. Can bo chien si Binh chung Phao binh.

Giai Ca nhan

+ Giai Dac biet:

Bui Xuan Nhan – Hieu truong truong THCS Dong Quang,  huyen Gia Loc, tinh Hai Duong

+ Giai Nhat:

Nguyen Thi Kim Nhan – Pho Bi thu Huyen Doan Tien Yen, tinh Quang Ninh

+ Giai Nhi:

1. Le Thien Dung - Hoc sinh lop 7A truong THCS Thieu Vien, huyen Thieu Hoa, tinh Thanh Hoa; 2. Dang Thi Huong- Truong Tieu hoc Hoa Binh, thi xa Long Khanh, tinh Dong Nai; 3. Vu Viet Hung – Hoc sinh lop 12A6 – truong THPT Hong Quang – TP Hai Duong, tinh Hai Duong.

+ Giai Ba:

Nguyen Thi Cam Thanh – Trung tam dich vu Hang khong, Cum cang Hang khong Mien Trung (Da Nang); 2. Le Hong Phuong – PC 26 So CA Binh Dinh; 3. Cu Le Hao  75 tuoi – Can bo Huu tri so 4/60 duong Nguyen Luong Bang – TP Hai Duong, tinh Hai Duong;

4. Vu Dinh My – So 348 duong Nguyen Luong Bang, TP Hai Duong, tinh Hai Duong; 5. Vu Thi Duyen – Phong Giao duc huyen Tien Yen, tinh Quang Ninh; 6. Do Hai Quan - PV11, So CA Binh Dinh.

+ Giai Khuyen khich

1. Nguyen Quyen – Vien KSND huyen Dien Ban, tinh Quang Nam; 2. Nguyen Thi Thai Ha - Trung tam hiep dong chi huy dieu hanh bay thuoc Trung tam Quan ly bay dan dung Viet Nam; 3. Luu Huyen Duc – Pho Chanh van phong Huyen uy Vu Thu, Thai Binh; 4. Tran Bao Ngoc – HS lop 11A2 Truong THPT Viet Bac, TP Lang Son; 5. Nguyen Thu Huong - Doan co so Buu dien Lang Son;

6. Nguyen Thong Nhat – Giao vien truong THPT Tran Nhat Duat, huyen Yen Binh,  tinh Yen Bai; 7. Mai Hong Phuong – PV 11 So Cong an Binh Dinh; 8. Hoang Xuan Quy – Phong 3 Cuc CSGT Duong bo - Duong sat; 9. Ho Xuan Quang – Cong nhan Cong ty Cao su Dong Nai, xa Suoi Tre, thi xa Long Khanh, tinh Dong Nai; 10. Nguyen Hong Bao – So Giao thong Van tai , tinh Dong Nai;

11. Nguyen Chinh Quy - Doi thi hanh an huyen Vu Thu, tinh Thai Binh; 12. Pham Thi Hue– Cong nhan Phan xuong Van hanh dien, Nha may Nhiet dien Pha Lai, Hai Duong; 13. Cu Vu Tien – So 6 K3 Binh Han, TP Hai Duong, tinh Hai Duong; 14. Nguyen Thanh Long – Nha thieu nhi Tinh Doan Hai Duong; 15. Le Thi Mong Huong – Buu dien tinh Binh Duong;

16. Nguyen Thi Hong Ha - So 4 ngach 71/25  pho Phuong Mai, Ha Noi; 17. Nguyen Thi Hai Duong – Phong Cong tac Dang va cong tac quan chung CA tinh Ninh Binh; 18. Le Thi Giang – UBND huyen Nhu Thanh, tinh Thanh Hoa; 19. Nguyen Thi Thanh – Ngo 16 cum 4 Ngo Quyen thi xa Bac Giang, tinh Bac Giang; 20. Pham Van Ngoc – Phong Bao ve An ninh Van hoa Tu tuong, CA tinh Ninh Binh;

21. Nguyen Thi Ninh – So 76 duong Sung Yen, thi tran Pha Lai, huyen Chi Linh, tinh Hai Duong; 22. Nguyen Thi Hung – Can bo Hoi  lien hiep TN thanh pho Da Nang; 23. Luong Tuyet Anh – Thu vien Khoa hoc Tong hop tinh Tay Ninh; 24. Huu Thi Minh Ngoc – Giao vien truong Chinh tri Ha Tay; 25. Nguyen Phuong Lan – Phong to chuc can bo, Hoc vien An ninh;

26. Tran Thi Huong Huong – So 60 Nguyen Van Huyen, Ha Noi; 27. Nguyen Thi Hong Van – Lien doan lao dong tinh  Quang Tri (duong Hung Vuong TX Dong Ha, tinh Quang Tri); 28. Ha Quang – 10D ngo 95 An ninh, TP Hai Duong, tinh Hai Duong; 29. Tran Thi Thuy – GV truong THCS Thieu Hoa tinh Thanh Hoa; 30. Le Thi Diep – Tieu khu 9, thi tran Van Ha huyenThieu Hoa, Thanh Hoa;

31. Le Khiet va Vu Thi Mai- Hoc vien Canh sat Nhan dan  (Tu Liem – Ha Noi); 32. Quach Ngoc Trang Anh – Lop 11 THPT Viet Bac , TP Lang Son; 33. Lam Quoc Thanh – So 60 Nguyen Van Huyen – Cau Giay, Ha Noi; 34. Nguyen Thi Hong Duyen –  Phong CSDT toi pham ve trat tu QL KT va chuc vu CA  Ninh Binh; 35. Ha Thanh Thuy – Phong Cong tac Chinh tri CA Ninh Binh;

36. Nguyen Ba Phung – Giao vien truong Chinh tri Ha Tay; 37. Le Thanh Nhanh- Buu dien thi xa Tuy Hoa, tinh Phu Yen; 38. Nguyen Thi Thanh Thuy- Buu dien tinh Binh Duong; 39. Dinh Thi Thai- Nha Thieu nhi tinh Doan Hai Duong; 40. Tran Thu Hanh - Doi Tham muu- tong hop CA huyen Quy Nhon, tinh Binh Dinh;

41. Pham Thi Phuong Anh – Hoc sinh lop 11A truong THPT Viet Bac, TP Lang Son; 42. Dang Thi Ngoc Trinh - Doan quan ly Duong song so 10, Tram Phu An; 43. Dang Ngoc Trung – Phong Bao ve Van hoa Tu tuong CA Ninh Binh; 44. Ngo Quang Son - Dai Truyen thanh huyen Ben Cau , tinh Tay Ninh; 45. Chu Thi Thu Hang – Phong Cong tac Chinh tri So CA  Ninh Binh;

46. Nguyen Thi  Anh Yen – So Tai chinh tinh Lang Son; 47. La Thi anh Nguyet – Van phong So CA  Ninh Binh; 48. Nong Thi Phuong Le - Thi Doan  thi xa Bac Can, tinh Bac Can; 49. Pham Nguyen Ngo – So 533 to 48 phuong Binh Duc, TP Long Xuyen, tinh An Giang; 50. Do Thi Cuc – Phong Cong tac Chinh tri CA Ninh Binh;

51. Truong Thi Thanh Diep – Phong PA 23 CA Binh Dinh; 52. Le Thanh Cong – Phong Bao ve An ninh CA Ninh Binh; 53. Nguyen The Dat – Van phong So CA Ninh Binh; 54. Le Quang Trung – Phong Bao ve An ninh CA Ninh Binh; 55. Cam Thi Anh Van – Trung tam Tro giup Phap ly So Tu phap Ha Giang;

56. Nguyen Thi Vui – Phong cong tac Hoc sinh truong Hang giang TU I (Nam Sach, Hai Duong); 57. Tran Dang Vinh – So 411, A8 Nghia Tan, Cau Giay, Ha Noi; 58. Nguyen Thi Lai – Cong doan co so DVMT Lien doan lao dong thi xa Dong Ha, Quang Tri; 59. Vo Thi Phuong Dung – Cong ty Dien bao Dien thoai Binh Duong  60. Le Thi Hang – Ngan hang nha nuoc Hai Duong;

61. Nguyen Truong Giang – Hoi nguoi mu tinh Thanh Hoa;  62. Nguyen Ngoc Tinh - Don vi A2 – B5 – D34 – CK2 Hoc vien An ninh; 63. Cu Vu Dinh Ky – Hoi vien Chi hoi Cuu chien binh so 3 xa Quynh Khe, huyen Kim Thanh, tinh Hai Duong; 64. Pham Thi Hoai – Truong Chinh tri Binh Thuan; 65. Vu Thi Hue – so 2 ngo 71, duong Nguyen Luong Bang, TP Hai Duong, tinh Hai Duong; 66. Le Thi Mong Thuong – Buu dien tinh Binh Duong.

Ban To chuc cuoc thi

Viet Bao
Comment :Trao giai cuoc thi tim hieu An toan giao thong Vi hanh phuc cua ban
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trao giai cuoc thi tim hieu An toan giao thong Vi hanh phuc cua ban bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Trao giai cuoc thi tim hieu An toan giao thong Vi hanh phuc cua ban ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trao giai cuoc thi tim hieu An toan giao thong Vi hanh phuc cua ban ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Awarding learn traffic safety, "Because your happiness"
Hanoi, Hai Duong, Thanh Hoa, CA Ninh Binh, Quang Tri, Department of Industry, Ho Chi Minh Museum, safety traffic safety committee, Hai Duong province, Dong Nai, guard room, Ninh Binh, the competition, your school
Today, on 09.26.2005, the contests organized Road Safety message "For your happiness" awards ceremony held for teams and individuals won prizes at the Museum of Ho Chi Minh City, Hanoi ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trao giải cuộc thi tìm hiểu An toàn giao thông “Vì hạnh phúc của bạn”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trao giải cuộc thi tìm hiểu An toàn giao thông “Vì hạnh phúc của bạn” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trao giai cuoc thi tim hieu An toan giao thong Vi hanh phuc cua ban

Nhan xet, hay lien he ve tin Trao giai cuoc thi tim hieu An toan giao thong Vi hanh phuc cua ban co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trao giai cuoc thi tim hieu An toan giao thong Vi hanh phuc cua ban de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0